miïümiw TismeiwissMi, Leerboeken TE KOOP. AMERSPDOtT. V. A. Croockewit, Ir. J. G. I. van lijst. H.W.A. van den Wall Bake.:Aftredende P. A. Hnet. 1. fSciieltema, Ez. Advertentiën. 9 perceelen TIENDBEWAS. In /fraai en ïosclirijfc dorp H. van Esveld Rzn., W. A. Croockewit, 'T7' Mr. J. A. G. van Zijst Jhr. Mr. T. A. J. van Asch van Wyck, W. G. M. Eyck van Zuylichem, W. H. J. Vermolen. HET ZENDINGSFEEST SCHIEDAMMER MEYER OOST-INDIE, een handgeld van DRIE HONDERD GULDEN. Ofücieele Publicatiën. GYMNASTIEK- PIANO of ORGEL, IEMAND mm mm VERKOOPING VAN VASTE GOEDEREN! r. PUBLIEK VERKOOPEN: I4eve-vrouwe-plein T 67, zpa. Jw Mr. J. M. RICHELLE VERKOOPEN Veertien perceelen NORMAALSCHOOL, LAGER- en Uitgebreid- LAGER- ONDERWIJS. Uitgaven F. RAUH, TE HUUR: W Zit- en Slaapkamer leden. HET BESTUUR. Hst BESTUUR. aan de GREBBE, bij Rhenen, den 20 Juli a. s. H. B. BREIJER, NICHTCAP dezer zijn door middel van inklimming, ten nadeele van deri kastelein der Sociëteit »Tivoli" eenige gouden lijfsieraden en gelden ontvreemd, terwijl op gelijke wijze in den nacht van 10 op 11 dezer in het Hotel »de liggende Os" op het Vreeburg, ten nadeele van den Hotelhouder eenige gelden en enkele sieraden werden ont vreemd. De bedrijvers dezer diefstallen schijnen heden nog niet bekend te zijn. Baarn, 11 Juli. Zondagmorgen 10.34 kwarn alhier de heer Bastei t aan, om den gevorderden eed als minister, in handen van Z. M. af te leggen. Een koninklijk rijtuig was aan het slation om Z. Exc. af te halen. H. M. de Koningin woonde Zondag morgen de godsdienstoefening bij, onder het gehoor van ds. F. J. Herman, die tot tekst had 1 Korinthe 15 20, Gelderscli Veencndaal, 11 Juli. De handel in bijen is hier aangevangen. Men besteedt f210 a f2,70 per stok, jong en oud dooreen. Harderwijk. Door het bestuur van de doleerende gemeente alhier, is deze week ten geschenke ontvangen, van iemand die onbekend wenscht te blijven, een prachtig, geheel verzilverd stel, ten gebruike bij de avondmaals- en doops- bediening. Mét hartelijke dankbetuiging is dit fraaie geschenk aanvaard. Nijkerk. Bij de Ned. Ger. Gemeente (doleerende) alhier is beroepen de heer J. J. A, Ploos van Amstel predikant te Reitzum. Donderdag '14 Juli des avonds 6 uur zal alhier in de Christelijke School optreden de beroepen predikant bij de Ned. Ger. Gemeente (doleerend) de heer Ploos van Amstel. Renswoude, 12 Juli. De aanvoer ter bijenmarkt is heden buitengewoon groot, en bij lusteloozen handel wordt f 2.25 a f 3 per slok betaald. Men schrijft ons uit Soestdijk: Wij achten het in deze dagen van innerlijke verdeeldheid, nu zoo vele Neder landers meer schijnen te denken aan de belangen hunner partij, dan aan die van het gemeenschappelijk Vaderland, niet zonder nut de aandacht uwer lezers er op te vestigen, dat het Woensdag, 27 Juli a. s. een eeuw zal zijn geleden, dat de dappere grenadier, Christolfel Pulman, te Soestdijk, den heldendood vond, omdat hij, bij de verdediging van ons Vaderland, liever het leven liet, dan zich aan den vijand over te geven. Ter zijner herinnering verrees het eenvoudig gedenkteeken aan den rechter voorhoek van het Koninklijk lustslot te Soestdijk, dat ongetwijfeld bij alle be zoekers van Soestdijk bekend zal zijn. Wij noodigen allen, die met ons het Vaderland hooger stellen dan eenig par tijbelang, op 27 Juli aan den voet van bovengenoemd gedenkteeken een krans te leggen, getuigende, dat de Nederlan ders ook in deze dagen nog de mannen weten te eeren en te huldigen, die bij de verdediging van onzen geboortegrond als helden zijn gevallen. Utr. Ct. Sclierpeuzeel, 9 Juli. Door commis sarissen der spaarbank alhier is besloten, op voorstel van een hunner aan de ge meente eene som van f350 uit het reservefonds ten geschenke te geven, ten einde daarvoor meubelair aan te schaffen voor het gemeentehuis. Juist heden is het 25 jaar geleden, dat deze spaarbank werd opgericht. De BURGEMEESTER en WETHOU DERS van AMERSFOORT, Gezien art. 5 der wet tot regeling van den kleinhandel in sterkendrank en tot beteugeling van openbare dronkenschap Brengen ter openbare kennis, dat een verzoekschrift om vergunning tot verkoop van sterken drank in het klein bij hen is ingekomen van GERRIT TEN BROEK in het perceelwijk C, No. 114/115. Amersfoort, den 11. Juli 1887. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, T. A. J. VAN ASCH VAN WUCK. De Secretaris, W. L. SCHELTUS. De BURGEMEESTER en WETHOU DERS van AMERSFOORT, Gelet op art. 6 der wet van den 2 Juni 1875 (Staatsblad No. 95), Brengen ter kennis van het publiek, dat een door DIRK RUIJS ingediend ver zoek, met bijlagen, om vergunning tot het oprichten van eene drogerij van tabak en sigaren in het perceel alhier gelegen aan de Slijkpoortsweg, wijk I, no. 89, bij het kadaster bekend onder sectie B, No. 1384, op de Secretarie der gemeente ter visie ligt, en dat op Maandag, den 25. Juli aanstaande, des voormiddags te elf ure, gelegenheid ten raadhuize wordt gegeven om, ten over staan van het gemeentebestuur of van één of meer zijner leden, bezwaren tegen het oprichten van de inrichting inte- brengen. Amersfoort, den 11. Juli 1887. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, T. A. J. VAN ASCH VAN WIJCK. De Secretaris, W. L. SCHELTUS. Zaterdag 9 Juli in »het Valkje", alhier. Notarissen de heeren Mr. J. DE LOUTER, en A. II. DRIJFHOUT VAN HOOFF. Een winkelhuis en erf aan 't Havikf 1810. MARKTBERICHT. Nijkerk, '11 Juli. Tarwe f7.00 a f8.Boekweit f5.60 a f6.20. Garst f 5.a f6.00. Haver f 4.40 a f3.80. Duivenboonen f 0.a fO.OO. Rogge f5.00 a f5.30. Boter f0.90 a fl.OO. Eieren 2 a 3Va cent. Schrammen 8 stuks f'12.— a f 16.Biggen 62 stuks. f5.af7..Runderen 80 stuksf45. f -170.Schapen 00 stuks f0 a f 00 Voor de opden2en dezer betoonde belangstelling betuigen wij, ook namens onze kinderen hartelijken dank. j L. KAMES, G. KAMES—Malestein. Amersfoort, 13 Juli 1887. Heden overleed tot onze diepe droefheid ons geliefd eenigst kind CATHARINA JACOBA in den ouderdom van tien maanden. A. FREDERIKSE. M. J. H. FREDERIKSE— Velsen. Amersfoort 9 Juli 1887. Heden overleed ons innig geliefd oudste dochtertje TOIVIA A IJ IKi: in den ouderdom van ruim drie jaar, ten huize van hare grootmoe der te Tricht. J. W. v. RINGELENSTEIN. /r*j H. H. v. RINGELENSTEIN— de Ruiter. Amersfoort 11 Juli 1887. Eenige en aigcmeene kennisgeving. /j De Notarissen A. H. DRIJFHOUT VAN HOOFF en Mr. J. DE FOUTER te Amersfoort zullen op Donderdag 21 Juli 1887 des avonds ten 6' ure in het logement »den Hamte Hoogland oiider de gemeente HOOCJ!LANI>. Breeder bij biljetten. op de Veluiuc, in de nabijheid van een station, wordt in een net burgerlijk gezin zonder kinderen voor een keer of dame gedurende de zomermaanden KOST, INWONING en huiselijk verkeer aangeboden tegen billijke voorwaarden. Franco brieven lett. F. B. aan het bureau dezer courant. 7T per Ilesch f 1.halve f O.GO. Zoolang de voorraad strekt opruiming van ROODE BESSENGENEVER gewas 1886, a ƒ0.65, 0.70 en 0.80 per Liter. Per Hectoliter 62.zonder fustwerk per anker. onversneden zuivere Medoc f 28. Bordeaux St. Estephe St. Emillonvan 30 tot 33. Buour Ceniac St. Julien oude Pauellac 34 45. Direct geïmporteerde SPAANSCHE WIJ NEN van het huis Carcia Del Salto 1.20, 1.50 en 1.80 per fl. Rijn-. Moezel- eu diverse Wijnen. COGNAC per fl. ƒ1.40, I 50,1.80 tot 4.—. per Hectoliter zonder accijns naar te maken conditiën. Iumaak-BRANDEWIJN' van ƒ0.90 tot 1.10 per Liter. Dubbel gebeide, zuivere MOUTWIJN, oude GENE VER en BORDEAUX ROZIJN- WIJN AZIJN. Prijscouranten op aanvraag gratis. eenig agent in SINAASAPPEL-SAP voor de 'provinciën Gelderland en Utrecht TE AMERSFOORT, Notaris Nm 10 Amersfoort, is vuor- nemens, om op Trij- a g. den 22. Juli .^,4 Vhf*- 1887, des namiddags te 5 uur, in het koffiehuis »het Valkje" aldaar in het openbaar te Ouder de gemeenten Hoogland, Stontcuburg en Lensden. over den oogst van 1887. Op den dag 1 Mei 1888. Breeder bij biljetten. voor en voor het van A. M. KOLLEWIJN, Nz. Leerboek der Alg. Gesch. Ie deel. Oud- beid, 5e druk, prijs f 1,50. Leerboek der Alg. Gesch., 2e deel, Mid deleeuwen en Nieuwen tijd, 4e druk, prijs f2.40. Leiddraad, bij het onderwijs in de alg. gesch., prijs f2,50. Leerboek der Uaderlandscbe Gesch., 7e druk, prijs f *1.90. Beknopt overzicht der Alg. Gesch., 4e druk. prijs f 0.40. Gesch. van Nederlandsch Oost-en West.- Indië, prijs f 0.90. Kleio, Verhalen en Schetsen uit de Gesch. der Oudheid, prijs f2,50. Geb. in Prachtband, prijs f3. Kleio, Vei halen en Schetsen uit de Gesch. der Middeleeuwen, prijs f2,50. Geb. in Prachtband, prijs f3, Kleio, Verhalen en Schetsen uit de Gesch. van den Nieuwen tijd, pr. f2,50. Geb. in Prachtband, prijs f3, DUBOIS. Nouvelle Grammaire Fran^aise, prem. Année, 8e druk, prijs f0,55. Nouveau Reeueil de Themes et d'Exerciees, prem. Année, 8e druk, prijs f 0,55. Nouvelle Grammaire Fraiifaisc, Deuxième Année, 6e druk, prijs f 0,65. Nouveau Reeueil de Thèmes et d'Exerciees, Deuxième Année, 6e druk, prijs f 0,65. Nouvelle Grammaire Fran^aisc, Troisième Année, 5e druk, prijs f 1,25. Nouveau Kceucil de Thèmes et d'Exerciees, Troisième Année, 5e druk, prijs f0,S0. Choix de Lectures frangaises etc. Prem. Serie 3e druk, prijs f 1 ,'10. Cboix de Lectures frangaises etc. Deux. Serie 2e druk, prijs f 1,35. Cboix de Lectures frangaises Trois. Serie prijs f 1,50. Introduction a la Nouvelle Grammaire le partie 3e Ed. prijs f0,60. Introduction a la Nouvelle Grammaire 2e partie 2e Ed. prijs f0,60. Dr. SCHULTZ en Dr. KOKER. Latijnsclie spraakleer, le Stuk, Ety mologie, prijs f 1,25. Latijnsclie spraakleer, 2e Stuk, Syn taxis, prijs f 1,25. P. C. HOOFT'S Granida, Uitgegeven en toegelicht door Dr. R. A. Kollewijn, prijs f0,60. Dr. R. A. KOLLEWIJN. Uber den Eintlnss, Holl. Drama's auf Andreas Gryphius, prijs fl,25. P. FOKKENS. Beknopte Gesch. der Nederl. Letterk., 2e verbeterde druk, piijs fl,25. VAN RR OEKIIUIZEN'S Ncdcrlandsehe Gedichten, Uitge geven en toegelicht door Dr. R. A. Kollewijn, prijs f 0,40. Kort begrip der Rhetorics, prijs f0,25. Dr. W. J. A. HUBERTS. Kort Overzicht der Aardi ijkskunde, 2e druk, prijs f0,40. J. F. JANSEN. Beroepen, Ambachten, Bedrijven, prijs f0,25. M. DAUVELLIER. Schrijfvoorbeelden, 4e druk, prijs f0,75. Schiijfboek voor loopend schrift, cursus in 12 nummers, prijs per 100 Ex. f8,75. NIEUWE SCHRIJFCURSUS ten dienste van het Middelbaar en Voort gezet Lager Onderwijs. Compleet in vijf nummers, prijs per No. f0,10. BICYCLE, 52 inches lioog, goed onderhouden en bijzonder sterk, te be zichtigen bij G. PRINS, Timmerman, Utrechtschestraat. Ondergeteekende bericht, dat ten allen tijde Leerlingen kunnen worden toe gelaten tot zijne PRIVAATLESSEN in de gymnastiek welke a tl. lO.— 'sjaars tweemaal per week gegeven worden in het Lokaal der Iïoogere Burgerschool. /J 1J/* Leeraar. t. nog eenige uren disponibel hebbende, zag die gaarne bezet met bet geven van LES voor aan pasbeginnendeu. Prijs per les 25 Cent. Franco br. onder letter J. aan het Bureau dezer Courant. Een liet gemeubeleerde op een netten stand. Brieven onder letter Z aan het bureau dezer Courant. O Tot Candidaten voor het lidmaatschap van den Gemeenteraad zijn door de Iviesvereeniging AMERSFOORT" met algemeene en bijna eenparige stemmen gesteld de Heeren: en worden de Kiezers beleefdelijk uitgenoodigd bij de verkiezing op Dinsdag, den 19 Juli 1887, hun stem op genoemde Heeren uit- tebrengen. Van anti-revolutionaire zijde worden tot leden van den ge meenteraad te Amersfoort voorgesteld te verkiezen op den '19. Juli 1887, de Heeren: J/2 7 PLAATSBILLETTEN en PROGRAMMA'S voor de feesttreinen zijn van 13 tot 18 Juli, des avonds O uur, te bekomen aan de stations van de Holl. Spoorweg- Maatsch. Raam, Hilversum en Barnevcld, als de naastbijgelegene Stations van Amersfoort reist men per gewonen trein met retourbillet. Afzonderlijke PROGRAMMA'S kosten 40 Cent; zij zijn verkrijgbaar gesteld te Utrecht bij de H.H. C. H. E. BREIJER en J. II. VAN PE*URSEM; op franco inzending van het bedrag worden zij franco door den ondergeteekende gezonden. Dit Pro gramma en het groote Aanplakbiljet geven verdere inlichting. ARNHEM, Juli '1887. Secretaris. Merk: VERKRIJGBAAR in ItELDEKFLESSEHEIV van 1 Liter a ƒ1,15 per L i t e 1' li e s e li bij Th. II. C». ItlMA'DSEA' in gedistilleerd en Tnbakskerverij „DE MOOR", Amersfoort. N'B. Ah bewijs van echtheid is cachet en kurk steeds voorzien van den naam der firma P. HOPPE. A Z Nederlanders, die dienstnemen bij het Indische leger ontvangen, bij het aan gaan van eene zes-jarige verbintenis, Aanbrengpremie TIEN GULDEN. Nadere inlichtingen zijn gratis te bekomen bij het Departement van Koloniën en bij alle burgemeesters.

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 3