GRONINGER BEDDENWINKEL, EEDVEEM EN GEWASTE BEDDENTIJM. REDDENWINKEL v. d. ROOSTER, Firma J. G. THIES. Noureauté's d-d ANEKDOTEN-MAGAZIJN De van ouds bekende A 3! H S <i f®,, MATRASSEN EN BEDDEN. Hof, 28 huis hoek Zevenhuizen, Belangrijk bericht!! W. F. A. GROENHUIZEN, Langestraat A 6, Cretonne Satinet en Zijden Dekens. PRACHTIGE ALBUMS HORLOGES, NICKEL HORLOGEKETTINGEN. ANEKDOTEN -MAGAZIJN. SOLIED GUTAPERCHA-DOEK. Specialiteit in Amersfoort. Glazen- en Gntta-PercbaSpniten, H. J. BONNIER, tiolloway's Pillen. - A EeltMMs, Hoornvlies, De Eerste Aflevering van het Achtsten Jaargang, beveelt zich minzaam aan voor de LEVERING van alle soorten Groote keuze in eigen gemaakte Groote voorraad LEVERT GezondheidsBED, PELUW er. TWEE KUSSENS voor f 4 50 GezondheidsMATRAS t 8 50. Springveeren MATRAS van af f 14.50. Groote voorraad IJzeren Ledikanten, Veldbedden, Ruststoelen, Picë en Wafelsprijen. EITSTOOMEN van Beddengoed en VERNIEUWEN van alle soorten Matrassen. Alles tegen concurreerende prijzen. Or, ste ke, V* Horloge- en Instrumentmaker, Havik hoek Lavendelstraat, REGULATEURS, WEKKERS, SPEELDOOZEN, BESTE NICREL HORLOGES TEGEN ALLE CONCURREERENDE PRIJZEN. BRILLEN en PINCE-NÈZ, WINDKUSSENS, CLYSO-POMPEN, BAROMETERS, THERMOMETERS, Boter- Kaas- ea Melkwegers. r» s* f" Uren van vertrek der algemeene Communicatie-middelen voor Amersfoort. Bij de Uitgevers KüPPERS LAUREY te Haarlem is verschenen en alom verkrijgbaar gesteld Tijdschrift voor beminnaars van Ihimor en satire en voor verzamelaars van Anekdoten, Snedige Gezegden, Extemporés enz. Dit tijdschrift verschijnt in maandelijksche afleveringen van 16 pagina's, royaal 8", duidelijken druk. Twaalf Afleveringen vormen een deel. De inteekenaren ontvangen gratis titel en omslag van eiken jaargang. De prijs van elk deei of jaargang is slechts EEN GULDEN, franco per post EEN GULDEN en TIEN CENTS. Over dit bedrag wordt bij het einde van eiken jaargang gedisponeerd. Aangemoedigd door het kolossale succès, dat de vorige Jaargangen van dit Tijdschrift hebben ondervonden, aarzelen de uitgevers geen oogenblik ook den Achtsten Jaargang het licht te doen zien. Het debiet van de vorige Jaargangen heeft de stoutste verwachtingen verre overtroffen. Duizenden exemplaren werden verkocht; reikhalzend zagen de ahonné's steeds uit naar de verschijning der nieuwe afleveringen. Inderdaad het Anekdoten-Magazijn is een welkome gast in elk huisgezin. Het geeft vroolijkheid aan den droefgeestigen en hernieuwde levenslust aan den zwaarmoedigen mensch. Hij, die van tijd tot tijd eens hartelijk lachen wil, (wie onzer zou daarop niet gesteld zijn) abonneere zich op het waarlijk geestige °0f. 1 pers. ijzer ledikanten in bruin, blauw en geel f4.50, f5.00, f5.75, f6.— en f6.25. 2 pers, dito dito f7.f7.25, f8.25, f8.75 en f9.—. 1 pers. plaatijzer in mahonie- en eiken hout geschilderd met hemel f 17.50, zonder hemel f 15. 2 pers. dito met hemel f22.f23. en f25. 1 pers. kinderledikanten in bruin, blauw en geel, van f 4.25, f 4.50, f 5.en f 5.50. Dezelfde grootten met dubbel omslaande kanten, van f6.50, f6.75, f7.en f 7.25. 2 pers. kinderledikanten f5.75 en f6. Met dubbel omslaande kanten f 7.50 en f8.—. Gewone blauwe kapwiegen f2.50. Dito wit gelakt f2.75. Witte kapwiegen uit enkel gevlochten ijzerdraad f 5.en dubbel gevlochten f5.75. Wit gelakte schommelwiegen met stang hemel f7.f9.en f 10. Met dubbelde hemel en kroontjes in 8 verschillende elegante modellen, van f 10.50 tot f20.—. Zeer doelmatige 1 pers. waschtafels met spiegel f 5.50, zonder spiegel f 4.75. IJzeren vuurmanden zeer practisch, van f 5.50 af. Deze artikelen worden ook geheel compleet, nel bewerkt, tegen concurreerende prijzen afgeleverd. YerseMIIeade kwaliteiten in Eospitaallinaea of Kraa&beddoek. Groote keuze in boven- en Molton-onderspreien. Bij contante betaling van BEDDEH-ARTIKELEU wordt 5 PROCENT korting toegestaan. De ondergeteekende heeft de eer de ONTVANGST te berichten van een extra 6jne collectie goederen waaronder zeer vele als Portemonnaie's, Sigaren- en Cigaretten-Kokers en Doozen, echte Barnsteen-, Meerschuim-, Rozenhout-, Tabaks- en Cigarenpijpjes met en zonder etui. heeft voorhanden een prachtige keuze Gouden, Zilveren en Nickel PEUDTJLES, KLOKKEN, EN Reparation aan al deze artikelen ook aan KWIK-BAROMETERS bijzonder billijk en zeer spoedig. Gouden, Zilveren, Nickel en Stalen IRRIGATEURS, alle soorten van mooie Wandelstokken, en zeer doelmatige Lucifersdoosjes en Zaklantaarns, ter grootte eener snuifdoos. Zeer gemakkelijke Heeren- en Dames-Reistassen en Koffers, compleete scheer- en Naai-Ktui's en eene schoone zending Spoormanden, nieuw Kinderspeelgoed, alsook Domino- en Schaakspelen, Dam-, Schaak- en Triktrakborden en alle soorten van Gezelschapspelen, Ombredoozen en Fiche's. Echte Chineesche en Japansche artikelen, Britannia-Metalen Koffiekannen, Trekpotten en Spiritusstoofjes, Berlin-Zilveren Lepels en Vorken, Tafel-, Dessert en Trancheermessen, enz. enz. ALSMEDE: Kristallen- en Half-Kristallen Wijn-, Water-, Melk-, Bier- en Likeurglazen, extra li in Verlakte Presenteer- en Schenkbladen, Schilderijen, Spiegels, Pronk- en Bloem vazen, Mahoniehouten Naai- en Werkdoozen, Tabakspotten, Pijpenstandaards en Kooktoestellen en verder nieuwe zaken voor huishoudelijk gebruik. Terkoophuis op den HOF te Amersfoort. Verzweringen van eiken aard, wonden, zweeren, kwade beenen. Wanneer door bezeering, zwakken bloedomloop, slecht bloed en verwaarloosde koude, eene ont steking, gevolgd van verzweeringen, de lagere ledematen heeft aangevallen, kan de lijder zonder vrees van teleurgesteld te worden op genezing hopen door het gebuik van Holloway's beroemde zalf, welker naam en faam ter genezing van zulke kwalen over den geheelen bewoon den aardbol heeft weerklonken; getuig schriften in alle talen zijn ontvangen ge worden, waarin hare wonderlijke heelende eigenschappen algemeen geprezen worden. In alle verouderde gevallen moeten Hol loway's Pillen ingenomen worden, terwijl zijne Zalf gebruikt wordt; beiden hebben de beste uitwerking, en bezorgen eene pijnlooze en snelle genezing. Onder hun nen vereenigenden heilzamen invloed nemen de slimste wonden of verzweringen spoedig een veel gezonder karakter aan, en zij worden weldra gevuld of saamge trokken, totdat de huid geheel hernieuwd is en gezondheid en kracht terugkeeren. Doosjes Pillen en Potjes Zalf ƒ0,80, 1,80, ƒ3,— 6,75, ƒ13,50, ƒ20,50 zijn op franco aanvragen a contant te bekomen bij alle Apothekers in Nederland, alsmede in Holloway's Etablissement te Londen 78, New Oxford Street. enz. worden in korten tijd radicaal ge nezen, zonder pijn, door RADLAIJER'S speciaal middel uit de Roode Apo theek te Posen, prijs per flacon met gebruiksaanwijzing en penseel 50 cent Contant, franco p. post 65 ent. Cen- traaldepót Wed. J. RAVE, Zwolle. Te Amersfoort bij ALPHONS ANNEGARN. BEURSBERICHTEN. Perc. 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Nederland.Sch. Ct. W. dito dito dito dito dito Oblig. 1878. dito dito 1883. dito 188i. dito volgef. recep. dito. Hong. Oblig.-L. 1867 dito Papier dito goudleening dito dito 1881 Oostenrijk. Obl. in pap. Oblig. dito Febr/Aug. dito Zilver Jan/Juli dito dito April/Oct. Polen Obl. Schk. 44. Port. Obl. Bti. 53/84 Rusland. Obl. Hope Co. 1798/1815 Cert. Hamburg 1820 Ct. Inschr. 5e S. 1854. dito 1864 /"1000 dito dito 109 dito 1866 ƒ1000 dito dito 100 dito 1877 20—100 dito le Oosters. Leen. dito Tweede dito dito Derde dito dito 1872 gec. 50 100 dito 1873 gec. 50 100 dito 1860 2e 100 dito 75 gec. 50-100 dito 1880 gecons. Oblig. Leen. 1867/69 Russische Goudl. 1883 Spanje. O. Perp. Sch. Turkije. Geconvert. ser. D. dito dito dito ser. C. Egypte. Obl. 1876. Spoorweg-Leening 1876 Vereen. Staten. Obl. 1876 fMeiico. Obl. 1851 dito 1864 Braz. Oblig. Lond. '65 dito Leening 1875 dito dito 1883 fPcru. Obl-Leening. 1870 fObl.-Leening 1872 fVenezuela Leen. 1881 Stedelijke Leeningen. Amsterdam. Oblig. 1861 4 dito dito 1886 4 Rotterdam Oblig. 1886 4 dito dito 1883 4 Industr. en flnanc. onder nemingen. Ned. Afr. Handels-Vennootschap Amsterd. Hyp.-Bank P.br. dito dito dito Amsterd. Kan. Maatsch. A Oblig. dito dito Gemeente-Crediet Oblig. dito dito Nederl. Bank Aandeelen Nederl. Handels-Maats, dito Duitschland. Aand. Rijksb. dito. Cert. adm. Amst. Hongarije. Pandbrieven B. Oostenr.-Hong. Bk. A. Pbr. (Boden) Cr.-An. Rusland. Pdbr. Hyp.-bk. dito Cent: aal Bank 4% 4 4 5 3 5 5 5 12 Juli. 74 88'/„ 98% 101% 69% 91 79% 63'%, 63% 65% 65% 102 56 55 09 96% 99% 96 86% 52%, 51% 52% 94 91% 93 76% 83% !02% 63 14% 14% 74'%, 98% 31"/,, 14%. 100% 100 94% 17% 15% 40% 98% 98% 98% 4% 4 3 4 45V' 5 82 102'/ 101 52 V, 1013/. ioi !/t 206 1063/, 133% 75»/, 117% 90 75 Spoorweg-Leeningen. Holl. IJz. Spw. Aand. Holl. Ij z. Sp. Oblig. 4 Expl. Staats-spoorw. Aand. dito Obl. 1879/81 4 Ned. Centr.-Sp. Aand. Obl. dito dito gest. dito Ned.-Ind. Sp. Aandeelen Rijn-sp. volgef. Aandeelen dito 1865/85 Obl. 4 N.-Brab. Boxtel 1875/80 gest. Hongarije. Theiss-Spw. Aand. Theiss.-Spoorweg Oblig. Italië. O. V. Emm. Zuid-Ital. Spoorweg Oblig. Oostenrijk. Fr. O. Spw. Obl. Gisela Spw.-Aandeelen Polen. Wars. Br. A. Wars. Weenen dito Portugal. Kon. Tr.-Afr. le H. Rusland. Gr. Sp.-Mts. A. Baltische Spw.-Aand. Jelez Griasi Obl. Jel.-Orel Obl. f 1000 Kursk-Ch. Az. Ob. 100 Los. Sewast. Ob. f 1000 Morsch-Sysran Aand. Orel-Vitebsk Aand. dito dito Aand. Poti-Tillis dito f 1000 Riaschk-Wiasma. A Zuid-W.-Spocrw. Obl. Amer. Central Pacific. Obl. dito Calif.-Oreg. dito 6 Chic. Cert. Pref. st. Oblig. Denv. Rio-Gr. 7 Aand. Miss. K. Texas Obl. St. Paul.Min. en Manitoba Spw, dito 2e Hyp. Schuld 6 U. Pac. Obl. 6 Brazilië Spw.-Leening 5 Premiën-Leeningen. Nederl. Stad Amsterdam, f 100. 3 Amst. Kan. C. v. Aand. dito Rotterdam Gemeente-Crediet België. Stad Antw. '74 Stad Brussel, fr. 100 '79 Hongarije. Hong. Hyp.-Bank Theisloten Oostenrijk. Stsl. 1854 dito dito 1860 dito dito 1864 Crediet-Anst. 1858 Obl. K. K. Pr. B. Cr. Aast. Stad Weenen 1874. Pruissen. Keulen-Minden Sp. Rusland. St.l. 1864. dito dito 1866. Spanje. Stad Madrid 1868 Turkije. Spoorweg-L. 146'/, 102% 112 101% 24% 72% 137% 88% 48 100 81% 63% 61% 76 81% 48% 78% 77% 115% 57'/, 93% 97% 5 3 3 87 86% 32% 89 88 97% 28% 55 114% 100 146 120 28 113 117% 114% 84% 111% 102 105% 103 92 83% 97% 103% 109 130 130 «0% 1U0 128 141% 133 43% 7% Zomerdienst, geopend 1 Juni 1887. Nederlandsche Centraal-Spoorweg. Naai UtrechtAankomst te Vertr. Amersf, Utrecht Rottd. 's llage 9,27 10.18 I,9 4.40 7,44 9,54 II.31 11,50 11.50 7,SOf 8,30 11,22 2,47 6,9 8,22 93 9,45 8,- 9,4 11,44 3,24 6,38 8,44 9,40 10,20 •j- Alleen Zaterdag. 9,16 10,8 1,4 4,98 7,34 9,44 11,26 11,45 Naar Zwolle: Aankomst te Arnh. Vertr. Amersf. Zwolle Leeuwarden Groningen 9,53 8,58 lu 1,55 1,51 10.45 10,9 ll,24 1.31 1,27 2,10 1 14 3,18 7,58 8,10 4.55 4,55 6,55 10,20 6,46 8,4 10,11 10,10 9,36 11,28 Naar Hilversum Aankomst te Ver'r. Amersf Baarn Hilvers. Utrecht. Amsterd 7,26 7,39 7,48 8,13 8,35 8,31 8,44 8,53 9,28 9,24 9,39 9,47 10,12 9,37 9,50 9.59 10,48 10,43 11,23 11,36 11,45 12,29 11,15 12 18 12,7 12120 1,10 1,15 2.53 3.6 3,15 4,8 3,50 4.49 5,8 5,23 6,30 6,25 6,11 6.25 6,34 7,6 7,20 6,45 6,57 7,0 8,6 7,40 8.23 8,37 8,47 9,16 9,30 8,54 9.7 9,42 9,55 9,5 9,19 9,29 10,22 10,15 10,1 10,13 11,35 11,8 Ooster-Spoorweg. Naar Zutphen: Aankomst te V. Saam V. Amersf. Barnev. Apeld. 8,41 9,33 11,41 3,44 7,4 9.16 8,59 9,46 12,3 3,59 7,18 9,33 9,19 12,19 4,17 7,34 9,51 9,55 10,29 12,49 4,48 8,4 10,23 Hollandsclie-IJzeren-Spoorweg Naar Nijmegen Aankomst te Zutphen V. Amersf. Woudenb. Veenend. Rhen. Kest. 10,19 10,48 1,9 5,11 8,27 10,40 7,22 f 8.21 10,51 2,27 4 27 f 6,19 9,32 f Leusd. Scherpenz 7,42 11,2 2,38 4,47 6,30 9,44 8,4 8.42 11,15 2,52 5,9 6.43 9,57 f Stoppen op verzoek te Leusden. 8,18 8,52 11,26 3,3 5,23 6,54 10,8 8,24 8.58 11,32 3,9 5,29 7,- 10,14 Snelpersdrukkerjj van A- M SLOTHOUWER te Amersfoort.

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 4