DIENSTBODE, Bessensap en Bessenwijn Officieele Publicatie. Advertentiën. BOVENHUIS, Er biedt zich aan TB HUUR: B. E. MATER. BUITENLAND. Plaatselijke berichten. Provinciale berichten. Hulpbank te Amersfoort. voet, in den velddienst onderwezen te worden en de nachten in tenten door te brengen. Naar wij vernemen is door den commandant van het leger in Indië aan de Regeering voorgesteld jaarlijks eene som van /'30.000 toe te staan, ten ein de voortaan gecombineerde manoeuvres en veldoefeningen op groote schaal te kunnen houden. Aan het bad-hote! te Wijk-aan-Zee is afgestapt de opper-ceremoniemeester van den Keizer van Duitschland, Graf zu Eulenburg, die rnet echtgenoot en kin deren daar eenigpn tijd zal vertoeven. De prins van Waldeck-Pyrmont is zóó ingenomen met de badplaats, dat hij zijn vertrek nog onbepaald heeft uitgesteld. Bij de Vereenigde Christelijke Ge meente te Dokkum (in 1798 opgericht door de samensmelting der Doopsgezinden en Remonstranten aldaar) is beroepen de WelEerwaarde Heer II. Y. Groenewegen, waarnemend predikant bij de Remon- strantsche gemeente te Doesburgh. Naar aanleiding van een besluit, in de rergadering van Ned. industrieelen den 11. Juni jl. te Utrecht genomen, heeft zich te Tilburg een voorloopig comité gevormd, bestaande uit leden der firma's H. Eras en Zonen, Van Dooren en Dains en Gebroeders Diepen, ten einde in eene vergadering, waartoe alle Tilburgsche belanghebbenden zijn opge roepen, gegevens te verzamelen voor een verslag, dat duidelijk den invloed der buitenlandsche handels-politiek op den toestand der Nederlandsche nijverheid in het licht stelt. Uit Eist schrijft men aan de Utr. Ct. Bij de alhier gehouden tiend-verpach ting was ook de tiend, afkomstig van J. Trant. Deze J. Trant werd nu circa eene eeuw geleden opgevoed door de diaconie van Bunschoten, en diende hier in lateren tijd als schaapherder; toen spaarde hij zooveel op, dat hij deze tiend kon koopen, en schonk haar bij zijn overlijden aan de herv. diaconie te Bun schoten. Dewijl de gemeente te Bunscho ten thans doleert, werd de tiend verkocht namens het classikaal bestuur, doende wat des kerkeraads is. De doleerende predikant, Dr. Van Goor van Bunschoten, en een geschorst diaken waren daarbij tegenwoordig, en waarschuwden de pach ters voor de gevolgen, daar zij de wet tigheid der verpachting namens het clas sikaal bestuur betwistten. De tiend werd evenwel gepacht door J. H. Baars te Rhenen, voor f 220. Uit Bordeaux wordt geseind, dat daar ter slede Zondag drie personen zijn gearresteerd, die zich in 1884 te 's-Gra- venhage aan een belangrijken diefstal schuldig maakten. Daar de misdaad reeds diie jaar geleden gepleegd is, klinkt het zeer bevreemdend, dat de dieven nog in het bezit waren van alle rentebrieven en waarden. Men wendt pogingen aan om een fonds te stichten voor weduwen en weezen van politie-ambtenaren over het geheele land. Hierdoor zal voldaan worden aan eene reeds lang gevoelde behoefte. Elk dienaar der politie van welken rang ook, zal, wanneer hij voldoet aan de betaling van eene geregelde bijdrage, de toekomst kunnen verzekeren van vrouw en kinderen. Een landbouwer uit Walcheren schijft aan de Midd. Ct.: »Nog maar geen regen I Ik hoor, dat de stadsmenschen ook klagen over de droogte, maar voor ons boeren is het toch nog veel meer te zeggen. En toch, 't kan niet tegengesproken worden, ligt er over 't algemeen een redelijke oogst, en vooral de wintervruchten, waaronder de tarwe in 't bijzonder, houden zich goed. De gerst heeft in 't voorjaar nog al van de worm geleden en is daarom minder, maar de erwtjes beginnen 't be nauwd te krijgen en gaan, o I zoo geel zien. Ook de boonen hebben 't hard te verantwoorden met de luis. Onlangs werd mij den raad gegeven, om tegelijk met het laatste wieden, of als dit te vroeg is, dan later, en niet vroeger dan voordat de plant bloeit, de topper, af te knippen, die te verzamelen en te verbranden. De luizen schijnen bij voorkeur in de toppen te nestelen, terwijl de sappen, die anders worden gebruikt voor de bladen in den top, nu geheel ten goede komen aan de bloesems; althans zoo wordt beweerd. Vele partijtjes gaan ook akelig aan 't ver schieten. Men ziet er al met roode en vale kleur. Gelukkig de boeren, die niet voor eigen rekening hebben gezaaid, want bij 't uit de hand verkoopen vallen de prijzen niet mee, terwijl op veler ge was gegronde aanmerkingen zijn te ma ken Is echter 't bod. volgens den verkoo- per, al te laag, dan deed men beter om zelf te dorschen, daar de prijzen dikwijls in het voorjaar wat naar boven gaan. ïDe weiden zien er ook naar dor uit. De laag gelegene en die behoorlijk zijn bemest, doen zich nu duidelijk kennen door hare betrekkelijk frissche kleur; die houden vocht zooals men dat noemt. Maar algemeen was een regentje hoogst gewenscht. Van de jonge klavers zal wel weinig terecht komen. De meeste zijn verdroogd, terwijl de tweede snede oude klavers ook niet veel groeit, De veeprijzen blijven laag en als nu de proeven geluk ken met invoer van bevroren beesten uit Amerika, zooals dat in Rotterdam en Antwerpen is geprobeerd, dan zal de prijs nog meer dalen, want het groote publiek bekommert er zich niet om of die aangevoerde beesten gezond, of niet gezond geslacht zijn Als 't maar goed koop is, dat is de leus't Is treurig I Gelukkig zijn tot nog toe de transporten te hoog om voordeel te behalen. »Doch er zullen wel kapitalisten ge vonden worden die genegen zijn hun kapitaal daaraan te wagen totdatja totdat de directie zegt dat de boel op is en dan kunnen de aandeelhouders hunne aandeelen verscheuren of ze bewaren als een bewijs dat de Hollander veel liever zijn geld steekt in vreemde zaken dan eigen industrie te steunen." Vrijdag 8 Juli had aan de klok- gieterij van den heer A. H. van Bergen te Heiligerlee eene gieting plaats van twee metalen torenklokken. Om twee uur 's middags werd een metaalmassa van 2000 kilo in de oven gebracht en 's avonds 6 uur werd gegoten. Toen des nachts de klokken van hunne vormen waren ontbloot, bleek dat de gieting zuiver en goed gelukt was. Deze klokken prijken met schoone attributen en opschriften. Op eene. welke bestemd is voor de provincie Gelderland, staat onder anderen 'k Roep ten Gebede, 'k Vermaan tot vrede. N. Beets. Hier moet nog bij geleverd worden een ijzeren klokstoel, volgens nieuw systeem te luiden en een nieuw torenuur werk, met 4 wijzerplaten, uur en mi nuutwijzers. In strijd met vroegere berichten, wordt nu door de Allgemeine Wiener Zeitunq medegedeeld, dat de Prins van Saxen- Coburg ten gevolge van hetgeen er ver handeld is in eenen familieraad definitief voor de kroon van Bulgarije heeft be dankt. De dag van 14 Juli, de gedenkdag van de vernieling der Bastille, de zoo ge vreesde dag voor manifestatiën, is voor Parijs betrekkelijk kalm voorbijgegaan, zonder dat de orde is verstoord. De meest uitgebreide en strenge voorzorgsmaat regelen tegen eeltige manifestatie waren genomen, doch hoewel een talrijke menigte zich door de straten bewoog, bleef men rustig. Ten 4 ure verliet de president der Republiek, vergezeld van den minis ter Rouvier en de officieren van zijn huis, het Elysée om de revue bij te wonen. Overal weergalmde de kreet; uLeve Grévy I" Nadat het escorte en de rijtuigen van president Grévy na de revue waren weg gereden schaarden de leden der Ligue des Patriotes met de andere manifestan ten zich weer om Deroulède en stelden zich zingende in beweging, Zij trokken door hel Bois de Boulogne en juichten de officieren toe, die zij ontmoetten. In een rijtuig zat een officier van het Engelsche leger met een punthelm op. De menigte wilde dien officier te lijf, daar men hem voor een Duitsch officier hield. Dank zij der bemiddeling van een Fransch officier werd dit bij tijds ver hinderd. De stoet, die steeds in omvang toenam, werd door de politie uiteengedreven op de Place de l'étoile. De menigte jouwde de agenten uit, waarop deze op het volk losstormden en de Avenue Wagram schoonveegden. Een linie-regiment, dat juist voorbij ging, ondersteunde de politie door het uitzenden van kleine pelotons, zoodat de menigte allengs uiteenging. Ook op de Avenue de la grande armee werden eenige jongelieden, die bij den triomfboog liederen aanhieven, door de politie uiteengedreven. Bij de terugkeer van de revue kwam geen enkel incident van emstigen aard voor. Toen president Grévy tot den water val in het Bois de Boulogne was gena derd, vernam men hier en daar den kreetleve Boulanger en dezelfde kreet werd aangeheven toen hij te Longchamps aankwam, Gedurende de revue, welke 1.45 uur duurde, hoorde men beurtelings de kreten leve Boulanger Leve Grévy weg met Boulanger! De menigte juichte de troepen toe. De Orangisten hielden Dinsdag te Bel fast hun jaarlijkschen optocht. Wel werd op gebruikelijke wijze met steenen ge gooid en met revolvers geschoten, en moesten vele vensterruiten het ontgelden, maar ernstig gevochten is er niet. Op een meeting in den Botanischen tuin, waar de grootmeester der Orangisten, Dr. Kana, sprak, werden resoluties aan genomen tegen het Parnellisme en vóór Hartington en het Ministerie. Te Liver pool had een standje plaats bjj een Oranje demonstratie. Lord Brownlow wordt genoemd als opvolger van lord Londonderry, voor het Iersche Onderkoningschap. De Hindoe Sheik, die sedert eenigen tijd in Moscou is, heeft, volgens de bladen, aldaar gezegd: »Ik heb met eigen oogen het volk willen zien, waarop de hoop rust van 60 millioen Muzelmannen in Engelsch Indië, Zij allen wachten met Ongeduld het oogenblik af, waarop Rus land hen zal verlossen van die vervloekte Engelschen," Uit het paleis des Sultans van Turkije wordt gemeld, dat de Sultan zich geluk wenscht met de tegenstand die Frankrijk en Rusland boden ten opzichte der Egyp tische conventie, waardoor hij het kwaad heeft kunnen herstellen dat de conventie reeds aan Turkije deed. Zondag a.s. zal de Godsdienstoefe ning der Vrije Gereformeerde gemeente des voorm. half tien en des nam. vijf uur geleid worden door den Heer Vaarties van Dordrecht. jl. Woensdag vroeg in de morgen vertrokken van hier de twee batterijen van het le Regl. Veld-Ai tillerie teneinde in de legerplaats te Oldenbroek de schiet oefeningen bij te wonen. De surnumerair bij de posterijen S. Gaanderse is op zijn verzoek van Die ren naar hier overgeplaatst. In het Amersfoortsche advertentie blad van gisteren en ook in dit nummer der N. Amersf. Cl. komt eene adverten tie voor, waarbij de heeren A. H. van Cleeff en Thomas Kalf tot candidaat voor den gemeenteraad worden geproclameerd. Wij zijn het met den steller dier ad vertentie volstrekt niet eens. Ten eerste toch is ons nooit iets van de liberale beginselen des heeren Van Cleeff geble ken. Wij zouden daaromtrent heel iets anders kunnen vertellen. Voorts is hij te hoog in leeftijd om in aanmerking te komen. Om deze en meerdere redenen, die wij liever niet noemen willen, mag volgens ons oordeel de heer Van Cleeff niet in aanmerking komen. Ook de heer Kalf achten wij als raadslid niet de rechte man op de rechte plaats. Naar men ons daareven mededeelt heeft de heer Kalf voor de candidatuur bedankt. Het programma der muziekuitvoe ring, morgenavond op het terras van Amicitia door het muziekcorps van het le Regt. Huzaren. Kapelmeester H. Kareis, te geven, luidt als volgt: 1. Marsch Militair H. Karels. '2. Ouverture Une fète d'éléG. Hamm. 3. Don d'Amitié, Cavatine pour BaritonF. Dunkler. 4. Madame Favart, Valse L. Roques. 5. Fantaisie champêtre J. Baudonck. 6. Ouverture Nabucodonosar G. Verdi. 7. Traum Walzer. C. Mili.ocker. 8. Potpourri a. d. Freischiitz G. M. vos Weber. 9. Die Watdvöglein, Concert Polka voor 2 Pistons S. Maijr. 10. Finale. Lijst van brieven, geadresseerd aan onbekenden, verzonden van het postkan toor te Amersfoort over de 2e helft der maand Juni '87. 1. A. G. de Boer, Amstelveen. 2. Mej. van Soest, Amsterdam. 3. Mej. T. L. M. de Vinke, Haag. 4. E. v. d. Beek, Purmerland. Verzonden geweest naar Amerika. 1. G. van Hasselen, Verzonden geweest naar Duitschland. 1. Mej. M. Rotgers, Verzonden geweest naar Engeland. 1. Mej. J. de Luly, Bromley. Utreclit. Voor de Rechtbank alhier stonden jl. Donderdag terecht H. v, V. en J. J. B. als verdacht van diefstal bij nacht en medeplichtigheid daaraan. Eerst genoemde heeft zich namelijk eenigen tijd geleden des nachts door inklimming toegang weten te verschaffen tot de woning zijner ouders aan de van Wijks- kade alhier en zoude daarbij door 2e bekl. ter zijde zijn gestaan, hoewel zulks door dezen pertinent wordt ontkend. Een groot aantal kleedingstukken en lijfsiera den aan de ouders, den broeder en de zusters van le bekl. toebehoorende wer den bij die gelegenheid ontvreemd en voor ongeveer f 15.aan een opkoopster van de hand gedaan. Het O. M. requreer- de, naar aanleiding van het voren staande. tegen le bekl. 18 en tegen 2e bekl. 6 maanden gevangenisstraf. De uitspraak werd bepaald op den 21 dezer. Baam. Voor eenigen tijd vermeldden wij, dat zekere persoon zijn bruid diets gemaakt had, 400 gulden ontstolen te zijn, en die diefstal zelfs bij de politie aangaf. De persoon zelf is spoedig daar na niet meer gezien. Thans is zijn lijk drijvende gevonden aan den mond der Eem. De ongelukkige heeft zich zeker beangst gemaakt, omdat hij de politie be drogen had, en durfde dus zeker de gevolgen niet afwachten. Voortaan wordt alhier iederen Zaterdag eene muziekuitvoering gegeven, en wel beurtelings bij de Heeren Veer man (Brink), Meernink (Melkhal) en Ubbink (Soesldijk). Afwijkende van de gewone blaasmuziek, gaf de Schwarz- burger Kapelle j.l. Zaterdag in 't Hotel Velaers een stri|k-orkest, dat algemeen zeer voldeed. Hedenavond concert aan de Melkhal der Koudwaterinrichling. Hoogland. Den '14 Juli herdachten, Hannes van 't Klooster oud 81 en Hen- drika van Hamersveld oud 70 jaren hunne 25-jarige echtvereeniging, beiden zijn driemaal gehuwd zoodat hij zijne derde vrouw en zij haar derde man heeft. Rcngvoude, 13 Juli. Onder de schoone boomen voor het kasteel van mr. M. J. L. baron Taets van Amerongen van Renswoude had heden de keuring van kalveren plaats, uitgeschreven door de afd. te dezer plaatse van het Genootschap voor Landbouw en kruidkunde in de provincie Utrecht. De kalveren van Groningsch ras waren afkomstig van stieren in deze gemeente gestationneerd, hetgeen uit de door de stierenhouders aan het bestuur der afd. overgelegde lijsten bleek. De prijzen der stierkalveren werden dadelijk uitgekeerd; vroeger geschiedde dit eerst na verloop van een jaar. Na een zeer zorgvuldig onderzoek kon tot uitreiking der prijzen worden over gegaan en wel Voor een stier van Groningsch ras 1. prijs de heer P. Wolfswinkel, 2. prijs wed. Jacob Veldhuizen. Voor een stierkalf van gewoon ras '1 prijs de heer A. van Ginkel, 2. prijs de heer J. van Ravenhorst, 3. prijs de heer H. Lagerweij. Voor 2 vaarskalveren van Groningsch ras, 1. prijs de heer H. van Voorst, 2. prijs id., 3. prijs J. van Bennekom. Voor 2 vaarskalveren van gewoon ras: I. prijs de heer. H. van den Brandhof 2. prijs de heer H. van de Fliert3. prijs, de heer J. van de Pol4. prijs, de heer J. van Ravenhorst5. prijs, de heer H. Lagerweij. Voor een vaarskalf van eigenaren, die minder dan 6 koeien hebben: 1. prijs, de heer C. Mora 2. prijs, de heer J. v. de Glint3. prijs, niet toegewezen. Voor een vaarskalf gewoon ras 1. prijs, de heer G. Mora 2. prijs, de heer G. van Ginkel3. prijs, de heer J. Vlastuin. Voorts waren nog twee prijzen uitge loofd, door het lid van het hoofdbestuur baron van Hardenbroek en wel voor stierenbekroond werden twee ander- halfjarige stieren1. prijs de heer G. Lagerweij2. prijs, de heer A. Veld huizen, De algemeene aandacht werd getrok ken door een zeer schoonen stier, van anderhalf jaar, die reeds verschillende premiën heeft verkregen en door den heer J. Renes, rentmeester te Scher- penzeel, ter opluistering was gezonden. Als keurmeesters traden op de hh. J. baron van Hardenbroek te Amersfoort, A. Spithoven te Werkhoven en M. van den Bosch te Abkoude. Bij de uitdeeling der prijzen sprak de hooggeachte voor zitter der afdeeling, mr M. J. L. Baton Taets van Amerongen van Renswoude, ambachtsheer van dit dorp, zijne inge nomenheid uit, dat de zorgen van het bestuur der afdeeling, om vee van edeler afkomst te bekomen, niet onbeloond waren gebleven, de veestapel was, door de hier ingevoerde stieren, aanmerkelijk verbeterd. Spr. deelde mede, dat het bestuur voornemens is om in overleg met de leden, nog dit jaar wederom nieuwe stieren beschikbaar le stellen orr. daar door nog een edeler veestapel te be komen. De prijswinners wenschte hij hartelijk geluk, terwijl hij hh. keurmeesters dank zeide voor hunne komst naar hier en voor de verdienstelijke wijze waarop zij hunne taak hadden vervuld. Lanbouwers en belangstellenden gingen huiswaarts en zeer velen zeker al weder niet weinig bevestigd in hunne overtui ging, dat de afd. Renswoude van het »Genootschap voor landbouw en kruid kunde in de provincie Utrecht", die een 70-tal leden telt, krachtig medewerkt tot bevordering van den landbouw en tot veredeling van den veestapel in het zuid oosten onzer provincie. Utr Court. BURGERLIJKE STANDEN. Amersfoort. Geboren: 8 Juli Hermanus Cornelis z. van Cornelis Johannes van deWater en Clementia Lensink. 10 Juli Willem, z. van Gerard Willemsen en Jannetje van Someren. Martha Maria, d. van Adrianus Jacobus Hoogerwerf en Harmina Helena Vinke. Overleden 7 Juli Gijsbert van der Schagt 28 j., echtg. van Jannetje van Dijk huizen. Antje Helder 35 j., ongeh. Grada Broen, 64 j., echtg. van Abraham Egberink. 9 Juli Catharina Jacoba Fre- derikse 10 m. 11 Juli Anthonia Areke van Riugelenstein 3 j. 13 Juli Wilhelm van Nieuwenhuizen, 26 d. Hoogland. Geboren: 8 Juli Mariuus Joannes, z. van Gerrit Bitterling en Maria Spijker. X.eusden. Geboren 9 Juli Maria, d. Tan Jacob van Hartskamp en van Wilhelmina Mulder. 10 Juli Hendrik, z. van Johannes van den Koedijk cn van Cornelia Koller. 15 Juli Jan, z. van Pieter van den Bunt en van Jannetje van Lambalgen. Soest. Geboren Maria, d. van Petrus van Roomen en Cornelia van Hofslot. Theunis, z. van Jan Maassen en Johanna de Ruig. Helena, d. van Johanna Visser en Evertje Werkhoven. l'eunis, z. van Antje vau Velzeu. Petrus Jacobus, z. van Petrus Jacobus Wirtz en Antje Nieuwenhuijsen. Holena Wilhelmina, d. vau Thijtnen van der Veer en Gijsbertba Peternella Veld huizen. Johannes Richardus, z. van Aart Kok en Petronella Hilhorst. Johan, z. van Cornelis van Dijk en Klaartjc Tammen. Willempje z. van Renger van Veenendaal en Maria Janseu. Ondertrouwd Ilendrikus Hak van Baarn en Petronella Butzelaar van Soest. Overleden Maria Catharina Kamerbeek 11 m. Cornelis Dorrestein, echtg. van Jannetje Tolboom, 49 j. Gerritje Altena, 8 m. Stontenburg. Overleden 9 Juli Een levenl. aangeg. - CO* kd. van Grietje van Manen, ongeh. 11 Juli Hendrik van der Veen, 47 j. Woudenberg. Geboren: 10 Juli Abrahamina, d. van Gerrit van de Meent en Gijsbertha van Donselaar. 10 Juli Hendrik, z. van Jan Veenendaal en Gijsbertje van Voorthuizen. 13 Juli Maria, d. van Gerrit van de Lage- maat en Willemijntjo van de Haar. De BURGEMEESTER en WETHOU DERS van AMERSFOORT. Gelet op art, 18 der wet van den 14. September 1865 (Staatsblad no. 138), houdende bepalingen betrekkelijk de In kwartiering, enz.; Doen te weten, dat de bij art. 17 dier wet bedoelde lijst door hen aangelegd, in afschrift aan de bergplaats bij het Raad huis aangeplakt is en gedurende veertien dagen, te rekenen van heden, op de Secretarie der gemeente voor eenieder ter inzage ligt alle werkdagen van 10 tot '1 uur. Amersfoort, den 14. Juli 1887. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, T. A. J. VAN ASCH VAN WIJCK. De Secretaris, W. L. SCHELTUS. Tot het geven van gelden ter leen zal eene Commissie uit het bestuur, op MAANDAG, den 18. JULI aanstaande, 's namiddags van halftwee tot halfdrie zitting houden in een der localen van het Raadhuis, alwaar de belanghebbenden zich kunnen aanmelden, ook voor het teruggeven van gelden. J. C. LEINWEBER, Secretaris. MARKTBERICHT. Amersfoort, 15 Juli. Tarwe f7.50a f 8,80 Rogge f 4,90 a f5,40. Boekweit f 6,00 a f7,00. Appels 0,00 a f 0.00. Peren f 0.00 a fO.OO. Aard appelen (nieuwe) f 4 a 5. Hoendereieren f3.50 a f 4.00 de 100 stuks. Boter f 1,00 a f 1,20 per Kilo. Kaas f 0,— a f0, - Biggen f6.50 a f9.50. Schram men f 12.a f 17.00. GEVONDEN OP DEN OPENBAREN WEG. Een kerkboekje en een stuk kant. Rechthebbenden vervoegen zich ter terugbekoming aan het bureau van politie. met 1 Augustus eene P. G., als Werkmeid of Meid-Alleen. Adres onder lett. G. F. aan het Bureau dezer Courant. Een keurig net gemeubeleerd van alle gemakken voorzien, gelegen op aangenamen stand, bevattende vier kamers, waarvan één ensuite, keuken, zolder, enz. voor een bil lijken prijs. Te bevragen onder letter T. aan het Bureau dezer Courant. De ondergeteekende neemt, tot uiterlijk 20 Juli, be stellingen aan, op de levering van in rood en wit. De bessensap tegen 18, de bessenwijn a 35 Cent per flesch. Uitstekende kwaliteit wordt gegaran deerd.

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 2