TIEHBSEWASSEE, „RECHT VOOR ALLEN" De Kiesvieeniging „ONPARTIJDIGHEID A. M Tromp van Holst, A. Schaap, AMERSFOORT. W. A. Croockewit. Mr. J. G. A. van Zijst. H.W.A.vandenWallBakent:de P. A. fiuet. M. W. Scheltema, Ez. JA Leerboeken simmrm-sif H. van EsveH Rzn., 9 perceelen TIENDGEWAS. DOET II VOORDEEL Kiezers te Amersfoort! aiiii w. A. Croockewit, Mr. J. A. G. van Zijst, Jhr. Mr. T. A. J. van Asch van Wyck, W. G. M. Eyck van Zuylichem, W. H. J. Vermolen. SCHIEDAMMER GENEVER, 11,0.11, jpt. JUuttorouw. De l. K. Kiesvereeniging W. A. Crockewit, Mr. i. G. van Zijst, Jhr. Mr. 1 A. J. van Asch van Wijck, W. H. J. Vermolen, W. G M. Eyck van Zuylichem. W. A. Crockewit, Mr. J. G. van Zijst, Jhr. Mr.T. A. J. van Asch van Wijck, W. M. Eyck van Zuylichem, W. H. J. Vermolen, A. H. VAN CLEEFF, en THOMAS KALF. NICHTCA P. TE HUUR: Zit- en Slaapkamer IEMAND PIANO of ORGEL, VERKOOPEN: Veertien perceelen PUBLIEK VERKOOPEN: te Amersfoort, Aftredende leden. Aftredende leden. en in plaalvan Dr. P. SMITS, die voor de candi- datuur bedait heeft den heer: 'h en beiden rljjke en bezadigde mannen. Een Kiezer HET BESTUUR. Het BESTUUR. NORMAALSCHOOL, LAGER- en Uitgebreid- LAGER- ONDERWIJS. Uitgaven Notaris Mr. J. M. RICHELLE te Amersfoort, is voor nemens, om op Vrij- ,dag, ilen 33. Jnli 1887, ties namiddags te 5 uur, in liet koffiehuis vliet 1 alkje aldaar in het openbaar te Onder de gemeenten Hoogland, Stoutenburg en heusden. over den oogst van '1887. Op dag 1 Mei 1888. Breeder bij biljetten. per flesch ƒ1.halve O.CO. Zoolang de voorraad strekt opruiming van ROODE BESSENGENEVER gewas 1886, a ƒ0.65, 0.70 en 0.80 pet Liter. Per Hectoliter 62.zonder fuitvverk pennker. onversneden zuivere Medoc ƒ23. Bordeaux St. Eslephe St. Ernillon van3Ütot33. Baour Ceniac St. Julien oude Pauellac 34 45. Direct geïmporteerde SPAAïSCHE WIJ NEN van het huis Carca Del Salto 1.20, 1.50 en 1.80 per 1. Rijn-, Moezel- en dive»e Wijnen. COGNAC per fl. 1.40,1.501.80 tot 4.—. per Hectoliter zonder acijns naar te rnaken conditiën. Inmaak-BRANDE WIJ! van ƒ0.90 tot 1.10 per Liter. Dubbel gebeide, zuivereMOUTWIJN, oude GENE VER en BORDEAUX ROZIJN WIJN AZIJN. Prijscouranten op aanvaag gratis. Lieve-vrouwe-plin T 67, eenig agent in SINAAAPPEL-SAP voor de provinciën Gelder, nd en Utrecht TE AMERSEtORT. De Notarissen A. II. DRIJFHOUT VAN HOOFF en Mr. J. DE LOUTER te Amersfoort zullen op Donderdag 31 Juli 1887 des avonds ten 6 ure in het logement vden Ham" te Hoogland onder de gemeente HOOGLAND. Breeder bij biljetten. No. 1. ARLT, Dr. E. De Zorg voor de Oogen en de keuze van Rrillen, voor een ieder bevattelijk voorgesteld, 3e uit gave, vertaald door Dr. F. J. van LEENT meteen naschrift van Dr. H. SNELLEN. Met PI. f 1.25. No. 2. DEBAY, Dr. A. Het liaar en de baard, een Boek ter bevordering van een scboonen kaartooi. Middelen om den kaargroci te ontwikkelen en te bevorderen. Met uitvoerige recep- terilijst om zelve schoonheids- en haarhersteUiugsmiddeleu te be reiden. f 1.25. No. 3. RECLAM, Prof. CARL. Levens regelen. Ernst en luim uit de gezond heidsleer. Voor Nederland bewerkt door Dr. S. Sr. CORONEL. Tweede her ziene druk. Met afbeeldingen f 1.25. No. 4. SCHOONDERMARK Jr., J. Het behoud van ons Huwelijksmateriaal. 2e druk, f0.90. No. 5. SCHOONDERMARK Jr., J. De voorbehoedmiddelen tegen zwan gerschap. Met afbeeldingen. 2e druk, f 0,90. LET WEL No. 13 te zamen voor f3, No. 45 te zamen voor f l.50 alle 5 boeken bijeen voor f 4, franco per postpakket door geheel Neder land. Tegen postwissel te bekomen in het Magazijn van goedkoope Boeken van A. van KLAVEREN te Amsterdam, Swelinkstraat no. 14-16. heeft met bijna algmeene stemmen tot hare Candidaten voor den GEMEENTERAAD ij de aanstaande periodieke verkiezing gesteld, de Heeren En noodigt e kiezers ten dringendste uit, allen getrouw op Dinsdag 19 Juli s., ter stembus te gaan en aan bovengenoemde Heeren hunne ste te geven. Het stembpau is geopend van 's morgens 9 uur tot 's mid- ^<4-, dags 5 uur. li heeft tot Candilten gesteld voor leden van den Gemeenteraad, waarvan de vericing moet plaats hebben op Dinsdag 19 Juli a.s., de navolgen Heeren en noodigt de Izers uit op genoemde Heeren hunne stem uit te brengen. Vooie verkiezing op Dinsdag a.s. worden de Kie zers ait gemaakt op de Heeren: Maj< Commandant van de d.d. Schutterij, ld van het College van Zetters, Gij staat op 19 dezer voor de verkiezing van 5 leden voor den gemeenteraad alhier. Hoedanig zal uwe keuze zijn Wilt gij de bedilzucht, het critiseeren van de voorstellen van het dagelijksch bestuur, het tegenwerken door vooraf overlegde plannen en wat niet al bestendigen? De pogingen van het dagelijks bestuur ten goede van onze stad tegen te staan blijven steunen? Welaan dan zal uwe keuze niet moeielijk zijn. Maar hebt gij een afkeer van zoodanig geknutsel en verdacht making van handelingen die het Hoofd dezer gemeente in den raad moet aanhooren. Welaan dan zorg dat de drie heeren v. d. WALL BAKE, LIÜËT, en SCHELTEMA niet worden herkozen. Wilt gij bewijzen Zie op hetgeen er gezegd is omtrent het overdoen der meisjes school aan de firma Werkhoven en zie op hetgeen er is voorge vallen bij het verkiezen van Docenten voor het Gymnasium of Hooger B. S. Zie op het verkiezen van een Regent voor het Burger-Weeshuis. Zie op hetgeen is verhandeld nopens eene plaatselijke inkomsten belasting en zooveel andere zaken meer. Genoeg om op wie dan ook, maar om in geen geval uwe stem weer uittebrengen op de drie boven vermelde heeren. f Tot Candidaten voor het lidmaatschap van den Gemeenteraad zijn door de Kiesvereeniging »AMERSFOORT" met algemeene en bijna eenparige Stemmen gesteld de Heeren: en worden de Kiezers beleefdelijk uitgenoodigd bij de verkiezing op Dinsdag, den 19 Juli 1887, hun stem op genoemde Heeren uit tebrengen. Van anti-revolutionaire zijde worden tot leden van den ge meenteraad te Amersfoort voorgesteld te verkiezen op den 19. Juli 1887, de Heeren: Door eenige kiezers wien het onmogelijk is om hunne stem uit te brengen op den heer W. H. J. Vermolen, omdat deze te hoog in leeftijd is en die ook in den heer Eyck van Zuylichem geen geschikten candidaat vinden, daar het nog niet bewezen is, dat deze de aftredende leden in bekwaamheid over treft, wordt aan hunne medekiezers verzocht hunne stem uit te brengen op dc heeren: De liberale beginselen van eerstgenoemde zijn genoeg bekend, terwijl laatstgenoemde uitstekend den tijd heeft zich aan de be langen der gemeente te wijden. (y. Merk: VERKRIJGBAAR in KEEDERFEESSCHEN van 1 Eiter s! ƒ1,15 per E i t e r II e s c h bij Th. HL O. BRANR.SEN in gedistilleerd en Takakskerverij „DE MOOR*', Amersfoort. NB. Als bewijs van echtheid is cachet en kurk steeds voorzien van den naam der firma P. HOPPE. Een net gemeubeleerde op een netten stand. Brieven onder letter Z aan het bureau dezer Courant. nog eenige uren disponibel hebbende, zag die gaarne l>ezet met bet geven van LES voor aan pasbeginnenden. Prijs per les 35 Cent. Franco br. onder letter J. aan het Bureau dezer Courant. VOOR EN VOOR HET VAN A. M. KOLLEWIJN, Nz. Leerboek der Alg. Gesch. Ie deel, Oud heid, 5e druk, prijs fl,50. Leerboek der Alg. Gesch., 2e deel, Mid deleeuwen en Nieuwen tijd, 4e druk, prijs f2.40. Leiddraad, bij het onderwijs in de alg. gesch., prijs f2,50. Leerboek der Vaderlandsche Gesch., 7e druk, prijs f 1.90. Beknopt overzicht der Alg. Gesch., 4e druk, prijs f 0.40. Gesch. van Nederlandsch Oost-en West.- Indië, prijs f 0.90. Kleio, Verhalen en Schetsen uit de Gesch. der Oudheid, prijs f2,50. Geb. in Prachtband, prijs f3. Kleio, Verhalen en Schetsen uit de Gesch. der Middeleeuwen, prijs f2,50. Geb. in Prachtband, prijs f3, Kleio, Verhalen en Schetsen uit de Gesch. van den Nieuwen tijd, pr. f2,50. Geb. in Prachtband, prijs f3, DUBOIS. Nouvelle Grauiuiaire Frang-aisc, prem. Année, 8e druk, prijs f0,55. Nouveau Rccueil de Tlièmes et d'Exerciees, prem. Année, 8e druk, prijs f0,55. Nouvelle Gramuialrc Erangaise, Deuxième Année, 6e druk, prijs f 0,65. Nouveau Rccueil de Tbënies et d'Exerciees, Deuxième Année, 6e druk, prijs f 0,65. Nouvelle Grauiuiaire Frangaise, Troisième Année, 5e druk, prijs fl,25. Nouveau Recueil dc Tlièmes et d'Exerciees, Troisième Année, 5e druk, prijs f0,80. Choix de Lectures frangaises etc. Prem. Serie 3e druk, prijs fl,10. Choix de Lectures frangaises etc. Deux. Serie 2e druk, prijs f 1,35. Choix dc Lectures frangaises Trois. Serie prijs fl,50. Introduction a Ia Nouvelle Grammaire le partie 3e Ed. prijs f0,60. Introduction a la Nouvelle Grammaire 2e partie 2e Ed. prijs f0,60. Dr. SCHULTZ en Dr. KOKER. Laiijnsche spraakleer, Ie Stuk, Ety mologie, prijs fl,25. Latijnsclie spraakleer, 2e Stuk, Syn taxis, prijs fl,25. P. C. IIOOFT'S Granida, Uitgegeven en toegelicht door Dr. R. A. Kollewijn, prijs f0,60. Dr. R. A. KOLLEWIJN. Cher deu Einiluss, Holl. Drama's auf Andreas Gryphius, prijs fl,25. P. FOKKENS. Beknopte Gesch. der Nederl. Letterk., 2e verbeterde druk, prijs f l,25. J. VAN BROEKIIUIZEN'S Nederlandsche Gedichten, Uitge geven en toegelicht door Dr. R. A. Kollewijn, prijs f 0,40. Kort begrip der Rhetorica, prijs f0,25. Dr. W. J. A. HUBERTS. Kort Overzicht der Aardrijkskunde, 2e druk, prijs f0,40. F. JANSEN. Beroepen, Ambachten, Bedrijven, prijs f0,25. M. DAUVELLIER. Schrijfvoorbeelden, 4e druk, prijs f0,75. Schrijfboek voor loopend schrift, cursus in 12 nummers, prijs per 100 Ex. f8,75. NIEUWE SCHRIJFCURSUS ten dienste van het Middelbaar en Voort gezet Lager Onderwijs. Compleet in vijf nummers, prijs per No. f0,10.

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 3