bedveeeen en gewaste beddentijken. W. F. A. GROENHUIZEN, Havik hoek Lavendelstraat, HORLOGES, KLOKKEN, REGULATEURS, WERKERS, SPEELDOOZEN, <11 Glazen- en Gntta-PerchaSpuiten, BAROMETERS, BESTE NICKEL HORLOGES TEGEN ALLE CONCÜRREERENDE PRIJZEN. BEDDENWDKEL v. d. ROOSTER, lof, 21 luis hoek Zevenhuizen, Sp ecialiteit in Amersfoort. 0T ANEKDOTEN-MAGAZIJN ANEKDOTEN -MAGAZIJN. TEN, I THERMOMETERS. ASphons Annegarn, Engelsche Polijst-Crême JAN WIJNEN Jr. Zuiveraar van Gebouwen, Het beste en goedkoopste merk der wereld. Belangrijk bericht!! PRACHTIGE ALBUMS H. J. BONNIER, De van ouds bekende GRONINGER BEDDENWINKEL, Langestraat A 6, A H n s beveelt zich minzaam aan MATRASSEN EN BEDDEN. Cretonne Satinet en Zijden Dekens. Groote voorraad LEVERT GezondheidsBED, PELUW en TWEE KUSSENS voor f 4 50 GezondheidsMATRAS f8 50. Springveeren MATRAS van af f 14.50. Groote voorraad IJzeren Ledikanten, Veldbedden, Ruststoelen, Picë en Wafelsprijen. SOLIED GUTAPERCHA-DOEK. s* f" I* Boter- Kaas- ea Melkwegers. VerseMLLen.de kwaliteiten in Eospitaaiiinncn of Kraaabeddoet Groote keuze in boven- en Molton-onderspreieu. De Eerste Aflevering van het Achtsten Jaargang, voor de LEVERING van alle soorten Alles tegen eoncurreerende prijzen. Uren van vertrek der algemeene Communicatie-middelen voor Amersfoort. Horlogeen Instrumentmaker heeft voorhanden een Gouden, Zilveren en Nickel ZFZElSTIDTTILiES, EN Reparation aan al deze artikelen bijzonder billijk en zeer spoedig. prachtige keuze Gouden, Zilveren, Nickel en Stalen BRILLEN en PINCE-NÉZ, WINOKUSSENS, CLYSO-POMPEN, IRRIGATEURS, alle soorten van THERMOMETERS, ook aan KWIK-BAROMETERS FirmaJ. GF Hl ES. Gh °Of, We be 1 pers. ijzer ledikanten in bruin, blauw en geel f4 50, f5.00, f5./5, f 6. en f 6.25. 2 pers. dito dito f7.f /.25, f8.25, f8.75 en f9.—. pers. plaatijzer in mahonie- en eiken hout geschilderd met hemel f 17.50, zonder hemel f '15. 2 pers. dito met hemel f 22.f 23. en f25. 1 pers. kinderledikanten in bruin, blauw en geel, van f 4.25, f 4.50, f 5.en f5.50. Dezelfde grootten met dubbel omslaande kanten, van f6.50, f6.75, f7.en f 7.25. 2 pers. kinderledikanten f5.75 en f6.—. Met dubbel omslaande kanten f 7.50 en f8.—. Gewone blauwe kapwiegen f2.50. Dito wit gelakt f2.75. Witte kapwiegen uit enkel gevlochten ijzerdraad f 5.en dubbel gevlochten f 5.75. Wit gelakte schommelwiegen met stang hemel f7.f9.en f 10. Met dubbelde hernel en kroontjes in 8 verschillende elegante modellen, van f 10.50 tot f20.—. Zeer doelmatige I pers. waschtafels met spiegel f 5.50, zonder spiegel f 4.75. IJzeren vuurmanden zeer practisch, van f 5.50 af. Deze artikelen worden ook geheel compleet, net bewerkt, tegen eoncurreerende prijzen afgeleverd. Bij contante betaling van BEDDEIV-ARTIHELEJI wordt 5 PROCENT korting toegestaan. Bij de Uitgevers KüPPERS LAUREY te Haarlem is verschenen en alom verkrijgbaar gesteld Tijdschrift voor beminnaars van Humor en satire en voor verzamelaars van Anekdoten, Snedige Gezegden, Exlemporés enz. Dit tijdschrift verschijnt in maandelijksche afleveringen van 16 pagina's, royaal 8", duidelijken druk. Twaalf Afleveringen vormen een deel. De inteekenaren ontvangen gratis titel en omslag van eiken jaargang. De prijs van elk deel of jaargang is slechts EEN GULDEN, franco per post EEN GULDEN en TIEN CENTS. Over dit bedrag wordt bij liet einde van eiken jaargang gedisponeerd. Aangemoedigd door het kolossale succes, dat de vorige Jaargangen van dit Tijdschrift hebben ondervonden, aarzelen de uitgevers geen oogenblik ook den Achtsten Jaargang bet licht te doen zien. Het debiet van de vorige Jaargangen heeft de stoutste verwachtingen verre overtroffen. Duizenden exemplaren werden verkocht; reikhalzend zagen de abonntRs steeds uit naar «le verschijning der nieuwe afleveringen. Inderdaad het Anekdoten-Magazijn is een welkome gast in elk huisgezin. Het geeft vroolijkheid aan den droefgeestigen en hernieuwde levenslust aan den zwaarmoedigen mensch. Hij, die van tijd tot tijd eens hartelijk lachen wil, (wie onzer zou daarop niet gesteld zijn) abonneere zich op het waarlijk geestige .S f. u IS Alle soorten en Z 4> z Verkrijgbaar bij Dangcstraat, o/d. Sociëteit van Stophenson Brs., verleent aan gepo lijste houten en marmeren voorwerpen een duurzamen en brillanten glans. Ver krijgbaar in flacons a 30 ets. en krui ken a 50 ets., te Amersfoort bij ALPHONS ANNEGARN, in Galant., en R. VAN ES VELD. Chemische fabriekZevenaar. is verhuisd van Soesterberg naar ODIJK en is wederom dagelijks te ont bieden tot het uitroeijen van Wand gedierte, enz. Doozen van dubbele grootte a 7% ets viervoudige grootte a 12Va ets. Vraag: Merk „JUMBO". Verkrijgbaar te Amersfoort bij ALPHONS ANNEGARN, in Galant., en B, A. VAN RUIJVEN. Chemische fabriek Zevenaar. De ondergeteekeude beeft de eer de ONTVANGST te berichten van een extra fijne collectie goederen waaronder zeer vele Noureauté's als Portemonnaie's, Sigaren- en Cigaretten-Kokers en Doozen, echte Barnsteen-, Meerschuim-, Rozenliout-, Tabaks- en Cigarenpijpjes met en zonder etui. mooie Wandelstokken, en zeer doelmatige Lucifersdoosjes en Zaklantaarns, ter grootte eener snuifdoos. Zeer gemakkelijke Heeren- en Dames-Reistassen en Koffers, compleete scheer- en Naai-F.tui's en eene scboone zending Spoormanden, nieuw Kinderspeelgoed, alsook Domino- en Schaakspelen, Dam-, Schaak- en Triktrakborden en alle soorten van Gezelschapspelen, Ombredoozen en Fiche's. Echte Chineesche en Japansche artikelen, Britannia-Metalen Koffiekannen, Trekpotten en Spiritusstoofjes, Berlin-Zilveren Lepels en Vorken, Tafel-, Dessert en Trancheermessen, enz. enz. ALSMEDE: Kristallen- en Half-Kristallen Wijn-, Water-, Melk-, Bier- en Likeurglazen, extra liin Verlakte Presenteer- en Schenkbladen, Schilderijen, Spiegels, Pronk- en Bloem vazen, Mahoniehouten Naai- en Werkdoozen, Tabakspotten, Pijpenstandaards en Kooktoestellen en verder nieuwe zaken voor huishoudelijk gebruik. Verkoophuis op den HOF te Amersfoort. 9 Groote keuze in eigen gemaakte EITSTOOMEN van Beddengoed en VERNIE IIJVEN van alle soorten Matrassen. Nederland.Sch. Ct. W. dito dito dito dito dito Oblig. 1878. dito dito 1883. dito 1884. dito volgef. recep. dito. Hong. Oblig.-L. 1867 dito Papier dito goudleening dito dito 1881 Oostenrijk. Obl. in pap. Oblig. dito Febr./Aug. dito Zilver Jan./Juli dito iito April/Oct. Polen Obl. Schk. 44. Port. Obl. Btl. 53/84 Rusland. Obl. Hope Sc Co. 1798'1815 Cert. Hamburg 1820 Ct. Inschr. 5e S. 1854. dito 1864 1000 dito dito £100 dito 1866 ƒ1000 dito dito 100 dito 1877 20—100 dito le Oosters. Leen. dito Tweede dito dito Derdj dito dito 1872 gec. 50 100 dito 1873 gec. 50 100 dito 1860 2e 100 dito 75 ic. 50-100 dito 188) gecons. Oblig. Lien. 1867/69 Russischs Goudl. 1883 Spanje. D. Perp. Sch. Turkije. Geconvert. ser. D. dito dito dito ser. C. Egypte. \)bl. 1876. SpoorwetLeening 1876 Vereen. Staten. Obl. 4 5 P 3 5 5 5 1881 elijke Leeningen. lig. 1861 4 4 2 4 1876 j-Mexico. Cbl. 1851 dito 1864 Braz. Oblig. Lond. '65 dito Leening 1875 dito dito 1883 fPcru. Obl-Leèing. 1870 fObl.-Leening 1872 fVenezuela Lel Stee Amsterdam. 01 dito dito 1886 4 Rotterdam Oblif 1886 4 dito dito 1883 4 Indust. en financ. onder nemingen. Ned. Afr. Handts-Vennootschap Amsterd. Hyp.-Jank P.br. dito dito dito Amsterd. Kan. Niatsch. A Oblig. dito dito Gemeerite-Crediè Oblig. dito dito Nederl. Bank Aaileelen Neded. Handels-Mats. dito Dujtschland. Aam Rijksb. dito. Cert. adm. Aast. Hongarije. Pandbriven B. Oostenr.-Hong. Bk.A. Pbr. (Boden) Cr.-A. 4% Rusland. Pdbr. Hyj-bk. 5 dito Cent-aal Bank 5 Spoorveg-Leeningon. Holl. IJz. Spw. Aan. Holl. Ijz. Sp. Obligi 4 Expl. Staats-spoorw Aand. dito Obl. 1879/81 1 4 Ned. Centr.-Sp. Aad. Obl. dito dito gest.iito Ned.-Ind. Sp. Aandelen Rijn-sp. volgef. Aaileelen dito 1865/85 Obl. 4 N.-Brab. Boxtel 187/80 gest. Hongarije. Theiss-Sjw. Aand. 5 Theiss.-Spoorweg Olig. 5 Italië. O. V. Emm. 3 Zuid-Ital. Spoorweg Dblig. 3 Oostenrijk. Fr. O. Sj\v. Obl. 3 Gisela Spw.-Aandeelu 5 Polen. Wars. Br. A. 4 Wars. Weenen dito Portugal. Kon. Tr.-A\ le H. 5 Rusland. Gr. Sp.-Mts A. 5 Baltische Spw.-Aand. 3 Jelez Griasi Obl. 5 Jel.-Orel Obl. f 1000 5 Kursk-Ch. Az. Ob. £100 5 Los. Sewrast. Ob. f fco 5 Morsch-Sysran Aand. 5 Orel-Vitebsk Aand. 5 dito dito Aand. 5 Poti-Tiflis dito f 100 5 Riaschk-Wiasma. A 5 Zuid-W.-Spou.rw. Obl Amer. Central Pacific. Obl. dito Calif.-Oreg. dito 6 Chic. Cert. Pref. st. Oblig. Denv. Rio-Gr. 7 Aand. Miss. K. Texas Obl. St. Paul.Min. en Manitoba Spw. dito 2e Hyp. Schuld 6 U. Pac. Obl. 6 Brazilië Spw.-Leening 5 PremiönLeeningen. Nederl. Stad Amsterdam f 100. 3 Amst. Kan. C. v. Aanc. dito Rotterdam Gemeente-Crediet België. Stad Antw. '74 Stad Brussel, fr. 1U0 '19 Hongarije. Hong. Hyp.-Bank Theisloten Oostenrijk. Stsl. 1854 dito dito 1860 dito dito 1864 Crediet-Anst. 1858 Obl. IC. K. Pr. B. Cr. Aret. Stad Weenen 1874. Pruissen. Keulen-Minden Sp. Rusland. St.l. 1864. dito dito 1866. Spanje. Stad Madrid 1868 Turkije. Spoorweg-L. 15 Juli. 74% 88'/,, 98% 100 69% 92 80% 64%, 63% 6a'/,, 83 56% 101 5b 55 101% 96% 100% 96% 96% 51%. 52% 52% 94 94% 93% 88^. 76% 83% 102% 63 14%, 14%. 73% 31% 14 100% 100% 93% 17% 15% 40% 98%. 98% 98%. 82 101 101 52% 101% 101% 200 106 133% 75% 117% 75 146% 102% 112 101% 24 72% 138 88% 47% 101 81% 63 V. 60% 76 81% 48% 77 77% 115% 573/, 93% 980, 87 85% 31% 90 88 97% 28% 55% 114% 99'%, 146% 5 3 3 119%, 26%, 113% 118% 114 84% 111 102 105% 104 92 83% 97% 102'/, 108% 129'/, 139 80% 99 130% 141'/ 130 43% 7 Zomerdienst, geopend 1 Juni 1887. Nederlandsche Centraal-Spoorweg. Naai Vertr. UtrechtAankomst te AmersfUtrecht Rottd. 's Hage 7,20+ 8,30 11,22 2,47 6,9 8,22 9.3 9,45 9,4 11,44 3,24 6,38 8,44 9,40 10,20 Alleen Zaterdag. 9,16 10,8 1,4 ■1,98 7,34 9,44 11,26 11,45 9,27 10.18 i,9 4,40 7,44 9,54 ii.31 11,50 11.50 Arnh. 9,53 10,45 2,10 4,55 10,20 Naar Zwolle: Aankomst te Vertr. Amersf. Zwolle Leeuwarden Groningen 8,58 10,9 1 14 4,55 6.46 9,36 •11,— 11,24 3,18 6,55 8,4 11,28 1,55 1.31 7,58 10,11 1,54 1,27 8,10 10,10 Naar Hilversum Ver'r. Amersf Baarn Hilvers. Utrecht. Amsterd 7,26 8,31 9,24 9,37 11,23 12,7 2.53 4.49 6,11 6,45 8.23 8.54 9,5 10,1 7,39 8,44 9.50 11,36 12,20 3.6 5,8 6,25 6,57 8,37 9.7 9,19 10,13 7,48 8,53 9,39 9.59 11,45 12,29 3.15 5,23 6.34 7,6 8,47 9.16 9,29 10,22 Ooster-Spoorweg. Aankomst te Naar Zutphen: Aankomst te V. Baarn V. Amersf. Barnev. Apeld. 8,13 9,47 10,48 11,15 1,10 4,8 6,36 7,6 8,6 9,42 11,35 8.35 9,28 10,12 10,43 12 18 1,15 3,50 6,25 7,20 7,40 9,30 9,55 10,15 11,8 8 41 9,33 11,41 3,44 7,4 9.16 8,59 9,46 12.3 3,59 7,18 9,33 9,19 12,19 4,f7 7,34 9,51 9,55 10.29 12,49 4,48 8,4 10,23 Zutphen 10,19 10,48 1,9 5,11 8,27 10,46 HollandscDe-IJzeren-Spoorweg I Naar Nijmegen Aankomst te I V. Amersf. Woudenb. 7,22 8.21 10,51 2,27 4 27 6,19 9,32 Leusd. Scherpenz Veenend. Rhen. Kest. 7,42 11,2 2,38 4,47 6,30 9,44 8,4 8.42 11,15 2,52 5,9 6.43 9,57 Stoppen op verzoek te Leusden. 8,18 8,52 11,26 3,3 5,23 6,54 10,8 8,24 8.58 11,32 3,9 5,29 7,- 10,14 Snelpersdrukkerij van A. M. SLOTHOUWER te Amersfoort.

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 4