Gemengd Nieuws. Offlcieele Publicatie. BUITENLAND. Plaatselijke berichten. Provinciale berichten. Ingezonden. V DE CATALOGUS van de gemeente-boekerij te Amersfoort. winter, als de overtocht der booten lastig is, als nu in liet meest gunstige jaarge tijde de post reeds zooveel te laat aan komt? Tot heden gaat de Engelsche post voor Noord- en Midden-Duitschland over Vlissingen en van onregelmatigheden in dien dienst is nog niets bekend." Op het terrein achter het Rijks museum te Amsterdam had Dinsdag een wedstrijd plaats tusschen de heeren Kiderlen en Blunt met driewielers. Het doel was eene bepaalde lengte (1 Engel sche mijl) in een bepaalden tijd af te leggen, waarbij elk der deelnemers afzon derlijk reed, doch om hem aan te vuren door een tandem (een 2 persoons-driewiel) werd vergezeld. De uitslag van den wedstrijd was, dat de Engelsche mijl door den heer Kiderlen werd afgelegd in 3 minuten 8'/ seconde, terwijl de heer Blunt dien afstand nam in 3 minuten 18 seconden. Bij de verkiezing van een lid voor de Gemeenteraad te den Helder schreef een kiezer het volgende rijmpje op zijn stembiljet «De raad heeft stoom, veel stoom zelfs noodig, Dus is geen stoker overbodig. Ik breng ook daarom, tot besluit, Mijn stem op den heer Stooker uit." De eigenaars der talrijke dennen- boschen in de gemeente Ermeloo maken thans goede zaken, door verkoop van dennen aan Belgische opkoopers voor mijnhout. De prijs is f500 a f550 per hectare. Het bericht, dat de opening der lijn Loo-Epe op 15 Aug. a. s. zal plaats hebben, is vooralsnog voorbarig, Oüiciëel is hiervan nog niets vastgesteld. Het is den cadetten van de Kon. Militaire Academie, die met gunstig ge volg het officiers-examen hebben afge legd in het garnizoen vergund in buiger- kleeding in het openbaar te verschijnen, aangezien zij nog geen sabel volgens het bestaande model hebben ontvangen, en het voor hen ten strengste verboden is, een buitenmodel-sabel te dragen. De Zutpli. Ct. maakt melding van een gerucht, dat de Vogel- en Planten tuin aan den Velperwcg bij Arnhem, indien de 3 pet. hypothecaire leening niet slaagt, van bestemming zal verande ren. Eene Belgische maatschappij zou er eene koudwatergeneesinrichting van wil len maken. De eigenaren zouden ruim 6 pet. van het maatschappelijk kapitaal, f410,000, terug ontvangen. Na 10 maanden van rust, waarin zeker heel wat ijzer van de te bouwen stalen bekapping van 't Centraalstation te Amsterdam is verroest, is er eindelijk weder een weinig leven en beweging op het terrein gekomen. De aannemer Pot van Buiksloot zal nl. beproeven een zeker aantal masten van 25 M., dat is 87/a voet lang (gemakkelijker te schrijven dan die lengte dadelijk te denken,) in den grond te slaan, en voor dat heiwerk is men nu bezig een reusachtig toestel te maken, waarvan het zware metalen heiblok zich door stoom bewegen moet. Zijn eenige palen in den grond, dan worden ze alle op den kop zwaar belast en onderling met elkander door observatie toestellen in verband gebracht om bij de minste afwijking, de kentering te bespeuren. Van deze proefneming zal het afbangen, of met den bouw zal voortgegaan dan of andere maatregelen zullen genomen wor den. In den loop der volgende week denkt men met het heiwerk - een reuzenwerk aan te vangen. A'. v. N. In geen jaren zijn er zooveel konij nen in de duinen te Rockanje geweest als thans. Wandelt men 's avonds langs den voet der duinen, dan telt men ze in de naast aanliggende weiden niet bij tientallen, maar bij honderden. Omtrent de jonge Kaffers, die on langs uit de Transvaal hier te lande kwamen, deelt de Delvenaar het volgende mede De twee echte Kaffers zijn zoons van het Kafïerhoofd Megatha, die in het district Rustenburg over een stam van ongeveer 3000 gezinnen een zelfstandig bewind voert, doch onder suzereiniteit staat van de Tranvaalsche regeering, met welke hij op goeden voet staat. Deze hoofdman zond indertijd zijne twee oudste zonen, Diederik en Ruben, naar Kaapstad, om hun daar eene opvoeding te doen geven, doch het schijnt, dat hij meer Hollandsch-gezind is geworden, althans hij vertrouwde hen eigener beweging aan pres. Krüger toe, en deze is het, die hen naar zijn oud vaderland zond, om hun eene christelijke beschaafd- Hollandsche opvoeding te doen geven zoo werden zij toevertrouwd aan de zor gen van onzen stadgenoot ds. D. van der Valk. De knapen dragen de namen van Bloemhof en Paul en zijn 16 en 12 jaren oud, al kan bij gebreke van een bur gerlijken stand onder de KalJTers die ouderdom niet bewezen worden. Het doel van hunne komst is niet, hier te «studeeren", maar wel de Hollandsche beschaving deelachtig en in den christe- lijken godsdienst opgevoed te worden. Wanneer zij onze taal machtig zijn, zul len zij hier ter stede de school bezoeken, doch aanvankelijk is dit nog onmogelijk, en ontvangen zij onderwijs van den heer J. van der Valk, die aan de Vrije Uni versiteit in de letteren studeert, doch thans te huis is en die reeds vrucht van zijn werk zietvooral de oudste der twee knapen is zeer leergierig. De jongste is vroolijker van aard, doch beiden, natuur kinderen als ze zijn, maken een goeden indruk en schijnen zich ook in de voor hen zoo geheel vreemde omgeving want ze komen rechtstreeks uit hun vaderland reeds tamelijk op hun gemak te gevoelen. Hoe jammer dat zij zich niet vrij op straat bewegen kunnen, en deze «wilden" reeds nu een slechten indruk krijgen moesten van de Hollandsche «beschaving". De onbeschaamdheid van een aantal op- gescholen knapen heeft het hun zoo lastig gemaakt, dat de politie ze moest bescher men. En als de politie niet flink was tusschenbeide gekomen, dan waren onze twee gasten niet ongemoeid gebleven. Iu het Engelsche Lagerhuis deelde Sir Fergusson mede, dat de verdere brief wisseling over de Egyptische conventie in de aanstaande week zal overgelegd worden. In het Hoogerhuis is bij tweede lezing het wetsontwerp op het boter-surrogaat aangenomen. Eerst bij dc artikelsgewijze behandeling zal de viaag beslist worden of het surrogaat «margarine" dan wel «butterine" zal worden genoemd. De Engelsche commissie, die de expeditie tot het ontzetten van Emin Bey uitrustte, slaat volstrekt geen geloof aan het bericht dat Stanley vermoord zou zijn. Dit bericht toch zou, ware het echt, de kust niet binnen den vermelden tijd hebben kunnen bereiken. De prins van Wales is door de Koningin tot admiraal «honoris causa" benoemd. Aan de revue over de vloot heden te houden zullen 14,000 man der Kon. Marine en 2200 man mariniers en artillerie deel nemen. Het dagblad «La France" bevat een brief, waarin melding wordt gemaakt van pogingen, door monarchistische afgevaar- den hij generaal Boulanger aangewend, om hem tot afval over te halen, Die pogingen geschiedden gedurende de acht tien maanden dat Boulanger aan het be wind was. Na het iheident-Schnaebelé vervoegden zich vier generaals bij Boulanger en zeiden «De oorlog zal morgen uitbreken; gij kunt op onzen zedelijken steun in het Parlement rekenen en wij kunnen verzekeren dat het leger zijn plicht zal doen." Na uitbundig den lof van Boulanger te hebben verkondigd, kwamen de monar chisten rechtstreeks tot het doel van hun stap. «Nimmer zeiden zij, «was een toe stand te vergelijken bij dien, waai in de generaal zich bevond. Waartoe dient het met al die vurige krachten te streven naar een regeeringsvorm, welke geen toekomst heeft, maar achtereenvolgens van het opportunisme naar het radicalis me en de partij der onverzoenlijken over slaat Generaal Boulanger zou het volgende geantwoord hebben: «Ik kan onder gee nerlei voorwendsel mij laten afleiden van de taak, welke ik op mij genomen heb, namelijk het leger voor te bereiden tot de onvermijdelijke worsteling. Gij zult nimmer weten welke angst mij bekruipt nacht noch dag hebben wij aan liet ministerie rust. Indien ik mij, zooals gij wilt, zou inlaten met ik weet niet welke staatkundige combinatie, die ik niet eens wil onderzoeken, dan zou ik een mis daad plegen jegens het vaderland. Indien ik ooit aan een staatsgreep de hand mocht leenen, dan zou het zijn tegen u en tegen uwe plannen tot omverwer ping der republiek." Met een trein uit Hamburg werden te Belfort aangevoerd 3000 chromolithogra- phische portretten van Boulanger te paard, het Fransche volk begroetend. Ze waren bestemd voor zekeren Gadala, te Lvon, en te Hamburg vervaardigd. De portretten zijn in beslag genomen. Uil St. Petersburg verneemt men, dat de regeering voornemens is een onderzoek in te stellen naar de snelle uitbreiding van het Protestantismus in de gouvernementen Tauris en Kielt, met het voornemen daartegen strenge maat regelen te nemen. De berichten omtrent den Prins van Saxen-Cuburg luiden om den anderen dag tegenstrijdig. Dan heet het weer dat hij den troon aanneemt, dan weder dat hij hem weigert. Beslist schijnt er evenwel nog niets, althans uit Weenen meldt men, dat de Prins geen beslissing wil nemen, alvorens de Keizer van Rus land toestemming heeft gegeven den troon te bestijgen. Of zulks ooit gebeu ren zal, wordt echter betwijfeld. Er zijn te Varna onlusten uitgebroken; het Bulgaarsche regentschap heeft er twee bataljons infanterie heengezonden. Te Peslh in Oostenrijk zijn een paar ziektegevallen voorgekomen, welke men voor cholera houdt en de gezondheids- politie aanleiding gegeven hebben tot het voorschrijven van bijzondere maat regelen vod voorzorg. Zondag a.s. zal de Godsdienstoefe ning der Vrije Gereformeerde gemeente des voorm. half tien en des cam. vijf uur geleid worden door den Heer Groe- neweg van Rotterdam. De kapitein Blauw, eerstaanwezend ingenieur te Breda, wordt in gelijke be trekking naar hier overgeplaatst. Per spoor zijn gisteren alhier aan gebracht een 40-lal jonge paarden ten behoeve van het depot-escadron vari 't l. regiment huzaren. Staatsblad no. 124 bevat de wet van den 7. Juli 1887, houdende goed keuring eener met de gemeente Amers foort gesloten overeenkomst betreffende ruiling van gebouwen en gronden aldaar. Donderdagnamiddag werd door de d d. schutterij onzer gemeente, in ver- eeniging met het corps genietroepen, op de Zeisterheide eene gecombineerde manoeuvre gehouden. Na afloop werd voor den kolonel Gijsberti Hodenpijl, commandant van de legerplaats bij Zeist, gedefileerd en werd in een door dezen hoofdofficier gehouden toespraak de houding der schutterij ten zeerste ge prezen. De d.d. schutterij onzer gemeente wordt dan ook,'dank zij haren volijverigen commandant, Majoor A. M. Tromp v. Holst, die kosten nog moeite daartoe ontziet, langzamerhand een corps waarop met trots mag gewezen worden. Aanstaande Maandag 25 Juli zal, naar wij uit goede bron vernemen, op den Berg een groot kinderfeest gegeven worden, waaraan bijna alle kinderen van de openbare kostelooze school in de Koningstraat, hoofd de heer J. Radersma, zullen deelnemen. Wij prijzen de goede bedoeling van den lieer Radersma met zijn medeon derwijzers, die tijd noch moeite hebben gespaard om de schooljeugd een prettigen dag te bezorgen. Zijn wij wel ingelicht dan worden de kosten van het feest door de ouders der kinderen gedragen. De eind-examens der Hoogere Burgerscholen iri de provincie Utrecht voor het jaar 1887, gehouden te Amers foort zijn heden afgeloopen. Van de 21 candidaten slaagden de navolgende W. E. L. K. Andrau, A. A. van An- rooij, J. A. van Beek, G. J. du Cloux, G. M. P. Filet, J. A. van Heijst, N. G. van Huffel, J. A. Kalfl', E. A. Koch, A. J. F. van Laer, T. B. van Lelyveld, J. C. Marx, T. J. Marx, C. J. De Meijere, F. E. P. Sandberg, J. Ph. Schippers, A. G. Van Steeden en D. Verhoop. Utrecht. Bij de op j.l. Dinsdag alhier gehouden verkiezing voor leden van den Gemeenteraad, zijn gekozen de aftredende leden. Mr. J. F. de Beaufort, Dr. P. Q. Bronsgeest, F. H. Coblijn, Mr. S. J. van Geuns, Mr. C. R. Merkus, Jlir. Mr. J. L. B. de Muralt, Dr. P. Templeman van der Hoeven en Mr. P. Verloren van Themaat, terwijl voor de drie andere zetels herstemming moet plaats hebben, tusschen de heeren, Mr. A. M. C. H. Koek, D. de Groot, H. L, Verspijck, .1. G. Everwijn. Mr. N. de Ridder en G. Witte- veen. In het geheel waren uitgebracht 1643 geldige stemmen. Voor de rechtbank alhier stonden jl. Donderdag terecht A. van E. oud 25 jaar van beroep slager en A. M. oud 34 jaren, van beroep koopman, als verdacht ten nadeele van den vader van le bekl. eene koe te hebben ontvreemd, welke onder de gemeente Maarsen in eene weide graasde. Na eerst te hebben ge tracht de koe onder weg van de hand te doen, werden zij aan de tol bij Maarsen achterhaald, doordien zij het tolgeld niet konden betalen, en door de Rijkspolitie naar hier overgebracht. De officier van justitie Mr. van Geuns die de schuld van beide beklaagden ten volle bewezen achtte, eischte tegen den le bekl. één jaar en voor den 2e bekl. 6 maanden gevangenisstraf. Uitspraak den 27 dezer. Harderwijk, 21 Juli. Heden had alhier het gewone jaarlijksche examen op de burgerschool plaats. Een aantal belangstellenden, waar onder de plaatselijke schoolcommissie, woonden de plechtigheid bij. Door flinke antwoorden gaven de leerlingen de spre kendste bewijzen van het goede onder wijs, dat zij in het afgeloopen jaar had den ontvangen. Ten slotte werden er eenige pracht werken uitgereikt aan die leerlingen, welke zich hadden onderscheiden door getrouw schoolbezoek, goed gedrag en gemaakte vorderingen. Woensdagmiddag had er voor de bewoners der Kerkstraat alhier een kluchtig voorval plaats. Een schilders knecht leefde n.l. met zijne huisvrouw sinds geruimen tijd in onmin. Laatstge noemde had daarom voor eenigen tijd haren man verlaten en zich naar Utrecht begeven, waar zij kennis maakte met een ander manspersoon. Deze wilde haar nu eens te Harderwijk bezoeken en ver wittigde haar per briefkaart van zijne komst. De bewuste echtgenoot was even wel in kepnis gesteld van dit bezoek en daarom kwam hij op een onverwacht uur thuis om er zich persoonlijk van te overtuigen. Hij vond evenwel niets. Hierop begaf hij zich naar een zijner buren, waar de twee te zamen op den zolder zaten. Nu brak de burgeroorlog uit. Als gewoonlijk bediende zich de vrouw van haarspelden, waarmede zij haren heer en meester menige wonde in het aangezicht toebracht. De toege schoten politie maakte een einde aan den twist en joeg de nieuwsgierige menigte uiteen. Selierpeiizeel. 20 Juli. Een der paarden van den heer Rgespannen voor een rijtuig, waarin gelukkig nie mand gezeten was, geraakte op holhet rijtuig werd teeen een boom geslingerd, het paard vervolgde al hollende zijn weg, en de koetsier v. W. werd bloedende aan hoofd en voeten gevonden. Opge nomen door de voorbijkomende omnibus werd hem in zijne woning onmiddellijk geneeskundige hulp verleend door onzen plaatselijken geneesheer. Gemeen ter aads verkiezingen. Baarn. Bij de verkiezing voor den gemeenteraad zijn herkozen; de H.H. H. R. van der Flier, H. Velaars, en G. Schipper, terwijl eene herstemming moet plaats hebben tusschen de H.H. C. M. Visser en A. van Leersum. Bunschoten. Bij de op den 19 Juli 1887 gehouden verkiezing van twee leden voor den Raad, zijn de aftredende leden W. Beukers en J. Pruijs Jr. met bijna eenparige stemmen herkozen. Lensden. Bij de verkiezing van drie leden voor den gemeenteraad zijn Dins dag jl. ingeleverd 98 stembriefjes. Hei- kozen zijn de heeren A. Overvest en C. Tolboom, respectievelijk met 92 en 75 stemmen. Den 2den Aug. a.s. zal her stemming plaats hebben tusschen de heeren J. Huberts, aftredend lid, en T. de Kruijf Gz. die ieder 48 stemmen ver kregen hebben. Sclierpenzcel. Uitgebracht 56 stem men en wel 51 op R. J. van Maanen, 49 op J. Heinen, 36 op H. Berendse, 10 op A. ten Broek Az., 4 op G. Bloe- mendaal, J. W. Bloemendaal en G. van Raay, terwijl nog 5 personen elk één stem verwierven, zoodat de drie eerst- genoemden, aftredende leden van den Raad, zijn herkozen. Soest, 21 Juli 1887. De uitslag van de verkiezing van 4 leden voor den ge meenteraad alhier op 20 Juli is, dat zijn uitgebracht op: mr. C. J. W. Loten van Doelen Grothe, 122 stemmen, F. C. Kuij- per, 122 st., R. Hilhorst 96 St., G. van Hofslot, 87 sl., H. A. Veenendaal, 56 st., G. Wantenaar, 42 st., P. Stalenhoef, 41 st., en J. H. Fiers, 33 st. Voorts bekwamen 14 andere ingeze tenen 5, 3, 2 en 1 stem. Zoodat de aftredende leden F. C. Kuij- per, R. Hilhorst en G. van Hofslot weder zijn her kozen en voor het overleden lid B. van den Deijssel, de heer Mr. Loten van Doelen Grothe, Burgemeester is ge kozen. De opkomst voor stemming was aan zienlijk; van de 206 kiezers brachten 160 hun stem uit. Woudenberg. Als leden van den Raad alhier zijn herkozen de heeren J. B. de Beaufort en A. van Maanen, en gekozen (in plaats van den heer D. van de Haar, die, wegens hoogen leeftijd, niet meer in aanmerking wenschte te komen) de heer H. van Ravenhorst, resp. met 59, 58 en 33 van de 60 geldig uit gebrachte stemmen. Voor nieuw reukwerk geeft «Eigen Haard" 't volgende recept: «De glycerine, waarmede gij 's winters uwe handen inwrijft om de verwoestin gen te keeren van het springen en scheu ren der huid, kunt gij 's zomers gebrui ken om er reukwerk van te maken. De glycerine heeft de eigenschap, dat zij zeer gemakkelijk den geur van allerlei bloemen tot zich trekt. Leg uwe gelief koosde reseda en heliotrope in de glycerine en het gulzige vocht zal zich te goed doen aan het fijne aroma en het gretig bewaren. Een andere eigenschap van de glycerine, in dit geval mede van het hoogste nut, is deze, dat zij zich gemak kelijk met water laat verbinden, zoodat gij zonder veel moeite uw eigen reukwa ter kunt vervaardigen. Gij moet echter niet al te haastig zijn, daar er wel een drietal weken noodig zijn, om de glyce rine in de gelegenheid te stellen de bloemengeuren rustig in zich op te nemen. Maandag was de temperatuur te Was hington in de schaduw 102"; het asphalt van de staten werd bijna vloeibaar. Bin nen een uur vielen drie paarden dood neer. In sommige bureelen was de tem peratuur 126°. De thermometer te New- York is van 91 op Zondag, tot 84 op Maandag en 75 op Dinsdag gedaald. De kanonnen-koning, Alfred Krupp, is Woensdag te Essen begraven. Honderd der oudste werklieden gingen Kransen dragende vooiuit en achter den lijkwagen volgden de familieleden van den over ledene, de vertegenwoordigers des keizers (prins Heinrich XIII von Reuss) van den kroonprins, van tal van Duitsche en vreemde vorsten, van het ministerie, van de spoorwegen, de stedelijke overheid, enz. Op het kerkhof zong een zangkoor van 100 man treurliederen. Duizenden verdrongen zich op den weg naar het kerkhof om een laatste hulde te brengen aan den algemeen bekenden en geachten man. Heden is bovengenoemde catalogus bij den uilgever A. M. Slothouwer voor den prijs van f0,12/a verkrijgbaar gesteld. Die catalogus is een afdruk van de op de boekerij in handschrift aanwezige, welke bijgeschreven is, naarmate het aantal boeken vermeerderde. Deze mede- deeling geeft antwoord op vragen als: «Waarom eenig werk onder gene en niet onder deze rubriek is gebracht". «Waarom b.v. op bl. 6 het bekende werk van D. Hume onder Nr. 39 is opgegeven en een duplicaat er van onder Nr. 59 voorkomt." «Waarom de werken van denzelfden schrijver niet onder elkander staan." Had de Commissie van Toezicnt en Beheer dergelijke kleine onregelmatig heden willen wegnemen, dan zou zij zich den tijdroovenden arbeid hebben moeten getroosten om honderden boek- deelen van nieuwe etiqettes te voorzien, eene moeite geheel ongeëvenredigd aan het luttele voordeel, dat er door te ver krijgen zou zijn geweest. De ruim drie honderd werken, die de boekerij bevat, vormen ver over de duizend boekdeelen. Op de tweede bladzijde van den cata logus is de weg aangewezen, hoe aan ingezetenen werken ter leen worden gegeven, en op bl. 26 vindt men eene inhoudsopgave, die hel zoeken gemakke lijk maakt. Achter iedere rubriek is eene witte ruimte gelaten om nieuwe werken, waarmede de boekerij wordt vermeer derd, in te schrijven. Om de bezitters van den catalogus daartoe ir. staat te stellen zal iedere uitbreiding der boe kerij door middel der plaatselijke bladen bekend worden gemaakt. Het is te hopen, dat de ingezetenen gevolg zullen geven aan de uitnoodiging, die de Commissie van Toezicht en Beheer op bl. 2 van den catalogus tot hen richt. K. De BURGEMEESTER van AMERS FOORT, Brengt ter kennis van de ingezetenen dezer gemeente, dat het door den pro vincialen Inspecteur van 's rijks directe belastingen enz. in Noord-Holland en Utrecht executoor verklaard kohier No.2 van de personeele belasting over het dienstjaar 1887/88 (Wijken F, G, II en I) aan den Ontvanger van 's rijks directe belastingen alhier is ter hand gesteld, aan wien ieder verplicht is zijnen aanslag op den bij de wet bepaalden voet te voldoen. Gedaan en op de daarvoor gebruike lijke plaatsen aangeplakt te Amersfoort, den 20. Juli. 1887. De Burgemeester voornoemd, T. A. J. VAN ASCH VAN WIJCK. BURGERLIJKE STANDEN. Amersfoort. Geboren': 14 Juli Cornelia Joliaona, d van Hendrik Jan Mattbijs Klaaseu en Petro- nella Geertruida van de Klashorst. 15 Juli Johanua, d. van Jan van Keulen en Coruelia Sleeking. 16 Juli Ida, d. van Gerritje van Beek. Geertruida, d. van Heimeu van Kommer en Geertruida Veenen daal. 18 Juli Johannes, z. van Arnoldus van Scherpenseel en Agnes Rosier. Grietje, d. van Dirk Vos en Evertje van der Horst. Gerardus Wilhelmus, Maria, d. van Antonius Marinus Habes en Beren- dina Broese. Cornelis Johannes, z. van Cornelis Hoefsloot en Aartje Brandsen. 20 Juli Caret Hendrik, z. van Alexander van Oven en Heudrika Gouw. Willemina en Jacob Willem, d. en z. van Hermanus van Eist en Barendina Johanna van Achter- bergh. 21 Juli Hendrik, z. van Dirk van Daal en Catriua vau Eek. Ondertrouwd: 21 Juli Willem Stormen Alijda Anna Maria Putman. Hendrik Biusbergen en Magdalena Hendrika Smit. Nicolaas de Folter en Adriana Heesters. Siebe de Vrij en Barta Jacoba Mater. Gehuwd: 20 Juli Fredericus Jacobus Ar- nout en Gerritje van Setten. Overleden: 16 Juli Johannes Joseph

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 2