Paaiden en Rijtuigen. EL IROOT CONCERT ^PTêpër c2. Tricot-Jacquets. 91. H. VAN KAALTE, L&ngestraat. MANUFACTURENT Eigengemaakte gestikte MEU8ELDEKENS, GROOTE OPRUIMING GWSII, H, 8. SCHOOL, Advertentiën. ^Burger Meisje, Rijknecht MEID JAN WIJNEN Jr. Mora-Standerds Leerboeken PIANO of ORGEL, SINAASlPPÊL-SAP H. van Esveld Rzn., AMERSFOORTSCHEN BERG Zondag, den 24 Juli aanst., BES AVONDS TEN 7 URE, Art- Ontvangen de nieuwste Fantaisis en gewone wellen dekens FIJNE KWALITEIT GOEDEREN Tolstoï. Polikauctika, $Jt. JMotkoiUlUT. 125-Jarip Ecltvereeaipi Onder directie van Henri Roos. Kapelmeester Hr. Meiser. Theehandelaren Amsterdam. Spaarbank. 'i r B. E. MATER H. MATER geb. DOESBURG Krommestraat, wijk F No. 259. Zuiveraar van Gebouwen, IEMAND^" Schwarzburger Capelle, Entrée 30 c. per persoon. Kinderen onder geleide vrij. Maakt het geachte publiek opmerkzaam op z\jne gunstig bekende "VEEREN BEDDEN voor welker soliditeit ingestaan wordt. /,/*- Confectiemagazijn, op den Hof No. 329 te Amersfoort. Gedurende de volgende week Koperen AUAAi I Jothomüfv loon. A. J. VAN DRAGT. Amsterdam. Gebr. SNEL NORMAALSCHOOL, LAGER- en Uitgebreid- LAGER- ONDERWIJS. Uitgaven ■3 5 3 THERMOMETERS. Alphons Annegarn. Cornelis Ht mites, 10 m. Willem Schelling,. 7 m. 17 Juli Mietje van Leeuwen, 22 j., ongeli. Johan Hammer, 11m. 20 Juli Hendrik Autonius Helmerhorst, 9 m. Maria Kraan, 41 j., echtg. van Harmen van den Hoorn. 21 Juli Fran- ciscus van de Brug, 49 j., echtg. van Aaltje Middelaar. Bunschoten. Geboren: 9 Juli Tijmen z. van Willem Koelewijn en Geertje Koelewijn. 17 Juli Geertje d. en Willem z. van Willem van den Hocgen en Klaasje Koelewijn. 19 Juli Lutje d. van Cornelus Duijst en Heintje Koelewijn. Gehuwd: 16 Juli Abraham Frederikse en Jeanne Willemiue Spruijt. 16 Juli Willem Klok en Marretje Duijst. Overleden: 11 Juli Jacob Koelewijn echtg. van Francijntje Heek, 59 j. 12 Juli Evertje van den Bos, 21 j. ongeh. Woudenberg. Overleden: 15 Juli Maria van de Lage- maat, 2 d. Het bestuur zal zijne eerstvolgende zitting houden op MAANDAG 25 JULI, e. k. ten Raadhuize te Amersfoort, des namiddags van 12 tot 2 ure. A. J. BOS, Secretaris. MARKTBERICHT. Amersfoort, 22 Juli. Tarwe f 7.50— a f 8.00 Rogge f 4,90 a f 5,40. Boekweit f 6,00 a f 7,00. Appels 0,00 a f 0.00. Peren f 0.00 a f0.00. Aard appelen f 3 a f3.50 de HL. Hoendereieren f3.50 a f4.00 de 100 stuks. Boter f 1,15 a f 1,30 per Kilo. Kaas f 0,a f0,-— Biggen f6.00 a f9.00. Schram men f 11.a f16.00. GEVONDEN OP OEN OPENBAREN WEG. Een armband en een sigarenpijpje. Rechthebbenden vervoegen zich ter terugbekoming aan het bureau van politie. Zoo de Heere wil en wij Jr leven hopen onzegeliefdeouders av EN op Zondag 31 Juli hunne iT te herdenken. XT Hunne dankbare kinderen en behuwdkinderen. Ondertrouwd: SIEBE DE VRIJ van Amsterdam en BARTA JAC0BA MATER. Amersfoort, 21 Juli 1887. RECEPTIE: Zondag 31 Juli, Slijkstraat, Amersfoort. Er wordt gevraagd tegen den EERSTEN AU GUSTUS a.s. een fatsoenlijk om de vrouw in de huishouding te hel pen en met twee kinderen om te gaan. P. G. Loon nader te bepalen. Brieven franco onder letter F 320 aan het Bureau dezer Courant. In een GROSSIERDERIJ in KOLON1- AT.E WAREN alhier wordt met 1 Augus tus gevraagd een fliuke RIJ KNECHT. Van goede getuigen voorzien, vervoege men zich met franco brieven onder het motto Rijknecht aan het Bureau dezer Courant. De ondergeteekende T. VAN HEN BOSCH verhuurt tegen zeer billijken prijs Voor nette bediening wordt de meest mogelijke zorg gedragen. Aanvragen te zenden aan den stal in de gevraagd, om terstond in dienst te treden. Brieven franco lett. Ph. aan het Bureau dezer Courant. is ve.huisd van Soesterberg naar ODIJK en is wederom dagelijks te ont bieden tot bet uitrocijeit van Wand gedierte, enz. nog eenige uren disponibel hebbende, zag die gaarne bezet met bet geven van EES voor aan pasbeginnenden. Prijs per les 35 Cent. Franco br. onder letter J. aan het Bureau dezer Courant. per flesch f 1.halve f O.OO. Zoolang de voorraad strekt oprniming van ROÖDE BESSENGENEVER gewas 1886, a f 0.65, 0.70 en 0.80 per Liter. Per Hectoliter f 62.zonder fustwerk per anker. onversneden zuivere Medoc f 28. Bordeaux St. Estephe St. Emillonvan 30 tot 33. Baour Ceniac St. Julien oude Pauellac 34 45. Direct geïmporteerde SPAANSCHE WIJ NEN van het huis Carcia Del Salto f 1.20, 1.50 en 1.80 per fl. Riju-, Hoezei- en diverse Wynen. COGNAC per fl. f 1.40,1 50,1.80 tol 4.—. per Hectoliter zonder accijns naar te maken conditiën. Inmaak-BRANDE WIJN van ƒ0.90 tot 1.10 per Liter. Dubbel gebeide, zuivere MOUTWIJN, oude GENEVER en BORDEAUX ROZIJN- WIJN AZIJN. Prijscouranten op aanvraag gratis. Lieve-vrouwe-plein T 67, eenig agent in SINAASAPPEL-SAP voor de provinciën Gelderland en Utrecht TE AMERSFOORT. A 2- l No. 1. ARLT, Dr. E. De Zorg voor de Oogen en de keuze van Brillen, voor een ieder bevattelijk voorgesteld, 3e uit gave, vertaald door Dr. F. J. van LEENT met een naschrift van Dr. H. SNELLEN. Met PI. f 1.25. No. 2. DEBAY, Dr. A. Het haar en de baard, een Boek ter bevordering van een scboouen haartooi. Middelen om den haargroei te ontwikkelen en te bevorderen. Met uitvoerige recep- tenlijst om zelve selioonlieids- en haarherstellingsuiiddeieu te be reiden. fl.25. No. 3. RECLAM, Prof. CARL. Levens regelen. Ernst en luim uit de gezond heidsleer. Voor Nederland bewerkt door Dr. S. Sr. CORONEL. Tweede her ziene druk. Met afbeeldingen fl.25. No. 4. SCHOONDERMARK Jr., J. Het behoud van ons Huweiyksuiateriaal. 2e druk, f0.90. No. 5. SCHOONDERMARK Jr., J. De voorbehoedmiddelen tegen zwan gerschap. Met afbeeldingen. 2e druk, f 0,90. EET WEE No. 13 te zamen voor f3, No. 45 te zamen voor f 1.50 alle 5 boeken bijeen voor f 4, franco per postpakket door geheel Neder land. Tegen postwissel te bekomen in het Magazijn van goedkoope Boeken van A. van KLAVEREN te Amsterdam, Swelinkstraat no. 14-16. De Recensie van het Weekblad »de Huisvrouw," verschijnende te Rotter dam, 9 October 1875, luidt als volgt: De bekende THEOPHILE heeft eene brochure geschreven, waarin hij menigen goeden wenk ten beste geeft, hoe men ijn haartooi kan waardeeren en behou den. Zijne voorschriften hoe men het haar onderhouden moet, verdienen algemeen bekend te worden het is toch een feit, dat menigeen door ver keerde behandeling ontijdig het haar verloren heeft, enz. THEOPHILE, Frederiksplein 32, Amsterdam. OP DEN door de beroemde 1. Kaizer Franz Jozef MarschSahan. 2. Ouverture ZampaHerold. 3. Immer oder Nimmer, WalzerWaldteufel. 4. Mandolinen StandehenJungelmann. 5. Fantaisi ErnaniVerdi. 6. LustspieF OuvertureKéler Béla. 7. Potpourri TrovatoreVerdi. 8. Schneesternschen Polka de Concert 9. Blumenlese PotpourriSchreiner. 10. International QuodlibettIJ. Roos. IN ALEE PRIJZEN. Ondergeteekende heeft de eer zijne geachte clientèle te berichten, dat hij een bekwaam coupeur aan zijn zaak verbonden heeft, zoodat hij nu in de gelegenheid is spoedig op maat te leveren tegen concurreerende prijzen, 15 pCt. beneden de gewone prijzen en 10 pCt. korting voor contante betaling. Men wordt vriendelijk verzocht de stalen welke in ruime keuze voorhanden zijn, aantevragen opdat men kennis neemt van de groote sorteering die hierin voorhanden is. Onder aanbeveling, UEd. Dw. Dienaar, 'Ja. 2 V K&I1 van Cabinet formaat a 35, 40 en 45 et. p. stuk. Visitek. formaat a 20, 30 en 35 ct.p. stuk. 15 en 25 ct. per stuk. IN DEN KUNSTHANDEL VAN Zooeven verscheen/F' vertaling van In Prachtband fl.90. Ingenaaid fl.50. Bij iederen solieden boekhandelaar voorhanden of te ontbieden. Zie s. v. p. de étalage van Probeer de Souchon Thee a fl.25 per 'n kilo, op meer dan 200 plaatsen verkrijgbaar. voor en voor het van A. M. KOLLEWIJN, Nz. Leerboek der Alg. Gesch. Ie deel, Oud heid, 5e druk, prijs fl,50. Leerboek der Alg. Gesch., 2e deel, Mid deleeuwen en Nieuwen tijd, 4e druk, prijs f2.40. Leiddraad, bij liet onderwijs in de alg. gesch., prijs f2,50. Leerboek der Vudcrlaudsche Gesch., 7e druk, prijs f l.90. Beknopt overzicht der Alg. Gesch., 4e druk. prijs f0 40. Gesch. van Nederlandsch Oost-en West.- Indië, prijs f 0.90. Kleio, Verhalen en Schetsen uit de Gesch. der Oudheid, prijs f2,50. Geb. in Prachtband, prijs f3. Kleio, Verhalen en Schetsen uit de Gesch. der Middeleeuwen, prijs f2,50. Geb. in Prachtband, prijs f3, Kleio, Verhalen en Schetsen uit de Gesch. van den Nieuwen tijd, pr. f2,50. Geb. in Prachtband, prijs f3, DUBOIS. Nouvelle Grammaire Frangaise, prem. Année, 8e druk, prijs f0,55. Nouveau Reeueil de Thèmcs et d'Exercices, prem. Annèe, 8e druk, prijs f0,55. Nouvelle Grammaire Franfaise, Deuxième Année, 6e druk, prijs f 0,65. Nouveau Reeueil de Thèines et d'Exercices, Deuxième Année, 6e druk, prijs f 0,65. Nouvelle Grammaire Fran^aise, Troisième Année, 5e druk, prijs fl,25. Nouveau Reeueil de Thémes et d'Exercices, Troisième Année, 5e druk, prijs f0,80. Choix de Lectures frangaises etc. Prem. Seiie 3e druk, prijs fl,10. Choix de Lectures franchises etc. Deux. Serie 2e druk, prijs fl,35. Choix de Lectures frangaises Trois. Serie prijs fl,50. Introduction a la Nouvelle Grammaire le partie 3e Ed. prijs f0,60. Introduction a la Nouvelle Grammaire 2e partie 2e Ed. prijs f0,60. Dr. SCHULTZ en Dr. KOKER. Latijnsclie spraakleer, le Stuk, Ety mologie, piijs f 1,25. Latijnsclie spraakleer, 2e Stuk, Syn taxis, prijs fl,25. P. C. UOOFTS Granida, Uitgegeven en toegelicht door Dr. R. A. Kollewijn, prijs f0,60. Dr. R. A. KOLLEWIJN. Uber den Eiiifluss, Holt. Drama's auf Andreas Grypbius, prijs f 1,25. Dr. P. FOKKENS. Beknopte Gesch. der Nederl. Letterk., 2e verbeterde druk, prijs fl,25. J. VAN BROEKHUIZEN'S Nedcriandsche Gedichten, Uitge geven en toegelicht door Dr. R. A. Kollewijn, prijs f0,40. Kort begrip der Rhetorica, prijs f0,25. Dr. W. J. A. HUBERTS. Kort Overzicht der Aardrijkskunde, 2e druk, prijs f0,40. F. JANSEN. Beroepen, Ambachten, Bedrijven, prijs f0,25. M. DAUVELLIER. Schrijfvoorbeelden, 4e druk, prijs f0,75. Schiijfboek voor loopend schrift, cursus in 12 nummers, prijs per 100 Ex. f8,75. NIEUWE SCHRIJFCURSUS ten dienste van het Middelbaar en Voort gezet Lager Onderwijs. Compleet in vijf nummers, prijs per No. f0,10. U V ffs> 5 - Alle soorten j. J Verkrijgbaar bij Laugestraat, od. Sociëteit

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 3