nieuwe Nieuws- en Advertentieblad UTRECHT EN GELDERLAND. Nervlaekt en Verstooten. N. 60. Woensdag 27 Juli 1887. Zestiende Jaargang. YOORLOOPIG BERICHT. Lise Flenron floor Georie Oimet, VOOR abonnementsprijs: VERSCHIJNT WOENSDAG EN ZATERDAG. Uitgever A. M. SLOTHOUWER, Amersfoort. advertentien: BINNENLAND. F euillet on. AMERSFOORTSCRI COURANT. Per 3 maanden 1.Franco per post door het geheele Rijk. Afzonderlijke Nummers 3 Cent. Ingezonden stukken en berichten intezenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag. Van 16 regels 0,40 iedere regel meer 5 Cent. Advertentien viermaal geplaatst worden slechts driemaal berekend. Groote letters en vignetten naar plaatsruimte. Aangemoedigd door het succes met het onlangs bij deze courant gegeven premiewerkConway, Teruggeroepen, heeft de uitgever besloten binnen kort zijnen abonné's een minstens even degelijk werk als premie aan te bieden. Deze roman, eene vertaling van schrijver van de „Industrieel van Ponl Avesnes," zal in het begin der volgende maand verschijnen en tegen betaling van slechts 50 cents, uitsluitend voor de abonné's op de N. Amersf. Courant verkrijgbaar zijn. Ditmaal zal de bon niet in de Courant zelve worden af gedrukt, maar kan deze van heden af door eiken abonné aan 't Bureau dezer Courant worden afgehaald. Bij gelegenheid van den verjaar dag van H. K. H. Prinses Wilhelmina, op 31 Augustus a. s., wenscht men te Nijmegen een nationaal kinderfeest te houden. Prins Albert van Pruisen is Zater dag te Dordrecht geweest, alwaar hij een bezoek bracht aan de Groote Kerk, het Museum en de kunstverzameling van den Heer Mr. S van Gijn. In de Kamer der De Witten boven de Gevangenpoort te 's Gravenhage, zijn ter hunner nagedachtenis hun levens- groote portretten opgehangen. Beide portretten, kniestukken, zijn af komstig uit de collectie-Oudegijn en on langs voor rekening van het rijk gekocht op de auctie van Frederik Muller te Amsterdam. Vad. Het Centraal bestuur van het Algem. Ned. Werkliedenverbond heeft besloten een adres aan den Koning te zenden, I waarin gratie gevraagd wordt voor Do- mela Nieuwenhuis. Naar wij vernemen, is een van de eerste bestuursmaatregelen van den nieu wen Minister van Waterstaat enz. ge weest, het uitvoering geven aan eene toezegging, door zijnen voorganger aan de Staten-Generaal gedaan, nl. om het personeel bij den aanleg van staatsspoor wegen werkzaam, belangrijk in te krim pen. Zijn onze inlichtingen juist, dan heeft een derde van het personeel thans ofïiciëel aanschrijving ontvangen, dat na 1 Januari 1888 hunne dienster, niet meer gevorderd worden en zij op dien datum eervol zullen worden ontslagen. NR. Ct.) De door den Minister van Oorlog genomen maatregel, om van ieder korps een groot gedeelte miliciens met onbe paald verlof te zenden, is een gevolg van de vrees, dat de gelden der begrooting voor dit jaar niet voldoende zullen zijn. Door tusschenkomst van de bur gemeesters zijn aan alle gemeente-amb tenaren in Nederland toegezonden de door de heeren F. van der Marck en Edm. H. Meelis, te Tilburg, ontworpen hoofdpunten voor de statuten van een op te richten pensioen-, weduwen- en weezenfonds, met uitnoodiging van hun voornemen tot toetreding volgens dat ontwerp (hetzij al dan niet gewijzigd) kenbaar te willen maken. De inkomsten van het op te richten fonds zullen be staan uit: eene jaarlijksche bijdrage van ongeveer 6 pet. van de jaarwedde der deelnemers, terwijl recht op pensioen hebben zij, die den leeftijd van 65 jaar hebben bereikt, met 30 dienstjaren en 10 jaren bijdrage in het fondsvoorts zij, die ongeschikt worden voor de ver dere waarneming hunner betrekking, na 10 jaren bijgedragen te hebben, en weduwen na minstens 5 jaar bijgedragen te hebben en meer dan 3 jaar gehuwd geweest te zijn, alsmede weezen beneden den leeftijd van 16 jaar. Naar men van bevoegde zijde me dedeelt, bestaat er geen plan om het 25-jarig nationaal zendingsfeest te Wolf- hezen te houden. Reeds is Boekenrode bij Bloemendaal door de familie van Vol lenhoven toegezegd, en is dat aanbod door het bestuur met erkentelijkheid aanvaard. Uit Leeuwarden wordt van 24 Juli aan de N. R. Ct. gemeld Bij de gisteren op het terrein der IJsclub gehouden wedrennen, georganiseerd door den heer Oscar Carré, was eene talrijke menschenmassa opgekomen, die met belangstelling de zeer belangwekkende vertooning van begin tot einde volgde. De heer Carié had een en ander bijzonder aantrekkelijk voor de Friezen weten te maken door eene echt nationale harddraverij te doen houden. 10 paarden namen aan deze harddra verij deel. De prijs van f150 werd be haald door Dibbels, van den heer C. Bierma te Oudebildtzijl, de premie van f50 door Friso, van T. Velstra, te Leeuwarden. Op het gedeelte spoorweg te Zutfen, waar ongeveer de Hollandsche IJzeren en i Staatsspoorweg te zamen komen, is een j stapel hout van ongeveer '150 bos in brand geraakt, tengevolge waarvan ook een rijks telegraafpaal gedeeltelijk ver koolde. Een trein der H. S. M. heeft even moeten sloppen, doch kon onmid dellijk weder doorgaan. Overigens werd de spoorwegdienst niet belemmerd. In het laatst der voiige week trok een drietal afgevaardigden van het «Leger des Heils" door de straten van Haarlem, om hun blad, «de Heilsoldaat", te col- porteeren. De roode vesten der soldaten, benevens de grijze uniform van den hun begeleidenden officier, trokken zeer de aandacht. Zij moeten een enorme voor- raad exemplaren hebben medegebracht, die allen zijn verkocht. Uit Voorthuizen meldt rnen «Nu de tijd nadert, waarop telken jare door den koster der Herv. keik alhier de rog- gegarven worden opgehaald (een voordeel, aan het kosterschap verbonden), zijn velen benieuwd, hoe zij, die «uitgangen" moe ten geven, zich zullen houden, 't Vorige jaar hebben sommigen reeds geweigerd de garven aan den onwettigen koster af te geven, en nu gebleken is, dat dit weigeren goed gaat en de onwilligen niet gedwongen worden, verwacht men, dat er wel meer de garven zullen bewaren, i totdat er eens weer een wettig koster komt en men heeft alle hoop, dat deze zich niet lang meer zal laten wachten." Te Bergen-op-Zoom hebben drie pottenbakkerijen, wegens overproductie bij weinig of geen afzending, zich ge- i noodzaakt gezien het werk te staken en het talrijk personeel te ontslaan. Te Amstelveen werd Zondagnacht eene weduwe met vijf kinderen gerech telijk op straat gezet, omdat zij de huur harer woning niet kon betalen. Het gezin kon nergens onder dak komen en moest den nacht op straat doorbrengen. Het geval veroorzaakte algemeene sen satie. Een milicien schrijft 25 Juli 1887. Gisteren bestond ons diner weder uit bruine boonen en spek! Je kunt je er geen flauw begrip van vormen zoo'n slecht eten als we tegen woordig krijgen; we hebben nu in «veer tien" dagen «twaalf" dagen bruine boo nen en spek gehad, terwijl we de twee overige rnalen oneetbare oude aardappels hadden en dat met die eeuw'ge warmte, waardoor we toch al zoo slap zijn - We nemen in Gods naam maar wat brood en koffie. Zou het in de gevangenissen ook zoo slecht zijn Of krijgen de heeren daar niet al lang goede aardappels en wat groente? (Amst. Ct.) Men schrijft uit de Betuwe dat het jachtveld nu reeds voldoende van vliegend wild is voorzienvooral waterwild en patrijzen worden in menigte gezien hazen en konijnen zijn er minder. Ook op de Veluwe wordt veel en daaronder in de uitgestrekte eikenbosschen edel wild aangetroffen, zoodat de vooruitzich ten niet alleen voor de jachtliefhebbers maar ook voor de broodjagers gunstig zijn. Dagbl De socialist van Zinveren Bakker te Gorredijk, die voor eene vacature in den gemeenteraad in herslemming was gekomen, heeft thans verklaard, dat hij daarvoor buiten aanmerking wenscht te blijven. Toen de bekende sociaal-democraat Geelkerken Vrijdagavond op de markt te ,s-Hage eenige aanteekeningen maakte uit eene rede van een straatprediker, na men de omstanders zulk een dreigende houding aan, dat de tusschenkomst der politie noodig was, die G. naar het bu reau der le afdeeling bracht. In de mee ning, dat hij gearresteerd werd, hief het publiek Inide juichkreten aan, ter wijl eene steeds aangroeiende en zeer vijandiggeziride menigte mede naar het polifiebureau trok, waar men geruimen tijd bleef staan. Zondag, omstreeks 12 uren, kwam een 300-tal socialisten, mannen, vrouwen en kinderen, uit Amsterdam te Maarse- veen. Op hun tocht door de gemeente, ver spreidden zij exemplaren van «Recht voor Allen" en andere geschriften, die echter onmidJellijk door de hen volgende ingezetenen werden stukgescheurd. Daar het duidelijk bleek, dat men daar op hun bezoek niet gesteld was, werd spoedig de terugtocht naar Amsterdam aangenomen. Zij hadden het aan de flinke houding der politie le danken, dat zij heelhuids weder aan boord konden komen. D.) Men schrijft aan de Amst. Ct. «De langdurige droogte op het eiland Texel is vooral van groot nadeel voor de veevokkers. De talrijke kudden schapen vinden in de weiden bijna in het geheel geen voedsel meer. Reeds nu zien de veefokkers zich ge noodzaakt, om twee malen per dag hooi aan de dieren te brengen, teneinde hon gering te voorkomen. De handel in vee is zoo lustelooos, dat er gedurende een paar weken bijna niets wordt omgezet. Waren de veeprijzen be ter, vele veehouders zouden dan onge twijfeld een groot deel van hun vee van de hand doen en daardoor een einde maken aan den onhoudbaren toestand." De Hollandsche spoorwegmaat schappij heeft vrij vervoer, heen en te rug, toegestaan, als vrachtgoed op hare lijnen, voor goederen bestemd voor de tentoonstelling te Bussum, vanwege de afd. Gooiland der Ned. Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde, op 28 tot 31 32) »De Russen vervolgden de overwon nen opstandelingen en terwijl vele officie ren, waaronder Benkowski, over de Nida gelukkig ontkwamen, werden Mariar. Lan- giewicz en Henriette Pustowojtoff over de grenzen gedreven. Een Oostenrijksch huzarenpiket maakte beiden gevangen en voerde ze naar Tarnow, de naaste stad, waar zich een kommandement be vond. Langiewicz werd naar de citadel van Krakau gebracht en vervolgens naar Tischnowitz in Moravië, waar hij gevan gen werd gehouden. Henriette Pustowoj toff werd op vrije voeten gesteld. Onze voorsteden zijn streng bewaakt, vijf-en- twintig kanonstukken zijn op Warschau gericht en bestrijken de straten bij de citadel. De kurassiers van Podoliè door kruisen met de karabijn in de hand de stad. Wee den opstandelingen, welke zij gevangen nemen De stad is in staat van beleg verklaard de gevangenen worden troepsgewijze naar Siberië of het Ural-gebergte getransporteerd of dood geschoten." De diepe zucht der zieke stoorde het gesprek de bewaakster zag op Sara lag schi|nbaar in slaap. Spoedig daarop verwijderde zich de priores. De bewaakster kwam echter na een korte poos in een diepen, vasten slaap. Langzaam richte Sara zich op; hare oogen straalden, zij was doodsbleek, hare handen beefden. «Men heeft mijn vader gevangen ge nomen zuchtte zij, «men zal hern dood schieten 1" Eene rilling liep door haar lichaam. Nu viel haar blik op een op de stoel liggend nonnengewaad. Stil stond zij op. en stak zich in het nonnenkleed, opende de deur en sloop er uit. Voorzichtig ging zij over den kouden steenen vloer van den kruisgang overal heerschte een dood- sche stilte alles sliep een deur die in de kerk voerde stond half open, Sara trad er binnen. De duisternis des middernachts heerschte daar alleen de eeuwige lamp wierp een flauw licht op het altaar en de hooge bogen. De kerdeur aan de straat was open de misdiener had ze vergeten te sluiten. Sara trad buiten - de koude nachtlucht bekoelde haar het voorhoofd. De stad vertoonde met haar sombere oude huizen een akeligen aanblik. Zelfs op den dag sloten de inwoners zich in hunne huizen op, grendelden hunne deuren en waagden het nauwelijks een blik op de straat te werpen. Des nachts geleek Warschau echter volmaakt een kerkhof. Als een geest sloop de non door de lange straten. Een patrouille ontmoette haar; de kommandant hield stand en vroeg haar, waai heen zij ging. «Naar de citadel, tot generaal Mura- wieff!" zeide zij met doffe stem «wat is de naaste weg daar heen?" Vol ontzag voor den naam van zulk een hoog personaadje en liet geestelijk gewaad der vrouw, wees de komman dant der patroulle zonder verder onder- 1 zoek den naasten weg naar de citadel aan de non. De op den Weichseloever dicht bij het paleis Lazienki gelegen citadel van War schau weet menige donkere geschiedenis uit den tijd van den Poolschen opstand te verhalen zij was op het oogenblik dat Sara haar weg daar heen nam, vol van gevangenen uit alle standen; meer dan zes honderd dezer ongelukkigen smacht ten met ketenen beladen in de kachot- ten van den noordertoren en in de onder- aardsche cellen, tot dat het doodvonnis over hen werd uitgesproken. Ook Dew- binsky en Sara's vader bevonden zich daar. XVII. De voorkamer en de voorzaal voor de audientiekamer van Murawief waren vol menschen. Officieren, politiebeambten, dames in zware zijden kleederen, boeren met klompen aan zelfs een non wacht ten, tot zij aan de beurt kwamen, om hunne verzoeken, bezwaren of aangiften voor te stellen. Een meedoogende lakei zag de non en wees haar een gevlochten stoel. Sara want zij was hetbeefde aan al hare leden, haar hart klopte heftig en hare oogen staarden onafgewend op de deur, die in Murawieff's vertrekken voerde. Eindelijk opende zich deze, een adjudant verscheen en wenkte Sara bin nen te treden. Zij stond spoedig in een sombere; maar prachtig ingerichte kamer tegenover een man in Russische generaals uniform, wiens ruw, wild gelaat's meisjes angst nog vermeerderde. Hij mat Sara rnet achterdochtigen blik van het hoofd tot de voeten. «Wat wilt ge?" vroeg hij haar ver volgens «zoo ik hoor hebt ge den nacht op den stoep van mijn huis doorgebracht en wachtte reeds sinds heden vroeg hier Sara kon geen woord uitbrengen, het zweet vloeide haar langs het voorhoofd, zij voelde dat hare knieën onder haar ineenzonken, en doodsbleek moest zij zich aan een stoel vasthouden. Murawief aanschouwde het meisje op merkzaam en, hetzij dat zijn hart plot seling bewogen werd of dat hij haar mooi vond, hij zeide met zachte stem «Waarmee kan ik u dienen, eerwaar dige zuster? Spreek, want ik heb slechts weinige minuten tijd, wijl vele andere personen mij spreken willen." Sara vatte nu moed en begon de ge beurtenissen van den laalsten tijd kort en bondig te verhalen. «Nu, en wat zei uw vader ervan.dat ge christin en de vrouw van een christen wilde worden vroeg de graaf haar in de rede vallend. Sara waagde het niet de oogen op te slaan en lispte «Hij heeft mij verstooten en ver vloekt." «Dat behoefde hij niet te doen," ant- woorde de generaal spottend, «want Seniawitsch moest immers met de jonge vorstin Felotiskoff huwen, die graaf Dew- binsky Hielp ontvluchten. Ha ha," lachte hij, «opdat ge echter niet ongehuwd heen gaat, moagt ge graaf D-wbiiisky man hebben. Dal is geen slechte demo lr_ voor den Irolschen graaf voor dier prijs wil ik uw vader en hem het lev

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 1