Gemengd Nieuws. BUITENLAND. Plaatselijke berichten. Provinciale berichten. Juli, welke zendingen den 27 Juli worden ingewacht. Door het gemeentebestuur van Bussum is een gouden medaille uitgeloofd voor den inzender, die het meest tot den luister der tentoonstelling zal hebben bijgedragen. De ondervinding leert. De gemeenteraad van Schoterland maakt den hoofdelijken omslag progres sief, ten gevolge waarvan mr. J. Bieruma Oosting de eigenaar van Oranjewoud, 5040 's jaars zou betalen. En de heer Bieruma Oosting kocht Groot Pezikhaaf te Velp en zal nu aan Schoterland niets meer betalen. Nu het met den prins van Saxen- Coburg mis schijnt te loopen, heeft, naar uit Weenen wordt gemeld, het regent schap het voornemen opgevat, den troon aan te bieden aan den hertog van Alenyon. Of dit nu de geschikte persoon zal zijn Te Berlijn beschouwt men den Prins van Saxen-Coburg als een officier van zeer beperkte bekwaamheden en volstrekt niet om een zoo zware taak als de regeering van Bulgarije op zijn schouders te nemen. Een deputatie van Engelsche marine officieren overhandigde aan de koningin op het kasteel van Osborne afbeeldingen van het jubileumsgeschenk der Britsche vloot. Het geschenk zelf, dat uit twee zilveren modellen bestaat, het een naar een ouden houten driedekker, van het jaar 1836, het andere naar het onlangs voltooide pantserschip Victoria, is nog. niet geheel gereed. In het Lagerhuis verklaarde Sir Fer- gusson dat geen grond bestaat om geloof te hechten aan het gerucht van Stanley's doud. Hij deelde verder mede, dat de be palingen tot regeling der noordelijke grenzen van Afghanistan door de Britsche en Russische commissarissen ondertee kend zijn en nu nog slechts de aanneming door de betrokken regeeringen vereischt wordt. Moektar-pacha, zeide hij, is niet uit Cairo teruggeroepen. Sir Henry Drummond Wolff is eergiste ren uit Konstantinopel te Londen terug gekeerd. Het wordt van officieele zijde beves tigd, dat het geheime sociaal-democra tische centraalcomité te Berlijn is gear resteerd. Het bestaat uit acht leden, die thans allen gevangen zijn, als: een werkman op een naaimachine-fabriek, een boekbinder, twee schrijnwerkers, een slotenmaker, een metselaar, een kleermaker en een wiens beroep niet nader wordt aangeduid. Zij zijn van middelbaren leeftijd en behooren tot de buitengewoon ontwikkelde handwerks lieden; vooral wordt dit van Schmidt, den arbeider, wiens beroep niet wordt opgegeven, getuigd. Hunne gevangenne ming is niet het gevolg van verraad dat is reeds onmogelijk dewijl ieder lid van de partij slechts de deelgenooten van zijne afdeeling kent. De politie is door langdurige navorschingen de cen- traal-bestuurders zelve op het spoor ge komen. Men vermoedt, dat het onderzoek tot nieuwe ontdekkingen aanleiding zal geven, zoodat eene spoedige afloop er van niet te wachten is. De sociaal-demo craten volgen hunne gewone tactiek van deze vangst der politie weder als iets zeer onbeduidends voor te doen komen maar de politie zelve verzekert, dat zij met de geheele geheime inrichting der partij in bijzonderheden nauwkeurig be kend is. Zij weet dan ook zeer goed, dat met het gevangen nemen van het centraal-comité geenszins de geheele organisatie gebroken is. De acht andere geheime comité's, welke te Berlijn nog bestaan, hebben waarschijnlijk reeds een nieuw centraal-bestuur gekozen. schenken en u beiden dadelijk in het huwelijk laten verbinden." De arme Sara had de laatste woorden niet meer gehoord. Zij was niet in staat, antwoord te geven. Seniawitsch, ter wille van wien zij den vloek haars vaders had ondergaan, om wiens wille zij zoo veel geleden had Seniawitsch had haar schandelijk misleid en bedrogen. Zij riep slechts«Ontferming, ontfer ming met mijn armen vader I" «Ik scherts niet," zei Murawieiï streng en schelde. Dadelijk verscheen een ordonnans officier. «Graaf Dewbinsky en de jood Baruch Levi moeten oogenblikkelijk hier gebracht worden vervolgens moet onverwijld de regiments-geestelijke komen." De ordonnans-officier bezag eenigszins verbluft zijn chef, doch herstelde zich spoedig, groette en snelde weg om het ont vangen bevel te volbrengen. «Ik raad u geen woord tegen mijne verordeningen te uiten en u aan alles te onderwerpen, zoo ge fiet leven uws vaders wilt behouden zien", na deze woorden verliet Murawieff de kamer. Na een kwartieruur, hetwelk de angstige Sara een eeuwigheid scheen, tr3d een ediende binnen. »De generaal laat u zeggen, dat ge In officieele klingen te Berlijn gelooft men niets van de verzekering der Engel sche bladen, volgens welke Duitschland zijn steun zou verleend hebben aan Sir Wolff, gedurende diens onderhandelingen te Konstantinopel. Duitschland had niets geen belang bij een definitieve oplossing der quaestie en de betrekkingen tusschen Frankrijk en Engeland zijn in Duitsch- land's voordeel. De provinciën Kurdistan en Armenië worden geteisterd door bloedige botsin gen tusschen de stammen: er zijn troepen heengezonden tot herstel der orde. Volgens de «Daily News" is, sedert het uitbreken der cholera op Sicilië, hel aantal gevallen gemiddeld 20 daags; te Catania was het onlangs 25. De stad is bijna verlaten. De ziekte breidt zich uit tot Syracuse toe. De nieuwbenoemde gemeenteraads leden de heeren Jhr. Mr. T. A. J. van Asch van Wijck, W. A. Croockewit, Mr. J. G. A. van Zyst en W. G. M. Eyk van Zuylichem hebben hunne be noeming aangenomen. Zondag 31 Juli wordt de dienst in de Remonstrantsche kerk waargeno men door Dr. B. D. Colenbrander, pre dikant te Herwen. Zondag a.s. zal de Godsdienstoefe ning der Vrije Gereformeerde gemeente des voorm. half tien en des nam. vijf uur geleid worden door den Heer Vaar- ties van Dordrecht. Naar wij vernemen heeft Ds. Bouman het beroep naar de Geref. gemeente (doleerende) alhier aangenomen. Dit be sluit werd door Z.Eerw. in de jl. Zondag morgen gehouden godsdienstoefening be kend gemaakt. Onder de vele giften, die dien morgen inkwamen bevond er zich een van eene zuster der gemeente ten bedrage van f100 Heden morgen te 7 uur werd door den Majoor-Kommandant der d.d. Schut terij alhier, vergezeld door H.H. officieren en het gezamenlijk kader, namens het corps een fraaie lauwerkrans neergelegd aan den voet van het gedenkteeken van den op den 27 Juli 1787 (dus heden juist honderd jaar geleden) te Soestdijk op zijn post gesneuvelden grenadier Pullmann. Het kinderfeest, waarvan wij in ons vorig nummer melding maakten, is niet alleen zonder stoornis afgeloopen, maar mag zelfs uitnemend geslaagd heeten. Voor wij in details treden, moet ons een woord van lof van 't hart aan dengene, die tot dit feest het initiatief nam. De heer Radersma heeft onzes inziens de juiste weg gekozen om de jeugd tot spaarzaamheid te brengen. Door toch af en toe zelve de vruchten daarvan te plukken, zal de lust tot sparen steeds vermeerderen. Te negen uur vertrokken de kinderen in zeven rijtuigen naar den Amersfoortschen berg, alwaar zij na een weinig omiijdens ongeveer te 10 uur aankwamen. Kort na hun aankomst wer den de dorstige kelen, er was onderweg braaf gezongen, door een glas melk ge laafd. Van 11 tot 1 uur hadden de wed strijden plaats, bij welke voor elke groep 5 aardige prijzen waren uitgeloofd. De jongens moesten zakloopen, een wedloop houden over hindernissen en bal vangen voor de meisjes was houtjes rapen, wed loop en kluwtjes garen winden gekozen. Des middags tusschen 1 en 5 uur werd gespijsd, verschillende spelen gedaan en eenige liederen gezongen. Ook de leidei s dier zangen de onderwijzers A. Veen en C. A. Heunks verdienen alle lof, want volgens het oordeel van deskundigen weid er niet alleen goed, maar zelfs uitstekend gezongen. Van 5 tot 7 uur werden de wedstrij den voortgezet om de volgorde der prij zen te bepalen. Te zeven uur werden mij volgen moet," zei hij ernstig, maar beleefd. Willoos als een kind gehoorzaamde Sara. De bediende voerde haar door ver scheidene gangen tot hij eindelijk een deur opende. Sara trad binnen zij stond in een kapel, waar juist een knecht bezig was de kaarsen op hel kleine altaar te ontsteken. Het flauwe licht, dat de kleine kapel alleen van de twee en kele kaarsen ontving, hulde de schilderij van het altaar in een donkere schaduw, en de anders zoo zachte en liefderijke gelaatstrekken der heilige moeder Gods schenen nu ernstig, bijna streng bij het schemerlicht. Sara knielde neder en bad. Zoowel de bediende, die haar had binnen gevoerd, als hij die de kaarsen had ont stoken, waren verdwenen. Sara was alleen Voetstappen van soldaten werden hoorbaar, evenzoo het neervallen der geweerkolven, toen de manschappen voor de kapel halt hielden. De deur werd ge opend en Sara, in de meening dat Murawieff binnentrad, stond op. Niet Murawieff, maar een man met ketenen beladen, met geboeide handen en ter aarde gewend gezicht wankelde binnen. Het was graaf Dewbinsky. Diep gebukt onder den last der zware ketenen, zich slechts met moeite voort slepend, volgde haar vader hem. de immer hongerige magen met een broodje met kaas door een glas melk besproeid tevreden gesteld, waarna allen nogmaals uit volle borst eenige liederen ten beste gaven. Daarna werd een glas limonade uitgereikt en na nog maals een broodje met kaas veror berd te hebben, dp tocht naar huis aanvaard. Voor wij eindigen nog een woord van dank en waardeering aan den heer Schmidt, eigenaar van het hotel «Berg", voor zijne goede regeling en uitstekende medewerking om de jeugd het in allen opzichte aan niets te laten ontbreken. Mocht er nogmaals een kin derfeest plaats hebben, dan is hij zeer zeltpr de man en zijn hotel de aangewe zen gelegenheid om dat feest te vieren. De uitslag der wedstrijden voor zoover het de twee hoogste prijzen betreft is als volgt: A Zakloopen: 1 Hendrik van Slooten, 2 Boudewijn Gijsbertse; B Wed loop: 1 Martinus v. d. Brink, 2 Willem van Surksum; C Bal vangen1 Hendrik Pollman, 2 Willem Bronsveld: D Houtjes rapen: 1 Evertje van Daal, 2 Grietje Spier; E Wedloop: I Anna Geertrui van Zwol, 2 Geertruida v. d. Biezenbos F Kluwtjes winden1 Jacoba Bakkenes, 2 Aleida Hulst. Zij die geen der hoofd prijzen behaalden, werden door een fluitje, waarop druk gemusiceerd werd, voor hunne betoonde moeite schadeloos gesteld. Hedenmiddag te 1 uur vergadert de gemeenteraad. De punten van behandeling zijn: 1. Aangehouden beslissing over het voor stel van Burg. en Weth. tot kosteloo- zen afstand van grond (de voormalige infirmerie) aan het Rijk tot het bouwen van eene gevangenis. 2. Verzoek van den heer G. F. G. de Bruijn om eervol ontslag als leeraar aan liet gymnasium. 3. Reclame van den heer J. J. P. Slin- kers tegen den aanslag in den hoof delijken omslag, dienst 1887, met ontwerp-besluit. 4. Voorstel van Burg. en Weth. tot opname van kasgeld, met ontwerp besluit. 5. Staat van oninbare posten, in zake den hoofdelijken omslag, dienst 1885. Heden verschijnt bij den Uitgever L. J. Veen te Amsterdam een nieuw boek van Carmen Sylva, getiteld Veld post, roman in twee deelen. Als schrijfster van Astra heeft Carmen Sylva zich reeds op romantisch gebied van eene zeer gunstige zijde leeren ken nen en zal dus deze nieuwe roman zeer welkom zijn aan de vele bewonderaars van Roemeniëns Koningin. Wiju van Sinaas-appcleiiliet op een ulenvre manier ten nutte maken Tan een overvloedigen oogst. De enorme oogst van Sinaas-appelen is in Californië de aanleidende oorzaak geweest tot het fabriceeren van eene nieuwe, alcoholvrije Wijnsoort. Een heer, die geruimen tijd in Californië vertoefde, in gesprek zijnde met een reporter van de New-York Mailand Express, zegt over de wijze van fabri ceeren het volgende: In San Gabriel, provincie los Angelos, Californië, waar de zoete of zaadlooze Sinaasappel zijne hoogste volmaaktheid bereikt en over vloedig wordt voortgebracht, maken de Mexikaansche bewoners er een wijnsoort van, die wel eenige overeenkomst heeft met den Meiwijn der Duitschers. Natuur lijk moet deze drank uit vrees voor bederf, spoedig gebruikt worden. Toen men wist, dat er goede wijn van de zoete Sinaas-appel te bereiden was, begon men er over na te denken op welke wijze van die hoedanigheid het beste partij te trekken was. Nadat reeds veel geld aan proefnemingen was ten koste gelegd en men het zuur worden van den wijn had leeren tegengaan, slaagde men eindelijk geheel. De zoete sinaas- Achter hen verscheen Murawieff en verlustigde zich met dit zeldzaam schouw spel. Toen Baruch de oogen ophief en zijn van tranen omfloersten blik op Sara viel, was het of een straal van onuitspreke lijke vreugde zich over het gelaat van den grijsaard verspreiddehij deed haastig een schrede voorwaarts zijne lippen open den zich, maar zijne stem weigerde hem haar dienst. Sara slaakte een jubelkreet en wierp zich aan zijne voeten. Maar plotseling verduisterde zich Levi's gelaat en doodsbleek deinsde hij achteruit; nu eerst ontwaarde hij het nonnengewaad van zijn kind. Een katholiek priester in vol ornaat was binnengetreden en naderde de treden van het altaar. Murawieffs oogen waren met giftige blikken op beide gevangenen gericht. «Eerst, eerwaardige," wendde hij zich tot den wachtenden priester, «moet gij bij deze jodin de plechtigheid des doops verrichten." Baruch stond als door den donder ge troffen Het koude angstzweet liep langs zijn lijkkleurig gelaatzijn lippen waren stijf opeen gedrukt, zijne oogen bijna uit hunne kassen gepuildzoo staarde hij naar Sara, die angstig tot hem op zag. Wordt vervolgd). - appelen van het zaadlooze soort norden er voor uitgezocht, doch niet voor zij ten volle tot rijpheid zijn gekomen. De sinaas-appels voor gewoon gebruik wor den meestal verzonden vóór zij rijp zijn om gedurende de reis rijp te worden; met de sinaas-appels, die voor de wijn- fabricatie worden gebruikt, is dit echter niet het geval. Zoo spoedig mogelijk na het inoogsten wordt de vrucht door eene speciaal daarvoor uitgevonden machine van de schil ontdaan, zoodat slechts het saprijke vleesch overblijft; deze worden dan in eene kuip gelegd en door middel van eene machine al het sap er uitgeperst. Dit sap wordt in vaten opgevangen en gedurende twee a drie jaren iedere maand geklaard. Het zuur worden wordt tegengegaan door bijvoeging van een bederfwerend distillatie-product der gly cerine. Na verloop van dien tijd is liet voor het gebruik gereed en tapt men het in kleinere vaten, waarna het voor verzending gereed is. Het is uitsluitend het sap van den Sinaas-appeleen eenvoudige vruchtenwijn, zonder eenige toevoeging van alcohol. Vele menschen gebruiken na het middagmaal een Sinaas-appel om de spijsvertering te be vorderen zij kunnen nu voor hetzelfde doel zich van het zuivere sap bedienen. Door bijvoeging van koolzuurgas wordt het een «sparkling" of mousseerende wijn. Vermengd men het met eene gelijke hoeveelheid spuitwater, zoo verkrijgt men een drank als de Champagne-wijn, echter zonder de dronkenmakende of zenuwverslappende eigenschappen van dezen. Als zomerdrank is hij volgens de verklaring van geneeskundigen verre te verkiezen boven citroen- of limoensap en hij heeft nimmer de kwade gevolgen welke wel eens het drinken van limonade na zich kan slepen. Dit sinaasappelsap wordt in den handel gebracht door de heeren A. SPEELMAN BRO, Rotterdam, en is alom verkrijgbaar. De Heer H. VAN ESVELD Rzn., alhier, is belast met het AGENTSCHAP van bovengenoemden drank voor de Provin ciën Utrecht en Gelderland. 325ste STAATS-LOTERIJ. Eerste klasse, Trekking van 25 en 26 Juni. (1000 loten.) Ten kantore van den Collecteur te Amersfoort zijn aan de navolgende num mers te beurt gevallen Prijzen van f30. 30, 58, 60, 78. 82, 97, 1916, 1942, 1977, 1990, 2000, 4609, 4624, 4628, 4653, 4668, 9420, 9421, 9438, 9439, 9449, 9454, 9497, 9704, 9707, 9720, 9727, 9757, 9795, 9802, 9812, 9825, 9833, 9838, 9860, 9884, 12452, 12511, 12524, 12551, 12555, 12561, 12565. 15814, 15843, 15848, 15866, 15870, 15877, 15880, 15885, 15896, 15899, 17503, 17509, 17512, 17519, 17528, 17539, 17550, 17561, 17569, 17591, 19405, 19437, 19449 en 19453. Te zamen 67 prijzen. Piet. «Let op de kleintjes!" is toch maar een mooi spreekwoord. Jan. Jawel, als het de uitgaven van minder bemiddelden betreft, maar som migen passen het verkeerd toe. P. Je meent zeker, als rijke lui van den werkman of den winkelier het onderste uit de kan willen hebben. J. Dan ook, maar ik bedoel eigenlijk de menschen, die zich groot meenen voor te doen door op alles aanmerkingen te maken. P. Nu, als het dan maar bij kleine aanmerkingen op kleine zaken bljjft. J. Als het daarbij bleef. Maar zij maken soms op kleine zaken aanmerkin gen met zulk een geweld, dat zij er groote mee in den grond helpen. Piet, Geloof jij, dat er menschen zijn zonder politiek Jan. Ja, gelukkig P. Waarom zeg je zoo «gelukkig er bij? J, Omdat politiek eigenbaat tot grond slag heeft en vlak tegenover humaniteit staat. P. Je schijnt dus niet veel op te heb ben met een politiek man J. Althans niet met iemand, die in alles politiek is? P. Wat zeg je dan van iemand, die zonder politiek is? J. Dat hij niet met slinksche streken omgaatdat hij iemand, die eerlijke be doelingen heeft, geen valstrik zet. UtreeUt. In het plantsoen nabij het Geerte-kerkhof alhier, had jl. Zondag morgen eene kleine schermutseling plaats tusschen den 27-jarigen F. G. en diens kameraad, welke echter spoedig geëin digd was, doch waarbij laatstgenoemde zijn hoed verloor, doordien deze af waaide en in den singel terechtkwam. F. G. zulks bemeikende, aarzelde geen oogenblik, doch sprong gekleed te water en had weldra de hoed bereikt, nam deze tusschen de tanden en ;zwom naar den wal terug, die hij echter niet levend meer zoude bereiken, want nog slechts weinige meters van den walkant verwij derd zijnde verdween hij op eens in de diepte, en hoewel dadelijk alles werd aangewend om den drenkeling te redden mocht men hierin nochtans niet slagen. Eerst een half uur later werd zijn lijk gevischt. De man was gehuwd en vader van 2 nog jeugdige kinderen. Op de fabriek van den heer Smul ders alhier, had jl. Zaterdag een werk man, bezig zijnde bij de boormachine eenige werkzaamheden te verrichten, de onvoorzichtigheid te dicht bij een der drijfriemen te komen, waardoor hij door deze werd gegrepen en hem de kleeding van het lijf werd gescheurd. Gelukkig liep de riem van de schijf waardoor de machine stilstond en bekwam de man geene gevaarlijke verwondingen. Harderwijk, 25 Juli. Gisteravond werd door den Kerkeraad der Ned. Ger. Kerk (doleerende) alhier het volgende drietal van predikanten opgemaakt Dr. Mr. van den Berg pred. te Voorthuizen, Ds. Ploos van Amstel te Reitsum en' en Ds. Vonk te Oldenbroek. Binnen en kele dagen zal uit dit drietal eene be paalde keuze gedaan worden. Njjkerk. Men meldt ons uit Nijkerk d.d. 23 Juli, dat Ds. Ploos van Amstel, beroepen predikant bij de doleerende ge meente aldaar voor die beroeping heeft bedankt. Naar wij vernemen zal het nieuwe kerkgebouw aldaar, dat van 1000 tot 1200 personen kan bevatten, Zondag 31 Juli a. s. in gebruik genomen wor den, hetgeen door den grooten toevloed van belangstellenden hoog noodig gewor den is. Voor de verkiezing van vijf leden voor den Gemeenteraad alhier zijn inge leverd 385 stembriefjes, waarvan één van onwaarde, als zijnde niet ingevuld, het getal geldige stemmen bedroeg alzoo 384. Volstrekte meerderheid 193. Hier van verkregen de Heeren J. H. Krudop 231, D. van Ramshorst 220, A. van Werkhoven 208, J. J. Schussler 200, J. Hoonhorst 193, N. J. van Moorselaar 184, M. Mouw A.Hzn. 175, H. Brons Jz. 172, R. Blokhuis Iz. 153, Aalt van Rams horst 26, H. van Ramshorst Hz. 10, L. van Heil 6. H. van Duinen 6, Gijsbert van den Pol 5, H. van Koeverden 4, Heiinen Bouwman 4, R. Kraaij 3, E. van Dijkhuizen 3, D. Prins Hz. 2, A. van Werven 2, H. P. Callenbach 2, P. van der Tweel Johz. 2 stemmen en op E. van Dijkhuizen Jr., A. van Ramshorst, D. S. Zwart, Aalbert Torsius, J. van Koeverden Azn., W. J. Berends, D. van den Hoorn, G. van Witteveen, L. van den Pol, J. van Es, E. van Sweden en E. van Ramshorst ieder 1 stem. Zoodat de volstrekte meerderheid van stemmen verkregen hebben, de heeren J. H. Krudop, D. van Ramshorst, A. van Werkhoven, J. J. Schussler en J. Hoon horst, die alzoo tot leden van den Raad herkozen zijn. Niuispeet, 25 Juli. Op kerkelijk ge bied heerscht in deze gemeente de groot ste verdeeldheid. Was er voor eenigen tijd niets dan eene Hervormde Kerk, thans vindt men er Doleerenden, Vrije Gereformeerden, Huetianen en Hervorm den, die elk in een afzonderlijk gebouw vergaderen. In de Herv. kerk is het al zeer treurig gesteld. Sedert Februari werd daar geen dienst gedaan, wijl Ds. Kuiper weigerde op te treden. Het Cl. Bestuur van Harderwijk heeft hem daarom voor onbepaalden tjjd in zijne betrekking geschorst, welk vonnis door het Prov. kerkbestuur van Gelderland zoodanig is gewijzigd, dat de onbe paalde tijd in twee maanden is veranderd. Dit is evenwel koren op Ds. Kuipers, mo len, daar het nietsdoen hem wel schijnt te bevallen. Is het' niet allerdroevigst, dat zulke dingen in eene kerk als de onze worden toegestaan en dat bedoelde predikant niet sinds lang uit zijne betrekking is ontzet Sclierpenzeel, 25 Juli. Door onzen plaatselijken geneesheer is heden morgen weder een geval van diphtheritus, ge paard met croup, ter secretarie aange geven. De jeugdige lijder is een knaapje van bijna zes jaar. Wij geven het volgende lijstje om te doen zien hoe vreeselijk warm het is in de Vereenigde Statente Pitsburg (Pen- sylvanië) wees de thermometer 101°Fahr. en stierven 6 menschen van de warmte; Washington 99° en 2 dooden Baltimore 99' en 6 dooden; Pekin 103° en 4 doo den Joliet LIS" en 2 dooden, benevens 14 gevallen van zonnesteek; St. Louis 107" en 17 dooden, benevens 100 geval len van zonnesteek; Louisville 951V en 8 dooden; Chicago 102° en 18 dooden;

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 2