MEID SINAASAPPEL-SAP GROOTE OPRUIMING Leerboeken H. B. SCHOOL, „RECHT VOOR ALLEN" W. H. J. VERMOLEN. W. H. J. VERMOLEN. Kiesvereeniging „ONPARTIJDIGHEID W. H. J VERMOLEN. a. f. &&SS&, ;l horlogekettingen. Advertentiën. R. van Esveld Rzn., Mora-Standerds Telstoï. PeUkeuchka, SCHIEDAMMER GENEVER W. F. A. GROENHUIZEN, li TE KOOP: FMNE KW All TUT GOEDEREN HORLOGES, Officieele Publicatie. §;mliktutgmg. JU. JIMuMuifr. EelftnoMs, Hoornvlies, een Ezel, met of zonder Waptjeen Tuig. 'f'*? De R. E. Kiesvereeniging mm mm Glazen- enGatta-PerchaSpniten, Ingezonden. De witte Bazar. ROODE BESSENGENEVER SPAANSCHE WIJNEN COGNAC Inmaak-BRANDEWIJN Dalei pkide GENEYER, zuivere MOUTWIJN, Gedurende deze week Koperen ilotltoitauT Eacm. NORMAALSCHOOL, LAGER- en Uitgebreid- LAGER- ONDERWIJS. Uitgaven A. J. VAN DRAGT. te Amersfoort, Het BESTUUR. //2 Het BESTUUR. Confectiemagazijn, op den Hof No. 329 te Amersfoort. NICHTCAP, Horloge- en Instrumentmaker Havik hoek Lavendelstraat, BAROMETERS, Boter- Kaas- en Melkwegers. BESTE NICKEL HORLOGES TEGEN ALLE CONCURREERENDE PRIJZEN. KLOKKEN, REGULATEURS, WEKKERS, SPEELÜOOZEN, Cincinnatie 103° en lOdooden, benevens 58 gevallen van zonnesteek; Philadel phia 101° en 25 dooden benevens 50 ge vallen van zonnesteek. De versieringen van de Westminster Abdy te Londen op den jubileumsdag der Koningin werden 19 dezer in het open baar verkocht en brachten 2000 pond sterl. op. Het Brusselsche tapijt werd van de hand gezet voor 3'/, sh. de el, zeker omdat velen gaarne een stuk had den van een tapijt, dat door zooveel vorstelijke personen werd betreden. Te Lindau (kanton Zurich) is ook weder iemand het slaehtofler van zijne onvoorzichtigheid geworden. Een 23-jarig apothekers-bediende uit Wurtemburg is Zaterdag jl. zonder gids den 2097 Meter hoogen Dreischwesternberg opgeklommen en niet teruggekeerd. Waarschijnlijk is hij in eenen afgrond gestort. Een stad waar letterlijk het geld op straat ligt is de Amerikaansche stad Robinson. Toen men daar, jaren geleden, begon met het ontginnen van de Robin- son-zilvermijn, werd een der hoofdstraten geplaveid met slakken van het ver werkte erts. Het is echter gebleken, dat men toen slechts de helft van het zilver uit het erts haalde; de andere helft moest dus nog in de slakken zijn. Bij genomen proeven met het plaveisel haalde men daaruit 50 a 100 dollars zilver per ton. Het plaveisel wordt nu opgebroken en de stad krijgt 20 percent van het daarin aanwezige zilver. Mijnheer de Redacteur Vergun ondergeteekende een plaatsje in Uw veelgelezen blad voor een be richtje aangaande de pleiziertocht met de stoomboot «Burgemeester van Amers foort," jl. Zondag door een gezelschap van ongeveer 50 heeren en dames onder nomen. Des morgens te 8 uur van hier ver trokken, kwamen wij ongeveer te 2 uur te Marken aan, alwaar wij door eene menigte, zoowel vrouwelijke als manne lijke bewoners van dit eiland in hunne schilderachtige kleederdracht werden ver welkomd. Na een uur op het eiland te hebben doorgebracht, vertrokken wij naar Volendam. Ook hier werd ongeveer 1 uur in de prettigste stemming vertoefd, waarna onder het gejuich van vele Volendammers en het zingen van natio nale liederen, op de medegenomen piano begeleid, de terugtocht werd aanvaard. Opgewekt door de frissche zeelucht werd des middags te zes uren aan het diner alle eer aangedaan. Menig glas wijn werd geledigd op de ge zondheid der heeren ontwerpers, die dit tochtje hadden georganiseerd en nu met de anderen de zoete vruchten van hunne arbeid plukten. Ook de heer Houtzaager, die zich gedurende de geheele reis een uitnemend kapitein betoonde, en door het geven van inlichtingen en het aan wijzen der verschillende steden en dor pen langs de kust zooveel tot het ge noegen der reis bijdroeg, werd niet ver geten. Aan den mond van de Eem aan gekomen, werden de lampions ontstoken hetgeen een zeer aardig effect maakte. De stoomboot van den heer Houtzaager leent zich uitstekend voor dergelijke pleiziertochtjes. Gedurende de geheele reis werd druk gemusiceerd en heerschte de prettigste en opgewekste stemming. Het ware daarom te wenschen, dat dergelijke uitstapjes menigvuldiger voorkwamen. Bij deze gelegenheden toch leert de mensch den mensch kennen en wordt alle partijgeest op zij gezet. U dankzeggende voor de opname dezer regelen, verblijf ik Mijnheer de Redacteur, Hoogachtend, B. De BURGEMEESTER en WETHOU DERS van AMERSFOORT. Gezien art. 8 der wet van den 2. Juni 1875 (Staatsblad no. 95), Brengen ter kennis van het publiek, dat door hen aan DIRK RUIJS en zijne rechtverkrijgenden vergunning is verleend om eene drogerij van tabak en sigaren opterichten in het perceel, alhier gelegen aan den Slijkpoortsweg, wijk I, no. 89, kadastraal bekend onder sectie B, no. 1384. Amersfoort, den 25. Juli 1887. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, T. A. J. VAN ASCH VAN WIJCK. De Secretaris, W. L. SCHELTUS. MARKTBERICHT. Nijkerk, 25 Juli. Tarwe f7.00 a f8.Boekweit f5.60 a f6.20. Garst f 5.a f6.00. Haver f4.40 a f3.80. Duivenboonen f 0.a f0.00. Rogge f5.00 a f5.30. Boter fl.00 k fl.15. Eieren 2'/, a 3Va cent. Schrammen 14 stuks f 12.a f16.Biggen 96 stuks f 4.a f 7.Runderen 104 stuks f 45. f170.Schapen 36 stuks f8 a f24. Bevallen van een ZOON, s- M. M. J. OTTO—Joosten. Amersfoort, 27 Juli 1887. Eenige kennisgeving. i/ J 'T I Aan den Heer RADERSMA. hoofd der school Koningstraat, zijne Echtgenoote en verder personeel, wordt welgemeen- den dank gebracht voorden aangenamen dag aan de leerlingen op Maandag 25 Juli jl. geschonken. Eenige Ouders. W-C- J' Den heer RADERSMA, hoofd der Openbare school in de Koningstraat alhier, alsmede alle verdere onderwijzers en onderwijzeressen dier school, brengen wij bij dezen onzen op rechten dank voor het genot op jl. Maan dag onzen kinderen verschaft. Eenige Moeders. A A*, t- gevraagd, om terstond in dienst te treden. Brieven franco lett. Ph. aan het Bureau dezer Courant. Ruime keuze Linnen, Halflinnen, Constitutions en Madapolam. HANDDOEKEN, Servetten en Luiers, afgepast en van het stuk. Verder alle soorten WITTE GOEDEREN in groote keuze. is. is: o ie, Langestraat, 1e huis v. d. Hof. per flesch f 1.halve f 0.60. Zoolang de voorraad strekt oprniming van gewas 1886, a ƒ0.65, 0.70 en 0.80 per Liter. - Per Hectoliter 62.zonder fustwerk per anker. onversneden zuivere Medoc f 28. Bordeaux St. Estephe St. Emillonvan 30 tot 33. Baour Ceniac St. Julien oude Pauellac 34 45. Direct geïmporteerde van het huis Carcia Del Salto f 1.20, 1.50 en 1.80 per fl. Rijn-, Moezel- en diverse Wijnen. per fl. ƒ1.40, 1.50, 1.80 tot 4.per Hectoliter zonder accijns naar te maken conditiën. van f 0.90 tot 1.10 per Liter. 0-u.d.e GrlElILTiE^EIR Prijscouranten op aanvraag gratis. Lieve-vrouwe-plein T 67, eenig agent in SINAASAPPEL-SAP voor de provinciën Gelderland en Utrecht TE AMERSFOORT. van Cabinet formaat a 35, 40 en 45 ct. p.stuk. Visitek. formaat a 20, 30 en 35 ct.p.stuk. a 15 en 25 ct. per stuk. IN DEN KUNSTHANDEL VAN voor en voor het van A. M. KOLLEWIJN, Nz. Leerboek der Alg. Gesch. Ie deel, Oud heid, 5e druk, prijs fl,50. Leerboek der Alg. Gesch., 2e deel, Mid deleeuwen en Nieuwen tijd, 4e druk, prijs f2.40. Leiddraad, bij het onderwijs in de alg. gesch., prijs f2,50. J.eerboek der Vaderlandscbe Gesch., 7e druk, prijs f'1.90. Beknopt overzicht der Alg. Gesch., 4e druk, prijs f 0.40. Gesch. van Nederlandsch Oost- en West.- Indië, prijs f 0.90. Kleio, Verhalen en Schetsen uit de Gesch. der Oudheid, prijs f2,50. Geb. in Prachtband, prijs f3. Kleio, Verhalen en Schetsen uit de Gesch. der Middeleeuwen, prijs f2,50. Geb. in Prachtband, prijs f3, Kleio, Verhalen en Schetsen uit de Gesch. van den Nieuwen tijd, pr. f2,50. Geb. in Prachtband, prijs f3, DUBOIS. Nouvelle Graniuiaire Fran^aise, prem. Année, 8e druk, prijs f0,55. Nouveau Recueil de Tlièmes et d'Exercices, prem. Annèe, 8e druk, prijs f0,55. Nouvelle Graniuiaire Fran^aise, Deuxième Année, 6e druk, prijs f 0,65. Nouveau Kecneil de Tlièmcs et d'Exercices, Deuxième Année, 6e druk, prijs f 0,65. Nouvelle Grauiniaire Franyaise, Troisième Année, 5e druk, prijs f 1,25. Nouveau Kccueil de Thèmes et d'Exercices, Troisième Année, 5e druk, prijs f0,80. Ckoix de Lectures frangaises etc. Prem. Serie 3e druk, prijs fl,10. Ckoix de Lectures franyaises etc. Deux. Serie 2e druk, prijs f 1,35. Clioix do Lectures framjaises Trois. Serie prijs f 1,50. Introduction a la Nouvelle Grammaire le partie 3e Ed. prijs f0.60. Introduction a la Nouvelle Grammaire 2e partie 2e Ed. prijs f0,60. Dr. SCHULTZ en Dr. KOKER. Latijnscbe spraakleer, le Stuk, Ety mologie, prijs fl,25. Latijnscbe spraakleer, 2e Stuk, Syn taxis, prijs fl,25. p. c. nooFrs Granida, Uitgegeven en toegelicht door Dr. R. A. Kollewijn, prijs f0,60. Dr. R. A. KOLLEWIJN. Fber den Einfluss, Holl. Drama's auf Andreas Gryphius, prijs fl,25. Dr. P. FOKKENS. Beknopte Gesch. der Nederl. Letterk., 2e verbeterde druk, prijs f 1,25. J. VAN BROEKHUIZEN'S Nederlandsche Gedichten, Uitge geven en toegelicht door Dr. R. A. Kollewijn, prijs f0,40. Kort begrip der Rhetorica, prijs f0,25. Dr. W. J. A. HUBERTS. Kort Overzicht der Aardrijkskunde, 2e druk, prijs f0,40. J. F. JANSEN. Beroepen, Ambachten, Bedrijven, prijs f0,25. M. DAUVELLIER. Schrijfvoorbeelden, 4e druk, prijs f0,75. Schrijfboek voor loopend schrift, cursus in 12 nummers, prijs per 100 Ex. f8,75. NIEUWE SCHRIJFCURSUS ten dienste van het Middelbaar en Voort gezet Lager Onderwijs. Compleet in vijf nummers, prijs per No. f 0,10. ZL enz. worden in korten tijd radicaal ge nezen, zonder pijn, door RADLAVER'S speciaal middel uit de Koode Apo theek te Posen, prijs per flacon met gebruiksaanwijzing en penseel 50 cent Contant, franco p. post 65 ent. Cen- Iraaldepót Wed. J. RAVE, Zwolle. Te Amersfoort bij ALPHONS ANNEGARN. Zooeven verscheen: vertaling van In Prachtband f 1.90. Ingenaaid fl.50. Bij iederen solieden boekhandelaar voorhanden of te ontbieden. //A - Te bevragen onder letter D. aan 't Bureau dezer Courant. stelt bij de aanstaande herstemming voor een lid van den GEMEENTERAAD tot. haren candidaat den Heer: En noodigt de kiezers ten dringendste uit op Dinsdag 2 Augus tus getrouw ter stembus te gaan en hunne stem op bovenge- noemden Heer uit te brengen. Van anti-revolutionaire zijde wordt dringend aanbe- volen, dat de kiezers bij de HERSTEMMING op Dinsdag den 2 Augustus 1887 hunne stem uitbrengen op den Heer: li f/1-— Kiezers brengt a.s. Dinsdag 2 Aug. bij de HERSTEMMING uw stem uit op den Heer i Ondergeteekende heeft de eer zijne geachte clientèle te berichten, dat hij een bekwaam coupeur aan zijn zaak verbonden heeft, zoodat hij nu in de gelegenheid is spoedig op maat te leveren tegen concurreerende prijzen, 15 pCt. beneden de gewone prijzen en ÏO pCt. korting voor contante betaling. Men wordt vriendelijk verzocht de stalen welke in ruime keuze voorhanden zijn, aantevragen opdat men kennis neemt van de groote sorteering die hierin voorhanden is. Onder aanbeveling, A A UEd. Dw. Dienaar, Merk: VERKRIJGBAAR in KELDERFLESSCIIEIV van 1 Liter a 1,15 per I, i t e r ft e s c h bij Th. If. G. BRAKOSEV in gedistilleerd en Tabakskervcrij „DE MOOR", Amersfoort. NB. Als bewijs van echtheid is cachet en kurk steeds voorzien van den naam der firma P. HOPPE. A- heeft voorhanden een prachtige keuze Gouden, Zilveren, Nickel en Stalen BRILLEN en PINCE-NÈZ, WINDKUSSENS, CLYSO-POMPEN, IRRIGATEURS, alle soorten van THERMOMETERS, Reparation aan al deze artikelen ook aan KWIK-BAROMETERS bijzonder billijk en zeer spoedig. Gouden, Zilveren en Nickel PE1TDTTLES, EN

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 3