KOOPJES. KOOPJES. KOOPJES. EENE GROOTE OPRUIMING Firma JU.TM EH. GRONINGER BEDDENWINKEL, P erkamentpapier E. BRANDSMA, OOST-INDIE. een handgeld van DRIE HONDERD GULDEN. De van ouds bekende MATRASSEN EN BEDDEN. Cretonne Satinet en Zijden Dekens. mmm en gewaste mum SLOTHOUWER ZOON. THEE M0 BEDDENWINKK v 1 ROOSTER, lof, huis hoek Zeveuhuia, ^Liangestraat A 6, Jk s WEDEROM VOORHANDEN* TOEGANG TOT BEZICHTIGING VRIJ. ecialiteit i n Amersfoort. SOLIED GUTAPERCHA-DOEK. a 10 en 20 Cent per vel. Holloway's Pillen. Van heden af wordt bij in het Verkoophuis op den Hof te Amersfoort in verschillende RESTANTEN GOEDEREN tot buitenge woon lage prijzen gehouden. Alsmede eenige duizende VOORWERPEN van 10, 20 en 30 Ct. Daar plaatsruimte niet toelaat alle voorwerpen ten toon te stellen wordt men beleefd verzocht het verlangde op te geven. AMSTERDAM SOUCHON THEE it 1.30 per 5 ons. Oh °ot $te ke Sp Yersekillende kwaliteiten in Enspitaallinnen of Krunbeddoek. Groote keuze in koven- en Molton-onderspreien. 9 voor de LEVERING van alle soorten Groote keuze in eigen gemaakte Groote voorraad Groote voorraad IJzeren Ledikanten, Veldbedden, Ruststoelen, Picë en Wafelsprijen. UITS TO OMEN van Beddengoed en VERNIEUWEN van alle soorten Matrassen. Alles tegen concnrreerende prijzen. Uren van vertrek der algemeene Communicatie-middelen voor Amersfoort. Bommmm, VAN KALVERSTRAAT Verkrijgbaar te Amersfoort bij de Heeren W. VAN ZALIKGJEIN, G. DIEGES, W. VONK, Langestraat, B. 35, Mej. A. M. DECODE, St. Andriesstraat, 261, G. VAN DORSSEN, Singel, A. KNCIVERS en J. G. ROEEENOOGEN, Utrechtschestr. 85. In het bijzonder wordt de aandacht gevestigd op t Nederlanders, die dienstnemen bij het Indische leger ontvangen, bij het aan gaan van eene zes-jarige verbintenis, Aanbrengpremie TIEN GULDEN. Nadere inlichtingen zijn gratis te bekomen bij het Departement van Koloniën en bij alle Burgemeesters. 1 pers. ijzer ledikanten in bruin, blauw en geel f 4.50, f 5.00, f 5.75, f 6.— en f 6.25. 2 pers. dito dito f 7.f 7.25, f 8.25, f8.75 en f9.—. 1 pers. plaatijzer in mahonie- en eiken hout geschilderd met hemel f 17.50, zonder hemel f 15. 2 pers. dito met hemel f22.f23. en f25. 1 pers. kinderledikanten in bruin, blauw en geel, van f 4.25, f 4.50, f 5.en f 5.50. Dezelfde grootten met dubbel omslaande kanten, van f 6.50, f 6.75, f 7.en f 7.25. 2 pers. kinderledikanten f5.75 en f6. Met dubbel omslaande kanten f 7.50 en f8.—. Gewone blauwe kapwiegen f2.50. Dito wit gelakt f2.75. Witte kapwiegen uit enkel gevlochten ijzerdraad f5.en dubbel gevlochten f 5.75. Wit gelakte schommelwiegen met stang hemel f7.—, f9.en f10. Met dubbelde hemel en kroontjes in 8 verschillende elegante modellen, van f 10.50 tot f20.—. Zeer doelmatige 1 pers. waschtafels met spiegel f 5.50, zonder spiegel f 4.75. IJzeren vuurmanden zeer practisch, van f 5.50 af. Deze artikeleu worden ook geheel compleet, net bewerkt, tegen coucurreereude prijzen afgeleverd. Bij contante betaling van BEDDEN-ARTIKELEN wordt 5 PROCENT korting toegestaan. beveelt zich minzaam aan LEVERT GezondheidsBED, PELUW en TWEE ifKUSSENS voor f4 50. GezondheidsMATRAS f8.50. Springveeren MATRAS van af f 14.50. Verzweringen van eiken aard, wonden, zweeren, kwade beenen. Wanneer door bezeering, zwakken bloedomloop, slecht bloed en verwaarloosde koude, eene ont steking, gevolgd van verzweeringen, de lagere ledematen heeft aangevallen, kan de lijder zonder vrees yan teleurgesteld te worden op genezing hopen door het gebuik van Holloway's beroemde zalf, welker naam en faam ter genezing van zulke kwalen over den geheelen bewoon den aardbol heeft weerklonken; getuig schriften in alle talen zijn ontvangen ge worden, waarin hare wonderlijke heelende eigenschappen algemeen geprezen worden. In alle verouderde gevallen moeten Hol loway's Pillen ingenomen worden, terwijl zijne Zalf gebruikt wordt; beiden hebben de beste uitwerking, en bezorgen eene pijnlooze en snelle genezing. Onder hun nen vereenigenden heilzamen invloed nemen de slimste wonden of verzweringen spoedig een veel gezonder karakter aan, en zij worden weldra gevuld of saamge trokken, totdat de huid geheel hernieuwd is en gezondheid en kracht terugkeeren. Doosjes Pillen en Potjes Zalf ƒ0,80, 1,80, ƒ3,— 6,75, ƒ13,50, ƒ20,50 zijn op franco aanvragen a contant te bekomen bij alle Apothekers in Nederland alsmede in Holloway's Etablissement te Londen 78New Oxford Street. BEURSBERICHTEN. Perc. Nederland.Sch. Ct. W. 2!/a| dito dito 3 dito dito 4 dito Oblig. 1878. 4 dito dito 1883. 4: dito 1884. 4 dito volgef. recep. dito. 4 Hong. Oblig.-L. 1867 5 dito Papier 5 dito goudleening 5 dito dito 1881 4 Oostenrijk. Obl. in pap. 5 Oblig. dito Febr./Aug. 5 dito Zilver Jan./'Juli 5 dito iito April/Oct. 5 Polen Ob). Schk. 44. 4 Port. Obl. Btl. 53/84 3 Rusland. Obl. Hope Co. 1798/1815 5 Cert. Hamburg 1820 5 Ct. Inschr. 5e S. 1854. 5 dito 1864 f 1000 5 dito dito 100 5 dito 1866 f 1000 5 dito dito 100 5 dito 1877 20—100 5 dito le Oosters. Leen. 5 dito Tweede dito 5 dito Derde dito 5 dito 1872 gec. 50 100 5 dito 1873 gec. 50 100 5 dito 1860 2e 100 4% dito 75 gec. 50-100 4% dito 1880 gecons. 4 Oblig. Leen. 1867/69 4 Russische Goudl. 1883 Spanje. O. Perp. Sch. 4 Turkije. Geconvert. ser. D. dito dito dito ser. C. Egypte. Obl. 1876. 4 Spoorweg-Leening 1876 5 Vereen. Staten. Obl. 1876 4!/ fMexico. Obl. 1851 3 dito 1864 3 Braz. Oblig. Lond. '65 5 dito Leening 1875 5 dito dito 1883 41/, fPeru. Obl-Leening. 1870 6 -j-Obl.-Leening 1872 5 -{•Venezuela Leen. 1881 Stedelijke Leeningen. Amsterdam. Oblig. 1861 4 dito dito 1886 4 Rotterdam Oblig. 1886 4 dito dito 1883 4 Industr. en financ. onder nemingen. Ned. Afr. Handels-Vennootschap Amsterd. Hyp.-Bank P.br. 41/, dito dito dito 4 Amsterd. Kan. Maatsch. A 2 Oblig. dito dito 4 Gemeente-Crediet Oblig. 4'/2 dito dito 4 Nederl. Bank Aandeelen Nederl. Handels-Maats, dito Duitschland. Aand. Rijksb. dito. Cert. adm. Amst. Hongarije. Pandbrieven B. Oosteur.-Hong. Bk. A. Pbr. (Boden) Cr.-An. 4Vj Rusland. Pdbr. Hyp.-bk. 5 dito Centraal Bank 5 Spoorweg-Leeningen, Holl. I3z. Spw. Aand. Holl. Ijz. Sp. Oblig. 4 Expl. Staats-spoorw. Aand. dito Obl. 1879/81 4 Ned. Centr.-Sp. Aand. Obl. dito dito gest. dito Ned.-Ind. Sp. Aandeelen Rijn-sp. volgef. Aandeelen dito 1865/85 Obl. 4 N.-Brab. Boxtel 1875/80 gest. Hongarije. Theiss-Spw. Aand. 5 Theiss.-Spoorweg Oblig. 5 Italië. O. V. Emm. 3 Zuid-Ital. Spoorweg Oblig. 3 Oostenrijk. Fr. O. Spw. Obl. 3 Gisela Spw.-Aandeeleu 5 Polen. Wars. Br. A. 4 Wars. Weenen dito Portugal. Kon. Tr.-Afr. le H. 5 Rusland. Gr. Sp.-Mts. A. 5 Baltische Spw.-Aand. 3 Jeiez Griasi Obl. 5 Jel.-Orel Obl. f 1000 5 Kursk-Ch. Az. Ob. 100 5 Los. Sewast. Ob. f 1000 5 Morsch-Sysran Aand. 5 Orel-Vitebsk Aand. 5 dito dito Aand. 5 Poti-Tiüis dito f 1000 5 Riasc.hk-Wiasma. A 5 Zuid-W.-Spou-w. Obl. Amer. Central Pacific. Obl. dito Calif.-Oreg. dito 6 Chic. Cert. Pref. st. Oblig. Denv. Rio-Gr. 7 Aand. Miss. K. Texas Obl. St. Paul.Min. en Manitoba Spw. dito 2e Hyp. Schuld 6 U. Pac. Obl. 6 Brazilië Spw.-Leening 5 Premiön-Leeningen. Nederl. Stad Amsterdam, f 100. 3 Amst. Kan. C. v. Aand. dito Rotterdam 3 Gemeente-Crediet 3 België. Stad Antw. '74 3 Stad Brussel, fr. 1U0 '79 3 Hongarije. Hong. Hyp.-Bank 4 Theisloten 4 Oostenrijk. Stsl. 1854 4 dito dito 1860 5 dito dito 1864 Crediet-Anst. 1858 Obl. K. K. Pr. B. Cr. Anst. 3 Stad Weenen 1874. Pruissen. Keulen-Minden Sp. 3V2 Rusland. St.l. 1864. 5 dito dito 1866. 5 Spanje. Stad Madrid 1868 3 Turkije. Spoorweg-L. 3 26 Juli. 74% 88% 99 100 92 80% 64%, et 06 65"/,. 80'/. 56% 100% 56 54% 99% 95% 9*% 95'/, 96% 52% 52% 52% 93 93%, 92% 87% 75%, 81% 102 63 14% 14% 74% 97% 31%, 14% 100% 100% 94 '18% 10% 40% 98%, 93% 98% 82% 102% 101 52% 101% 101 205 107% 134 75% 117 85 74% 146% 102% 117 102 24 72% 138 89% 47 101 81 60% 61%, 75% 82 47 78% 77% 115 56% 93% 97% 83% 85% 29% 90 88 97% 28 55% 114% 100%. 146 119 28 113 118% 115 84 110% 102 105 103 83% 97% 103% 109 130 139 - 81% 100 130% 137 130 43% 6'%. Zomerdienst, geopend 1 Juni 1887. Nederlandsche Centraal-Spoorweg. Naat UtrechtAankomst te Vertr. AmersfUtrecht Rottd. 's Hage 7,20+ 8,30 11,22 2,47 6,9 8,22 9.3 9,45 8,— 9,4 11,44 3,24 6,38 8,44 9,40 10,20 Alleen Zaterdag. 9,16 10,8 1,4 4,28 7,34 9,44 11,26 11,45 9,27 10.18 I,9 4,40 7,44 9,54 II.31 11,50 11.50 Arnh. 9,53 10,45 2,10 4,55 10,20 Naar Zwolle Vertr. Amersf. 8,58 10,9 1 14 4,55 6,46 9,36 Aankomst te Zwolle Leeuwarden 11.— 11,24 3,18 6,55 8,4 11,28 1,55 1.31 7,58 10,11 Groningen 1,54 1,27 8,10 10,10 Naar Hilversum Aankomst te Ver'r. Amersf Baarn Hilvers. Utrecht. Amsterd. 7,26 7,39 7,48 8,13 8,35 8,31 8,44 8,53 9,28 9,24 9,39 9,i7 10,12 9,37 9.50 9.59 10,48 10,43 11,23 11,36 11,45 11,15 12 18 12,7 12,20 12,29 1,10 1,15 2,53 3,6 3,15 4,8 6,36 3,50 4.49 5,8 5,23 6,25 6,11 6.25 6,34 7,6 7,20 6,45 6,57 7,6 8,6 7,40 8.23 8,37 8,47 9,30 8,54 9.7 9,16 9,42 9,55 9,5 9,19 9,29 10,15 10,1 10,13 10,22 11,35 11,8 Ooster-Spoorweg. Naar Zutphen V. Baarn V. Amersf. 8,41 9,33 11,41 3,44 7.4 9.16 8,59 9,46 12,3 3,59 7,18 9,33 Aankomst te Barnev. Apeld. 9,19 9,55 12,19 4,17 7,34 9,51 10,29 12,49 4,48 8,4 10,23 Zutphen 10,19 10,48 1,9 5,11 8,27 10,46 Scherpenz 7,42 Veenend. Rhen. Kest Hollandsclie-IJzereii-Spoorweg Naar Nijmegen Aankomst te V. Amersf. Woudenb. Leusd 7,22 8.21 10,51 2,27 4 27 6,19 9,32 11,2 2,38 4,47 6,30 9,44 8,4 8.42 11,15 2.52 5,9 6.43 9,57 Stoppen op verzoek te Leusden. 8,18 8,52 11,26 3,3 5,23 6,54 10,8 8,24 8.58 11,32 3,9 5,29 7,— 10,14 Snelpersdrukkerij van A. M. SLOTHOUWER te Amersfoort,

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 4