NIEUWE Nieuws- en Advertentieblad UTRECHT EN GELDERLAND. taloekt en Yerstooteo. N. 62. Woensdag 3 Augustus 1887. Zestiende Jaar^aig», VOOR VERSCHIJNT WOENSDAG EN ZATERDAG. Uitgever A. M. SLOTHOUWER, Amersfoort. BINNENLAND. Feuilleton. i uiiju) 11-ini 1 'I99X Jeififiws 1 1007 ncv 9vl 4MEBSFB0HTSEEE C0ÜB1NT. abonnementsprijs: Per 3 maanden 1.Praneo per post door het gehcclc Eijk. Afzonderlijke Nummers 3 Cent. Ingezonden stukken en berichten intezenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag ADVERTENTIE Ni Van 1 6 regels 0,40 iedere regel meer 5 Cent. Adyertentiën viermaal geplaatst worden slechts driemaal berekend. Groote letters en vignetten naar plaatsruimte. Een staaltje van de flinkheid onzer Koningin wordt aan het »AT. v. N." uit Soestdijk gemeld «Dezer dagen wilde H. M. per rijtuig, vergezeld van een harer hofdames, langs de Eem naar Spakenburg. De weg daar heen is smal, en te Spakenburg deed zich het bezwaar voor, dat het rijtuig onmogelijk gekeerd kon worden, tenzij de paarden werden afgespannen. Voor de Koningin was dit echter geen bezwaar. Daar er geen hulp te bekomen was, hield zij zelve de afgespannen paarden vast totdat het rijtuig gekeerd was. Daarna keerde men terug alsof er niets bijzonders gebeurd was." De Eerste Kamer is bijeengeroe pen op hedenavond ten acht ure. Door den minister van oorlog is bepaald, dat voor milliciens, die, met onbepaald verlof zijnde, voor eene deta cheering bij het Indische leger worden aangebracht, voor iederen zoodanigeri milicien eene aanbrengpremie van flO aan den aanbrenger zal worden uitgekeerd. Naar aanleiding van de klacht van een milicien over de slechte voeding van ons leger, schrijft iemand, die tal van jaren voorzitter W3S eener voedings commissie en dus goed op de hoogte is, o.a. het volgende. «Onze militairen eten van de zeven dagen, die elke week heeft, vijfmaal nieuwe aardappelen en tweemaal bruine boonen. De groenten, die bij de nieuwe aard appelen gegeven worden, bepalen zich hier voor Vlissingen al sedert eenige we ken in bloemkool, porselein, wortelen met uien, krooten, salade enz. Als men nu weet dat de soldaat, be halve een krachtige soep met goed vleesch, 's middags een aardige poitie spek (iidandsch) krijgt, met een half goed gebakken commiesbrood, dan vraag ik u in gemoede af of ieder milicien, die het leger dient, kan zeggen, dat hij zulk een kostelijk, met zorg klaargemaakt eten ook te huis heeft? Iemand, die het eten voor onze mili tairen heeft zien bereiden, zal dan ook met mij moeten instemmen, dat er geen 34) De deuren waren met wachten bezet. Luid lachen, dof klagen, woorden van hoop, en vreeselijke bedreigingen, ge schreeuw en gezang; dat alles klonk dooreen. Hier werden handen gedrukt, daar glazen geledigd, iets verder afge broken woorden heimelijk en met zachte stem gewisseld. Aron en Mozes Teweles zagen ir. de vergadering om zich heen. Zjj herkenden dadelijk verscheidene voorname Poolsche edellieden en verheugden zich reeds bij voorbaat met het gelukken van hun schurkachtig plan, want reeds zagen zij de offers, welke zij aan de Russische sbirren verraden wilden. De man, die hen gebracht had, wees hen een plaats op een ledige bank aan. Het scheen alsof geen der aanwezigen hen met een blik verwaardigde. De president opende de zitting, door een zilveren schel te bewegen. Een diepe stilte onstond de president nam het woord «Dierbare kameraden, dat Langiewicz gevangen is genomen is u bekend, even land in Europa is, waar de voeding van den soldaat beter wordt behartigd dan in het Nederlandsche leger, en daarom acht ik mij verplicht om in uw blad tegen te spreken den laster, dien een milicien zich veroorlooft met dergelijke leugentaal rond te bazuinen, want de intendance, die met de legerverpleging belast is, weet niet wat zij doen zal te zorgen, dat de zonen van Nederland, die het vaderland dienen, goed verpleegd, goed verzorgd worden. Met deze opname zultu mij ver plichten." VI. BI. Het aantal dienstdoende en rustende schutters in Nederland bedraagt ongeveer 118,000 man. Naar aanleiding van het jongste adres waarbij gratie verzocht wordt voor den heer Domela Nieuwenhuis, schrijft het vDgbl.": «Hoogst ongepast noemen wij het adres, omdat men den Koning de over tuiging van adressanten als 't ware wil opdringen en hem er bijna een verwijt van maakt, dat hij niet reeds gevolg gaf aan 't adres der hooggeleerden. Het komt ons voor, dat het een daad van zwakheid zou wezen als de Kroon bezweek voor de argumenten, aan 't recht ontleend, welke tot hiertoe door hoog- en minder hooggeleerden werden bijgebracht om Domela Nieuwenhnis van zijn verdere kerkerstraf te doen bevrijden. Wij zouden ons een besluit des Konings, waarbij, louter uit overwegingen van gunst, aan Domela Nieuwenhuis gratie werd verleend, kunnen beerijpen, en daarmee, uit humaniteit, tot zekere hoogte kunnen sympathiseeren. Zoolang men, in naam nog wel van het recht, den Troon des Konings onbe scheiden nadert, wraken wij zulk een optreden en hopen wij, ter wille van het prestige van de Kroon, dat de poging niet met succes worde bekroond. Eindelijk bevelen wij aan den deftigen stoet van geleerden, die zich zoo laat gelegen liggen aan Domela Nieuwenhuis, de velen aan, die zuchten in de gevan genis, en die door den rechter moesten worden gestraft op een wijze, welke, ook al nam hij daarbij wél verzachtende omstandigheden aan, toch nog, in zede lijken zin, te zwaar kon heeten, daar het misdrijf werd gepleegd onder indruk- zoo wie hem verraden heeft en op welke wijzeDe naam Seniawitsch zal ver vloekt zijn in tijd en eeuwigheid door alle Polen, die een hart voor hun vader land hebben." «Ter dood met hem I" klonk het in de vergadering, ster dood met den schurk Seniawitsch I" «Rustig, broeders I" hernam de pre sident, «reeds weeft het verderf een net om hem hij zal de zon van den naasten dag niet meer zien." Onstuimige kreten van goedkeuring klonken door de zaal. «Wraak aan de verraders I riepen velen dooreen, terwijl de twee joden, de stomme getuigen van dit tooneel, blikken van ontsteldheid en angst wisselden. De president hernam nu weder zijne voordracht«De Russen woeden in ons arm vaderland, als ware het een ver overd land doch allerwege is Polen nog in opstand, Dolenga, Narbutt behouden het veld. De Russen verbranden, plunde ren en moorden wel, maar wezenlijke voordeelen kunnen zij niet behalen. Hunne dépeches, die van het vernietigen van groote benden opstandelingen spre ken, zijn leugenachtigin Samogetië grijpt de opstand steeds meer om zich I heenaan de kust der Oostzee» bij j Polangen verwacht men de landing van ken of omstandigheden, die niet allen als verzachtende omstandigheden, in den materiëelen zin van ons strafrecht, kon den worden opgevat. De lieden, op wie wij het oog hebben, staan echter intellectueel en sociaal te laag, om van de hoogte des rechts te worden bereikt. Het r>N. v. N." zegt: «Wenschen de opstellers in waarheid gratie, is het hun niet te doen om zooals het thans den schijn heeft de gemoederen des volks te agiteeren, te verontrusten door telkens en telkens weer Domela Nieuwenhuis en zijne straf ter sprake te brengen, dan hebben zij zich tot den Koning te wenden rnet de bede «Sire, in den kerker zucht een man, die zwaar misdreven heeft jegens u en jegens de maatschappij. Wij, die hem kennen, vermoeden, dat hij zijn misdrijf heeft gepleegd in een zwak oogenblik, een oogenblik, waarin hem niet helder voor den geest stond de eerbied, dien hij Uwer Majesteit verschuldigd is. Voor dat misdrijf ondergaat hij zijn gerechte straf. Maar die straf treft niet slechts hem, zij treft ook zijne kinderen. Ter wille zijner kinderen smeeken wij U, in de hoop en de verwachting dat de les, die de reeds ten deele ondergane straf voor hem is, niet verloren zal zijn, als het met Uw welbehagen overeen te brengen is, genade voor recht te laten gelden en den misdadiger verlichting, kan het zijn kwijtschelding, van straf toe te staan." Eerst dan, wanneer men in dien geest een adres opstelt, zouden zij, die in oprechtheid den Koning wenschen te blijven geven «wat des Konings is," in overweging kunnen nemen, of zij roeping konden gevoelen, door hunne stem te voegen bij die der smeekenden, om indruk en kracht aan die smeekbede bij te zetten. Vóór dien tijd stuit elke overweging van dien aard af op den ongepasten toon." Omtrent het lot van hoofstuk X der grondwets-voorstellen is, zoo schrijft men uit de hofstad aan de Midd. Cl., nog niets met zekerheid te zeggen. Het verslag heeft het gerucht bevestigd, dat de meerderheid in de afdeelingen zich er tegen heeft verklaard. Van liberale zijde schijnt volgens dat schrijven bet aantal I nog te klimmen eenige leden, die in de afdeelingen tot de twijfelaars en zelfs tot de zwakke tegenstanders behoorden, hellen allengs meer er toe over, om het ontwerp aan te nemen, en daaronder zijn er, die in de Eerste Kamer vrij wal invloed bezitten. Blijven er eenige tegen standers thuis één, de heer Wertheim, zal wegens ziekte zeker niet tegen woordig zjjn dan is een kleine meer derheid voor het ontwerp lang niet on mogelijk meent deze briefschrijver. Z. K. H. Prins Albert van Pruisen, die verscheidene weken te Scheveningen vertoefde, heeft de terugreis naar Duitsch- land aangenomen. De regeering heeft een wetsont werp ingediend, om de vóór 1 September 1887 verplicht gestelde herziening der wet op de Kon. Militaire Academie een jaar uit te stellen. Eene wetsvoordracht toch om het mililair onderwijs, voor zooveel daarbij de opleiding tot en de hoogere vorming van den officier bij de landmacht betrokken zijn, in zijn geheel te regelen, en voor zooveel de militaire academie betreft op nieuwe grondslagen te leggen, is niet tijdig genoeg aanhan gig gemaakt kunnen worden. Het vaste voornemen der Regeering is, in het aan staande zittingjaar de nieuwe, definitieve regeling tot stand te brengen. Volgens de waarnemingen aan den regenmeter der rijkslandbouwschool te Wageningen viel in de afgeloopen maand Juli 23.5 m.M. tegen 66s m.M. in die maand van 1886 en 18 m.M. in die van 1885. Het hoofdbestuur der Nederlandsche jachtvereeniging «Nimrod" heeft het pro gramma verzonden var. den nationalen field-trial dien deze vereeniging op 27 Augustus e. k. in den Haarlemmermeer- polder zal doen plaats vinden. Voor het eerst sinds eenige jaren wordt hij ditmaal weder vóór de opening der jacht ge houden. Het hoofdbestuur looft als eersten prijs uit: een diploma met f75, en jhr. Ch. F. van de Poll, te Haarlem, voegt daaraan nog toeeen jongen pointer, geb. 25 April 1887 (v. Spot u. Smile) of f75 in geld, ter keuze van den winner. De vorige week deed zich een ge val voor aan het station Elburg-Epe, dat groote ongelukken na zich had kunnen slepen. Terwijl de trein van Utrecht te ongeveer 2 uur 40 min. het station na derde, werden de gesloten hoornen van den overgangsweg geopend en reed een van Epe komend rijtuig de spoorbaan over. Het paard bleef echter midden op de rails staan. De trein was reeds op het tweede spoor, dus voorbij het signaal «veilig", en deed de noodfluit hooren. Gelukkig was de baanwachter in de buurt hij snelde ijlings toe, greep het paard bij den teugel en bracht het over de baan. Tegen den vervoerder is door den station chef proces-verbaal opgemaakt. Wegens de geringe productie zijn in Overijsel de boterprijzen zeer stijgende. Een boer, die op de weekmarkt te Tilburg eene mand kunstboter voor natuur boter wilde aan den man brengen, is deswege bekeurd. De badplaats Schiermonnikoog verheugt zich in een zoo druk bezoek, dat aan vele aanvragen om appartemen ten in het badhotel niet kan voldaan worden. Vrijdagavond, omstreeks acht uur, kon men op Scheveningen getuige zij n van een, vooral in onze streken uiterst zeldzaam voorkomend natuurverschijnsel, nl. een fata morgana of luchtspiegeling. Boven de zee, eenigszins rechts voor hen die op het terras stonden, zag men nl. tegen den hemel een fraai heuvel achtig landschap afgeteekend, waarin men duidelijk eene fabriek met twee schoorsteenen, een groot en verschillende kleinere huizen herkende. Het geheele verschijnsel bleef ongeveer tien minuten zichtbaar. De beer L'Hoste, die Zaterdag ten 3 uur met zijn ballon bij Tiel opsteeg, is te 6 uur tusschen Barneveld en Voorthuizen gedaald. Bij de jongste verloting van de Haarlemsche paardenmarkt is de hoogste prijs (een landauer en twee paarden) aan een kleórmaker te 's Hage ten deel ge vallen. De gelukkige winner heeft èn paarden èn rijtuig onmiddellijk verkocht. den overste Lapinsky, die met een door Engelsche dames uitgerust schip met wapens, geld en manschappen in een Zweedsche haven ingeloopen moest zijn. I Broeders! Wij hebben veel geleden, en' ons lijden breidt zich over vele jaren uit; nu echter heeft het zijn toppunt bereikt. I Gij hebt vernomen, hoe de Russen op 27 Februari 1861 ons te Warschau be handeld hebben. Het was een groote smart, dat de onzen niet eens een poging ter verdediging konden beproeven doch wij hebben getoond dat wij den dood niet vreezen, Want toen de Czaar zich overtuigde, dat wij ons liever lieten uit roeien dan onze nationaliteit te willen verloochenen, beloofde hij ons hervor mingen, Nu richtte zich een jonge Pool op en vroeg met luid klinkende stem «Mogen wij hopen te overwinnen?" «De Russen," gaf de president met krachtige stem ten antwoord, «zijn goed van wapens voorzien en ontvangen be stendig versterking, gij allen weet, dat ons bloed met stroomen vergoten zal worden, want wij hebben geen behoor lijk krijgsmaterieel, desniettemin zullen wij tot den dood strijden Onze zaak is goed en rechtvaardig. God zal ons helpen." Al de eedgenoten stonden op en gaven door gebaren te kennen, dat zij den inhoud der zooeven gehoorde rede van ganscher harte beaamden. Verscheidene opstandelingen vroegen nu wie Langiewicz's opvolger zou zijn «Niemand," gaf de president ernstig ten antwoord want zoodra wij weder aan onzen opstand een kenbaar opper hoofd geven, laten wij den Russen het punt zien, waarop zij mikken moeten, om ons met één slag te vernietigen, of ons ten minste in verwarring en tot ontbin ding te brengen. Derhalve geen dictator meer I De ondervinding heeft ons een les gegeven. Ieder woiwodschap heeft in het vervolg zijn militairen kommandant, die aan de geheime regeering verantwoorde lijk is. Voor het verdere zal ik zorgen." Hiermede was het hoofdonderwerp dezer zitting van de nationale regeering afgedaan Langiewicz zou geen opvolger krijgen. Mozes Teweles zag nu stout, bijna spottend om zich heen. Dat de eedge- nooten zoo onverstandig zouden zijn hunne vergaderingen en redevoeringen openlijk voor hen te houden en hun regelrecht naar hun vereenigingsplaats te wijzen, had hij niet geloofd hij telde reeds in zijn geest de door de politie hem en zijn handlanger te betalen roe bels. Het was niet zóó rnet Aron dezen bekroop, terwijl hij zijne oogen op een gelaat liet rusten, dat hem be kend voorkwam, steeds levendiger een voorgevoel dat hun verraad niet geluk ken zou. 'Hij sprak niet, maar tuurde des te meer naar de door scherpschutters be waakte deur, Eensklaps riep de presi dent met luide stem «Aron en Mozes Teweles treden voor I" De twee toegespr okenen gehoorzaam den dadelijk, terwijl de eedgenooten een grooten kring om hem heen voira den. «Ge hebt zaken met ons willen doen," vroeg de president. «Orn u te dienen, edele heer," gaf diep buigend Aron ten antwoord «ik en mijn broeder hier, Mozes Teweles, heb ben onze kapitalen bijeen gelegd en zul len die ter beschikking der hoogmogende heeren stellen doch wij wilden weten of men ons borgtocht zal geven." De president bewoog geen spier van zijn gelaat: «Welken boitocht wilt, gij vroeg hij koel en afgemeten. «Wij verlangen de onderteekeriing van mijnheer den president en zijner chefs," zei eenigszins aarzelend Mozes Teweles. Een zacht mui melen ging door de zaal. «Wat baten u de onderteekeningen vroeg de president.

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 1