Gemengd Nieuws. BUITENLAND. Plaatselijke berichten. Provinciale berichten. In de Friesehe venen is de turfaf- voer zeer onbeduidend- Geen schip ziet men bijna in de kanalen, wier waterstand zeer laag is. De nieuwe turf, zelfs de zwaarste, is nu reeds geheel droog en voor afscheping gereed. De arbeiders zijn van den «ongelüd" (hooioogst) terugge keerd. De prins van Saxen-Coburg heeft een onderhoud gehad met den Keizer van Oostenrijk. Rusland zal den prins nooit als vorst willen erkennen, doch wil een voorloopig regent, die later door een wettige Sobrarija tot vorst zou kunnen worden gekozen. De Porte heeft den prins aangeraden niet naar Bulgarije te gaan, voor de mogendheden zulks goed keuren. De Iiölnische Zeitung schrijft hierom trent: «Zeker is, dat de Russpn van den Coburger, noch als vorst nóch als tijde lijk regent, iets willen weten; zeker is het ook, dat de Coburger toch de hoop nog niet opgeeft, om de persoonlijke stemming van den czaar te zijnen gunste te doen veranderen, of op eene andere wijze zich het uitzicht op den Bulgaar- schen troon voor te behouden. Zeker is het verder, dat de Bulgaren zeiven, en wel in de eerste plaats de leden van hel regentschap, den op handen zijnden intocht van prins Ferdinand te Sofia verkondigen; zeker is het eindelijk, dat de Verheven Porte tegen den prins in het geheel geen bezwaren heeft, wanneer hij aan Rusland aangenaam is, en even min tegen den tijdelijken agent, dien Rnsland zou aanwijzen, als tenminste de Bulgaren het met dezen nieuwen Aziaat kunnen vinden. Onbekend is het tot nu toe, of prins Ferdinand, althans tijdelijk, naar Bulgarije zal gaan (of gegaan is) om Rusland's formeele eischen betreffende het aftreden van het regent schap en de ontbinding der Sobrarija te vervullen, of dat de luide aankondiging van deze reis voor de regenten slechts een middel is, om de openbare meening in hun land gerust te stellen." De Minister van Oorlog in Frankrijk heeft aan de militaire gouverneurs en de kommandanten van de legercorpsen een circulaire gezonden, waarin hij zegt, dat hij het in het belang der openbare orde noodig acht hen te herinneren, dat op het repertoire der militaire muziek stukken geen andere liederen mogen voorkomen, dan het nationale Fransche lied en de vreemde nationale liederen en de compositiën, die uit het oogpunt der kunst een erkende verdienste hebben. Derhalve moet den muziekkorpsen ten strengste het spelen van liederen of refreinen verboden worden, die, al mogen zij oogenblikkelijk veel opgang maken, om hunnen oorsprong of de daaraan verbonden omstandigheden voor het leger kwetsende manifestatiën of voor de regeering vijandelijke manifestatiën tengevolge zouden kunnen hebben. Deze circulaire strekt om deunen, liederen en refreinen, zooals: «En revenant de la revue," (Wij zijn gegaan, al naar de Maliebaan), welke men in den laatsten tijd zoo dikwijls gehoord heeft en waarmede men generaal Bou- langer wil verheerlijken, te verbieden, en mitsdien is de circulaire zijdelings gericht tegen Boulanger zelf. De Keizer van Oostenrijk zal 6 dezer te Gastein den Keizer van Duitschland bezoeken. De «Figaro" verklaart uit goede bron te weten, dat de Kroonprins van Duitschland op eens weer ernstig ziek is geworden en men zich over zijn toestand zeer ongerust maakt. De Italiaansche Regeering wil Enge- land's bemiddeling in zake Abyssinië wel aannemen, maar het is zeer twijfelachtig of ook Abyssinië die tusschenkomst zal willen aanvaarden. Uit St.-Petersburg wordt gemeld, dat »Wat zij ons baten?" zei Aron; «namen van hooge heeren zijn ons een waarborg voor ons geld «Zoo riep de president nret vreese- lijke stem, «ik zal je zeggen, ellendigen, wat ze je baten - gij zoudt onze namen aan den politie-chef Baroft' verraden en de dragers dier namen aan den galg brengen «Heer, God in den hemelwat zegt ge welke vreeselijke dingen," stamelde Mozes, terwijl Aron zich nauwelijks meer staande kon houden. «Ja," riep de president, «gij zijt ver raders, ellendige schurken, die voor een zondengeld de edelste hoofden van Polen aan den beul van ons vaderland verraden wilt." «Slaat hen dood, de honden I" klonk het door de geheele zaal«slaat hen dood I" Sabels werden uit de scheeden getrokken, de geheele vergadering was in een vree selijke opgewondenheid. De president liet zijn schel klinkendadelijk onstond de diepste stilte. «Broeders," hernam hij met verhef fing van stem, «ik wist dat wij ,met verraders te doen hebben en daarom liet ik deze schurken zonder hen te blind doeken hierheen voeren zij zullen deze plaats niet meer levend verlaten." Aron en Mozes vielen op hun knieën Katkoff gisterenmiddag op zijn landgoed Snamenskv" is overleden. Michail Nikiphorowitsch Katkofi werd in 1820 te Moskou geboren, studeerde aldaar en te Berlijn en werd in 1841 hoog leeraar in de wijsbegeerte aan de univer siteit te Moskou, In 1856 stichtte hij het dagblad «Russky Wjestruik," ver tegenwoordigende het moderne libera lisme, waarin hij de gebreken der Rus sische maatschappij openlijk in 't licht stelde. Na den opstand van Polen in 1861 kreeg hij als apostel der Russische nationaliteit een verbazenden invloed en schonk nieuw leven aan de pers. Dweep ziek vervolgde hij al wat on-Russisch was, was voorstander der aristocratie en doodsvijand van Polen en Duitschland. Minister van Onderwijs wilde hij niet worden, wel nam hij het ambt van ge heimraad aan. De «Standaard" verneemt uit Konstan- tinopel, dat de Porte eene commissie heeft benoemd, bestaande uit den grootvizier, den voorzitter van den Raad van State en de ministers van buiter.landsche zaken en justitie, ten einde eene oplossing te zoeken van het Bulgaarsche vraagstuk. De Russische gezant heeft voorgesteld dat er over Bulgarije één persoon als regent zou worden aangesteld, doch de Porte heeft dit geweigerd. Bij de gisteren gehouden herstem ming voor lid van den gemeenteraad tusschen de heeren -v. d. Wall Bake en Vermolen werden uitgebracht 533 stem men. 5 briefjes waren blanco zoodat de volstrekte meerderheid 264 stemmen bedroeg. De heer van den Wall Bake verkreeg 259 de heer W. H. J. Vermolen 269 stemmen, zoodat de laatstgenoemde is verkozen. De verjaardag van H. M. de Koningin werd gisteren alhier op feeste lijke wijze herdacht door het bespelen van 't carillon het uitsteken der vlaggen van openbare en zeer vele particuliere gebouwen. Door het escadron Ordonnancen werd op het terrein «de Vlasakkers" parade gehouden. De heer J. C. Rolandus Hagedoorn heeft ontslag uit den militairen dienst gevraagd en zal dus binnen korten tijd naar onze gemeente terugkeeren. Gisterenmiddag keerden de beide bat terijen Veld-artillerie, tot ons garnizoen behoorende, uit de legerplaats Oldenbroek alhier terug. Door den heer A. Fasol onderwij zer alhier, is met goed gevolg examen afgelegd in de Fransche taal, lager onder wijs. Voor inzendingen van de fraaiste en zeldzaamste duivensoorten werden aan onzen stadgenoot, den heer J. W. Went- zel, op de Tentoonstelling der Geldersch- Overijsselsche maatschappij van Land bouw, de vorige week te Tiel gehouden, vier verschillende bekroningen toegekend. Hedenavond zal eene gedeeltelijke maan-eklips plaats hebben, die hier te lande geheel zichtbaar zal zijn. De maan, die in het sterrebeeld «de Steenbok" staat, komt op te 7 u. 37 m. Het begin der eklips is te 7 u. 56 m. het einde te 10 u. 22 m. De verduistering bedraagt niet meer dan 0,42 van de middellijn, aan de zuid zijde. Maandagmiddag sloegen de paarden gespannen voor het rijtuig van den Heer v. op de Langestraat op hol doordat één der teugels afbrak. De dieren werden door politieagenten en burgers gegrepen terwijl het rijtuig tegen de uitstalling van den winkelier M. aanreed en eenige schade aanrichtte. Persoonlijke ongeluk ken hadden hier gelukkig niet bij plaats. en bezwoeren luid jammerend en krij- schend hunne onschuld. Nu trad een jonkman voor dien Aron reeds vroeger had opgemerkt, maar daar deze hem dadelijk den tug had gekeerd en hier in Poolsche kleedei dracht was, niet oogenblikkelijk herkend had. Het was de secretaris van den chef der politie BarofT. «Herhaalt woordelijk, wat ge vóór drie dagen den chef der politie gezegd hebt," riep de jongeling; »maar liegt niet, want ik heb elk woord gehoord." «Verraden!" schreeuwde Aron Tewe- les en viel in onmacht. «Lage schurken!" hernam de secreta ris, «ge dut ft het woord «verraad" uit spreken?... Ge hebt overigens gelijk, ge zijt verradene verraders!" De president schelde andermaal da delijk ontstond stilte. «In naam der natie veroordeel ik deze twee personen, die onder het voorwend sel ons geld voor te schieten, als spionnen der Russen in onzen bond zijn geslopen, ter dood Wie in de vergadering heeft hier iets tegen in te brengen? Hij trede voor!" Een diepe stilte heerschte. Niemand bewoog zich. Daarop gaf de president een teeken. Een groote gordijn, als van een tooneel Een beschonken Maandaghouder viel des avonds van een steiger op het werk in de rijbaan alhier. Hij werd door den gemeente-heelkundige behandeld en per brancard door de politie naar het zieken huis vervoerd. Zijn toestand is buiten gevaar. Gisteren werd door den hoofdagent van politie met een veldwachter uit Apel doorn alhier aangehouden een persoon die daar Ier plaatse verschillende oplich terijen alhier aan den man bracht, en de opbrengst in dronkenschap en zedeloos heid verteerde. Ook bij eén onzer winke liers heeft hij gepoogd oplichting te plegen, hetgeen hem door omstandigheden niet is gelukt en zal hij dus bovendien voor- poging tot oplichting, zich bij de justitie hebben te verantwoorden. Hij werd met den laatsten trein onder politiegeleide naar Apeldoorn getransporteerd. Gisterenavond hield een agent van politie op de Langestraat alhier een reizend koopman aan omdat deze in het politieblad stond gesignaleerd, en nog eenige dagen hechtenis had te ondergaan. Hij werd naar het huis van bewaring alhier overgebracht. Vergadering van den Raad der ge meente Amersfoort op Vrijdag, den 5. Augustus 1887, des namiddags ten 2 ure. Punten van .behandeling: 1. Voorstel van Burg. en Weth. betrek kelijk den verkoop van het arsenaal aan de Nederlandsch Gereformeerde Gemeente (Doleerende). '2. Voorstel van Burg, en Weth. tot het aangaan eener geldleening. Piet. Wat wil toch eigenlijk de libe rale partij? Jan. Aan ieder geven, wat hem in het staatkundige en maatschappelijke naar recht en billijkheid toekomt. P. Dat 's weergaas mooi gezeid Maar hoe komt het dan, dat de liberalen onder ling zoo verdeeld zijn? J. Omdat het een beetje moeilijk is om uit te maken, wat aan ieder toekomt. P. Je zou zoo zeggen, dat een partij het daarover wel eens kan worden. J. Soms, en soms niet. Over de af schaffing van de middeleeuwsche heerlijke rechten en over de slavernij wordt niet meer getwist, maar dat is het geval niet met het kiesrecht, de verhouding tusschen arbeiders en werkgevers en nog zooveel andere zaken. P. Mettertijd zal men het daarover toch ook wel eens worden. J. Misschien wel. Er is evenwel nog een andere bron van oneenigheid, en die heeft geen kans zoo spoedig te verdrogen. P. Welke dan J. Er zijn heel ordinaire menschen, die zich in verstand, zedelijkheid en aan zien ver verheven achten boven het gros hunner naasten. Als zij nu in alles op den voorgrond willen staan, en hunne partijgenooten hebben geen reden hen als meerderen te erkennen, dan is er botsing. P. Jongens ja! Ik geloof, dat men met de regeling van het kiesrecht eerder ge reed zal komen dan met de uitroeiing van eigengerechtigheid en zelfverheffing. De Staats Ct. bevat het volgende verslag omtrent de verwachtingen van den oogst over 1887 in de provincie Utrecht. Tarwe en rogge staan zeer goed te velde; het stroo is lang en de aren zijn zwaar geladen ook de gerst, voor zoo waarop Aron noch Mozes tot nu gelet hadden, werd opgetrokken. In ieders borst hield het hart bijna op te klop pen, staakte het ademen. Alles ver beidde in angstige verwachting het treur spel dat vertoond zou worden. De schouw plaats werd door fakkels verlicht. Een hooge galg stond daar opgericht en daar boven een groot bord, op hetwelk met groote letters deze woorden stonden «Voor de verraders van het vaderland!" Een man stond op de bovenste sport eener ladder. Het was de beul. Vier andere mannen, zijne helpers, wachtten bij den ondersten sport. Een angstkreet klonk door de zaal, een ontzettende kreet hij kwam van Aron Teweles toen hij deze toebe reidselen zag. De president riep met krachtige stem «Beul, doe uw plicht! Ik lever den verrader des vaderlands in uwe handen: Aron Teweles De vier mannen liepen op hun ofTer toe en sleepten hem naar de galg vier minuten later was Aron Teweles een lijk. En weder klonk de vreeselijke stem: «Beul, doe uw plicht! Ik lever u den verrader des vaderlands Mozes Teweles over." Een tweede angstgil trilde in de lucht. verre deze in de provincie verbouwd wordt, belooft eene ruime opbrengst. De haver heeft veel van de langdurige dioogte te lijden en laat vooral op de hooge gronden wel wat te wenschen over. De boekweit zal, naar het zich laat aanzien, op vele plaatsen een misgewas geven te veel regen bij den uitzaai, ge paaid met de daarop volgende langdurige droogte en felle nachtvorsten, zullen niet nalaten hun nadeeligen invloed op dit gewas te doen gevoelen. Erwten en boonen, die zich goed ont wikkeld hebben, staan thans in vollen bloeide langdurige droogte doet echter geen hooge opbrengst verwachten. De hooibouw zal bevredigende resul taten opleveren, wat de qualiteit aangaat; de opbrengst zal echter beneden die van andere jaren blijven. De graslanden, die aanvankelijk zeer gunstig stonden, zijn thans kaal en dor en verlangen hard naar regen. De aardappelen staan het droge weder in aanmerking genomen, vrij goedde knol zal echter klein van stuk blijven. De wortelgewassen en vooral de suiker bieten hebben veel te lijden en zullen op vele plaatsen nog geer. half gewas opleveren. De gezondheidstoestand van paarden en vee laat niets te wenschen over. De boomgaarden, die aanvankelijk zooveel beloofden, zullen, vooral wat appelen en peren betreft geen groote opbrengst geven, daar de vruchten door het droge weder allen afvallen. Ermeloo. De krankzinnigengestichten te Veldwijk voorzien klaarblijkelijk in eene dringende behoefte. Reeds een 140 tal patiënten worden er verpleegd. Enkelen zijn reeds volkomen hersteld ontslagen. De gestichten vormen een dorp in het klein. Zaterdag werden te Utrecht weder twee paviljoens aanbesteed voor rustige krankzinnigen, zoodat ook die voortaan een plaatsje op Veldwijk zullen kunnen vinden. Harderwijk, 1 Aug. Nadat reeds een zestigtal vergeefsche beroepingen waren uitgebracht, is de Kerkvoogdij der Ned. Herv. gemeente alhier er ein delijk toe overgaan het traktement van den tweeden predikant met 200 gulden te vermeerderen en is alsnu op eene jaarwedde van 1800 gulden beroepen Ds. O. J. Leenmans, pred. te Staphorst. Vrijdagavond ontstond brand in de Garnizoens-bakkerij alhier, hetgeen groote bezorgdheid verwekte wegens den grooten voorraad brandstoffen, aldaar aanwezig. Aan een officier komt de eer toe, den brand het eerst te hebben be merkt en door zijn toedoen mocht het dienstdoend personeel er in slagen het allesvernielende vuur te bedwingen. Hoevelaken. De heer F. Kijftenbelt, pred. alhier, heefteen beroep ontvangen naar de Ned. Herv. Gem. te Renkuiu. X ijkerk. Tot onderwijzer aan de tweede Openbare Lagere school alhier is benoemd de heer G. A. Scheffel, die bij de laatste examens in April l.l. te Arnhem akte als onderwijzer verkreeg en die zijne opleiding heeft ontvangen aan de Rijks-Normaallessen te Harderwijk. Jl. Zondag is alhier door de Ned. Ger. gem. (doleerend) het nieuwe kerkgebouw in gebruik genomen. Als spreker trad op de Heer Koffijberg van Amsterdam, naar aanleiding van den algemeenen Zendbrief van den Apostel Judas vs. 20 en 21. Sclierpenzcel, 30 Juli. Door de heeren Schipper en Luchies, directeuren der zangvereeniging alhier, werd gister avond eene openbare les gegeven, waar toe leden en begunstigers waren uitge- noodigd. Aangezien dit gezelschap nog geen vol jaar bestaat, waren de ver wachtingen niet zeer hoog gespannen. Ze werden echter verre overtrolTen door Mozes Teweles verweerde zich met han den en voeten, vergeefs! Ook hij hing weinige minuten later als lijk aan de galg. Toen dit afgrijselijk tooneel ten einde was, traden twee mannen voor, die voor den president bogen en zeiden: «Ons werk is volbracht I" Kort daarop scheidde de vergadering; voorzichtig hadden allen, de een na den ander het huis «erlaten. Den volgenden morgen vond men graaf Seniawitsch dood in zijn bedeen dolk stak in zijn borst. Op een vel papier, dat in de kamer werd gevonden stonden deze woorden: «Den dood aan den ver rader De geheime nationale regeering." Ook hem had de rechtvaardige straf getroffen. XIX. Baruch Levi en graaf Dewbinsky lagen geketend in een cel. Terwijl de gevan genen nauweljjks een bete broods of een dronk water ter verkwikking erlangden, zat Sara op een trede voor de citadel; zonder met iemand te spreken. Ook nie mand sloeg eeriig acht op haar. Zoo werd het middag, avond, de nacht brak aan, en zy zat nog altijd op de kleine steenen trede. de keurige wijze waarop verschillende stukken werden uitgevoerd. Moge 't gezelschap in bloei, vooral in damesleden toenemen Een dolende ridder. Tot groote pret van velen, die 's ochtends al vroeg bij den weg zijn, kwam voor een paar dagen te 's Hage in den morgenstond, een agent van politie 4e kl. of nachtwacht, deftig op een paard gezeten, een stadswijk binnenrijden. Nu moet men weten dat de mannen wien in de residentie het waken over de nacht rust der ingezetenen is toevertrouwd, in een donkergrauwe kapotjas zijn gestoken, om zich een denkbeeld te maken van het heldhaftige voorkomen, dat op den vier voeter troonde. De panden van den jas wa ren breed over het achterste gedeelte van het ros heengeslagen en de houten kortjan, in de wandeling de naam van den wapen stok, moest het rapier van dezen ridder voorstellen. Waarom de nachtwacht dezen intocht te paard maakte? De ruiter had het beest onbeheerd op de straat gevonden en moest het opgevan gen paard, volgens plicht, naar een schut- plaats brengen. Bemerkende dat het paard, evenals soms de menschen, onwillig was met hem mede te gaan, zag onze nacht waker als oud-cavalerist dat het verzet te overwinnen was, door zelf het edele dier te berijden en Daar de regelen van de kazerne-rijkunst te leiden. Zoo ging dit goed en liep 't nog geluk kig af met onzen dienaar, voor wien reeds een standje in het vet lag, wegens het bespottelijk maken van de openbare macht in de oogen van het publiek. Een Ier heeft een toestel uitgevonden om glazen flesschen te blazen. Tot dus ver waren de menschelijke longen nog altijd de beste werktuigen en menig werkman heeft, al flesschen blazende, zijn eigen dood verhaast Het nieuwe toestel kan de longen volkomen vervan gen. Het- blaast de lucht op dezelfde wijze in het vloeibare glas, en geeft betere uitkomsten, daar het regelmatiger werkt. Behalve voor den werkman, is de uit vinding ook van groot belang voor den fabrikant, daar het maken der flesschen voortaan 2]/i maal sneller gaat en 2'/» maal minder kost. Het toestel is daar enboven niet duur en de oude mond- blaaspijpen kunnen gemakkelijk in een machinale blaaspijp veranderd worden. De gemeente Bocholts (Limburg) is sedert Zondag in rep en roer, daar de dochter van een rijken pachter, den heer J., met den zwijnenhoeder op den loop is. Het vluchtende paar werd jl. Dinsdag ontdekt te Garlhils ("Wittem), alwaar het zijn intrek had genomen bij de ouders van den schaker. De burgemeesters van Bocholtz en Wittem, vergezeld van de maréchausées uit Gulpen, verschenen weldra ter plaatse en eischten het meisje op, dat echter hardnekkig weigerde mede te gaan..Niet dan met moeite slaagde men er in, haar in het rijtuig te doen plaats nemen, hetwelk haar naar de ouder lijke woning zou terugbrengen. Zij ver klaarde evenwel spoedig te zullen terug keeren, en zij heeft woord gehouden, want eergister was zij wederom bij haren geliefde. De jongen is 19, het meisje 22 jaren oud. «Een correspondent van de St. Peters burger «Herald", die op dit oogenblik een reisje door Duitschland maakt, geeft in zijn blad de volgende vergelijking tusschen de Duitsche en Russische stu denten «De Würzburger en Petersbur ger studenten gelijken op elkaar even veel als een vaster op een veel-eter. Met holle oogen, ingevallen wangen en borst gaat onze studeerende jongelingschap daarheen maar, zich zijner waardigheid bewust, met schitterende oogen, roode Nu werden de poorten geopend en de naar Siberië veroordeelde rampzaligen, waarbij graaf Dewbinsky en Baruch Levi, met zware ketenen beladen, kwamen in het midden van het escorte te voorschijn. Het plein voor de citadel was eenzaam, in de naburige straten heerschte diepe stilte; de heldere volle maan goot haar licht op de straten, door welke de trein zich voortbewoog. Aan de spits marcheerde een jonge, goedhartig uitziende Russische luitenant, de kommandant van het transport. Sara door de duisternis begunstigd, volgde den trein. Toen deze over een kleine brug, die over den Weichsel voerde, moest gaan, naderde zij den vooruitgaan- den luitenant, die bijna verschrikt achter uit deinsde, toen hij een non zag. «Wat wenscht ge, eerwaarde zuster?" vroeg hij zich herstellend. «Ik wensch te weten of onder de ge vangenen mijn vader Baruch Levi zich bevindt," antwoordde zij met holle stem. De luitenant verwonderde zich waar schijnlijk in stilte er over, hoe een jood de vader eener non kon zijn, want hij vroeg: «Is Baruch Levi werkelijk uw vader?" »Ja," antwoordde Sara. Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 2