SINAASAPPEL-SAP Nieuw roggeslroo H. SCHIMMEL, II, H, B, SCHOOL, Advertentiën. Red. Kamer Te keep of te huur H. van Esveld Rzn., Grijs haar staat oud f ^'!/7y Krom mest raat, SCHIEDAMMER GENEVER, Leerboeken Jpt. JHolfurattter. Handel in Brandstoffen. JI MDN-Laaa».,. OPNIEUW ilUTVANlifis Him KWALITEIT GOEDEREN SL f e BEJDHfWIMEL v. i ROOSTER, Hof. Ht huis hoef Zemin. Een fatsoenlijke Burgervrouw, Officieele Publicatiën. ?y. /U, MM plieifle GENEVER, EEN ONDERWIJZER Firma J. G. THIEN. sfe te, «*e Specialiteit in Amersfoort. y* V/ „OÏTWttKElIir Zomeruitvoering, tuin „DE AREND". siswm A. J. van Wijland, ioffiehnis met verpnnini De Witte Bazar. tz. o ik:, ROODE BESSENGENEVER SPAANSCHE WIJNEN COGNAC Inmaak-BRANDEWIJN zuivere MOUTWIJN, heeft voor het eerst ontvangen; Gebruiksaanwijzing op elk pakje. ONMISBAAR VOOR HET HUISHOUDEN. Confectiemagazijn, op den Hof No. 329 te Amersfoort. 9 NICHTC AP. YerseiiMde kwaliteiten in Hospitaalliinen of Kraambeddoek. Groote keuze in boven- en Molton-onderspreien. NORMAALSCHOOL, LAGER- en Uitgebreid- LAGER- ONDERWIJS. Uitgaven wangen,sterke borst en welgevoed lichaam gaat de Duitsche student door de straten De eerste is onwilkeurig pessimist, wordt atheïst, en nihilist, omdat hij met nood en ontberingen heeft te kampen; de ander bekijkt alles van een heldere zijde, gelooft aan God, aan de menschen en aan zich zelf en kent de schaduwzijde des levens niet. De Russische student voelt zich geroepen als hervormer op te treden mokt steeds over sociale vraag stukken het ei wil de hen bekeeren onrijpe heertjes willen hoogere politiek beoefenen. De Duitsche student laat zich niet in met politiek, hij gevoelt dat hij leeren moet, en dus nog niemand leeren kan, hij studeert, drinkt bier en wordt man. Bij ons komt het proletariaat op het gymnasium en aan de academie; in Duitschland is dit uitzondering, alleen de welgestelde geniet hooger onderwijs. De wetenschap moet geen mannen heb ben, die zich beter zouden kunnen be wegen in handel, nijverheid en ambach ten. Zoo moest het ook meer bij ons zijn, dan hadden wij minder studenten, maar betere handswerklieden. Dan hadden ■wij minder broodelooze geleerden, ook minder dwaze nihilisten. De colleges zou den niet zoo druk bezocht zijn, maar er zouden ook minder zuchten in de gevan genis of ten onder gaan in de bergwer ken van het onherbergzame Siberië." Londen zal spoèdig een panorama hebben, grooter dan tot dusverre werd gezien. Het zal voorstellen de Niagara en het doek zal 90 meter in omtrek en 16 meter hoog zijn. De Fransche schilder Philippoteaux zal het doek schilderen. Degene, die het laat uitvoeren, is de oud-journalist en impressario John Hollingshead. Het doek zal ongeveer 200,000 gulden kosten. De BURGEMEESTER van AMERS FOORT, Gezien artikel 41 der gemeentewet, Brengt ter kennis van de ingezetenen, dat de Raad dezer gemeente zal verga deren op Viijdag, den 5. Augustus aan staande, des namiddags te twee uren. Amersfoort, den 2. Augustus 1887. De Burgemeester voornoemd T. A. J. VAN ASCH VAN WIJCK. De BURGEMEESTER en WETHOU DERS van AMERSFOORT doen te weten, dat de processen-verbaal van inlevering en opening der stembriefjes ter verkiezing van een lid voor den Gemeenteraad in afschrift aan het Raad huis zijn aangeplakt en gedurende veer tien dagen op de Secretarie voor eenieder ter inzage liggen, alle werkdagen van 's voormiddags 10 tot 1 uur des namiddags. Amersfoort, den 3. Augustus 1887. Burgemeester en Wethouders voornoemd De Burgemeester, T. A. J. VAN ASCH VAN WIJCK. De Secretaris, W. L. SCHELTUS. MARKTBERICHT. Nijkerk, 1 Aug. Tarwe f7.00 a f8.Boekweit f5.60 a f6.20. Garst f 5.a f6.00. Havei f 4.40 a f3.80. Duivenboonen f 0.a fO.OO. Rogge f5.00 a f5.30. Boter f l.05 a fl.25. Eieren 2/ a 3'/2cent. Schrammen 12 stuks f12.a f 16.Biggen 118 stuks f 4.a f 6.Runderen 92 stuks f 40. f175.Schapen 46 stuks f8 a f20. GEVONDEN OP OEN OPENBAREN WEG. Een pakje waschgoed. Rechthebbende vervoege zich ter- terugbekoming aan het bureau van politie. Getrouwd C. J. DE KONING en W. VAN GAALEN. Voorburg 26 Juli 1887. IY^- Zaterdag O Augs. 's avonds 7% ure, o Na afloop van het concert een geani meerd BAT,. Een beperkt aantal intro- ductiekaarteu A I 0,75 verkrijgbaar bij het Alle soorten van Duitsclie BRI- QIIETTEN, met en zonder gaatjes, WBFINKOOE enz. Men wordt ver zocht vooral op het fabriekmerk te letten, verder HAARDKOLEN, puike HAC HEIKOLEN, Engelsche GASKOLEN en verdere soorten, allen tegen concurreerende prijzen bij Bloemendaal D. No. 197. Wederverkoopers genieten een ruiui rabat. een sedert jaten bestaand en goed gerenommeerd J en slijterij, hetwelk een flink bestaan oplevert. Brieven fr. onder letter E. bij den boekh. P. S. DE GROOT, Amersfoort. Ruime keuze Linnen, Halflinnen, Constitutions en Madapolam. HANDDOEKEN, Servetten en Luiers, afgepast en van het stuk. Verder alle soorten WITTE GOEDEREN in groote keuze. Langjesti-aat, Ie huis v. d. Hol. per ftesch ƒ1.halve 0.60. Zoolang de voorraad strekt opruiming van gewas 1886, a ƒ0.65, 0.70 en 0.80 per Liter. Per Hectoliter 62.zonder fustwerk per anker. onversneden zuivere Medoc ƒ28. Bordeaux St. Estephe St. Emillonvan 30 tot 33. Baour Ceniac St. Jxdien oude Pauellac 34 45. Direct geïmporteerde van het huis Carcia Del Salto 1.20, 1.50 en 1.80 per fl. Bijn-, Moezel- en diverse Wynen. per fl. ƒ1.40, 1.50, 1.80 tot 4.per Hectoliter zonder accijns naar te maken conditiën. van 0.90 tot 1.10 per Liter. o-u.d.e G-ZEHSTETTIEie Prijscouranten op aanvraag gratis. Lieve-vrouwe-plein T 67, eenig agent in SINAASAPPEL-SAP voor de provinciën Gelderland en Utrecht TE AMERSFOORT. Afschrift. Mijnheer THEOPHILE. Gaame geef ik getuigenis, aangaande het HAAR- Kleurmiddel sTheophile", dit praeparaat eenige jaren door mij aangewend, zoo verklaar ik, dat 't aan het doel beantwoord, en onschadelijk is voor de fijnste huid. Utrecht. (.get.) A. F. DE HAART. Dit prachtig Haarkleurmiddel is alleen verkrijgbaar bij THEOPHILE. Haarkun- dige, Frederiksplein 32, Amsterdam. Franco zending a ƒ2,15 per Postwissel of 2,25 aan blauwe Postzegels, als ook tegen Rembours. N. B. Met een flacon heeft men een half jaar voldoende naar gelang wat men kleurt. zag nog gaarne eenige uren bezet door het geven van PRIVAATEESSEN aan jeugdige of achterlijke leerlingen tegen billijke voorwaarden. Fr. fcr. lett. J. aan bet bureau dezer Courant. te koop gevraagd a ƒ12 per 500 Kilo te bezorgen aan het fonrage-Mngazyn WEENER BAKPOEDER (droge gist) in pakjes van 6 cent. WEENER PUDDINGPOEDER, per pakje 15 cent. WEENER GELEIPOEDER, per carton van 30 cent. WEENER IJSCRÈME-POEDER, per carton van 30 cent. VANILLIN-SUIKER, per pakje 15 cent. CONSERVEERINGSZOUT, in blikken doosjes van 15 cent. PRIMA MAÏSMEEL, in cartons van 15 cent. ARROW-ROOT, in pakjes van 17/» en 30 cent. NIEUW BESSENSAP, prima kwaliteit; per ilesch 19 cent; per 12 flesschen 16 cent. BESTE INMAAK-AZIJN, 20 cent per flesch. VANILLE-STOKJES, zeer geurig, 8 cent per stuk. Ondergeteekende heeft de eer zijne geachte clientèle te berichten, dat hij een bekwaam coupeur aan zijn zaak verbonden heeft, zoodat hij nu in de gelegenheid is spoedig op maat te leveren tegen concurreerende prijzen, 15 pCt. heneden de gewone prijzen en 10 pCt. korting voor contante betaling. Men wordt vriendelijk verzocht de stalen welke in ruime keuze voorhanden zijn, aantevragen opdat men kennis neemt van de groote sorteering die hierin voorhanden is. Onder aanbeveling, UEd. Dw. Dienaar, f -^-1 Merk: VERKRIJGBAAR in KELDERFE.ESSCIIKN van 1 liiter sV 1,15 perLiterflesch bij Th. II. G. BRANDSEI in gedistilleerd en Tabakskerverij „DEMOOR", Amersfoort. NB. Als beivijs van echtheid is cachet en kurk steeds voorzien van den naam der firma P. 110PPE. 0/7 °Of> 1 pers. ijzer ledikanten in hruin, blauw en geel f 4.50, f 5.00, f 5.75, f 6.— en f 6.25. 2 pers. dito dito f7.f7.25, f8.25, f8.75 en f9.—. 1 pers. plaatijzer in mahonie- en eiken hout geschilderd met hemel f 17.50, zonder hemel f 15. 2 pers. dito met hemel f 22.f 23. en f 25. 1 pers. kinderledikanten in bruin, blauw en geel, van f 4.25, f 4.50, f 5.en f 5.50. Dezelfde grootten met dubbel omslaande kanten, van f6.50, f6.75, f7.en f 7.25. 2 pers. kinderledikanten f5.75 en f6. Met dubbel omslaande kanten f 7.50 en f8.—. Gewone blauwe kapwiegen f2.50. Dito wit gelakt f2.75. Witte kapwivgen uit enkel gevlochten ijzerdraad f5.en dubbel gevlochten f 5.75. Wit gelakte schommelwiegen met stang hemel f7.—, f9.— en flO.— Met dubbelde hemel en kroontjes in 8 verschillende elegante modellen, van f 10.50 tot f20.—. Zeer doelmatige 1 pers. waschtafels met spiegel f 5.50, zonder spiegel f 4.75. IJzeren vuurmanden zeer practisch, van f 5.50 af. Deze artikelen worden ook geheel compleet, net bewerkt, tegen concurreerende prijzen afgeleverd. Bij contante betaling van BEDDEA'-ARTIKELERi wordt 5 PROCENT korting toegestaan. moeder van drie kinderen, wenscht met behulp van haar man die buiten werk is, zich belast te zien met eenige NETTE WASSCHEN om in hun onderhoud te voorzien. Door netheid en vlugheid hopen zij het te schenken vertrouwen zich waardig te maken. Adres onder letter O. aan 't Bureau van dit Blad. voor en voor het van A. M. KOLLEWIJN, Nz. Leerboek der Alg. Gesch. Ie deel, Oud heid, 5e druk, prijs f 1,50. Leerboek der Alg. Gesch., 2e deel, Mid deleeuwen en Nieuwen tijd, 4e druk, prijs f2.40. Leiddraad, bij het onderwijs in de alg. gesch., prijs f2,50. Leerboek der Vaderlaudgclie Gesch., 7e druk, prijs fl.90. Beknopt overzicht der Alg. Gesch., 4e druk, prijs f 0.40. Gesch. van Nederlandsch Oost-en West.- Indië, prijs f0.90. Kleio, Verhalen en Schetsen uit de Gesch. der Oudheid, prijs f2,50. Geb. in Prachtband, prijs f3. Kleio, Verhalen en Schetsen uit de Gesch. der Middeleeuwen, prijs f2,50. Geb. in Prachtband, prijs f3, Kleio, Verhalen en Schetsen uit de Gesch. van den Nieuwen tijd, pr. f2,50. Geb. in Prachtband, prijs f3, DUBOIS. Nouvelle Grauiniaire Franfaise, prem. Année, 8e druk, prijs f0,55. Nouveau Becueil de Thèuies et d'Exereices, prem. Annèe, 8e druk, prijs f0,55. Nouvelle Grammaire Francaise, Deuxième Année, 6e druk, prijs f 0,65. Nouveau Becueil de Tlièmes et d'Exereices, Deuxième Année, 6e druk, prijs f 0,65. Nouvelle Grannnaire Fran^aise, Troisième Année, 5e druk, prijs f l,25. Nouveau Becueil de Thèuies et d'Exereices, Troisième Année, 5e druk, prijs f0,80. Cboix de Lectures franchises etc. Prem. Seiie 3e druk, prijs fl,10. Choix de Lectures franchises etc. Deux. Serie 2e druk, prijs fl,35. Choix de Eectnres franfaises Trois. Serie prijs fl,50. Introduction i la Nouvelle Grammaire le partie 3e Ed. prijs f0 60. Introduction a la Nouvelle Grammaire 2e partie 2e Ed. prijs f0,60. Dr. SCIIULTZ en Dr. KOKER. Eatynsclie spraakleer, le Stuk, Ety mologie, prijs fl,25. Eatijiische spraakleer, 2e Stuk, Syn taxis, prijs f 1,25. P. C. IIOOFT'S Granida, Uitgegeven en toegelicht door Dr. R. A. Kollewhn, prijs f0,60. Dr. R. A. KOLLEWIJN. l'ber den Eiulluss, Holl. Drama's auf Andreas Gryphius, prijs f 1,25. Dr. P. FOKKENS. Beknopte Gesch. der Nederl. Letterk., 2e verbeterde druk, prijs f 1,25. J. VAN BROEKHUIZEN'S Nederlandsclie Gedichten, Uitge geven en toegelicht door Dr. R. A. Kollewijn, prijs f0,40. Kort begrip der Rhetorica, prijs f0,25. Dr. W. J. A. HUBERTS. Kort Overzicht der Aardrijkskunde, 2e druk, prijs f0,40. J. F. JANSEN. Beroepen, Ambachten, Bedrijven, prijs f0,25. M. DA UVELLIER. Schrijfvoorbeelden, 4e druk, prijs f0,75. Schrijfboek voor loopend schrift, cursus in 12 nummers, prijs per 100 Ex. f8,75. NIEUWE SCHRIJFCURSUS ten dienste van het Middelbaar en Voort gezet Lager Onderwijs. Compleet in vijf nummers, prijs per No. f0,10.

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 3