KOOPJES. KOOPJES. KOOPJES. BOAIMIEE, EENE GROOTE OPRUIMING CR0HIN6ES BIDDIIVIIKEL, BEBVEEM EN GEWASTE BEDDENTIJKEN. PIANO'S, ORGELS. Perkamentpapier E. BEANDSMA, De van ouds bekende MATRASSEN EN BEDDEN. W. F. A. GROENHUIZEN, SLOTHOUWER ZOON. Langestraat A 6, Jk II <1 H Hj Cretonne Satinet en Zijden Dekens. DM IHSINGfi f Co. Zwolle. THEE OOST-INDIE. een handgeld van DRIE HONDERD GULDEN. TOEGANG TOT BEZICHTIGING VRIJ. SOLIED GUTAPERCHA-DOEK. HORLOGES, Glazen- en Gntta-Percha Spuiten, Holloway's Pillen. 1/1 a 10 en 20 Cent per vel. Van heden af wordt bij in het Verkoophuis op den Hof te Amersfoort^ in verschillende RESTANTEN GOEDEREN tot buitengewoon lage prijzen gehouden. Alsmede eenige duizende VOORWERPEN van 10, 20 en 30 Ct. Daar plaatsruimte niet toelaat alle voorwerpen ten toon te stellen wordt men beleefd verzocht het verlangde op te geven. voor de LEVERING van alle soorten Qroote keuze in eigen gemaakte Groote voorraad Groote voorraad IJzeren Ledikanten, Veldbedden, Ruststoelen, Picë en Wafelsprijen. UITSTOOMEN van Beddengoed en VERNIEUWEN van alle soorten Matrassen. Alles tegen concurreerende prijzen. EfilnoMs, Hoornvlies, Horloge- en Instrumentmaker, Havik hoek Lavendelstraat, KLOKKEN, REGULATEURS, WEKKERS, SPEELDOOZEN, i H0RL0GEKETT1 BAROMETERS, BAROS Boter- Kaas- ca Melkwegers. BESTE NICKEL HORLOGES TEGEN ALLE CONCURREEREMIE PRIJZEN. 'U WIDIRQIY! VOORHANDEN AMSTERDAM SOUCHON THEE a f 1.30 per 5 ons. Uren van vertrek der algemeene Communicatie-middelen voor Amersfoort. beveelt zich minzaam aan LEVERT GezondheidsBED, PELUW er. TWEE KUSSENS voor f 4 50 GezondheidsMATRAS f8.50. Springveeren MATRAS van af f14 50. enz. worden in korten tijd radicaal ge nezen, zonder pijn, door RADLAUElt'S speciaal middel uit de Koude Apo theek te Posen, prijs per flacon met gebruiksaanwijzing en penseel 50 cent Contant, franco p. post 65 ent. Cen- traaldepót Wed. J. RAVE, Zwolle. Te Amersfoort bij ALPHONS ANNEGARN. Gouden. Zilveren en Nickel PE1TDTJLES, EN heeft voorhanden een prachtige keuze Gouden, Zilveren, Nickel en Stalen BRILLEN en P1NCE-NÈZ, WINOKUSSENS, CLYSO-POMPEN, IRRIGATEURS, alle soorten van THERMOMETERS, Repnrntiën aan al deze artikelen ook aan KWIK-BAROMETERS bijzonder billijk en zeer spoedig. Strijk- en Klaas-f nstruuien- teu, enz. Steeds grootste voorraad en door kolossalen omzet, billijk- ste prijzen hier te lande. Speciale iu- richting voor Reparatie, Ex port, Verhuren, Kuilen. Voor stemmen en repareeren van piano's en orgels steedsliefst schriftelijk te ontbieden in den bockhandel van SLOTHOUWER ZOOS. Prijscouranten gratis en franco. en Muziek-catalogen Verzweringen van eiken aard, wonden, zweeren, kwade beenen. Wanneer door bezeering, zwakken bloedomloop, slecht bloed en verwaarloosde koude, eene ont steking, gevolgd van verzweeringen, de lagere ledematen heeft aangevallen, kan de lijder zonder vrees van teleurgesteld te worden op genezing hopen door het gebuik van Holloway's beroemde zalf, welker naam en faam ter genezing van zulke kwalen over den geheelen bewoon den aardbol beeft weerklonken; getuig schriften in alle talen zijn ontvangen ge worden. waarin hare wonderlijke heelende eigenschappen algemeen geprezen worden. In alle verouderde gevallen moeten Hol loway's Pillen ingenomen worden, terwijl zijne Zalf gebruikt wordt; beiden hebben de beste uitwerkfng, en bezorgen eene pijnlooze en snelle genezing. Onder hun nen vereenigenden heilzamen invloed nemen de slimste wonden of verzweringen spoedig een veel gezonder karakter aan, en zij worden weldra gevuld of saamge trokken, totdat de huid geheel hernieuwd is en gezondheid en kracht terugkeeren. Doosjes Pillen en Potjes Zalf f 0,80. f 1,80, f3,— f 6,75, ƒ13,50, /'20,50 zijn op franco aanvragen a contant te bekomen bij alle Apothekers in Nederland alsmede in Holloway's Etablissement te Londen 78New Oxford Street. VAN KALVERSTRAAT Verkrijgbaar te Amersfoort bij de Heeren W. TAN ZAEINGEN, G. DIEGES, IV. VONK, Langestraat, B. 35, Mej. A. M. RECEDE, St. Andriesstraat, 261, G. VAN DOKSSEN, Singel, A. KNEIVERS en J. G. BOEKENOOGEN. Utrechtschestr. 85. In bet bijzonder wordt de aandacht gevestigd op Nederlanders, die dienstnemen bij het Indische leger ontvangen, bij het aan gaan van eene zes-jarige verbintenis, Aanbrengpremie TIEN GULDEN. Nadere inlichtingen zijn gratis te bekomen bij het Departement van Koloniën en bij alle Burgemeesters. BEURSBERICHTEN. Perc. 2 Aug. Nederland.Sch. Ct. W. 2% 74% dito dito 3 887/1$ dito dito 4 991/4 dito Oblig. 1888. 4 dito dito 1883. 4 dito 1884. 4 dito volgef. reeep. dito. 4 Hong. Oblig.-L. 1867. 5 100% dito Papier 3 70 dito goudleening 5 913/8 dito dito 1881 4 811% Oostenrijk. Obl. in pap. 3 65 Oblig. dito Febr./Aug. 5 65% dito Zilver Jan./Juli 5 665% dito dito April/Oct. 5 653/4 Polen Obl. Schk. 44. 4 807/g Port. Obl. Btl. 53 84 3 561% Rusland. Obl. Hope Co. 1798/1815 0 IOU/4 Cert. Hamburg 1820 5 53% Ct. Insch. 5e S. 1854. 5 54% dito 1864 f1000 5 995/g dito dito £100 5 97 dito 1866 f1000 5 991/4 dito dito 100 5 97 dito 1877 20—100 5 973/4 dito le Oosters. Leen. 5 523/4 dito Tweede dito 5 5213% dito Derde dito 5 52% dito 1872 gec. 50 100 dol. 5 94 dito 1873 gec. 50 100 dol. 5 947% dito 1860 2e 100 dol. 4% 923/8 dito 75 gec. 50-100 dol. 4% 88 dito 1880 gecons. 4 76% Oblig. Leen. 1867/69 4 827/g Russische Goudl. 1883 102% Spanje, O. Perp. Sch. 4 627/8 Turkije. Geconvert. ser. D. 14% dito dito dito ser. C. 14% Egypte. Obl 1876. 4 74 Spoorweg-Leening 1876 5 98 Vereen. Staten. Obl. 1876 4% Mexico. Obl. 1851 3 31 Vs dito 1864. 3 1 4 firaz. Oblig. Lond. '65 5 100% dito Leening 1875 5 100% dito dito 1883 4% 94Via Peru. Obl.-Leening. 1870 6 17% Obl.-Leening 1872 5 15% Venezuela Leen. 1881 401/2 Stedelijke Leeningen. Amsterdam. Oblig. 1861 4 983% dito dito 1886 4 98% Rotterdam Oblig. 1886 4 98 dito dito 1883 4 Industr. en flnanc. onder nemingen. Ned. Afr. Handels Vennootschap Amsterd. Hyp.-Bank P. br. 4% dito dito dito 4 Amsterd. Kan. Maatsch. A 2 Oblig. dito dito 4 Gerneente-Crediet Oblig. 4% dito dito 4 Nederl. Bank Aandeelen. Nederl. Handels-Maats, dito Duitschland. Aand. Rijksb. dito. Cert. adrn. Amst. Hongarije. Pandbrieven B. Oostenr.-Hong. Bk. A. Pbr. (Boden) Cr.-An. 4% Rusland. IMbr. Hyp.-bk. 5 dito Centraal Bank 5 82 102% 101 52 1021% 1013/g 205 1071/a 135 136 75% 11715% 84 74% Spoorweg-Leeningen. Holl. IJz. Spw. Aand. Holl. IJz- Sp. Oblig. 4 Expl. Staats-spoorw. Aand. dito Obl. 1879 81 4 Ned. Centr.-Sp. Aand. Obl. dito dito gest. dito. Ned.-Ind. Sp. Aandeelen. Rijn-sp. volgef Aandeelen dito 1865/85 Obl. 4 N.-Brab. Boxtel 1875/80 gest. Hongarije. Theiss-Spw. Aand. 5 Theiss-Spoorweg Obl. 5 Italië. O. V. Emm. 3 Zuid-Italië. Spoorweg Oblig. 3 Oostenrijk. Fr. O. Spw. Obl. 3 Gisela Spw.-Aandeelen 5 Polen. Wars. Br. A. 4 Wars. Ween en dito Portugal. Kon. Tr.-Afr. le H. 5 Rusland. Gr. Sp.-Mts. A. 5 Baltische Spw -Aand. 3 Jelez Griasi Obl. 5 Jel.-Orel Obl. f 1000 5 Kursk-Ch. Az. Ob. 100 dol. 5 Los. Se wast. Ob. f 1000 5 Morsch-Sysran Aand. 5 Orel-Vitebsk Aand. 5 dito dito Aand. 5 Poti-Tiflis dito f 1000 5 Riaschk-Wiasma. A. 5 Zuid-W.-Spoorw. Obl. Amer. Central Pacific. Obl. dito Calif.-Oreg. dito 6 Chic. Cert. Pref. st. Obl. Denv. Rio-Gr. 7 Aand. Miss. K. Texas Obl. St. Paul Min. en Manitoba Spw. dito 2e Hyp. Schuld 6 U. Pac. Obl. G Brazilië. Spw.-Leening 5 Premiën-Leeningen. Nederl. Stad Amsterdam f 100. 3 Amst. Kan. C. v. Aand. dito Rotterdam 3 Gerneente-Crediet 3 België. Stad Antw. '74 3 Stad Brussel, fr. 100 '79 3 Hongarije. Hong. Hyp.-Bank 4 Theisloten 4 Oostenrijk. Stsl. 1854. 4 dito dito 1860. 5 dito dito 1864. Crediet-Anst1858. Obl. K. K. Pr. B. Cr. Anst. 3 Stad Weenen 1874. Pruisen. Keulen-Minden Sp. 3% Rusland. St.l. 1864 5 dito dito 1866 Spanje. Stad Madrid 1868 3 Turkije. Spoorweg-L. 3 146% 102% 1167/g 102 24 721/4 138 891/4 47 101 823/8 617/S 6115/W 771k 82 47 7615/W 787/g 1147/g 56S/« 891/4 97 831/4 301/4 89 88 971/s 281& 5511/19 1153/s 1013/16 146 119 261/4 1176/8 1181/a 115 841/8 1093/4 102 1043/4 103 831/, 987/s 1031/, 1083/8 ISIS/ij 139 81 100 1301/4 1351/, 1303/4 423/4 616/16 Zomerdienst, geopend 1 Juni 1887. Naai Utrecht Vertr. Amersf, 7,20+ 8,30 11,22 2,47 6,9 8,22 9.3 9,45 Alleen Nederlandsche Ceniraal-Spoorweg. Aankomst te Utrecht Rottd. 's Hage 8,- 9,4 11,44 3,24 6,38 8,41 9,40 10,20 Zaterdag. 9,16 10,8 1,4 4,28 7,34 9,44 11,26 11,45 9,27 10.18 I,9 4,40 7,44 9,54 II.31 Naar Zwolle: Aankomst te „Vaar Hilversum Aankomst te Arnh. Vertr. Amersf. Zwolle Leeuwarden Groningen Ver'r. Amersf Baarn Hilvers. Utrecht. Amsterd. 9,53 8,58 11,— 1,55 1,51 7,26 7.39 7.48 8,13 8,35 10,45 10,9 11,24 1.31 1,27 8.31 8,44 8,53 9,28 2,10 1 14 3.'8 7,58 8,10 9,24 9.39 9.47 10,12 4.55 4,55 6,55 9,37 9.50 9.59 10,48 10,43 10,20 6,46 8,4 10,11 10,10 11,23 11,36 11,45 11,15 12 18 9,36 11,28 12,7 12,20 12,29 1,10 1,15 2,53 3,6 3,15 4.8 3,50 11.50 4.49 5,8 5,23 6,36 6,25 6,11 6,25 6,34 7,6 7,20 6,45 6,57 7,6 8,6 7,40 8.23 8,37 8,47 9,30 8,54 9.7 9.16 9,42 9,55 9,5 9,19 9,29 10,15 10,1 10,13 10,22 11,35 11,8 Ooster-Spoorweg. Naar Zutphen: Aankomst te V. Baarn X. Amersf. Barnev. Apeld. £41 9,33 11.41 3,44 7.4 9.16 8,59 9,46 12,3 3,59 7,18 9,33 9,19 12,19 4.17 7,34 9,51 9,55 10,29 12,49 4.48 8,4 10,23 Zutphen 10,19 10,48 1,9 5,11 8,27 10,46 Hollandsche-IJzeren-Spoorweg I Naar Nijmegen Aankomst te V. Amersf. Woudenb. 7,22 8.21 10,51 2,27 4 27 6,19 9,32 Leusd. Scherpenz 7,42 Veenend. Rhen. Kest 11,2 2,38 4,47 6,30 9,44 8,4 8.42 11,15 2,52 5,9 6.43 9,57 8,18 8,24 8,52 8.58 11,26 11,32 3,3 3,9 5,23 5,29 6,54 7,— 10,8 10,14 Stoppen op verzoek te Leusden. Snelpersdrukker^ van A. M. SLOTHOUWER te Amersfoort.

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 4