IEMAND ZADELMAKER Advertentiën. KEUKENMEID. Een ongetroowl heer Te koop aangeboden Nieuw Bessensap, i. van Meniiaven, BUITENLAND. Plaatselijke berichten. Correspondentie. Mevrouw Buijs, Kost en Inwoning Velocipèdes ONTVANGEN van de suiker-premiën. Waarschijnlijk zullen dezelfde heeren, die bij vorige internationale suiker-conferenties Neder land hebben vertegenwoordigd, ook nu als gedelegeerden van onze regeering optreden. Men meldt uit Nassau aan het D. v. Z.-h. »De geboortedag onzer geliefde koningin ging natuurlijk ook hier niet onopge merkt voorbij. Van de verschillende hotels, waar weder, evenals ieder jaar, ook nu tal van Nederlanders tijdelijk verbliji houden, wapperde reeds vroeg in het morgenuur de nationale driekleur, en des middags aan den disch werd menig glas geledigd en menige dronk gewijd aan het bestendig welzijn der gevierde Vorstin en van het doorluchtig Koninklijk Huis. Daarna was er concert van de Casino kapel uit Coblenz in den tuin van den heer Kilp, hetgeen werd gevolgd door een zeer opgewekt bal, terwijl de illumi natie der hotels in den avondstond waarlijk rijk en prachtig mocht genoemd worden. nln een der voornaamste hotels, dat van den heer Muller vooral, was de feest- toon bijzonder opgewekt. De vele land genooten, daar thans aanwezig, leven er allen te zamen op de meest vriendschap pelijke wijze, alsof zij allen tot een en dezelfde familie behoorenmen had dan ook de handen ineengeslagen om aan het feest zooveel doenlijk luister bij te zetten, terwijl de heer Muller kosten noch moeite spaarde, om zijnen gasten voort durend genoegen te verschaffen en de feestvreugde te verhoogen. ïZoo werden de toosten begeleid door kanongebulder en afgewisseld door het zingen der vaderlandsche volksliederen, enz. Aangenaam was het voor het Oranje- lievend hart te ondervinden, hoe de weinige Duitschers, die tegenwoordig waren, van ganscher harte deelnamen aan het feest, dat ongetwijfeld bij al de aanwezigen nog langen tijd eene hoogst aangename herinnering zal achterlaten. Ook in andere badplaatsen is het feest herdacht en te Baden-Baden het avond concert besloten met het Wien Neer- landsch Bloed, dat door de daar vertoe vende landgenooten zeer werd toegejuicht. Ook te Bad-Lipspringe werden onze volksliederen gespeeld en des avonds een extra-concert gegeven. De gezamelijke erfgenamen van den voormaligen directeur der stedelijke Bank van leening te Breda zijn dezer dagen, bij deurwaarders-exploot, gesommeerd tot de betaling eener som van f 45,792.79 zijnde het bedrog der door hem in zijne betrekking van directeur verduisterde gelden. Aangezien de erfgenamen zijne nala tenschap onder voorrecht van boedelbe schrijving hebben aanvaard zoodal daarop net veel te verhalen zal zijn verwacht men, dat nu binnen kort de 4 borgen, die voor een gezamenlijk be drag van 12,000 zijn borg gebleven en die allen weigeren aan hunne verplich tingen te voldoen, van wege de gemeente in rechten tot betaling dier gelden zullen worden aangesproken. N. R. Ct. Het kantongerecht te Nijmegen heeft wederom eene vrouw, afkomstig uit Hatert, tot f 10 boete of 3 dagen celstraf veroordeeld, omdat zij op de botermarkt te Nijmegen kunstboter voor zuivere room- of natuur boter had trach ten te verkoopen. Trots alle officiëele tegenspraak, blijft de »Wereldburger" haar bericht omtrent de Transvaalsche spoorwegcon cessie volhouden. De redactie deelde aan het tDgbl." mede, dat zij in haar volgend nommer vollediger bijzonderheden zal melden. Bij de te Clingendaal gehouden harddraverij voor driejarige Nederl. hengsten, behaalde N. N. van den heer li. van Wickevoort Crommelin den prijs; Cronjer, van inr. J. P. Teding van Berkhout de eerste en Spadille, van den heer G. Kakebeeke de tweede premie. Bij de wedrennen (officiers steeple chase) werd de prijs behaald door Jasmine, van luit. K. D. Punt; de eerste premie door Kingma van luit. v. Hoogstraten en de tweede premie door Seagull van luit. Metelerkamp. Noordzee-Stakes. Prijs Demi Dieu van jhr. den Tex, bereden door luit. Meteler kamp, die dus blijkt van zijn val hersteld te zijn. De Alg. Ned. Wielrijdersbond heeft tegen 7, 21 en 27 Augustus a. s. weg- wijdstrijden uitgeschreven, die zullen worden gehouden op den weg Nijmegen Maastricht, over een afstand van 100 K. M. De plaats van vertrek en aan komst is bij Nijmegen; het keerpunt vóór het dorp Arcen, terwijl telkens de afrit des namiddags ten 2 ure zal plaats hebben. De eerste wedstrijd is voor driewielers (éénpersoons). Inleggeld f2 50. 1. prijs: gouden medaille; 2. prijs: zilveren me daille; 3. prijs: bronzen medaille. De tweede wedstrijd is voor tweep?r- soonswielers. Inleggeld f2,00. 1. prys 2 verg. zilv. medailles; 2. prijs: 2 zilv. medailles; 3. prijs: 2 bronzen medailles. De derde wedstrijd is voor tweewielers. Inleggeld f2.50. 1. prijs: gouden medaille; 2. prijs: zilv. medaille; 3. prijs: bronzen medaille. Den 28. Aug. heeft een bondstocht plaats, vermoedelijk van Nijmegen naar Kleef en terug. Dien avond treedt waar schijnlijk de kunstrijder Kaufmann op. Zekere R. D. te Kampen had zich in 't voorjaar verbonden als plaatsvervanger in dienst te treden. Nadat hij door een militieraad als zoodanig was goedgekeurd, gaf hij den ambtenaar van den burger lijken stand zijn voornemen te kennen een wettig huwelijk te willen aangaan, hetwelk nog voor zijne indiensttreding werd voltrokken. Nadat D. was in dienst getreden, vroeg zijne vrouw aan den minister van oorlog hem te ontslaan, uithoofde volgens de militiewet geen ge huwd plaatsvervanger in dienst mocht treden. Genoemde persoon is thans wer kelijk op grond van art. 68 der militiewet uit den dienst ontslagen. Door de Maatschappij tot Exploita tie van Staatsspoorwegen is eene voor treffelijke maatregel genomenzij zal op 10 Augustus a. s., ter gelegenheid van de opkomst der lichting 1884, extra mi- litietreinen laten loopen, die overal stop pen. Het gewone vervoer kan nu niet gestoord worden en het reizend publiek zal in de warme dagen van plotselinge ophooping van medereizigers verschoond blijven, Donderdagavond had te Vianen, nabij den oever der rivier de Lek en eene steenfabriek, een aldaar zeer onge wone gebeurtenis plaats. Er is aldaar eensklaps een stuk gronds verzonken. Mer. ziet daar ter plaatse thans verschei dene voeten water staan. Hoewel er menschen in de nabijheid waren, werd door deze oeverafschuiving niemand ge deerd. Uit Veenendaal wordt aan 't Utr. Dagbl. gemeld, dd. 4 Augustus. Militaire oefeningen zijn in deze streken iets zeer ongewoons en daarom gingen van hier en omstreken, toen men ver nam dat iets dergelijks zou plaats hebben, velen dit schouwspel bijwonen. Om die oefeningen te houden, waren aangewezen drie veld-compagniën mineurs, op oorlogssterkte gebracht door man schappen der vesting-compagniën. Als terrein was aangegeven de aan weers zijden van den N. R. S. gelegen verde digingswerken, hoewel onder Renswoude, toch zeer nabij dit dorp gelegen. Nadat eenige manschappen deze in orde hadden gebracht, kwamen Woensdag voormiddag de troepen van uit het kamp bij Zeist aan, en niettegenstaande die flinke marsch, gaven nog weinigen van ver moeidheid blijken. De maneuvers hadden plaats in tegenwoordigheid van den generaal-inspecteur Kromhout, en werden door de majoors de Kruif en Gijsberti Hodenpijl geleid. Des nachts werd in de verdedigingswerken gebivouakkeerd. He den ochtend 6 uur is men naar de Grebbe vertrokken, om daar de maneuvers voort te zetten en morgen te Utrecht terug te keeren, De opricnting van het te Veenen daal zoo lang gewenschte Post- en Tele graafkantoor, waaraan in die gemeente met haren uitgebreiden handel en vele fabrieken groote behoefte beslaat, mag thans verzekerd heeten, daar B. en VV. met machtiging van den Raad, op een der schoonste punten, een terrein aan kochten om daarop die inrichting te doer, bouwen. Tot hiertoe had men te Veenen daal alleen een postkantoor, waarvan de lokaliteit veel te wenschen overliet. Brand in een ijskelder I De moge lijkheid daarvan werd eergisterennamid- dag bewezen, toen dit plaats greep in het hotel van den Planten- en Vogeltuin te Arnhem. Met behulp van de waterlei ding en het personeel werd de brand spoedig gebluscht. De eerstvolgende plaatsing van jon gelingen bij het instr.-bat. te Kampen geschiedt op 17 dezer. De Bulgaarsche quaestie is een nieuwe phase ingetreden. De Porte, die tot heden zich verklaarde voor de erkenning van den prins van Saxen-Coburg zoo ook de Mogendheden zulks goedkeurden, heeft, zich nu zelf tot den prins gewend met een schrijven, waarin de Porte het zou betreuren, zoo de prins naar Bulgarije kwam, zonder eerst de toestemming van alle Mogendheden te hebben. Het Bulgaarsche volk gelooft nog steeds, dat de prins naar hun land zal komen. Te Sofia werden reeds toebereidselen gemaakt tot een feestelijke ontvangst. Men zegt, dat Natchevitch den prins van Bottenberg verzocht heeft, dadelijk naar Bulgarije te komen, daar de aarze ling van den Coburger het land in ellende heeft gedompeld. De «Norddeutsche Allgemeine Zeitung" spreekt, op grond van vertrouwbare mededeelingen, zeer beslist de veront rustende geruchten tegen, welke door buitenlandsche bladen betreffende den gezondheidstoestand des Keizers worden verspreid. De gezondheid des Keizers laat niets te wenschen en zijne krachten zijn aanmerkelijk vermeerderd. Alle berichten der bladen, welke het tegendeel melden, zijn onwaar en volkomen ongegrond. In de jongste vergadering der Iersche Liga te Dublin, de eerste bijeenkomst na de aanneming van de dwangwet, heeft de penningmeester bekend gemaakt, dat er 5200 pd. st. uit Amerika is ontvangen voor uitgewezen pachters. Een der mede leden, Dawson, verklaarde, dat de Ge meenteraden den strijd zouden voort zetten, als het tot ontbinding der Liga zou komen. Er is in Spanje sprake van zekere be weging onder de anti-dynastieke partijen; men vreest dat daaruit ernstige wanor delijkheden kunnen ontstaan. De Regee ring heeft echter de verklaring afgelegd, dat zij in staat is de orde te handhaven. Vijf gevallen van verdachte ziekte, waarvan drie met doodelijken afloop, zijn voorgekomen te Resina, bij Napels, in het zelfde gezin. Te Napels zelf zijn eergiste ren twee gevallen aangegeven, welke overeenkomst vertoonen met cholera. In Calabrië is de epidemie bijna verd wenen, hoewel nog enkele gevallen te La Rocella voorkomen. Uit Stanley-Pool zijn van Stanley brie ven ontvangen, waarin gemeld wordt, dat hij op 18 Juni de watervallen der rivier Aruwhimi had bereikt, en toebe reidselen maakte voor de reis over land. Alles ging goed. Een Turksch schip, verdacht van smok kelwaar aan boord te hebben, is in de Grieksche wateren door een Griekschen kruiser aangehouden. Daar het gerucht liep, dat de Turksche kapitein zou zijn mishandeld, heeft de Turksche gezant aan de Regeering te Athene inlichting ge vraagd en een pantserschip naar Leucardia gezonden, waar het feit plaats had. Morgenavond te halfacht wordt door het muziekcorps der d.d. Schutterij uit Nijmegen, op het terras van de So ciëteit aAmicitia" alhier een concert ge geven waarvan het programma luidt als volgt f. Feestmarschvan den Heuvel. 2. Ouverture zum Drama »Franz Schubert"Fr. v. Suepé. 3. Paraphraseüber»Haidenröslein" C. Latann. 4. GrandeFantaisiedramatiquesur des motifs de l'Opéra »les Hu- genots"Meyerbeer. 5. OuverturezurOper «WilhelmTell" Rossini. g (a. AbendliedSchumann. (b. Moment musical Schubert. 7. Geschichten aus dem Wiener Wald, WalzerStrauss. 8. Traumbilder Fantasie, arr. v. LatannLumbye. Zondag a.s. zal de Godsdienstoefe ning der Vrije Gereformeerde gemeente des voorm. half tien en des nam. vijf uur geleid worden door den Heer Groe- neweg van Rotterdam. De heer G. J. Baron van Harden- brcek van Ammerstol heeft ontslag ge nomen als lid van den gemeenteraad. De krijgsraad te Arnhem heeft den kanonnier 2e kl. J. A. v. S., van de 5e batterij van 'tie reg. veldartillerie, al hier in garnizoen, wegens 2e desertie in tijd van vrede, veroordeeld tot eene militaire detentie voor den tijd van 6 maanden. Woensdagavond is eene woning aan den Arnhemschen straatweg toebe- hoorende aan zekeren S. en door den eigenaar en zijne zuster de wed. H. be woond, tot den grond toe afgebrand. Twee geiten kwamen in de vlammen om, persoonlijke ongelukken hadden niet plaats. Bij gebrek aan water, moest men met zand dooven. Niets was tegen brandschade verzekerd. Wederom zijn eenige personen door de politie aangehouden en naar het huis van bewaring overgebracht, omdat zij in het Algemeen Politieblad tot het onder gaan van hechtenis gesignaleerd stonden. Gisteren morgen is vrouw V. wonende aan den Soesterstraatweg alhier door de politie van de botermarkt afge haald en met hare boter naar hel politie bureau gebracht, omdat zij aan de koo- pers kunstboter voor beste natuurboter verkocht. Bij het opmaken van proces verbaal verklaarde zij die boter aan de markt te verkoopen vóór en op last van zekeren v. d. P. spekslager nabij de markt plaats alhier woonachtig. Meerdere ver- koopers en verkoopsters die met hunne boter op de voor natuurboter bestemde plaats stonden, kozen het hazenpad. Men zij dus gewaarschuwd. Gemeenteraadszitting van 5 Aug. Wij hebben het tegenwoordig hier druk met gemeenteraadszittingen. Maai het zijn er dan ook zittingen naar; van een kwartiertje of ietwat langer I Verle den week was de Burgemeester naar het scheen de heele kwartierlijke zitting ver geten en van daag liep hij van de twin- tigminuutlijke nog vijf minuten de deur uit. Maar dat wegloopen kon niet anders, want het stond in verband met de in drukwekkende ceremonie van het onder zoeken der geloofsbrieven van denieuw- gekozen raadsleden. De ceremonie (sic) liep echter gelukkig vlug van stapel en toen, ja lezer, verbaas U niet al te zeer, toen behandelden wij iets wat wij niet behandelden, d. w. z. wij stelden de be handeling uit tot de volgende vergadering. Het betrof den verkoop van het arsenaal aan de doleerende gemeente. Er was niemand, die zoo'n uitstel ivreemd" vond dan de heer Croockewit. Daarna wat financiegescharrel. Wij losten geld af, gingen leeningen aan en namen geld op, zoodat wij de Rijksdaalders meenden te hooren klinken. Helaas, het was alles op de toekomst, maar zij is nogal nabij. Met 1 October zal de leening worden aangegaan en de eerste 4% coupons loo pen over OctoberDecember. De welbekende Leusderberg kwam ook nog voor de heeren en wij hoorden, dat zijn jachtrecht bij publieke inschrijving zal worden verhuurd voor den tijd van drie jaar. Er kwam nog een bom in den Raad vallen ook, n.l. het ingediend ontslag van baron Van Hardenbroek als lid van dat College. vDat's omdat Vermolen 't ge wonnen heeft", fluisterden er een paar; en de heeren fluisterden er nog over toen zij huiswaarts gingen. BURGERLIJKE STANDEN. Amersfoort. Geboren 28 Juli. Maria Cornelia, d. van Frederik Brandsen en Anna Carolina Longe pee. 29 Juli. Berendina, d. van Gerrit van Drie en Berendioa Bos. Cornelia Adriana, d. van Everardus Johannes Boer- sen en Theodora AJijda Willigenburg. Cornelia Maria, d. van Jan Hopman en Alijda Huijgen. 30 Juli Johanna, d. van Johaunes Palland eu Adriana Hartogsveld. 31 Juli Theodorus Woutcrus Theresia, z. van Johannes Hendrikus van de Pavert eu Alida van Haren. Anna Maria, d. van Jan Hazelaar en Ida van der Velden. 3 Augustus Alijda, d. van Evert de Goede en Maria Wakelkamp. Ondertrouwd 28 Juli Teunis Overeem en Jannetje Wolfswinkel. 4 Aug. Hen drikus Vredeling en Anna Clara Margrietha de Bree. Bernaid de Wilde en Johanna Gijsberta Wanzing. Dirk Fok van Slooten en Jacoba Budolfina Spruijt. Dirk van Ekelen en Evertje Hermans. Jacobus Adrianus Felix en Elisabeth Veenendaal. Gehuwd: 3 Aug. Nicolaas de Folter en Adriana Heesters. 4 Aug. Siebe de Vrij en Barta Jacoba Mater. Overleden 29 Juli Hermanus van den Bosch, 36 j. ongeh. Albert Willem Naudin ten C-ate, 69 j., echtg. van Elisabeth Klein. 31 Juli Helena Groot 16 j. Heuriëtte Maria Acherman, 41 j., echtg. van Hendrik Anthouy Cramer. Gezina Schollen 64 j., ongeh. Wilhelmus Josephus Meijsser, 2 m. Maria van Meeteren, 8 m. 4 Aug. Albertus van den Berg, 4 m. Hoogland. Geboren 1 Aug. Teuntje d. van Dirk van den Heuvel en Neeltje Veldhuizen. Overleden 3 Aug. Gijsbert Malensteiu 12 d. Lensden. Overleden: 4 Aug. Neeltje Aardze van Kooij, wed. van G. Langelaar, 81 j. Stoutenburg. Geboren 30 Juli Jacobus z. van Petrus van Esveld en van Wilhelmina van Ruiten beek. Woudenberg. Geboren 1 Aug. Tennis, z. van Wijnand Vossestein en Jannetje Bos. 3 Aug. Johan, z. van Teunis Osnabrugge en Jan netje van Egdom. Ondertrouwd: 4 Aug. Albertus Lokhorst, 39 j. en Dirkje Versteeg, 24 j. In liet nummer der Amersfoortsche courant van j.l. Donderdag, werden wij door een naneef van koning Salomo, wiens wijsheid die van zijn grooten voorzaat nog verre in de schaduw stelt, op eene vergissing in ons vorig nummer opmerkzaam gemaakt. Ter wille van die lezers, welke zulks nog niet mochten weten (het zullen er zeker niet velen zijn) geven wij daarom de volgende rectificatie De heer Vermolen werd niet gekozen omdat hij meer stemmen dan de volstrekte meerderheid kreeg, maar wel omdat de meeste stemmen op hem werden uitgebracht. Daar voorts de Nederl. kies wet en de heer A. H. van Cleef, iemand die zijn stembiljet blanco inlevert be schouwen als geen stem te hebben uit gebracht (iets waartegen nog wel een en ander is aan te voeren) verzoeken wij onze lezers om voor het aantal uitgebrachte stemmen te willen lezen 528. Het doet ons overigens genoegen, dat onze courant door zeker iemand zoo tot in kleinigheden wordt bestudeerd (blij kende daaruit ten volle het attractive, amusante en charmante ervan). Wij houden ons steeds voor dergelijke hoogst gewichtige op- of aanmerkingen beleefd aanbevolen, De Redactie. MARKTBERICHT. Amersfoort, 5 Aug. Tarwe f 7.50a f 8.50 Rogge f 4,90 a f5,40. Boekweit f6,00 a f7,00. Appels 0,00 a f 0.00. Peren f 0.00 a fO.OO. Aard appelen 12 a f 3.00 de HL. Hoendereieren f3.25 a f3.75 de 100 stuks. Boter f 1,25 a f 1,35 per Kilo. Kaas f 0,a f0,Biggen f5.10 a f8.50. Schram men f 11.— a f 16. D. F. VAN SLOOTEN en J. R. SPRUIJT. Amersfoort 4 Aug. 1887. Voor de vele bewijzen van deel neming ondervonden bij het overlijden y van ons geliefd kind betuigen wij onzen hartelijken dank. A. FREDERIKSE. M. J. H. FREDERIKSE— Velsen. Amersfoort, 5 Aug. '87. Voor de vele blijken van belang stelling ondervonden bij de geboorte van onzen zoon betuigen wij onzen hartelijken dank. W. OTTO. M. M. J. OTTO— joosten. Amersfoort, 6 Aug. '87. Voor de talrijke bewijzen van achting en liefde, ons zoo ondubbelzinnig betoond, bij de herdenking onzer 25-ja- rige-Echtvereeniging en daarop gevolgde trouwplechtigheid van onze dochter, be tuigen wij allen, ook namens onze kin deren, hartelijken dank. B. E. MATER en Echtgenoote. Amersfoort, 6 Aug. '87. Nieuwstraat, vraagt met September eene bekwame Zich in persoon aan te melden. bekend met de Hollandsche. Fran- /t scbe en Hoogduitsche taal zoekt plaatsing als correspondent of voor andere Bureau-werkzaamheden. Hoog salaris geen vereischte. Adres onder lett, W aan het Bureau dezer Courant. /4"l Een jongeling vraagt te Amersfoort, y (zonder wasch) met vrije kamer. Brieven met opgave van Conditiën worden ingewacht onder letter N. bij den Uitgever dezer courant. zoekt in Amersfoort een gemeubileerde zit- en slaapkamer. Gebruik van tuin en goede bediening zal zeer aanbe velenswaardig zijü. Franco brieven onder de letters R. R. aan den Uitgever van deze Courant. gevraagd voor vast aan de MACH. NEDERL. KOFFERFABRIEK, BE KWAAM voor het stikwerk aan Solide Handkoifers. Bekendheid met het monteeren van Reis-koffers strekt tot aanbeveling. In persoon te vervoegen. (Zondags ge sloten.) Twee goed onderhouden f ryse van 50 Inch 127 Cm. voorzien van balassen prijs 50 en f 60. Franco brieven letter A bij den Uitgever dezer Courant. voor 17'/j Cent per flescb by

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 2