JACOBUS STORK, Hof 318. KENNISGEVING. FRANZISKANER BIER GYINASII, l B. SCHOOL, Manufacturen Bedden en Dekens, M, H. van RAALTE Langestraat, H.SCHIMM Heden ontvangen: EEN HUIS, EEN HUIS, Souvenir aan Amersfoort, Gebr. SNEL Een fatsoenlijke Burgervrouw, SPOORWEfipAATSCHu. H. van Esveld Rzn., Handel in Brandstoffen. Leerboeken p. Jèlothotuuer. E. SCHMIDT, 7 Krommestraat, SCHIEDAMMER GENEVER, TE HUUR. COUPONS Hessenstraatweg, EEN HUIS, sihimppei-SAP ZWARTE TRICOT TAILLES OPNIEUW ONTVANiEN M. F. W. j" DE JONG, Slothouwer Zoon. Theehandelaren Amsterdam. Goedfcoope treil 2e ea 3e llasse COGNAC Dnbbel geheide GENEVER, THERMOMETERS. in zware qualiteit, VAN AF 2.75 TOT 6.— prijs per heele flesch 19 et. per halve flesch 10 et. Liefhebbers van een goed glas bierworden hierop bijzonder attent gemaakt. in eflecten VERKOOPEN: ERF en GROND ERF en GROND ERF en GROND Amsterdam. zz 7 De witte Bazar. ROODE BESSENGENEVER SPAANSCHE WIJNEN Inmaak-BRANDEWIJN zuivere MOUTWIJN, A A. J. van Wijland, ft Alphons Annegaro. Heden heb ik aan de „PORTE VAN CLEVE" te Amerstoort eigenaar den Heer G. Th. OCK- HORST eene nieuwe zen- 3ing' Echt Münchener van JOS. SEDLMAYR in München per jjlgoed ver zonden. Liefhebbers van een heerlijk glas Münchener Bier beveel ik bovenge noemd locaal ten zeerste - NORMAALSCHOOL, LAGER- en TJitgebreid- LAGER- ONDERWIJS. Uitgaven aan. BIERHANDEL IN 'T GROOT. Bericht de ontvangst eener nieuwe sorteering heeft voor het eerst ontvangen; WEENER BAKPOEDER (droge gist) in pakjes van 6 cent. WEENER PUDDINGPOEDER, per pakje 15 cent. WEENER GELEIPOEDER, per carton van 30 cent. WEENER IJSCRÈME-POEDER, per carton van 30 cent. VANILLIN-SUIKER, per pakje 15 cent. CONSERVEERINGSZOUT, in blikken doosjes van 15 cent. PRIMA MAÏSMEEL, in cartons van 15 cent. ARROW-ROOT, in pakjes van 17/z en 30 cent. Gebruiksaanwijzing op elk pakje. ONMISBAAR VOOR HET HUISHOUDEN. NIEUW BESSENSAP, prima kwaliteit; per flesch 19 cent; per 12 flesschen 16 cent. BESTE INMAAK-AZIJN, 20 cent per flesch. VANILLE-STOKJES, zeer geurig, 8 cent per stuk. - rnrtsiam, ww NIGHTCAP. HUHTCHEKER BIER, Op een der beste standen te Amers foort te bnnr, een goed onderhou den huis, bevattende beneden 3 en boven 4 kamers. Huurprijs ƒ200. Brieven onder letter P aan het bureau van dit "•♦Blad. van AUGUSTUS 1887, BETAALBAAR Langestraat b/d Varkenmarkt. De Notarissen A. II. DRIJFHOUT VAN HOOFF en Mr. J. DE FOUTER te Amersfoort zullen op Zaterdag 20 Augustus 1887 des avonds ten 7 ure in het koffiehuis ïhet Valkje" te Amers foort in het opeubaar In de gemeente Amersfoort. No. 1. van ouds genaamd ïde Munt" in de Valkestraat wijk B, No. 102 groot 2 A. 40 c.A. Verhuurd en verhuurd geweest voor ƒ2,90 in de week. Grondbelasting 4.70. No. 2. in de St. Jorisstraat wijk E, No. 222 groot 50 c.A. Belast met een uitgang aan de stad Amersfoort groot ƒ1,50. Verhuurd voor ƒ0,70 in de week. Grondbelasting ƒ1,18. No. 3. alsvoren naast het voorgaande percee' wijk E, No. 223 groot 60 c.A. Belast met een uitgang alsvoren groot 1,50. Verhuurd voor 0,70 in de week. Grondbelasting ƒ1,20. No. 2 en 3 afzonderlijk, en daarna in Massa. De perceelen zijn dadelijk te aanvaar den, en te bezichtigen daags voor en op den dag der verkooping. Betaling der kooppenningen 20 No vember 1887. Nadere inlichtingen ten kantore van eerstgenoemden Notaris. Breeder bij biljetten. Heden verschijnt: 12 Stadsgezichten, Cabinetformaat in keurig net bandje. prijs bij iuteekeniug ƒ1.50 i buiten i ƒ2. Zie s. v. p. de étalage van Probeer de 8oucbon Tbee a fl.25 per Zt kilo, op meer dan 200 plaatsen verkrijgbaar. moeder van drie kinderen, wensebt met behulp van haar man die buiten werk is, zich belast te zien met cenige NETTE WASSCHEN om in hun onderhoud te voorzien. Door netheid en vlugheid hopen zij het te schenken vertrouwen zich waardig te maken. Adres onder letter O. aan 't Bureau van dit Blad. x 4^ Ruime keuze Linnen, Halflinnen, Constitutions en Madapotam. HANDDOEKEN, Serretien en Luiers, afgepast en van het stuk. Verder alle soorten WITTE GOEDEREN in groote keuze. k:. ik: o k, Langestraat, Ie huis v. d. Hof. HOLLANDSCHE IJZEREN TENTOONSTELLING van Voedingsmiddelen te Amsterdam. op DONDERDAG. 11 Augustus '87 van Kesteren, Rlieueu, Veenendaal en Woudenberg, naar Amsterdam en terug. Prijs voor heen en terug in de 2e klasse ƒ1,50 in de 3e klasse ƒ1. Vertrek van Kesteren voorm. 7.35. Terug van Amsterdam 's avonds 8.25. Zie verder de Aanplakbiljetten. De ADMINISTRATEUR. per flesch ƒ1.halve 0.60. Zoolang de voorraad strekt opruiming van /ZZr U- gewas 1886, a 0.65, 0.70 en 0.80 per Liter. Per Hectoliter 62.zonder fustwerk per anker. onversneden zuivere Medoc f 28. Bordeaux St. Eslephe St. Emillonvan 30 tot 33. Baour Ceniac St. Julien oude Pauellac 34 45. Direct geïmporteerde van het huis Carcia Del Salto 1.20, 1.50 en 1.80 per fl. Rijn-, Moezel- eu diverse Wijnen. per fl. ƒ1.40, 1.50, 1.80 tot 4.per Hectoliter zonder accijns naar te maken conditiën. van 0.90 tot 1.10 per Liter. ovide &E1TEVEI2 Prijscouranten op aanvraag gratis. Lieve-vrouwe-plein T 67, eenig agent in SINAASAPPEL-SAP voor de provinciën Gelderland en Utrecht TE AMERSFOORT. Alle soorten van Duitsche BUI- DUETTEN, met en zonder gaatjes, BRUINKOOL enz. Men wordt ver zocht vooral op het fabriekmerk te letten; verder HAARDKOLEN, puike KACHELKOLEN, Engelsebe GASCOKES en verdere soorten, allen tegen concurreerende prijzen bij Bloemendaal D. No. 107. Wederverkoopers genieten een ruim rabat. S 3 Verkrijgbaar bij v Langestraat, o/d. Sociëteit voor en voor het van Hoogachtend, Generaal-Agent voor geheel Nederland van het jFRAN'ZISKANERBRAU in München, Rotterdam, 5 Aug. 1887. Merk VERKRIJGBAAR in KELDERFLESSCHEIÏ yan 1 Liter A 1,15 perLitertlesch bij Th. H. G. MtANDSEN in gedistilleerd en Tabakskerverij „DE MOOR", Amersfoort. NB. Als bewijs van echtheid is cachet en kurk steeds voorzien van den naam der firma P. HOPPE. A. M. KOLLEWIJN, Nz. Leerboek der Alg. Gesch. Ie deel, Oud heid, 5e druk, prijs fl,50. Leerboek der Alg. Gesch., 2e deel, Mid deleeuwen en Nieuwen tijd, 4e druk, prijs f2.40. Leiddraad, bij het onderwijs in de alg. gesch., prijs f2,50. Leerboek der Vaderlandsche Gesch., 7e druk, prijs f 1.90. Beknopt overzicht der Alg. Gesch., 4e druk, prijs f 0.40. Gesch. van Nederlandsch Oost-en West.- Indië, prijs f0.90. Kleio, Verhalen en Schetsen uit de Gesch. der Oudheid, prijs f2,50. Geb. in Prachtband, prijs f3. Kleio, Verhalen en Schetsen uit de Gesch. der Middeleeuwen, prijs f2,50. Geb. in Prachtband, prijs f3, Kleio, Verhalen en Schetsen uit de Gesch. van den Nieuwen tijd, pr. f2,50. Geb. in Prachtband, prijs f3, DUBOIS. Nouvelle Grammaire Franfaise, prem. Année, 8e druk, prijs f0,55. Nouveau Recneil de Tkèuies et d'Exerciees, prern. Année, 8e druk, prijs f0,55. Nouvelle Grammaire Fran?aise, Deuxième Année, 6e druk, prijs f 0,65. Nouveau Recueil de Tbèmes et d'Exerciees, Deuxième Année, 6e druk, prijs f 0,65. Nouvelle Grammaire Fran?aise, Troisième Année, 5e druk, prijs f 1,25. Nouveau Recueil de TUèmes et d'Exerciees, Troisième Année, 5e druk, prijs f0,80. Choix de Lectures frangaises etc. Prem. Serie 3e druk, prijs fl,10. Choix «le Lectures fran?aises etc. Deux. Serie 2e druk, prijs fl,35. Choix de Lectures frangaises Trois. Serie prijs fl,50. Introduction a la Nouvelle Grammaire le partie 3e Ed. prijs f0 60. Introduction a la Nouvelle Grammaire 2e partie 2e Ed. prijs f0,60. Dr. SCHULTZ en Dr. KOKER. Latijnscbe spraakleer, Ie Stuk, Ety mologie, prijs f 1,25. Latynsche spraakleer, 2e Stuk, Syn taxis, prijs fl,25. P. C. IIOOFTS Granida, Uitgegeven en toegelicht door Dr. R. A. Kollewijn, prijs f0,60. Dr. R. A. KOLLEWIJN. Ubcr den Eiiifltiss, Holl. Drama's auf Andreas Gryphius, prijs f 1,25. Dr. P. FOKKENS. Beknopte Gesch. der Nederl. Letterk., 2e verbeterde druk, prijs fl,25. J. VAN BROEKIIUIZEN'S Nedcrlandsehe Gedichten, Uitge geven en toegelicht door Dr. R. A. Kollewijn, prijs f0,40. Kort begrip der Rhetorica, prijs f0,25. Dr. W. J. A. HUBERTS. Kort Overzicht der Aardrijkskunde, 2e druk, prijs f0,40. J. F. JANSEN. Beroepen, Ambachten, Bedrij ren, prijs f0,25. M. DAUVELLIER. Schrijfvoorbeelden, 4e druk, prijs f0,75. Schi ijfboek voor loopend schrift, cursus in 12 nummers, prijs per 100 Ex. f8,75. I NIEUWE SCHRIJFCURSUS ten dienste van het Middelbaar en Voort gezet Lager Onderwijs, Compleet in vijf nummers, prijs per No. f0,10.

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 3