JACOBUS STORK, Hof 318. Lager Onderwijs. nmum SINAASAPPEL-SAP IEMAND Kiezers! H. SCHIMMEL-7 Heden ontvangen: Advertentiën. f Een fatsoenlijke Burgervrouw, Menschenvrienden! EEN HUIS, EEN HUIS, H. van Esveld Rzn., J. m Vollenhoven. Krommestraat, St f, &LSIH, SCHIEDAMMER GENEVER, EEN HUIS, OPNIEUW ONTVANGEN s FIJNE KWALITEIT GOEDEREN prijs per heele flesch 19 ct. per halve flesch 10 ct. f 50-jarige Echtvereenipa BURGERDOCHTER, Kinderjuffrouw TE HUUR. COGNAC MM ttebeide GENEVER, IJNAZIJ Nieuw Bessensap, i'? fyn- Liefhebbers van een goed glas bierworden hierop bijzonder attent gemaakt. Onderwijzeres, BEMARDUS VAN KEULEN BARBARA VOORTMAN Er biedt zich aan £L VERKOOPEN: ERF en GROND ERF en GROND ROODE BESSENGENEVER SPAANSCHE WIJNEN ERF en GROND Inmaak-BRANDEWIJN zuivere MOUTWIJN, ONTVANGEN Een aantal Kiezers. heeft voor het eerst ontvangen; ONMISBAAR VOOR HET HUISHOUDEN. NIGHTCA P. MUNCHEHTEB BIER, Op de j.l. Maandag alhier gehou den paardenmarkt, waren 530 paarden en veulens aan de lijn. Lr was betrek kelijk weinig handel en ook voor het buitenland weinig vraag. Voor de paar den werd besteed van f50 tot f500 en voor de veulens van f 100, tot f 250. Aan eene der openbare scholen 3e soort wordt te Amersfoort gevraagd eene Dezer dagen werd zekere M. die trouwens reeds meermalen kennis met n I op de jaarwedde van f500. de Justitie maakte, uit de Gevangenis I r - alhier ontslagen, doolde gedurende en kele dagen hier en elders rond en schreef toen, vermoedelijk geen raad meer we tende en de Gevangenis boven eene Rijkswerkinrichting verkiezende, aan een ingezeten alhier een brandbrief, tenge volge waarvan hij jl. Zondag te dezer stede werd aangehouden en ter beschik king der Justitie gesteld. Men schrijft uit Barneveld ïDen lOn Augustus (of omstreeks St. Laurens) is bestemd voor het ïdrijven" der bijenkorven. De verwachting van een goed honiggewin is niet groot wel iets gunstiger dan in 1886, toen een aantal korven in het geheel niets oplever den. Het gewin aan de boekweit is, voor namelijk door de dioogte, niet meege vallen. De vorige week werd het ge wicht der korven op 25 a 35 halve kilo's geschat. De inlandsche honig is overal opgeruimd." Harderwijk, 9 Aug. Heden nacht omstreeks één uur brak een zware brand uit in het perceel, bewoond door den heer W., in de Vijhestraat alhier. In een oogwenk stond het geheele huis in lichte laaie. Aan blusschen viel niet te denken. Slechts weinig werd gered. Ook zijn twee belendende gebouwen grootendeels uitgebrand. De oorzaak is als gewoonlijk onbekend. De brandweer kon weinig hulp bieden. Opmerkelijk is het, dat vóór vijf a zes weken een bakkerij, juist daar tegen over, tot den grond toe afbrandde. NJjkerk. Alhier is een Anti-revolutio naire kiesvereeniging opgericht. De eerste vergadering is jl. Donderdag gehouden in de Chr. School. De vereeniging telt thans ruim 100 leden. Soest, 7 Augustus. H. M. de Koningin met haar gevolg woonde heden alhier de voormiddag-godsdienstoefening bij onder het gehoor van prof. Valeton, uit Amers foort, die tot tekst gekozen had 1 Petrus 1, vers 3.Eene talrijki/i schare was mede tegenwoordig, die allen rnet on verdeelde aandacht de schoone rede volgden. Als naar gewoonte werd H. M. aan het kerkgebouw door den burge meester opgewacht. MARKTBERICHT. Nijkerk, 8 Aug. Tarwe f7.00 a f8.Boekweit f5.60 a f6.20. Garst f 5.a f6.00. Haver I 4.40 a f3.80. Duivenboonen f 0.a fO.OO. Rogge f5.00 a f5.30. Boter fl.30 a fl.45. Eieren 2/, a 3'/acent. Schrammen 8 stuks f12.afl6.Biggen 92 stuks f4.a f6..Runderen 108 stuks f30. f 150.Schapen 28 stuks f8 a f 18. GEVONDEN OP DEN OPENBAREN WEG Een zilveren oorknopje. Rechthebbende vervoege zich ter terugbekoming aan het bureau van politie. 1 Op den I4en Augs. a.s, hopen onze geliefde ouders en groot-ouders f te herdenken. a 1 Hunne dankbare kinderen, J behuwd- en kleinkinderen. I Uit aller naam, f Tk 17 A XT f TP I TT TXT te herdenken. Hunne dankbare kinder behuwd- en kleinkinderen, Uit aller naam, Th. VAN KEULEN. Amersfoort, Augustus 1887. met eene verhooging van f 75 voor het geven van onderwijs in de nuttige handwerken voor meisjes. Verzoekschrift op zegel, met de be wijsstukken, vóór 22 Augustus 1887 vrachtvrij aan Rurgemeester en Wethou ders intedienen. met Nov. ('t liefst in een Christelijk gezin) een P. G. en 26 jaar oud, om de vrouw des huizes behulpzaam te zjjn of de verzor ging van 1 a 2 kleine kinderen op zich te nemen. De beste getuigen staan haar ten dienste, daar ze 6 jaren in dezelfde betrekking is werkzaam geweest. Brie ven onder letter D. R. aan het Bureau dezer Courant. y] Mevrouw VAN GELDERi mers eene beschaafde gevraagd voor vast aan de MACH Beets te Amsterdam (des zo- n E D E R L. KO F F E RF A B RIE K, BE- buiten) zoekt tegen November KWAAM voor liet stikwerk aan Solide Handkoffers. Bekendheid met het monteeien van Reis-koffers strekt tot aanbeveling. In persoon te vervoegen. (Zondags ge sloten.) y P. G. (Hollandsch of Zwitsersch) goed kunnende Knippen, Naaien en Mazen. Eenige kennis van Muziek en Zang strekt tot aanbeveling. Brieven franco adres Hoek en Daal, L e e r s u m. moeder van drie kinderen, wenscht met behulp van haar man die buiten werk is, zich belast te zien met eenige NETTE WA8SCHFN om in hun onderhoud te voorzien. Door netheid en vlugheid hopen zij het te schenken vertrouwen zich waardig te maken. Adres onder letter O. aan 't Bureau van dit Blad. fj, I-, Door den brand van de vorige week is de Wed. HOKSBERGENStikvoort van alles, zelfs van het allernoodigste beroofd. Ziek geworden door den schrik is zij evenmin in staat in haar eigen onderhoud en dat barer vier kinderen te voorzien. Wie helpen wil zende zijne gaven, liefst zoo spoedig mogelijk, aan den uitgever dezer Courant. Zelfs de kleinste gift zal in dank worden aan vaard. De Notarissen H. DRIJFHOUT TAN UOOFF en Mr. J. DE FOUTER te Amersfoort zullen op Zaterdag 80 Augustus 1887 des avonds ten 7 ure in het koffiehuis »het Valkje" te Amers foort in het openbaar In de gemeente Amersfoort. y/? No. 1. van ouds genaamd »de Munt" in de Valkestraat wijk B, No. 102 groot 2 A. 40 c.A. Verhuurd en verhuurd geweest voor f 2,O© in de week. Grondbelasting ƒ4.70. No. 2. wijk E, No. 222 Op een der beste standen te Amers foort te huur, een goed onderhou den buis, bevattende beneden 3 en boven 4 kamers. Huurprijs ƒ300. Brieven onder letter P aan liet bureau van dit Blad. per flesch ƒ1.halve f 0.60. Zoolang de voorraad strekt opruiming van gewas 1886, a 0.65, 0.70 en 0.80 per Liter. Per Hectoliter 62.zonder fustwerk per anker. onversneden zuivere Medoc f 28. Bordeaux St. Estephe St. Emillonvan 30 tot 33 Baour Ceniac St. Julien oude Pauellac 34 45. Direct geïmporteerde van het huis Carcia Del Salto f 1.20, 1.50 en 1.80 per fl. Kiju-, Moezel- en diverse Wijnen. de St. Jorisstraat groot 50 c.A. Belast met een uitgang aan de stad Amersfoort groot ƒ1,50. Verhuurd voor j 0,70 in de week. Grondbelasting ƒ1,18. per fl. ƒ1.40, 1.50, 1.80 tot No. 3. alsvoren naast het voorgaande perceel wijk E, No. 223 groot 60 c.A. Belast met een uilgang alsvoren groot 1,50. Verhuurd voor 0,70 in de week. Grondbelasting ƒ1,20. No. 2 en 3 afzonderlijk, en daarna in Massa. De perceelen zijn dadelijk te aanvaar-I den, en te bezichtigen daags voor en op den dag der verkooping. Betaling der kooppenningen 20 No-' vember 1887. Nadere inlichtingen ten kantore vs eerstgenoemden Notaris. Bieeder bij biljetten. 4.per naar te Hectoliter zonder accijns maken conditiën. van 0.90 tot 1.10 per Liter. 0-u.d.e 0-E3STE1T7-EI5 jiniiJM/m Prijscouranten op aanvraag gratis. Lieve-vrouwe-plein T 67, ecnirj agent in SINAASAPPEL-SAP voor de provinciën Gelderland en Utrecht TE A31EKSFCCKT. bekend met de Hollaudscbe. Fran- sche en Hoogduitsche taal zoekt plaatsing als correspondent of voor andere Bureau-werkzaamheden. Hoog salaris geen vereischte. Adres onder lett, W aan het Bureau dezer Courant. voor 17'/> Cent per flesch bU Gij hebt bij de jongste verkiezingen getoond op den goeden weg te zijn, door namelijk goed te willen maken, wat vroeger, al is dit ook tengevolge van misleiding geschiedt, door U werd bedorven; toon nu bij de aanstaande verkiezing voor de vacature HARDEN- BROEK, dat gij het bewustzijn met U draagt vroeger verkeerd te hebben gehandeld en kies den man die nimmer den Raad had moeten verlaten, den oud-burger van Amersfoort, den heer P. METHORST. WEENER BAKPOEDER (droge gist) in pakjes van 6 cent. WEENER PUDDINGPOEDER, per pakje 15 cent. WEENER GELEIPOEDER, per carton van 30 cent. WEENER IJSCRÈME-POEDER, per carton van 30 cent. VANILLIN-SUIKER, per pakje 15 cent. CONSERVEERINGSZOUT, in blikken doosjes van 15 cent. PRIMA MAÏSMEEL, in cartons van 15 cent. ARROW-ROOT, in pakjes van 17/2 en 30 cent. Gebruiksaanwijzing op elk pakje. NIEUW BESSENSAP, prima kwaliteit; per flesch 19 cent; per 12 flesschen 16 cent. BESTE INMAAK-AZIJN, 20 cent per flesch. VANILLE-STOKJES, zeer geurig, 8 cent per stuk. /t Ondergeteekende heeft de eer zijne geachte clientèle te herichten, dat hij een bekwaam coupeur aan zijn zaak verbonden heeft, zoodat hij nu in de gelegenheid is spoedig op maat te leveren tegen concurreerende prijzen, 15 pCt. beneden de gewone prijzen en 10 pCt. korting voor contante betaling. Men wordt vriendelijk verzocht de stalen welke in ruime keuze voorhanden zijn, aantevragen opdat men kennis neemt van de groote sorteering die hierin voorhanden is. Onder aanbeveling, UEd. Dw. Dienaar, Confectiemagazijn, op den Hof No. 329 te Amersfoort. Merk VERKRIJGBAAR in KELDERFLESSCHESf van 1 Fit er A ƒ1,15 per ïiiterfleseh bij Th. H. O. RRANDSEN in gedistilleerd en Tabakskerverij „DE MOOR", Amersfoort. N B. Als bewijs van echtheid is cachet en kurk steeds voorzien van den naam der firma P. I10PPE.

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 3