KOOPJES. KOOPJES. KOOPJES. EENE GROOTE OPRUIMING w. f: a. groenhuizen, BEDDENWINKEL v. d. BOOSTED, GBONINGER BEDDENWINKEL, abbhsoiv, matrassen EN bedden. BED7EEEEN EN GEWASTE BEDDENTIJKEN. 6. lof, 28 huis hoek faÉm, Firma J. G. TlilFS. De van ouds bekende Langestraat A 6, Cretonne Satinet en Zijden Dekens. TOEGANG TOT BEZICHTIGING VRIJ. HORLOGES. ^Holloway's Pillen. ecialiteit in Amersfoort. SOLIED GUTAPERCHA-DOEK. EeltMMs, Hoornvlies: „THE GLOÖE POINTED PEN" Van heden af wordt bij in het Verkoophuis op den Hof te Amersf oort. in verschillende RESTANTEN GOEDEREN tot buitengewoon lage prijzen gehouden. Alsmede eenige duizende VOORWERPEN van 10, 20 en 30 Ct. Daar plaatsruimte niet toelaat alle voorwerpen ten toon te stellen wordt men beleefd verzocht het verlangde op te geven. Horloge- en Instrumentmaker, Havik hoek La vendelstraat, Glazen- en Gntta-PerchaSpuiteü, BAROMETERS, BABOftCOBSil, Boter- Kaas- ea Melkwegers. BESTE MCREL HORLOGES TEGEN ALLE CONCURREERENDE PRIJZEN. zpzEnsnD-crxjiEs, KLOKKEN, REGULATEURS, WERKERS, SPEELD00ZEN, Gr, °Of, ste AP Sp u*e. r-»—tn YerseMllende kwaliteiten in Eospitaallinnen of Kraanibeddoek. Groote keuze iu boven- en Molton-onderspreien. voor de LEVERING van alle soorten Groote keuze in eigen gemaakte Groote voorraad Groote voorraad IJzeren Ledikanten, Veldbedden, Ruststoelen, Picë en Wafelsprijen. HITS TO O HEN van Beddengoed en VERNIEUWEN van alle soorten Matrassen. Alles tegen concnrreerende prijzen. J Met SLOTHOUWER ZOON, Uren van vertrek der algemeene Communicatie-middelen voor Amersfoort. BONNIER, heeft voorhanden een prachtige keuze Gouden, Zilveren, Nickel en Stalen BRILLEN en PINCE-NÈZ, WINDKUSSENS, CLYSO-POMPEN, IRRIGATEURS, alle soorten van THERMOMETERS, Reparation aan al deze artikelen ook aan KWIK-BAROMETERS bijzonder billijk en zeer spoedig. Gonden, Zilveren en Nickel EN :L M Verzweringen van eiken aard. wonc 1 pers. ijzer ledikanten in bruin, blauw en geel f4.50, f5.00, f5./5, f6. en f6.25. 2 pers. dito dito f7.f7.25, f8.25, f8.75 en f9.—. 1 pers. plaatijzer in mahonie- en eiken hout geschilderd met hemel f 17.50, zonder hemel f 15. 2 pers. dito met hemel f22.f23. en f25. 1 pers. kinderledikanten in bruin, blauw en geel, van f 4.25, f 4.50, f 5.en f5.50. Dezelfde grootten met dubbel omslaande kanten, van f6.50, f6.75, f7.en f 7.25. 2 pers. kinderledikanten f5.75 en f6. Met dubbel omslaande kanten f 7.50 en f8.—. Gewone blauwe kapwiegen f2.50. Dito wit gelakt f2.75. Witte kapwiegen uit enkel gevlochten ijzerdraad f5.en dubbel gevlochten f 5.75. Wit gelakte schommelwiegen met stang hemel f7.—, f9.en f 10. Met dubbelde hemel en kroontjes in 8 verschillende elegante modellen, van f 10.50 tot f20.—. Zeer doelmatige 1 pers. waschtafels met spiegel f 5.50, zonder spiegel f 4.75. IJzeren vuurmanden zeer practisch, van f 5.50 af. Deze artikelen worden ook geheel compleet, net bewerkt, tegen concnrreerende prijzen afgeleverd. Bij contante betaling van BEDDE3T-ABTIKELE1' wordt 5 PROCENT korting toegestaan. beveelt zich minzaam aan LEVERT GezondheidsBED, PELUW en TWEE KUSSENS voor f 4.50. GezondheidsMATRAS f8 50. Springveeren MATRAS van af f 14.50. Verzweringen van eiken aard, wonden, zweeren, kwade beenen. Wanneer door bezeering, zwakken bloedomloop, slecht bloed en verwaarloosde koude, eene ont steking, gevolgd van verzweeringen, de lagere ledematen heeft aangevallen, kan de lijder zonder vrees van teleurgesteld te worden op genezing hopen door het gebuik van Holloway's beroemde zalf, welker naam en faam ter genezing van zulke kwalen over den geheelen bewoon den aardbol heeft weerklonken; getuig schriften in alle talen zijn ontvangen ge worden. waarin hare wonderlijke heelende eigenschappen algemeen geprezen worden. In alle verouderde gevallen moeten Hol loway's Pillen ingenomen worden, terwijl zijne Zalf gebruikt wordt; beiden hebben de beste uitwerking, en bezorgen eene pijnlooze en snelle genezing. Onder hun nen vereenigenden heilzamen invloed nemen de slimste wonden of verzweringen spoedig een veel gezonder karakter aan, en zij worden weldra gevuld of saamge trokken, totdat de huid geheel hernieuwd is en gezondheid en kracht terugkeeren. Doosjes Pillen en Potjes Zalf ƒ0,80, ƒ1,80, ƒ3,— 6,75, ƒ13,50, ƒ20,50 zijn op franco aanvragen a contant te bekomen bij alle Apothekers in Nederland alsmede in Holloway's Etablissement te Londen 78, New Oxford Street. -y* enz. worden in korten tijd radicaal ge nezen, zonder pijn, door RADLACER'S speciaal middel uit de Roode Apo theek te Posen, prijs per flacon met gebruiksaanwijzing en penseel 50 cent Contant, franco p. post 65 ent. Cen- traaldepót Wed. J. RAVE, Zwolle. Te Amersfoort bij ALPHONS ANNEGARN. BEURSBERICHTEN. Perc. Nederland.Sch. Ct. W. 21/, 3 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 S 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 S 5 5 5 41/, 4% 4 dito dito dito dito dito Oblig. 1888. dito dito 1883. dito 1884. dito volgef. recep. dito. Hong. Oblig.-L. 1867. dito Papier dito goudleening dito dito 1881 Oostenrijk. Obl. in pap. Oblig. dito Febr./Aug. dito Zilver Jan./Juli dito dito April Oct. Polen Obl. Schk. 44. Port. Obl. Btl. 53 84 Rusland. Obl. Hope Co. 1798/1815 Cert. Hamburg 1820 Ct. Insch. 5e S. 1854. dito 1864 f1000 dito dito 100 dito 1866 f1000 dito dito 100 dito 1877 20—100 dito le Oosters. Leen. dito Tweede dito dito Derde dito dito 1872 gec. 50 100 dol. dito 1873 gec. 50 100 dol. dito 1860 2e 100 dol. dito 75 gec. 50-100 dol. dito 1880 gecons. Oblig. Leen. 1867/69 Russische Goudl. 1883 Spapje. O. Perp. Sch. Turkije. Geconvert. ser. D. dito dito dito ser. C. Egypte. Obl 1876. Spoorweg-Leening 1876 Vereen. Staten. Obl. 1876 Mexico. Obl. 1851 dito 1864. firaz. Oblig. Lond. '65 dito Leening 1875 dito dito 1883 Peru. Obl.-Leening. 1870 Obl.-Leoning 1872 Venezuela Leen. 1881 Stedelijke Leeningen. Amsterdam. Oblig. 1861 4 dito dito 1886 4 Rotterdam Oblig. 1886 4 dito dito 1883 4 Industr. en flnano. onder nemingen. Ned. Afr. Handels Vennootschap Amsterd. Hyp.-Bank P. br. dito dito dito Amsterd. Kan. Maatsch. A Oblig. dito dito Gemeente-Crediet Oblig. dito dito Nederl. Bank Aandeelen. Nederl. Handels-Maats, dito Doitschland. Aand. Rijksb. dito. Cert. adm. Amst. Hongarije. Pandbrieven B. Oostenr.-Hong. Bk. A. Pbr. (Boden) Cr.-An. Rusland, Tdbr. Hyp.-bk. dito Centraal Bank 4 5 4% 3 3 S 5 41/, 6 5 9 Aug. 74U 889/1, 98% 10! 10»!, 92 80S;, 649/], 651/, 661/, 657/j, 82 561/, 1011/, 53% 54s/, 995/, 971/, 997/, 97% 981/, 52% 529/1, 52% 93% 94% 915/, 897/g 76% 835% 1025/, 6215% 14% 14b, 74 98 107% 31 1315% 1011/, 1005/, 95 175% 151% 407/, 985% 98% 98% 4% 4 2 4 4% 4 41/, 5 5 81% 1021/, 101 52% 1021% 101% 204 107% 135% 136 75% 1185/, 84 74% schiijft men zonder eenige moeilijkheid op alle, zoowel de ruwste als de gladste papiersoorten. Deze Pen is van het beste staal gemaakt, nagenoeg onverslijtbaar en krast of spat nooit. Op ontvangst van een postwissel ad f 1.50 verzenden ondergeteekenden franco naar alle plaatsen een gros van deze uitstekende Pennen. Boekhandel Amersfoort. Spoorweg-Leeningen. Holl. IJz. Spw. Aand. Holl. IJz. Sp. Oblig. 4 Expl. Staats-spoorw. Aand. duo Obl. 1879 81 4 Ned. Centr.-Sp. Aand. Obl. dito dito gest. dito. Ned.-lnd. Sp. Aandeelen. Rijn-sp. volgef Aandeelen dito 1865/85 Obl. 4 N.-Brab. Boxtel 1875/80 gest. Hongarije. Theiss-Spw. Aand. 5 Theiss-Spoorweg Obl. 5 Italië. O. V. Emm. 3 Zuid-Italië. Spoorweg Oblig. 3 Oostenrijk. Fr. O. Spw. Obl. 3 Gisela Spw.-Aandeelen 5 Polen. Wars. Br. A. 4 Wars. Weenen dito Portugal. Kon. Tr.-Afr. le H. 5 Rusland. Gr. Sp.-Mts. A. 5 Baltische Spw -Aand. 3 Jelez Griasi Obl. 5 'Jel.-Orel Obl. f 1000 5 Kursk-Ch. Az. Ob. 100 dol. 5 Los. Sewast. Ob. f 1000 5 Morsch-Sysran Aand. 5 Orel-Vitebsk Aand. 5 dito dito Aand. 5 Poti-Tiflis dito f 1000 5 Riaschk-Wiasma. A. 5 Zuid-W.-Spoorw. Obl. Araer. Central Pacific. Obl. dito Calif.-Oreg. dito 6 Chic. Cert. Pref. st, Obl. Denv. Rio-Gr. 7 Aand. Miss. K. Texas Obl. St. Paul Min. en Manitoba Spw. dito 2e Hyp. Schuld 6 U. Pac. Obl. 6 Brazilië. Spw.-Leening 5 Premiën-Leeningen. Nederl. Stad Amsterdam f 100. 3 Amst. Kan. C. v. Aand. dito Rotterdam 3 Gemeente-Crediet 3 België. Stad Antw. '74 3 Stad Brussel, fr. 100 '79 3 Hongarije. Hong. Hyp.-Bank 4 Theisloten 4 Oostenrijk. Stsl. 1854. 4 dito dito 1860. 5 dito dito 1864. Crediet-Anst. 1858. Obl. K. K. Pr. B. Cr. Anst. 3 Stad Weenen 1874. Pruisen. Keulen-Minden Sp. 3% Rusland. St.!. 1864 5 dito dito 1866 Spanje. Stad Madrid 1868 3 Turkije. Spoorweg-L. 3 146 102% 1167/, 102 24 72% 138% 89b, 47 100 82U% 627% 613/s 77% 82 47 76 79% 1145/, 567/g 907/s 97% 86 83% 31", 883/* 88% 977/, 28% 553/a 1153/8 101% 146 1183/, 27%, 117% 118 115 84% 109 102 104 1031/, 84% 987/, 103 108% 1315% 142 81% 103 131% 138 139% 43% 63/, Zomerdienst, geopend 1 Juni 1887. Naai Utrecht Vertr. Amersf, Utrecht Rottd. Nederlandsche Centraal-Spoorweg. Aankomst te 7,20+ 8,30 11,22 2,47 6,9 8,22 9.3 9,45 8,- 9,4 11,44 3,24 6,38 8,44 9,40 10,20 f Alleen Zaterdag. 9,16 10,8 1,4 4,28 7,34 9,44 11,26 11,45 's Hage 9,27 10.13 I,9 4,40 7,44 9,54 II.31 11,50 11.50 Naar Zwolle: Aankomst te Arnh. Vertr. Amersf. Zwolle Leeuwarden Groningen 9,53 8,58 11,- 1.55 1,54 10,45 10,9 11,24 1.31 1.27 2,10 114 3.18 7,58 8,10 4,55 4,55 6,55 10,20 6,46 8,4 10,11 10,10 9,36 11,28 Ooster-Spoorweg. Naar Hilversum Aankomst te Ver*r. Amersf Baarn Hilvers. Utrecht. Amsterd. 7,26 8.31 9,24 9,37 11,23 12,7 2.53 4.49 6,11 6,45 8.23 8.54 9,5 10,1 7,89 8,44 9.50 11,36 12,20 3.6 5,8 6,25 6,57 8,37 9.7 9,19 10,13 7.48 8,53 9.39 9.59 11,45 12,29 3.15 5,23 6,34 7,6 8,47 9.16 9,29 10,22 8,13 9,17 10,48 11,15 1,10 4,8 6,36 7,6 8,6 9,42 11,35 8.35 9,28 10,12 10,43 12 18 L15 3,50 6,25 7,20 7,40 9,30 9,55 10.15 11,8 Naar Zutphen Aankomst te V. Baarn X. Amersf. Barnev. Apeld. 8,41 8,59 9,19 9.55 9.33 9,46 10.29 11,41 12.3 12,19 12,49 3,44 3,59 4.17 4,48 IA 7,18 7,34 8,4 9.16 9,33 9,51 10,23 10,19 10,48 1,9 5,11 8,27 10,46 Hollandsche-IJzeren-Spoorweg Naar Nijmegen Aankomst te V. Amersf. Woudenb. Veenend. Rhen. Ke«t 7,22 f 8.21 10,51 2,27 4 27 f 6,19 9,32 f Leusd. Scherpenz 7,42 11,2 2,38 4,47 6,30 9,44 8,4 8.42 11,15 2.52 5,9 6.43 9,57 f Stoppen op verzoek te Leuiden. 8,18 8,52 11,26 3,3 5,23 6,54 10,g 8,24 8.58 11,32 3,9 5,2» 7,- 10,14 Snelpersdrukkerij van A. M. SLOTHOUWER te Amersfoort.

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 4