NIEUWE Nieuws- en Advertentieblad UTRECHT EN GELDERLAND. Vervloekt en Verstoeten. Woensdag 17 Augustus 1887. Zestiende Jaargang. VOOR abonnementsprijs: VERSCHIJNT WOENSDAG EN ZATERDAG. Uitgever A. M. SLOTHOUWER, Amersfoort. advertbntien: BINNENLAND. Feuilleton. AMERSFDORTSCIE COOBANT. Per 3 maanden 1.Franco per post door het geheele Rijk. Afzonderlijke Nummers 3 Cent. Ingezonden stukken en berichten intezenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag. Van 16 regels 0,40 Iedere regel meer 5 Cent. Advertentiën viermaal geplaatst worden slechts driemaal berekend. Groote letters en vignetten naar plaatsruimte. Staatsblad no. 155 bevat het Kon. besluit van den 13. Aug. '1887, betreffende de ontbinding van de beide Kamers der Staten-Generaal. Daarbij wordt bepaald dat beide Kamers worden ontbonden met den 17. Aug., ge lijktijdig mot de sluiting der tegenwoor dige vergadering. De verkiezingen der leden van de Eerste Kamer zullen plaats hebben op Donder dag 8 Sept. a. s. De commissarissen in de verschillende provinciën worden gemachtigd, de Staten hunner provincie te dien einde in buiten gewone vergadering op te roepen. De verkiezingen van de leden der Tweede Kamer zullen plaats hebben op Donderdag 1 Sept. a. s in de kiesdis tricten waar herstemming noodig is, zal deze plaats hebben op Woensdag 14 Sept. a. s. De nieuwe Kamers komen te zamen op den 19 Sept. a. s. Daartoe van wege het Departement van Marine door het beschikbaar stellen van een rijksvaartuig in de gelegenheid gesteld, deden de heeren J. van der Toorn en C. Lely, hoofdingenieur en ingenieur der Zuiderzee-vereeniging. dezer dagen een verkenningstocht, in verband met hel onderzoek betrekkelijk de afslui ting en het droogleggen der Zuiderzee. Door de Vereeniging voor Vreem delingenverkeer te Arnhem is- besloten, een ciediet te verleenen voor het plaat sen, voorloopig zoo mogelijk op vier hooggelegen punten (Bovenover, nabij de Steenen Tafel, op het plateau van de Westerbouwing, Oosterbeek en op den Kluizenaarsberg, Velp) van oriënteerta- fels, waarop met lijnen en namen de torens en hooge punten zullen worden aangeduid, welke aan den uitgestrekten horizont in het oog vallen. De pogingen, welke men aanwendt tot het stichten van een monument te Hoorn voor Jan Pietersz. Coen, worden thans ook bevorderd door eene commis sie te den Helder. Te Dubbeldam is van de gelden, bijeengebracht om op 's Konings verjaar dag de schooljeugd, alsmede den behoef- tigen ingezetenen eenen aangenamen dag te bezorgen, genoeg overgebleven om een zoogenaamd «Oranjefonds" op te richten. Het doel hiervan is om 's winters, bij gebrek aari werk, ondersteuning te ver leenen aan hen, die verhinderd zijn in de behoeften van hun gezin te voorzien. Door middel van inteekenlijsten zal gelegenheid gegeven worden, dat fonds te versterken. De «Spectator" geelt op haar weekprent een wedstrijd in de Haagsche kegelbaan te zien. Vier kegels worden omgeworpen, alleen de koning, in wiens kop men den burgemeester van de resi dentie herkent, staat overeind. De Haag sche ooievaar kijkt met belangstelling over den muur Onder de plaat leest men dit vers «De noeste borgeren met balspel zich verniaecken, Zie hoe zij met den kloot een viertal kegels raecken Maar schoon de wilde worp oock anders was gemeind, Staet evenwel nochtdns de Koning overeind." Wij vernemen, dat jhr. mr. De Sturler, laatstelijk builen bezwaar van 's lands schatkist, werkzaam aan het ministerie van buitenlandsche zaken, benoemd is tot adjunct-commies bi) het departement van oorlog, ter vervanging van mr. W. P. Graaf van Bijlaridt, onlangs in dezelfde betrekking verplaatst naar het departement van buitenlandsche zaken. De prins en prinses von Wied zijn met vier zoons en een dochtertje te s-Hage aangekomen en hebben hun 'ntiek genomen in de villa «Dulca Mara." Te Deventer werd van Vrijdag tot Zondag eene tentoonstelling gehouden van een verzameling schilderstukken, waaronder werken van W. Roelofs, Herman ten Kate, Louis Apol, Th. de Bock, Koekkoek en anderen. Heden (Maan dag) komen de schilderijen :n publieke veiling. Den 4 Sept. wordt op de zalen van de sociëteit de „Hereeniging" een groote schilderijen-tentoonstelling gehouden. Al leen schilders en schilderessen van naam zijn uitgenoodigd tot het doen van in zendingen. De laatste processie van Rotter dam vertrok Zaterdag naar Brielle, tot een bezoek aan de graven der martela ren aldaar. In het geheel werden die graven dezen zomer door bijna 13,000 bedevaartgangers bezocht. Volgens het Bolt. Nbl. zou de jaar wedde van dr. Mezger als directeur van het Sanatorium te Wiesbaden 150,000 M. geheel is gestremd. De veerpont gaat 1 slechts met moeite over, en de stoom- booten zijn verplicht lichters mede te nemen. Op verschillende plaatsen kan men de rivier geheel doorwaden, en zijn de weidepachters langs den Maaskant genoodzaakt, hunne afheiningen een eind- weegs in het water te plaatsen, ten einde het vee te beletten van de eene in de andere weide over te loopen. Op aansporing van een ingezetene van Zwolle heeft een der voornaamste Parijsche paardenkoopers dezer dagen f 90 000) bedragen, terwrjl hem by wijze jn dJe buu,.tF van ZwX ondelsc|ieidene van welkomstgroet eene prachtige villa zou worden aangeboden. Een nog jeugdig oud-gast schrijft aan het »D. o. Z.-fl." «Zijn de berichten der jongste mails uit Ned.-Indië juist, dan is men daar in een paar vraagstukken m. i. op den goe den weg. Eindelijk dan hebben de machthebben den in de Atjehsehe zaken de geschiede nis bestudeerd, leerende dal de groote ezelsbrug lot bevredigen en besturen de noë ,els van z'jn 6adln§ vinden kan eigen hoofden der betrokken bevolking zijn. En het object voor de expeditie naar Troemon is aldaar eene operatiebasis voor latere handelingen te bemachtigen, het iniandsch hoofd te steunen tegen paarden en kalveren in de slooten vallen en zich ernstig kwetsen, welke gevallen al bij groote menigte zijn voorgekomen. Daar Vele hooi-weiden, door gebrek van voeder reeds voor 't vee zijn moeten woiden ingenomen, is de opbrengst daar van ook zeer gering en nu er ook geen nagras is en nog veel minder klaver, moét de voedernood wel zeer hoog klim men. Wie daar al weer voordeel van trekken, zijn de slagers en verkoopers. De prijzen, die dezer dagen geboden worden voor fok- en vet vee, zijn buiten gewoon laag, want de koopers zijn over tuigd, dat weldra de vette beesten zullen moeien worden verkocht door gebrek aan voedsel. Men kan nu nog niet eens dezelfde prijzen bedingen als in 't voorjaar, zoodat, behalve de waarde van 't genuttigde gras, ook de aankoops- waarde van 't dier niet wordt vergoed. De oogst is in vollen gang. De wintergerst is leeds binnen en het dor- sehen van karwei en koolzaad grooten- paar erkende autoriteiten, naar Groningen deels afgeloopen. De opbrengst van de karwei is beter dan die van 't koolzaad, terwijl de marktwaarde van 't eerstge- paardenslallen bezocht en een twaalftal paarden voor de Parijsche maikt aan gekocht. Dit twaalftal is in twee wag gons rechtstreeks vandaar verzonden. De paarden in die streken zijn voor het voorgestelde doel over het algemeen te klein. Voor de Fransche hoofdstad zoekt men paarden die 1.60 a 1.65 M. hoog zijn. De koopman is, vergezeld van een vertrokken, om te zien of hij ook daar kt (Z. C.) Men schrijft uit Walcheren Meer en meer begint het watergebr ek op treu rige wijze zijn nadeeligen invloed te doen gevoelen. In de stad Middelburg, waar al zoo weinig water was vóór het begin der znne vnariden, hern een raadsman toe te - J i kermis, is dat weirugie nu bnna geheel voegen lammer dat t weer een long controleur is. I ?p' de stadsP°mpen weigeren om 1 hun dienst te verrichten. Nu zijn er Zou de heer Fransen van de Putte in deze twee lichtpunten geene aanleiding vinden tot een zijner vele «welwillende" interpellaties Te Niewediep verkeert men in de grootste ongei ustheid over het lot van een Urker botter, die Maandag II. met andere visschers naar de Noordzee uil- zeilde. Alle schuiten kwamen Dinsdag weer binnen. Inmiddels werd het stormachtig weer. Bedoelde botter is nog niet in het Nieuwediep teruggekeerd. Men vreest bijna algemeen, dat het vaartuigje met man en muis verongelukt is. Uit Grave wordt gemeld, dat de rivier de Maas aldaar den nog ongekend lagen stand bereikt van 4 79 M. A. P tengevolge waarvan de scheepvaai l bijna door een particulier eenige schepen met rivierwater ontboden, en dit wordt voor vrij billijken prijs te koop gesteld. Men zou zeggen, dat dit al lang door ons stadsbestuur had moeten geschieden, doch dat is wellicht hoogere politiek I Maar buiten is het veel erger gesteld. Hol gras is verbrand en het eten is totaal op, zoodat vele boeren hun vee 's nachts op stal halen en daar hooi voe deren, om de dieren in 't leven te hou den. Drinkwater ontbreekt bijna overal, en vooral de putten, die meestal wal brak zijn, zijn nu totaal bedorven en ondrinkbaar. De diepste sloten zijn droog, zoodat dieren geen eigendomsgrenzen meer eerbiedigen en vrij bij elkaar loopen. Z ovee! mogelijk wordt er gedolven, maar daardoor wordt het gevaar nog grooter, dat de beesten, vooral jonge noemde zich ook beter staande houdt. Aan liet snijden der tarwe is men de vorige week begonnen. De opbrengst aan stroo valt mee, en ook zijn de aren goed geladen. Over 't algemeen zal de tarwe in Zeeland goed zijn, en heeft deze vrucht betrekkelijk weinig van hetdrooge weder geleden. Maar de marktprijs zal dat voordeel wel weer vernietigen. De erwten zijn zeer ongelijk van opbrengst. Op de zware vasthoudende gronden zullen de erwten boven 't middelmatige zijn, doch op de zanderige en zwavelgronden is de opbrengst zeer gering, daar de vrucht een onnatuurlijken dood tengevolge van de droogte -en veel te vroeg zijn gestorven. Aardappelen zijn goed en van ziekte is gelukkig geen spoor te ontdek ken. Natuurlijk klagen ook de hoveniers steen en been. Maar, eigenlijk zou men wel kunnen vragen: «wie klaagt er tegenwoordig niet?" Van de Veluwe schrijft men: De rogge-oogst is bijna geëindigd en bedraagt ongeveer het dubbele van vorige oogsten. Het beschot is op de plaatsen, waar het gewas niet gelegerd heeft, vrij goed, Bij de gehouden tiendverpachtin- gen zijn dan ook hooge prijzen besleed. Prachtige pelzen lagen gereed, om al len voor de hevige koude te beschermen, en voorwaaits vlogen de sleden over de met sneeuw bedekte steppen en mijlen lange ijsvelden uit het vreeselijke land. Anka verhaalde onder weg den graaf, hoe genadig de Czaar jegens haar ge weest was; hoe hij zelfs den volgenden dag door een eigenhandig geschrevene ukaze al de goederen van den graaf hem weder gegeven hadmaar zij ver zweeg evenmin, dat zij den Czaar be loofd had, haar toekomstigen echtgenoot van alle verdere deelname aan den op stand af te houden, die overigens in de laatste stuiptrekkingen lag. Sara vernam van haar vader, dat Se- niawitsch de Polen verraden en daarvoor den dood gevonden had. De jonge doch ter bad vurig om vergeving, dat zij haar vader hare liefde voor Seniawitsch verzwegen had. Dat gebrek aan oprecht heid had immers al deze rampen veroor zaakt. «Gij hebt uw misslag genoeg geboet", zei de grijsaard ;«danken wij God voor de beproeving, die ons gelouterd heeft, danken wij hem, dat hij alles zoo gena dig beschikt heeft! XXII Ongeveer drie uren van Bern ligt een nedeiig dorpje in een dal, door hetwelk zich een smalle beek kronkelt. Een brug voert er over, die werkelijk alleen j uit beleefdheid jegens het heldere water gebouwd schijnt te zijn, om het de beschaming te besparen van door ie- deren knaap of straatjongen van het dorp overgesprongen te worden. Een weinig links bij de kerk ligt de pastorie, door detinenboomen omgevenI voor het huis bevindt zich een gras- perk. Iets verder opwaarts naar den heuvel, die het kleine dorp begrenst, staat een huis, hetwelk algemeen het «Pool- sche heerenhuis" wordt genoemd. Het is eerst voor weinige weken in den tegen- woordigen toestand gebracht. Groote bloempotten met heerlijke bloe men en bloeiende boomen omgeven het huis als met een sierlijken gordel. Twee in den Zwitserschen stijl gebouwde vleu gels, die met hel hoofdgebouw door over dekte galerijen verbonden zijn, geven I aan dit huis boven anderen een deftig I aanzien. Op deze bezitting trad de gewezen dic tator van Polen, Marian Langiewicz toe, die sinds een jaai in Zwitserland de wijk had genomen en op een uur ifstand van het dorpje woonde. Het was een woriderschoone zomer dag. Hel voetpad was met jeugdig gras I bezoomd, waaruit bijna onmerkbare bloempjes te voorschijn kwamen. Rechts en links stond de bloeiende klaver. Langiewicz treedt langzaam en in gedach ten op den tuin van het heerenhuis toe. Het pad liep onder reeds van "un bloe sem beroofde piuimenboome vrjrbij een vlierboschjeonverwacht zag men achter een met wijnstokken bedekten kleinen heuvel een prachtig klein prieel. Op een bank zat een jonge dame, een bekooilijke gestalte, naast een fijn gekleed heer, haar echtgenoot, die haar met zalige blikken aanschouwde. Ilet was graaf Dewbinsky met zijne gade Anka; hij had voor den zomer dit huis gehuurd. Langiewicz hield een oogenblik stand, en aanschouwde, zelf ongezien, de twee gelukkige menschen. Daarop naderde hij i Dewbinsky zag op. «Goeden dag, generaal 1" riep hij, «het is lief van u, dat ge heden zoo vroeg komt I" De jonge gravin stond blozend op. «Ik bid u, dierbare vriend, noem mij niet generaal; deze naam is rnij steeds een sleek in het hart" antwoordde Langiewicz. «Eerst heden heb ik een brief ontvangen, die mij de treurige tijding bracht, dat Henriette Pustowoj- toff te Florence aan een borstkwaal is overleden. De beste aanvoerders van onzen op stand zijn dood, zooals bijv. Leiewell of gevlucht, zooals Mierowslawsky, Oza- chowsky en zoovele anderen. Jammer om eiken droppel bloeds maar er vloeiden geheele stroorr.en voor een ver loren onderneming." Nu werd he., gesprek onderbroken. Iwan en Orlanolf traden binnen, beiden met van vreugde stralende gezichten zij kwamen om den graaf voor een grootmoe dig geschenk te danken. Hij had name lijk voor ieder een kleine boerderij ge kocht en ze hun geschonken, opdat zij hun eigen haard zouden hebben. «Hoe benijdenswaardig zijt ge!" zeide Langiewicz met treurige stem, «dat ge in uw geluk nog andere menschen ge lukkig kunt maken! Nu zijt ge wel tevreden, mevrouw de gravin?' wendde hij zich tot deze, «Onuitsprekelijk!" fluisterde Anka. haar echtgenoot de teedere hand reikend, terwijl Langiewicz stil den tuin verliet Den volgenden morgen, toen het jonge echtpaar aan de ontbijttafel zat, ontving Anka een brief, dien zij nieuwsgierig openbrak. Nadat zij een blik op de onderteekening had geworpen, verhelderde een viiendelijke glimlach haar gezicht. «Van Sara." zeide zij, «eindelijk een toeken van leven van haar. Laat ons zien wat zij schrijft!" En terwijl haar echtgenoot aandachtig luisterde, las Anka «Mevrouw, geëerde gravin «Gij zijt waarschijnlijk boos op mij, dat ik de belofte, welke ik u bij oiis afscheid gaf, zoo slecht gehouden en u tol heden geen tijding van mij gegeven heb. Ik wil rnij wegens dit verzuim niet verontschuldigen, want ik weet er, als ik er over nadenk, geen reden voor. Men kan somwijlen aan iemand denken en er toch moeielijk toe komen, hem te schrijven, vooral wanneer in ons leven de gebeurtenissen elaander verdringen. In mijn leven zijn vreugde en leed op zonderlinge wijze veimengd geweest. Mijn lieve vader is mij door den dood ontrukt geworden, nadat hij vooraf een huwelijk had gezegend, dat mij met den beschermeling van mijnheer uw echtge noot den wakkeren Roman Makarewski verbindt. Het zal n, mevrouw de gravin, wel bekend zijn, dat mijn echtgenoot in

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 1