Officieele Publicatiën. BUITENLAND. Plaatselijke berichten. Provinciale berichten. De boekweit belooft een zeer middel- matigen oogst, en evenzoo de haver; beide hebben van de aanhoudende droogte geleden. De aardappelen blijven zeer klein van stuk en beginnen hier en daar door te schieten zij worden verhandeld tegen f2 3.50 per HL. Wegens ge brek aan gras, lijdt het vee armoede. Volgens het N. v. d. D. is te Am sterdam zekerheid verkregen, dat de hoofdstad dr. Mezger niet zal verliezen. De onderhandelingen met het Sanato riums-comité te Wiesbaden zijn volgens dat blad afgesprongen, en de beroemde geneesheer zal voortgaan met in het Amstel-Hótel zijne zieken te behandelen. Naar aanleiding daarvan schrijft men uit Domburg aan de Midd. Ct.: Dit terugkomen op zijn genomen be sluit was de aanleiding, dat dr. Mezger Zondagavond door alle badgasten eene welgemeende ovatie is gebracht op zijne villa ïlrma." Eene groote menigte had zich daartoe verzameld bij het raadhuis en begaf zich met brandende giomo's naar 's dokters woning. Door jhr. mr. J. J. Pompe van Meerdervoort, oud-lid der Tweede Kamer, werd eene toespraak gehouden tot dr. Mezger, waarin hij vooral liet uitkomen, dat het Nedei landsche volk met trots zou gevoelen, wat het zegt een beroemd man in zijn midden te mogen behouden. De kleine hulde, hem uit het stille Dom burg gebracht, mocht hem daarvan eene getuigenis zijn. Daarna nam de heer Nagtglas het woord namens de badcom- missie en de Domburgers, in wier midden dr. Mezger wel wilde komen uitrusten van de vele vermoeienissen, die uit zijne betrekking voortvloeien. De wensch, dat voor hem nog gedurende vele jaren de lasten van het leven door de lusten mogen worden overtroffen, vond bij alle aanwe zigen onverdeelde instemming, en een donderend «leve Mezger!" weerklonk door de lucht. Nadat dr. Mezger in hartelijke bewoor dingen aan de commissie zijn dank had betuigd voor de gebrachte hulde, en den grooten, zwaren strijd had geschetst, dezer dagen door hem gestreden, doch waarbij zijn nationaliteitsgevoel en vader landsliefde de zege hadden behaald, richtte hij zich tot de menigte, en ver klaarde zeer gevoelig te zijn voor dit bewijs van toegenegenheid, hem betoond hij eindigde met een glas te ledigen op het heil van Nederland, ons lieve Nederland Zondag heeft de Prins van Saksen-Co- burg te Tirnova in de hoofdkerk den eed afgelegd. De regenten en ministers wacht ten hem daar op. Een ontzaggelijke me nigte verdrong zich in en om de kerk om den nieuwen vorst te zien. Na lezing van den eed heeft de Prins de proclama tie geteekend, waar Stambouloff zijn hand- teekening naast plaatste waarop de Prins riep: iiLeve Bulgarije!" Thans is de Prins feitelijk vorst van Bulgarije. Na de aankomst, van den Prins hebben de regenten en ministers gemeend hun ontslag te moeten nemen. Tot dusver is men zonder bericht uit Tirnova over de samenstelling van een nieuw ministerie. Hel garnizoen te Sofia legde den eed aan den Prins afofficieren en soldaten teekenden het protocol, Nadat de hertogin Clementine te ver geefs getracht had den Czaar gunstig voor haar zoon. den Bulgaarschen Vorst te stemmen, heeft zij Koningin Louise van Denemarken, schoonmoeder van den Czaar, gevraagd, zich de zaak te willen aantrekken. De Russische zaakgelastigde te Constantinopel heeft namens deny minister Giers bij de Porte tegen de keuze van den Prins geprotesteerd en den wensch uitgedrukt, dat Turkije die keuze niet zal goedkeuren. Te Warschau is aan de Duitschers, die daar handel drijven, aangezegd, dat den laatsten kamp der Poolsche opstan delingen adjudant van uw echtgenoot was. Aan de goede voorspraak van mijn lieer den graaf had hij een aanstelling als opzichter van een riddergoed in Pruisisch Polen te danken het beviel hem daar zeer goed, slechts iets scheen hem, zooals hij mij bekende, aan zijn geluk te ontbreken een eigen haard en een eigen gezin. Dikwerf, wanneer hij eenzaam de bosschen doorkruiste, ol des avonds alleen in het kasteel zat, dacht hij aan den bewusten nacht, toen hij mij uit de golven der rivier gered had even zoo als ik in mijn stil kamertje dikwijls aan mijn moedigen redder dacht. Hij schreef mij, ik antwoordde hem. Ten laatste liet hem het verlangen, mij weder te zien, geen rust meer en hij kwam ons bezoeken. Mijn vader werd hem spoedig genegen, immers hij wist dat hij aan Roman's moedige daad mijn leven te dan ken had. Zoo legde hij zelfs onze handen ineen, toen hij zijn einde voelde naderen. Boven zijn graf deden wij de belofte elkander trouw te zijn tot den dood. nEn nu heb ik u alles meegedeeld wat van mijne lotgevallen voor u eenig ge wicht kan hebben. Mijn bruidegom be veelt zich in uwe vriendschap aan en heeft mij opgedragen u te zeggen, dat hy eerstdaags ook mijnheer den graaf zij zich met 1 Januari uit hun zaken moeten terugtrekken. Weder heeft de »Home-rule"- ofGiad- stone-partij bij de verkiezingen een triumf behaald, en wel bij de verkiezing te Nortwich, waar de Gladstone-candidaat Biunner gekozen werd met 5112 stem men, terwijl de tegen candidaat 3983 stemmen op zich vereenigde. Parnell zal gedurende het recès in Ierland vertoeven; hij is minder wel dan hij geweest is. De Fransche Regeering is het met Engeland hierover eens geworden, dat 250,000 pd. st. uit de inkomsten van Egypte, voortaan jaarlijks zullen bestemd worden voor de gedeeltelijke afschaffing der leendiensten. De Egyptische Regeering zal deze regeling aan de goedkeuring der groote Mogendheden onderwerpen. Maandag, is te Brugge een tweede, officieele reeks van feesten aangevangen ter gelegenheid der oprichting van een standbeeldgroep voor Breidel en de Conincq, de beroemde Vlaamsche vrijheids helden. De eerste dag dier feesten is, behalve door den historischen optocht en de verlichting der versierde stad, vooral merkwaardig geweest door een toespraak van den, voor deze gelegenheid met zijne gemalin ove'rgekomen Koning. Zal het vele Vlamingen hebben geërgerd dat Z. M., die onlangs te Londen in het Engelsch georeerd heeft, zich bij dit feest voor de Vlaamsche vrijheidshelden, bediend heeft van de Fransche taal, wat de Koning gesproken heeft, zal wel naar aller hart geweest zijn. De toespraak van Z. M., te opmerke lijker omdat ze kwam na Generaal Van der Smissen's bekende verklaring, was eigenlijk eene bedekte lofrede op den persoonlijken dienstplicht. Hij schetste liet Vlaanderen der 14e eeuw als ver scheurd door partijschappen, maar gered door de burger- en krijgsmansdeugden der vaderen, toen edelman, burger en werkman in een gelid onder de muren van Kortrijk streden en, hunne armen bijeenvoegend, met geestdrift hun bloed stortten, terwijl de priesters aan hunne zijde waren om hen te steunen. Door het verheerlijken dezer daden -V zeide Leopold II toont het 19e eeuwé' sche Vlaanderen openlijk, dat het bezield is met dezelfde gevoelens en, in dezelfde omstandigheden, andermaal hetzelfde zou doen. Want wel is waar, dus besloot de Koning, heeft men thans een ongeken- den toestand van vrede, maar elk oogen- blik kan gevaar dreigen. De Staat die door een oorlog verrast wordt tegen woordig, is verloren. Daarom mag Vlaan- deren's leeuw niet slapen en mag het land voor geen offer terugdeinzen waar het het vaderland geldt! De feesten duren voort, maar r.a deze toespraak zullen ze, voor het publiek daarbuiten, het hoogte-punt van belang rijkheid al wel bereikt hebben. zuster en een bijbel ten gebruike voor den voorlezer van eene broeder en eene zuster. Welk eene offervaardigheid toch van eene gemeente, die waarlijk niet is samengesteld uit vele rijken naar de wereld. Maandagmiddag ten 12 ure had op de R. C. begraafplaats eene indrukwek kende plechtigheid plaats. Een nieuw Christusbeeld, aan het kruis hangende, geschonken door den pastoor der paro chie van O. L. V. Hemelvaart, den heer J. Beekman, werd door dezen, bijgestaan door den pastoor der parochie van den H. Franciscus Xaverius, den heer L. J. v. d. Bosch en een tweetal kapelaans van eerstgenoemde parochie, gewijd. Eene groote menigte woonde de plech tigheid bij. Lijst van brieven geadresseerd aan onbekenden, verzonden van liet postkan toor te Amersfoort over de 2e helft der maand Juli '87. Amsterdam. Bussum. Rotterdam. Vogelenzang. 9 9 Zondagmorgen en Zondagavond, op de gewone uien, zal voor de Vrije Ge reformeerde gemeente optreden Ds. v. d. Spek, van Dirksland. Onze stadgenoot de heer I. Harte- velt slaagde gisteren voor het le gedeelte van het notarieel staats-examen. Te 's-Gravenhage is voor de acte, lager onderwijs, in de Duitsche taal ge slaagd Mej. M. J. Roux, alhier. Zondag j.l. was voor de doleerende gemeente alhier eene ware feestdag. Immers op dien dag mocht zij een eigen leeraar bekomen. Na des voormiddags door den consu lent Dr. van Goor plechtig in zijn ambt te zijn bevestigd, verbond zich de nieuwe leeraar, Ds. M. J. Bouman, des avonds aan zijne nieuwe gemeente, sprekende naar aanleiding van Handelingen 26: 17b en 18. Met onverdeelde aandacht werd spreker door de talrijke schare gevolgd. Aan het einde der godsdienstoefening maakte Z.Eerw. bekend, dat in de afge- loopen week nog twee belangrijke giften waren ingekomen n.l. 25 gulden van eene zal schrijven, want hern heeft hij de ge lukkige verandering van zijn maatschap pelijke positie te danken. «Denkt ge somwijlen nog aan onze merkwaardige ontmoeting bij den Czaar? Dat alles schijnt mij een droom en ik begrijp niet, dat ik het doorgestaan en beleefd heb, zonder te bezwijken. God zij geloofd, dat hij ons in zulk een harden nood geholpen heeft En nu vaarwelhet zal ons ten zeerste verheugen, zoo ook gij ons wilt laten weten, hoe ge u bevindt, want wij koes teren den innigsten wensch voor uw welstand. Sara." De graaf nam den brief uit de hand zijner jonge vrouw en sprak met een blik van de warmste liefde tot haar, «Moge het paar zoo gelukkig worden als wij het zijn EINDE. 1. Mej. W. Ras, 2. Mevr. Hendrikse, 3. G. Smidt, 4. H. Schipper, 5. Mej. v. d. Heijden, 6. E. v. Schooten, 7. J. Beek, 8. L. v. d. Berg, Van het Hulpk. Soesterberg. 9. C. C. Vorst, Amersfoort. Van het Hulpk. Woudenberg. 10. Mej. B. Dolman, Amsterdam. Briefkaarten. 1- Spruit, Alfen. 2. J. Kater, Amersfoort. 3. B. van Luger, Zitting ran <len Gemeenteraad. 16 Juli 1887 s' namiddags halftwee ure. Nadat de Vergadering op gebruikelijke wijze was geopend, en de notulen gelezen eu gearresteerd waren, kwam als le punt der avenda in behandeling het aangehouden /verzoek der financieële comm der Ned. Geref. Gemeente (doleerende) tot aankoop xyan hot Arsenaal. De Heer van Lanschot Hubrecht trad hieromtrent in een vrij uitvoerige vermel ding van den geheelen zonderlingen loop dier zaak en kon zich ten slotte, nu de Dol. Gem. op het oorspronkelijk bod van f4500,was teruggekomen wel vereeni gen met het verzoek. „Maar," was ten laatste zijne vraag, „zijn we zeker dat wij van die commissie opvolging van de voor- waardon kunnen verwachtofi en dat er f4500,in de kas der gemeente zal vloeien." Ook de heer van Zijst, wilde weten of het bedrag van f450 0,vrij en zonder aftrek van kosten en overdrachtgelden aan de gemeente zoude komen. Daaromtrent toch vond hij niets in de stukken vermeld. De Voorz. beantwoordde beide Heeren, en hoewel hij ten volle toegaf, dat de zaak door de comm. op vreemde wijze behandeld was hadden B. en W. titans volle zekerheid dat de voorwaarden zouden worden opgevolgd en ook dat de f 4500,vrij en in hun geheel ten bate der gemeentekas zullen komen. Daarna werd in den geest van B. en W. omtrent de zaak besloten. Aan de orde was uu, voorstel van B. en W. tot aankoop van grond ten behoeve eener verbreeding der Bergstraat. De Heer van Lanschot Hubrecht zoude gaarne zien dat langs de geheale verbreeding de afbakening van den weg geschiedde door draad en niet hier en daar met een stukje schutting of haag er tusschen. De Heer Croockewit brengt als Wethou der iu 't midden dat zulks ook wel degelijk het plan is. Er bestaat echter een gedeelte, wat moeielijk is uittewijzen of het Utrecbt- sche weg of wel Bergstraat is en of de eigenaar daar draad zal willen hebben was onzeker. De Heer van Zijst vond het 't best, als de Heer Maters niet op andere wijze wilde verkoopeu, het voorstel van B. en W. te handhaven en werd nu dit voorstel aange nomen. Ten Derde werden de rekening der ge meente orer '86, loopende over Ontvangsten f 177295 08J/,, Uitgaven f 167.548.29, dus Batig Saldo f9748,79/,, en de daarmede in verband staande rekeningen van Schut terij, Burger-weeshuis, Burgerlijk Armbestuur, Kamer van Koophandel en Fabrieken, met 't bijbehoorend rapport der Commissie goed gekeurd De Heer v. Lanschot Hubrecht wees er echter op dat dit aanzienlijk batig Saldo ontstond door eeu bedrag van f 500.voor rente er van f133.voor het huis van bewaring, dat eigenlijk niet bij 't batig slot behoorde; waarop de Voorzitter uiteenzette dat dezo bemerking juist was en men er iu 't verslag op konde wijzendoch dat er op administratieven weg geen auder middel bestoud om de bedragen te boeken. De wijziging in de verordening op het dragen van wapenen werd zonder eenige discussie goedgekeurd. Daarna werd bij stemming, uit de op de voordracht staande Heeren P. Molenbroek, C. van Deinze en Ph. C. Kaz, eerstgenoemde benoemd tot leeraar in de Wiskunde aan het Gymnasium. De Burgemeester deelt daarna mede dat hem een verlof van drie weken is toege staan. Dit verlof in verband met de afwe zigheid van den Heer Celosse maakte noodig dat men een der raadsleden benoemde tot ambtenaar van den Buvgerl. Stand, en werd daartoe met meerderheid van steiumen aan gewezen de Heer W. van Zijst, die ver klaarde die benoeming aan te nemen. Mededeeling werd gedaan van een ont vangen beschrijving van O. L. V. toren door den Heer Rootselaar. Het werkje zal met dankbetuiging aan den vervaardigd worden opgenomeu in de bibliotheek. De in de vorige Raadszitting behandelde leening is door Ged. Staten goedgekeurd. Een vocrstel tot verkoop der infirmerie voor f1200.wordt aangehouden tot de volgende vergadering en niets meer te ver handelen zijnde deze zitting gesloten. Jan. Vindt je 't niet grootmoedig, als iemand de minste wil zijn? Piet. Ja; maar als hij pas klappen heeft gehad dan denk ik: »Pas op je kippen, de vos preekt de passie!" Jan. Weet jij hoeveel Jansenisten er in Amersfoort zijn? Piet. Jawel. Precies geen een. Jan. Wat is dat toch voor een kies- vereeniging, die zich «Onpartijdigheid" noemt Piet. Dat heb ik aan den uitgever dezer courant ook gevraagd en die deelde mij mede, dat hij van den persoon, die hem de advertenties opgeeft, niet anders te weten is gekomen, dan dat Onpartijdig heid werd opgericht, nadat de kiesver- eeniging Amersfoort van aard is veran derd, en dat zij uit een niet groot aantal burgers van verschillende gezindten be staat, wier streven is, de belangen der gemeente boven die van een persoon of een club te behartigen. J. Als de leden van Onpartijdigheid hunne namen bekend maakten, zouden zij misschien meer gewicht in de schaal leggen. P. Dat zei ik ook, maar toen werd mij voorgerekend, dat Onpartijdigheid wel in den geest der burgerij schijnt te wer ken, dewijl hare candidaten zoowel bij vroegere als bij de laatste verkiezingen zijn geslaagd. J. Indien ik mij wel herinner is die rekening juistmaar het zou dunkt mij meer houding hebben, als het bestuur van Onpartijdigheid de advertentie onder- teekende. P. Dat zei de uitgever ook, en daai- tegen werd aangevoerd, dat het bij an dere kiesvereenigingen hier ook meestal niet gebeurde dat sommige leden van Onpartijdigheid een afhankelijke positie hebben dat er personen in Amersfoort zijn, die iemand in zijn middel van be staan weten te treffen, wanneer hij niet aan hun leiband wil loopen, en dat, zoo lang die personen nog geen begrip heb ben van staatkundige vrijheid, de leden van Onpartijdigheid, wegens den strijd om het bestaan, bij de uitoefening hun ner burgerschapsplichten wel gebruik moeten maken van anoniemiteit, J. Daar valt niets tegen te zeggen de stemming is ook geheim. Utrecht. De nieuw benoemde 2e Luitenants bij het le Regiment Vest. Art. L. W. Baron van Boetzelaar, C- E. Croiset, W. H. Doorman, D. C. Gras winkel, R. Jentink en W. Laatsman, werden jl. Maandagmiddag voor het front van het Corps door den kolonel W. Beijerinck beëedigd en bij het corps in dienst gesteld. Zekere vrouw K. die reeds een aantal vonnissen onderging, doch gedu rende de laatste paar jaren nog al vrij goed oppaste, althans zij bleef uit de handen der justitie, schijnt zich thans echter weder schuldig te hebben gemaakt aan diefstal van eenige meloenen, ten nadeele van een in hare nabijheid wo nende Hovenier, en deze bij diverse fruithandelaren voor een bagatel te heb ben verkocht, zij werd ten minste jl. Maandag door de politie aangehouden, terwijl de door haar verkochte vruchten werden in beslag genomen. Dat er betrekkelijk vee! valsch geld in omloop is, blijkt voldoende uit de be richten welke daaromtrent bijna dagelijks in de verschillende dagbladen voorkomen. Ook hier werd door de Politie weder een vermoedelijk valsche gulden, voerende de beeltenis van Koning Willem II en hel jaartal 1887 in beslag genomen en aan het oordeel van het bevoegd collége on derworpen. Men zij dus op zijne hoede. DE BURGEMEESTER EN WETHOU DERS der gemeente AMERSFOORT Doen te weten, dat door den gemeente raad, in zijne vergadering van den 5. Au gustus 1S87, is besloten om, ter uitvoering der bij do wet van den 7. Juli 1887 (Staatsblad No. 124) goedgekeurde overeen komst, tusschen den Staat der Nederlanden eu de gemeente Amersfoort gesloten, betref fende ruiling van gebouwen en gronden, d.d. 28 Maart 1887, alsmede voor den bouw van jongens- en meisjesscholen en tot aflossing der nog onafgeloste aandeelen in de geldleeningen d.d. 1 Augustus 1875 en 8 Maart 1880, gezamenlijk bedragende 28000, ten behoeve van deze gemeente eene geldloening van hoogstens f 140000 aantegaan, op de navolgende door heeren Gedeputeerde Staten der proviucie Utrecht, bij besluit van 4erl 11. Augustus 1887, No. 21, goedgekeurde voorwaarden: Art. 1. Er zal eene geldleening worden aangegaan tot eeu bedrag van hoogstens honderdveertigtigduizend gulden tegen den iuterest van 4 pCt. 's jaars. Art. 2. De schuldbrieven of obligatiën worden uitgegeven aan toonder en zijn groot 500. Art. 3. De schuldbrieven zullen door loopend genummerd zijn van 1 tot zoo hoog als er exemplaren noodig zijn. Alt. 4. Bij eiken schuldbrief zal gevoegd worden een stel coupons, verschijnende op den 30. Juni en den 31. December vau elk jaar en betaalbaar ten kantore van den Gemeente-ontvanger en van de firma Jan Kol te Amsterdam. Art. 5. De eerste coupon van de schuld brieven wordt betaald over het tijdvak van 1 October tot en met 31 December 1887. Hebben stortingen plaats vóór het door Burgemeester en Wethouders gestelde tijdst.p dan zal daarvoor 3 pCt. rente worden ve r- goed. Art. 6. Te beginnen met het jaar 1888., wordt jaarlijks met den 31. December, mins tens een bedrag van ƒ3000 ten kantore van den Gemeente-ontvanger aflosbaar gesteld, na voorafgaande uitlotiug in do maand November. Uitgelote schuldbrieven werpen geen rente meer af na den dag waarop zij aflosbaar zijn gesteld. De uitloting geschiedt in het openbaar ten raadhuize, ten overstaan van Burge meester en Wethouders. De uitgelote nummers worden ter openbare kennis gebracht in eene door Burgemeester en Wethouders aantewijzen te Amersfoort verschijnende courant en in een der te Am sterdam verschijnende effectenbladen. Art. 7. De uitbetaling geschiedt ten kan tore van den Gemeente-ontvanger, tegen intrekking der uitgelote schuldbrieven met de daarbij bchoorende niet vervallen coupons. Art. 8. De rente en aflossing worden ge vonden uit de opbrengst der vaste goederen aan de gemeente toebehoorendc, eu verder uit alle gemeente-inkomsten. Art. 9. De leening wordt bij de openbare inschrijving aan de meestbiedenden open gesteld. De inschrijvingen geschieden voor een of meer schuldbrieven. De hoogste inschrijver zal de schuldbrieven ontvangen voor den door hem ingeschreven prijs; daarna volgt degene die na hem de hoogste insthrijving heeft gedaan en zoo vervolgens totdat het benoodigd bedrag is bekomen. Indien door twee of meer der hoogste inschrijvers voor gelijken prijs meer is ingeschreven dan benoodigd is, zullen hunne inschrijvingen pondspondsgewijze wor den vermiuderd. Inschrijvingen beneden 100'/, pCt. worden niet aangenomen. De iuschrijviug geschiedt ter gemeente secretarie op door Burgemeester en Wet houders te bepalen dagen en uren, bij be sloten en op zegel geschreven biljetten. De opening der biljetten geschiedt in het openbaar, ten overstaan van Burgemeester en Wethouders, op door hen te bepalen tijd. Art. 10. De stortiug der aangenomen sommen heeft plaats ten kantore van den Gemeente ontvanger, of, indien daarvan bij de inschrijving wordt kennis gegeven, ten kantore van de firma Jan Kol te Amsterdam, tegeu uitreiking der schuldbrieven of rece- pissen, op door Burgemeester en Wethouders te bepalen dagen en uren. Art. 11. Aan makelaars en commissionairs in effecten wordt teu honderd van het aangenomen bedrag hunner inschrijvingen als provisie toegekend. Voorts, dat' de INSCHRIJVINGSBIL- JETTEN voor deze geldleening ter gemeen te-secretarie kunnen worden ingeleverd op Maaudag en Dinsdag, den 5. en 6. SEP TEMBER aanstaande, van 's voormiddags 10 tot 1 uur des namiddags, terwijl de opening zal plaats hebben ten Raadhuize op Woensdag, deu 7. September daaraan volgende, des voormiddags te elf uren. Eindelijk, dat de storting der aangenomen sommen zal moeten plaats hebben ten kan tore van den Gemeente-ontvanger, op Zater dag, den 1. October 1887, van 's voormid dags 10 tot 1 uur des namiddags. Amersfoort, den 13. Juli 1887. Burgemeester en Wethouders voornoemd De Burgemeester, T. A. J. VAN ASCH VAN WIJCK De Secretaris, W. L. SCHELTUS. De BURGEMEESTER en WETHOU DERS van AMERSFOORT. Gezien art. 5 der wet tot regeling van den kleinhandel iu sterken drank en tot be teugeling van openbare dronkenschap Brengen ter openbare kennis, dat een verzoekschrift om vergunning tot verkoop van

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 2