JACOBUS STORE, Hof 318. SINAASAPPEL-SAP BOEKHANDEL. yr Vraag het van ons bekende VL EI breed DAMES-LAKEN a 24 Gebr. MICE. 1% El Gent, Heden ontvangen: Advertentiën. EEN HUIS. EEN HUIS, Loopjongen H. van Esveld Rzn., f. KLEI SCHIEDAMMER GENEVER, W. F. A. GROENHUIZEN, WEDEROM EEN RUIME KEUS ONTVANGEN. PRACHTIG HOOFDHAAR mm mm HORLOGES, TE KOOP. COGNAC MM geleide GENEVER, Glazen- en Gntta-Percha Spuiten, M fa— prijs per heele flesch 19 ct. per halve flesch 10 ct. Liefhebbers van een goed glas bierworden hierop bijzonder attent gemaakt De ondergetee- kende zal Zater dag a s., den 20 Augustus zyn praktjjk hervatten. HÖLANDliS IIAüEOOORN. Bede om hulp. VERKOOPEN: ERF en GROND ERF en GROND EEN HUIS, ERF en GROND ONTVANGEN Nieuw Bessensap, J. van Vülliiiihoven. Een Schultersjas met Ghacot, I in A. J. van Wijland, iïiiMSTilK, F. RAUH, ROODE BESSENGENEVER ^SPAANSCHE WIJNEN Inmaak-BRANDEWIJN zuivere MOUTWIJN, is ROZIJN-WIJNAZIJN. één dubbeltje JIMtouiwr fêoon'ü FIJNE KWALITEIT 1® lil BEN Conf ectiemagaz jj 11, op den Hof No. 329 te Amersfoort. 9 NIGHTCAP, Horloge- en Instrumentmaker Havik hoek Lavendelstraat, BAROMETERS, Boter- Kaas- en. Melkwegers. BESTE NICKEL HORLOGES TEGEN ALLE COi\CLIIIIEEIIEi\TDE PRIJZEN. PE1NTIDULES, KLOKKEN, REGULATEURS, WEKKERS, SPEELDOOZEN. l ÏHMETF MUNCHEHTER BIER, A sterken drank in liet klein bij lien is inge komen van WILLEM VAN NOORT, in bet perceel wijk F, uo. 87. Amersfoort, den 13. Augustus 1887. Burgemeester en Wethouders voornoemd De Burgemeester, T. A. J. VAN ASCH VAN WIJCK. De Secretaris W. L. SCHELTUS. De BURGEMEESTER van AMERS FOORT doet te weten, dat op Donderdag, dan 18 Augustus a. s., aantevangen des morgens ten 10 ure, door de weerbaarheids- vereeniging, Schietoefeningen gehouden worden op het terrein genaamd de Vlas akkers, gelegen rechts van den straatweg tusschen Amersfoort en Utrecht, en dat daardoor de omtrek dier plaats onveilig zal zijn. Amersfoort, den 15. Augustus 1887. De Burgemeester voornoemd, T. A. J. VAN ASCII VAN WIJCK. Aflossing van Gcldleeningeii. De BURGEMEESTER en WETHOU DERS van AMERSFOORT. Gezien het besluit van den gemeeuteraad dd. 5 Augustus 1887; B ren Lr en ter keunis van de belanghebben den, dat op den eersten October aan staande zullen worden afgelost de nog niet uitgelote Aandeelen in de geld leeningen aangegaan den 2. Augustus 1875, rentende 5 pCt., en 8 Maart 18S0, rentende 4'/i pCt.; en dat door de houders van die aandeelen over het bedrag ervan met de renten berekend tot 1 October 1887, op of na dien dag, kan worden be schikt ten kantore van den Gemeente-Ont vanger te Amersfoort, tegen afgifte van de indertijd uitgereikte aandeelen met bijbehoo- rende rentebewijzen. Amersfoort, den 16. Aug. 1887. Burgemeester en Wethouders voornoemd. De Burgemeester T. ,A. J. VAN ASCH VAN WIJCK. De Secretaris, W. L. SCHELTUS. GEVONDEN OP OEN OPENBAREN WEG Een kinderwandelstokje. Rechthebbende vervoege zich ter terugbekoming aan het bureau van politie. Door een alles vernielende brand is de Wed. HOKSBERGENStikvoort met haar gezin in deerniswekker/den toestand gebracht. Beroofd van hare woning, haren inboe del, en den ingehaalden oogst, is zij ziek van den schrik tot armoede ver vallen en buiten staat voor haar gezin te zorgen, wat zij vóór die ranrp, met prijzenswaardigen ijver deed. Om in dezen droevigen toestand hulp te ver- leenen, hebben de ondergeteekenden zich in commissie vereenigdzij wenschen met medewerking van hunne liefdadige stadgenooten, te zorgen voor den weder opbouw van hare armelijke woning en voor de aanschaffing van het hoognoodige, opdat deze weduwe niet verlaten blijve, maar, liefderijk geholpen, met nieuwen moed hare moederlijke taak weder kunne vervullen en verder voor haar gezin zor gen. Steunende op den bekenden liefdadigheidszin van Amersfuorls inge zetenen, doen de ondergeteekenden een beroep op hunnen bijstand. Kunnen weinigen in evenredigheid veel gevenvelen kunnen door eene geringe gift de waarheid aantoonen van het spreekwoord: Vele kleinen maken een groote. - Daarom zal elke gift, hoe gering ook, aan een der onder geteekenden voor gemeld doel ingezon den dankbaar worden aangenomen. Amersfoort, Augustus 1887. A. J. DUCHUTEAU. Lange gracht F. 201. H. OVERGOOR, Kampstraat C. 47. J. H. HAMERS, Langestraat B. 30. De Notarissen A. II. mtUFIIOUT VAX HOOFF en Mr. J. I>E LOUTER te Amersfoort zullen op Zaterdag 20 Augustus 1887 des avonds ten 7 ure in het koffiehuis »het Valkje" te Amers foort in het openhaar In de gemeente Amersfoort. No. 1. van ouds genaamd »de Munt" in de Valkeslraat wijk B, No. '102 groot 2 A 40 c.A. Verhuurd en verhuurd geweest voor ƒ2,00 in de week. Grondbelasting ƒ4.70. in de St. Jorisstraat wijk E, No. 222 groot 50 c.A. Belast niet een uitgang aan de stad Amersfoort groot ƒ1,50. Verhuurd voor j 0,70 in de week. Gi ondbelasling ƒ1,18. Ko. 3. alsvoren naast het voorgaande perceel wijk E, No. 223 groot 60 c.A. Belast met een uitgang alsvoren groot 1,50. Verhuurd voor 0,70 in de week. Grondbelasting ƒ1,20. No. 2 en 3 afzonderlijk, en daarna in Massa. De perceelen zijn dadelijk te aanvaar den, en te bezichtigen daags voor en op den dag der verkooping. Betaling der kooppenningen 20 No vember 1887. Nadere inlichtingen ten kantore van eerstgenoemilen Notaris. Breeder hij biljetten. In den boekhandel van SLOTHOUWER ZOON kan terstond eene nette en vlugge geplaatst worden. voor 17'/i tent per flesch hij fijn. Te bevragen onder lelt. N, Bureau dezer Courant, Alle soorten van Dnitsche Bftl- Ql'ETTEN, met en zonder gaatjes, BBUIXHOOL enz. Men wordt ver zocht vooral op het fabriekmerk te letten; verder 11AAltDKOLEN, puike KAC BELKOLEÏ, Engelsehe GA8COKE8 en verdere soorten, allen tegen concurreerende prijzen bij Bloemendaal D. No. 101. lVederverkoopcrs genieten een ruim rabat. Óndergeteekende bericht, dat ten allen tijde liCerliiigen kunnen worden toe gelaten tot zijne FBI VA A TL,ESSEN in de gymnastiek welke A II. 10.— 'sjaars tweemaal per week gegeven worden in het Lokaal der Hoogere Burgerschool. Leeraar. per flesch ƒ1.halve f 0.60. Zoolang de voorraad strekt opruiming gewas 1886, a 0.65, 0.70 en 0.80 per Liter. Per Hectoliter 62.zonder fustwerk per anker. onversneden zuivere Medoc 28. Bordeaux St. Estephe St. Emillonvan 30 tol 33. Baour Ceniac St. 'Julien oude Pauellac 34 45. Direct geïmporteerde van het huis Carcia Del Salto f 1.20, 1.50 en 1.80 per 11. Rijn-, Moezel- en diverse Wfjueu. per fl. ƒ1.40, 1 50, 1.80 tot 4.per Hectoliter zonder accijns naar te rnaken conditiën. van ƒ0.90 tot 1.10 per Liter. 0-u.d.e G-EHSTE-STEIEe en Prijscouranten op aanvraag gratis. Lieve-vr ouwe-plein. T 67, eenicj agent in SINAASAPPEL-SAP voor de provinciën Gelderland en Utrecht TE AMERSFOORT. Afschrift. Mijnheer THEOPHILE. Wij hebben de eer U deze getuigenis te schenken, aangezien mijn zoon gedu rende twee jaren zijn hoofdhaar kwijt was; welnu zijn hoofdhuid is door uwe middelen geheel zuiver geworden, en hij bezit thans een prachtigen haartooi. Ed. kunt met dit getuigschrift naar willekeur handelen. Amsterdam. (is get.) G. DRIESSEN. Iedere haarziekte wordt door mij ge nezen, alleenver k rijfi baar bii THEOPHILE, Haarkundige, Frederiksplein 32 Amster dam. Franco zending a f2,15 per Post wissel of f2,25 aan blauwe Postzegels, als ook tegen Rembours. voor in Óndergeteekende heeft de eer zijne geachte clientèle te berichten, dat hij een bekwaam coupeur aan zijn zaak verbonden heeft, zoodat hij nu in de gelegenheid is spoedig op maat te leveren tegen concurreerende prijzen, 15 pCt. beneden de gewone prijzen en 10 pCt. korting voor contante betaling. Men wordt vriendelijk verzocht de stalen welke in ruime keuze voorhanden zijn, aantevragen opdat men kennis neemt van de groote sorteering die hierin voorhanden is. Onder aanbeveling, UEd. Dw. Dienaar. Merk VERKRIJGBAAR in KELDEKFLRSSCIIKX van 1 Iiiter it 1,15 per i t e r II c s e h bij Th. IICJ. BR4XDNI1X in gedistilleerd en Tabakskervcrij „DEMOOR", Amersfoort. NB. Als beivijs van echtheid is cachet en kurk steeds voorzien van den naam der firma P. I10PPE. heeft voorhanden een prachtige keuze Gouden, Zilveren, Nickel en Stalen BRILLEN en PINCE-NÈZ, WINDKUSSENS, CLYSO-POIÏIPEN, IRRIGATEURS, alle soorten van THERMOMETERS, Reparation aan al deze artikelen ook aan KWIK-BAKOMETEItg bijzonder billijk en zeer spoedig. Gouden, Zilveren en Nickel EN

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 3