Firma J. G.THIES. bed7ebben en gewaste beddentijken. e. brandsma, Petroleum-Lainpen, MVHHL t. i BOOSTER, lof, 28 hois hoek Zeveohuiseo, De van ouds bekende SROIIIISER BEDDENVINKEL, MATRASSEN EN BÉDDEN. i OOST-IN DIE. Lampe-Belge branders, H. J. BONNIER. PIANO'S, OIHiïiS. UK AfflGE f Co. Zwolle. Gk °Ofi $te *e, '«*e 3® Langestraat A 6, He Se ililStl Groote keuze ijl eigen gemaakte Cretonne Satinet on Zijden Dekens. UirSTO OMEN van Beddengoed en VERNIEUWEN van alle soorten Matrassen. Alles tegen concurreerende prijzen. een handgeld van drie honderd gulden. THEE Hand- 6R Stormlantaarns, LICHTBREKERS KAPSCHALEN, Prachtige turf- en kolenrakken. DE KLEINE KAPITALIST. mm&wmmmm Specialiteit in Amersfoort. SOLIED GUTAPERCHA-DOEK. /Holloway's Pillen. V* ft* YerseMLiende kwaliteiten in Eospitaailinnen of Kraamkddeek. Groote keuze in boven- en Molton-onderspreien. 8 voor de LEVERING van alle soorted Groote voorraad Groote voorraad IJzeren Ledikanten, Veldbedden, Ruststoelen, Picë en Wafelsprijen. AMSTERDAM SOI CI ION THEE it f 1.30 per 5 ons. Nacht-lampen, Wand-lampen, Dessert-lampen, Voet-lampen, Ring-lampen, Loop-lampen, Lampen-kappen, Lampen-glazen, Lampen-hoedjes, Lampen-tulpen, Lampen-pit, Lampen-schoorsteentjes, Scherm-lampen, Dwalm-schalen, Vaas-lampen, Gas-kommen, Hang-lampen, Katrol-lampen Dubhel sterke Gas-glazen en Beste Fransche IXachtpitjes, f EelMMs, Hoornvlies; Uren van vertrek der algemeene Communicatie-middelen voor Amersfoort. 1 pers. ijzer ledikanten in bruin, blauw en geel f4.50, f5.00, f5.75, 16.— en f6.25. 2 pers. dito dito f7.f7.25, f8.25, f8.75 en f9.—. 1 pers. plaatijzer in mahonie- en eiken hout geschilderd met hemel f 17.50, zonder hemel f 15. 2 pers. dito met hemel f22.f23. en f 25. 1 pers. kinderledikanten in bruin, blauw en geel, van f 4.25, f 4.50, f 5.en f 5.50. Dezelfde grootten met dubbel omslaande kanten, van f6.50, f6.75, f7.en f7.25. 2 pers. kinderledikanten f5.75 en f6. Met dubbel omslaande kanten f 7.50 en f 8.—. Gewone blauwe kapwiegen f2.50. Dito wit gelakt f2.75. Witte kapwiegen uit enkel gevlochten ijzerdraad f5.en dubbel gevlochten f5.75. Wit gelakte schommelwiegen met stang hemel f7.f9.en f 10. Met dubbelde hemel en kroontjes in 8 verschillende elegante modellen, van f 10.50 tot f20.—. Zeer doelmatige 1 pers. waschtafels met spiegel f 5.50, zonder spiegel f 4.75. IJzeren vuurmanden zeer practisch, van f 5.50 af. Deze artikelen worden ook geheel compleet, net bewerkt, tegen conenrreerende prijzen afgeleverd. Bij contante betaling van BEDDEBf-ARTIKELEN wordt 5 PROCENT korting toegestaan. beveelt zich minzaam aan LEVERT GezondheidsBED, PELUW er. TWEE wr* KUSSENS voor f4 50 GezondheidsMATRAS t 8.50. Springveeren MATRAS van af f 14.50. Nederlanders, die dienstnemen bij het Indische leger ontvangen, bij het aan gaan van eene zes-jarige verbintenis, Aanbrengpremie TIEN GULDEN. Nadere inlichtingen zijn gratis te bekomen bij het Departement van Koloniën en bij' alle Burgemeesters. VAN KALVERSTRAAT Verkrijgbaar (e Amersfoort bij de Heeren W. VAN ZAÏ.HVGEX, G. DIEGES, W. VONK, Langestraat, R. 35, Mej. A. M. RECEDE, St. Andriesstraat, 261, G. VAN DOKSSEN, Singel, A. KNUIVERS en 3. G. ROEKENOOGEN, Utrechtscbestr. 85. In bet bijzonder wordt de aandacht gevestigd op De ondergeteekende heeft direct uit de fabriek ontvangen TWEE WAGONLADINGEN verschillende soorten zoowel met koord, plat, rond, Duplex, Gloeilicht, Universall en uitmuntende in qualiteit en zeer lage prijzen. Voor H.H. Winkeliers, extra voordeelige Condities. enz. enz. Verkoophuis op den Hof te Amersfoort. t Strijk-(ien jBlaas-iustruuien- ten, enz. Steeds grootste voorraad en door kolossale» omzet, hi 11 ijk- ste prijzen hier te lande. Speciale in richting voor Reparatie, Ex port, Verhuren, Ruilen. t Voor stëinmen 'en repareeren van piano's eri prgels* steeds, liefst schriftelijk te ontbieden in den boekhandel van SLOTHOUWER «ft ZOON* Prijs-couranten en Muziek-fat aiogen gratis en franóo. ACHTSTE JAARGANG 1887. Verschijnt eiken Dinsdag-, Donderdag en Zaterdag, is het goedkoopste en meest gelezen financiëele blad van Nederland, en de volledigste gids voor houders van uit- loodbare fondsen. Abonnementsprijs (3 Nrs. per week) f6.p.jaar met Bijblad (Wekel. Restantenlijst) 8. Bijblad-alleen 4. Als Gratis-Premie ontvangt elke abonnent een exemplaar van het hetwelk bevat de tot 31 December 1886 uit gelote seriën van 46 premieleeningen, be nevens eene in 12 maanden verdeelde TJitlo- tings-kalender voor 1887 voor alle bestaande premieleeningen. Bureel Gedempte Voorburgwal 101. Proefnumm era kosteloos. enz. worden in korten tijd radicaal ge nezen, zonder pijn, door RADLAVER'S speciaal middel uit de Roode Apo theek te Posen, prijs per flacon met gebruiksaanwijzing en penseel 50 cent Contant, franco p. post 05 ent. Cen- traaldepót Wed. J. RAVE, Zwolle. Te Amersfoort bij ALPHONS ANNEGARN. Verzweringen vari eiken aard, wonden, zweeren, kwade beenen. Wanneer door bezeering, zwakken bloedomloop, slecht bloed en verwaarloosde koude, eene ont steking, gevolgd van verzweeringen, de lagere ledematen heeft aangevallen, kan de lijder zonder vrees van teleurgesteld te worden op genezing hopen door bet gebuik van Holloway's beroemde zalf, welker naam en faam ter genezing van zulke kwalen over den geheelen bewoon den aardbol heeft weerklonken; getuig schriften in alle talen zijn ontvangen ge worden. waarin hare wonderlijke heelende eigenschappen algemeen geprezen worden. In alle verouderde gevallen moeten Hol- I loway's Pillen ingenomen worden, terwijl zijne Zalf gebruikt wordt; beiden hebben de beste uitwerking, en bezorgen eene pijnlooze en snelle genezing. Onder hun nen vereenigenden heilzamen invloed nemen de slimste wonden of verzweringen spoedig een veel gezonder karakter aan, en zij worden weldra gevuld of saamge trokken, totdat de huid geheel hernieuwd is en gezondheid en kracht terugkeeren. j Doosjes Pillen en Potjes Zalf ƒ0,80, 71,80, ƒ3,— 6,75, -13,50, ƒ20,50 zijn op franco aanvragen a contant te bekomen bij alle Apothekers in Nederland alsmede in Holloway's Etablissement te Londen 78New Oxford Street. BEURSBERICHTEN. Perc. 16 Aug. 21/» 3 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 41/, 41/, 4 4 Nederland.Sch. Ct. W. dito dito dito dito dito Oblig. 4888. dito dito 1883. dito 4884. dito volgef. recep. dito. Hong. Oblig.-L. 1867. dito Papier dito goudleening dito dito 1881 Oostenrijk. Obl. in pap. Oblig. dito Febr./Aug. dito Zilver Jan./Juli dito dito April/Oct. Polen Obl. Schk. 44. Port. Obl. Btl. 53 84 Rusland. Obl. Hope Co. 1798/1815 Cert. Hamburg 1820 Ct. Insch. 5e S. 1854. dito 1864 f1000 dito dito 100 dito 1866 f1000 dito dito 100 dito 1877 20—100 dito le Oosters. Leen. dito Tweede dito dito Derde dito dito 1872 gec. 50 100 dol. dito 1873 gec. 50 100 dol. dito 1860 2e 100 dol. dito 75 gec. 50-100 dol. dito 1880 gecons. Oblig. Leen. 1867/69 Russische Goudl. 1883 Spanje. O. Perp. Sch. Turkije. Geconvert. ser. D. dito dito dito ser. C. Egypte. Obl 1876. Spoorweg-Leening 1876 Vereen. Staten. Obl. 1876 Mexico. Obl. 1851 dito 1864. Braz. Oblig. Lond. '65 dito Leening 1875 dito dito 1883 Peru. Obl.-Leening. 1870 Obl.-Leening 1872 Venezuela Leen. 1881 Stedelijke Leeningen. Amsterdam. Oblig. 1861 4 dito dito 1886 4 Rotterdam Oblig. 1886 4 dito dito 1883 4 Industr. en financ. onder nemingen. Ned. Afr. Handels-Vennootschap Amsterd. Hyp.-Bank P. br. dito dito dito Amsterd. Kan. Maatsch. A Obl. dito dito Gemeente-Crediet Oblig. dito dito Nederl. Bank Aandeelen. Nederl. Handels-Maats, dito Duitschland. Aand. Rijksb. dito. Cert. adm. Amst. Hongarije. Pandbrieven B. Oostenr.-Hong. Bk. A. Pbr. (Boden) Cr.-An. Rusland. Tdbr. Hyp.-bk. dito Centraal Bank 4 5 4V| 3 3 5 5 41/| 6 5 74'J/ig 887/$ 99 looi/* 708/g 92 809/15 64is/M 651/t 661/4 657/8 827/k 56V4 1018/4 523/4 543/4 977/16 971/4 997/8 978/jg 975/, 515/4 521/4 5113/18 937/8 948/8 918/4 896/8 761/8 831/18 1021/9 627/8 148/11 143/n 7d7/8 98 1071/4 307/8 138/4 1003/4 1001/8 95 165/8 14»/8 40l5/i5 981/2 981/4 4>/f 4 2 4 4 ffr 4 4i/t 5 5 Spoorweg-Leeningen. Holl. IJz. Spw. Aand. Holl. IJz. Sp. Oblig. 4 Expl. Staats-spoorw. Aand. duo Obl. 187y.8l 4 Ned. Centr.-Sp. Aand. Obl. dito dito gest. dito. Ned.-lnd. Sp. Aandeelen. Rijn-sp. volgef Aandeelen dito 1865,85 Obl. 4 N.-Brab. Boxtel 1875180 gest. Hongarije. Theiss-Spw. Aand. 5 Theiss-Spoorweg Obl. 5 Italië. O. V. Emm. 3 Zuid-Italië. Spoorweg Oblig. 3 Oostenrijk. Fr. O. Spw. Obl. 3 Gisela Spw.-Aandeelen 5 Polen. Wars. Br. A. 4 Wars. Weenen dito Portugal. Kon. Tr.-Afr. le H. 5 Rusland. Gr. Sp.-Mts. A. 5 Baltische Spw -Aand. 3 Jelez Griasi Obl. 5 Jel.-Orel Obl. f 1000 5 Kursk-Ch. Az. Ob. 100 dol. 5 Los. Se wast. Ob. f 1000 5 Morsch-Sysran Aand. 5 Orel-Vitebsk Aand. 5 dito dito Aand. 5 Poti-Tiflis dito f 1000 5 Riaschk-Wiasrna. A. 5 Zuid-W.-Spoorw. Obl. Amer. Central Pacific. Obl. dito Calif.-Oreg. dito 6 Chic. Cert. Pref. st. Obl. Denv. Rio-Gr. 7 Aand. Miss. K. Texas Obl. St. Paul Min. en Manitoba Spw. dito 2e Hyp. Schuld 6 U. Pac. Obl. 6 Brazilië. Spw.-Leening 5 Premiën-Leeningen. Nederl. Stad Amsterdam f100. 3 Amst. Kan. C. v. Aand. dito Rotterdam 3 Gemeente-Crediet 3 België. Stad Antw. '74 3 Stad Brussel, fr. 100 '79 3 Hongarije. Hong. Hyp.-Bank 4 Theisloten 4 Oostenrijk. Stsl. 1854. 4 dito dito 1860. 5 dito dito 1864. Crediet-Anst. 1858. Obl. K. K. Pr. B. Cr. Anst. 3 Stad Weenen 1874. Pruisen. Keulen-Minden Sp. 31/9 Rusland. St.l. 1864 5 dito dito 1866 Spanje. Stad Madrid 1861 3 Turkije. Spoorweg-L. 3 81»/» 102 101 521/» 1021/, 1011/2 2021/2 1067/, 1351/2 136 751/2 1177/, 84 741/, 1451/2 1021/2 1163/, 102 24 721/2 1381/2 883/, 461/j 1001/, 821/3 601/s 615/1, 761(4 833,, 461/3 753,, 791/4 1153/g 565/, 907/s 973,, 851/, 833/s 30i5/M 90i/, 88i/, 97 3/, 28.(, 553/, 1151/, lOi 5/s 146 1187/, '271/g 1175/, 1181/2 1151/4 833/, 1093/8 102 105 1031/4 84 081/a 103 1081/, 1313/, 144 823/, 1021„ 1313/4 1401/3 1323/, 43 63/4 T" Nederlandsche Centraal-Spoorweg. Naai VtrechtAankomst te Vertr. Amersf, Utrecht Rottd. 's Hage 7,20+ 8,— 9,16 9,27 8,30 9,4 10,8 10.18 11,22 11,44 1,4 1,9 2,47 3,24 4,28 4,40 6,9 6,38 7,34 7,44 8,22 8,44 9,44 9,54 9.3 9,40 11,26 11.31 9,45 10,20 11,45 11,50 11.50 Alleen Zaterdag. Zomerdienst, geopend 1 Juni 1887. Ooster-Spoorweg. Naar Zutphen: Naar Zwolle: Aankomst te Arnh. Vertr. Amersf. Zwolle Leeuwarden Groningen 9,53 8,58 He 1,55 1,51 10,45 10,9 il,24 1.31 1,27 2,10 1 14 3,-18 7,58 8,10 4,55 4,55 6,55 10,20 6,46 8,4 10,11 10,10 9,36 11,28 Naar Hilversum Aankomst te sr'r. Amersf Baarn Hilvers. Utrecht. Amsterd 7,26 7,39 7,48 8,13 8.35 8.31 9,24 8,44 8,53 9,28 9,39 9,47 10,12 9,37 9.50 9.59 10,48 10,43 11,-23 11,36 11,45 11,15 12 18 12,7 12,-20 12,29 1,10 1,15 2,53 3,6 3,15 4,8 3,50 4.49 5,8 5,23 6,36 6,25 6,11 6,25 6,34 7,6 7,20 6,45 6,57 7,6 8,6 7,40 8.23 8,37 8,47 9,30 8,54 9.7 9,16 9,42 9,55 9,5 9,19 9,29 10,15 10,1 10,13 10,2-2 11,35 11,8 HollandsctLe-IJzeren-Spoorweg .w.Aankomst te Naar NijmegenAankomst te V. Baam V. Amersf. Barnov. Apeld. Zutphen I V. Amersf. Woudenb. p i. O CO fi en Pee enen' 5,41 9,33 11,41 3,44 7,4 9.16 8,59 9,46 12,3 3,59 7,18 9,33 9,19 12,19 4,17 7,34 9,51 9,55 10.29 12,49 4,48 8,4 10,23 10.19 10,48 1,9 5,11 8,27 10,46 7,22 8.21 10,51 2,27 4 27 6,19 9,32 Leusd. Scherpenz Veenend. Rhen. Kest 7,42 11,2 2,38 4,47 6,30 9,44 8,4 8.42 11,15 2,52 5,9 6.43 9,57 8,18 8,24 8,52 8.58 11,26 11,3-2 3,3 3,9 5,23 5,29 6,54 7,- 10,8 10,14 Stoppen op verzoek te Leusden. Snelpersirakkerij van A. M. SLOTHOUWER te Amersfoort.

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 4