Gemengd Nieuws. BUITENLAND. Plaatselijke berichten. Provinciale berichten. delft, ook al slaat ze ons tien zetels uit de hand. De sleutel der positie kan dus in elk geval in onze macht blijven. Dit geeft moed bij het opgaan ter stembus Nu toch kunnen we niet met twee, drie stemmen worden geslagen. Straks in de nieuwe Kamer zal de rechterzij den loop der dingen bepalen kunnen. Ze zal de Revisie kunnen aannemen. Ze zal haar kunnen verwerpen. Maar ze zal ook «schiften" kunnen. En wie weet, die derde weg liep mis schien nog het veiligst." Aan belangstellenden wordt her innerd, dat het lidmaatschap van hel Nederl. taal- en letterkundig Congres voor Noord-Nederland f2.50 en voor Zuid-Nederland 5 francs kost. Het bewijs er van geeft recht op ver minderd vrachttarief op de lijnen van de Nederl. Staatsspoorweg-maatsch. (de retoui kaart voor den prijs van de enkele reis) en van de Belgische staats-spoor- wegen (met eene verlaging van 50 pet.) Zuid-Nederlanders, die nog aan het con gres wenschen deel te nemen en van de vrachtvermindering wenschen te genieten, moeten zich, met het oog op eenige formaliteiten, die te vervullen zijn, voor '1 September schriftelijk aanmelden bij mr. N. De Roever, secretaris, te Amster dam. Noord-Nederlanders, die het congres willen bijwonen, kunnen zich bij den heer De Roever opgeven tot denzelfden datum. Van 1 September af kan dit slechts geschieden door toezending van een postwissel aan den penningmeester M. A. Perk, Oosteinde 3, te Amsterdam. Van een der inzenders op de Tentoonstelling van Voedingsmiddelen te Amsterdam ontvangen wij de volgende mededeeiing Wert bekent gernaeckt. dat tot Amstel- dam op het Mercktpleyn by Gebroeders CIB1LS, daer de Bison uythangt ende Cibils boven de deur geschreefven staet, daegelycx uytgeseyt des Sondaghs, van tyen uur tot twee uur nae noen het, kostelycke door haerluyden geïnventeerde ende tot vastigheyt gebraghte vleysnat door mans, vrouwsparsonen ende kynde- ren can werden geproefl't sonder beta- linge. Eilieve compt in, ende SEGT HET VOIRT. Wij lezen in het jongste nummer van de «Heilssoldaat" de volgende adver tentie «Vrijwilligers. Gevraagd voor het Leger van Koning Jezus mannen en vrouwen, die zich zelf en al het hunne opofferen willen voor den naam en de zaak van Zijn Koninkrijk. De strijd zal onophoudelijk gevoerd moeten worden tegen den duivel, de zonde en de wereld maar Koning Jezus zal zelf Zijn dapperen Ier zijde staan, en met Hem zijn wij verzekerd vandeovei- winning. Vrienden zullen ons tegenstaan maar Hij zal zelf de Vriend van Zijn krijgsknechten zijn. Handgeld Vergeving der zonde, blijdschap en vreugde hier op aarde reeds. Pensioen De eeuwige Zalig heid." Het heeft in de omstreken van Breda gedurende de laatste nachten zoo sterk gevroren, dat er 's morgens ijs op de slooten lag. Naar het »D. v. N." verneemt, be staat bij de Landb.-commissie, die bezig is eene wet op den handel in kunstboter te vervaardigen, het voornemen, bepalin gen voor te dragen, geheel in overeen stemming met de nieuwe Engelsche wet, volgens welke het woord boter, op geener lei wijs, ook niet in samenstellingen, mag gebezigd worden om dat fabrikaat aan te duiden. Ook wil zij, dat de in den handel te brengen vaten margarine door een bijzonder, in elk opzicht dui delijk merk, worden onderscheiden. In de Drentsche veenstreken vindt men dikwijls bij het graven van turf onder het veen, dus op den vasten grond, eikeboomen van kolossale grootte, waar van het hout voor het meerendeel nog geschikt is om te worden gebruikt. De kern is even hard, doch donkerder dan die van levend hout. Zij liggen meest in dezelfde richting. Te Vastenow, gem. Emmen, werden er dezer dagen twee gevonden, waarvan de een 20 en de an der 19 meter lang. De omtrek was ten naastenbij 2 meter. De richting, waarin ze lagen, was Z. W.N.O.. zoodat er veel zijn bezweken door den stroom, waardoor de meeste van die boomen zijn gevallen. Te Renkum hebben de slagers den prijs van het vleecsh met 10 cent per kilo afgeslagen. De veeprijzen zijn echter in den laatsten tijd zóó belangrijk ge daald, dat de slagers nog ruime winst behaleu. Een werkman in de Wester-Suiker- rafünaderij te Amsterdam, kwam Don derdagmorgen op een noodlottige wijze om het leven. De ongelukkige viel in een smeltpan met kokend suikernat, en was, hoe spoedig zijne kameraden ook te hulp snelden, onmiddellijk een lijk. Men vermoedt dat de man óf een toeval beeft gekregen óf hij had den gan- schen nacht gewelkt door slaap was bevangen, anders is het onbegrijpelijk hoe hij over den wand van de pan, die 05 cM. van den beganen giond hoog is, kon geraken. Het was een oppassend werkman, van middelbaren leeftijd en gehuwd, maar die geen kinderen had. De gemeente Veenendaal zal een geldleening aangaan om daaruit den aankoop van geschikt terrein en de oprichting van een post- en telegraaf kantoor te bekostigen. De strijd om den kerkelijken schat van Doornik is nu eindelijk na zeven jaren beslist. In 1880 vluchtte de kanunnik Bernard, de bewaarder van die gelden (ruim vier millioen (francs) met dien schat naar Amerika. Door zijn vervolgers in het nauw gebracht, leverde hij \/i millioen uit aan den advocaat Gordhue, in Canada, en in 1882 werd hij te Havannah gevat en aan België uitgeleverd. Maar in 1884 sprak het hof van appèl te Brussel hem vrij Om den schat, die door het gerecht in beslag genomen en aan de nationale bank in bewaring gegeven werd, ont stond intusschen een heftige strijd. De vroegere bisschop van Doornik, Mgr. Dumont, maakte aanspraak op het geld als zijn eigendom, maar zijn opvolger du Rousseau beweerde, dat het tot de bisschoppelijke kas behoorde. Het Vaticaan koos partij voor laatstgenoemde in den verbitterden strijd, welke eerst in Decem ber 1884 eindigde met een schikking, waarbij Dumont afstand deed van zijn aanspraken, en door den Paus weder in genade aangenomen werd. Bisschop Du Rousseau had echter den schat nog niet. Eerst maakte de Minister Bara aanspraak daarop ten behoeve van den Staat, omdat het onbeheerd geld was; maar na den val van de liberale Regeering hoorde men niets meer van de aanspraken. Toen stelde de Bisschop een rechtsvervolging in tegen den kanunnik Bernarddeze werd tot een jaar gevangenisstraf veroordeeld, maai de uitkeering van het geld bleef achter wege. In laatster instantie evenwel zegevierde de Bisschop volkomen. Bernard werd tot drie jaren gevangenisstraf veroordeeld, en er werd last gegeven tot uitbetaling van de gelden aan Bisschop Du Rousseau. Dezer dagen heeft de Nationale Bank den schat aan dezen kerkvoogd ter hand gesteld. Uit Nieuwveen bij Alfen, meldt men, dd. 17 Augustus aan de N. R. Cl. Door Gedeputeerde Staten van Zuid-Hol land is aan de besturen der gemeenten Zevenhoven, Nieuwveen en Ter Aar gezonden de concessie-aanvrage voor den aanleg van een spoorweg van Hilversum naar Leiden, op grond dat die weg door genoemde gemeenten zou loopen, en met uitnoodiging om hun gevoelen daar omtrent mee te deelen. Uit de bijlagen schijnt te blijken, dat de evenlueele exploitatie van bedoelden weg in overleg en met medewerking der Hollandsche IJzeren Spoorwegmaat schappij zal geschieden, wat de bewoners dezer en omliggende gemeenten met eenigen grond zou doen hopen, dat ge noemde aanvrage werkelijk gemeend is. en hun alzoo eenig uitzicht is gegeven op het genot van eenmaal aangesloten te worden aan het groote spoorwegnet. De commissie voor het vei beteren der jaarmarkten te Wageningen is nog steeds ijverig in de weer. Zij is er in geslaagd, op de verschillende plaatsen uit den omtrek personen als commissa rissen aan te stellen, die ieder in hun kring in het belang der zaak werkzaam zullen zijn. Men verwacht dan ook op de markten, vooral die, waaraan premiën voor aanvoer of verkoop zijn verbonden, eene groote drukte. Uit Domburg wordt aan het IIU. bericht, dat Donderdag aldaar weder een commissie uit Wiesbaden is gekomen om bij dr. Mezger nogmaals de belangen van het aldaar op te richten sanatorium te bepleiten. Wie in het bezit is van Loten, Paleis voor Volksvlijt, zal goed doen, eens nauwkeurig na te gaan of er niet reeds prijzen op gevallen zijn. Er zijn nog honderden prijzen niet afgehaald, en daaronder ook een prijs van f50,000, waarlijk geen te versmaden sommetje. Hbl. Uit Friesland wordt aan de IV. R. Cl. geschreven «Met de werkzaamheden is het in onze provincie treurig gesteld. In tal van dor pen loopen arbeiders ledig, terwijl zij, die nog werk hebben, weinig verdienen. In de veenderij te Terwispel, waar door het graven van wijken veel grondwerk wordt aanbesteed, overtrof het aanbod de vraag dermate, dat het werk veel te goedkoop verricht wordt. De beste ar beiders kunnen van 's morgens 5 tot 's avonds 7 uur, met 2 uur pauze, niet meer verdienen dan f 1.Daar de meesten hunner van elders zijn, en dus 's nachts bij het werk moeten blijven, gaat er, boven de kosten van spijs en drank, ook het logies af, zoodat de ai me kerels Zaterdags met een luttel sommetje bij vrouw en kinderen terugkomen." De proef, op de tentoonstelling ge nomen, zal vermoedelijk aanleiding zijn, dat bij het leger de cacao als ochtend drank de koffie zal vervangen. Men be rekent, dat daargelaten andere voordee- len, een gewone kop chocolade, van cacao bereid, op nog niet 2'/i cent komt te staan. R. Nbl. Dr. E. J. P. Jorissen is, na gedu rende een jaar hier te lande te hebben iertoefd, voornemens, a. s. Maandag over Engeland naar Transvaal terug te keeien. De «Bond ter verkrijging van Al gemeen Kies- en Stemrecht", maakt vol gens Voorwaarts, toebereidselen om in de maand September a. s. te Amster dam een groote demonstralie te hou den, waaraan ook de sociaal-democraten zullen deelnemen. Het doel van deze demonstratie is te protesteeren tegen de nieuwe kieswet, waardoor weer alle werklieden van het stemrecht worden uitgesloten, alsmede aan te dringen op de invrijheidstelling van den heer Domela Nieuwenhuis. Een Haagsch ingezeten, die in het Kurhaus te Seheveningen vertoeft, heeft aangifte gedaan, dat hern een belangrijke hoeveelheid kostbaat heden en geld is ontvreemd. De politie heeft eene huis zoeking gedaan, en zet haar onderzoek voort. De dader is echter nog niet ontdekt. De benadeelden zijn de heer D., kapt. der art. en zijne echtgenoote, uit Utrecht. De ontvreemde voorwerpen bestaan uit een langen gouden ketting met medaillon, een gouden bracelet en een paar juweelen oorknoppen. Geld is er niet ontvreemd. De diefstal moet gepleegd zijn eergister tusschen 9 en 12 uur, terwijl de logés afwezig waren. N. R. Ct. De heer Otto Cohen, student in de med. te Amsterdam, is voor eenige dagen uit Italië teruggekeerd, waarheen hij de reis per driewieler had ondernomen. Hij vertrok 9 Juli van Amsterdam over Nijmegen, Kleef, Neuss, Keulen, Bonn, Godesberg, Koblenz, Rüdesheim naar Wiesbaden, alwaar hij 12 Juli aankwam en één dag lust nam. Van Wiesbaden ging het over Kassei, Darmstadt, Heidel- berg, Bruchsal naar Baden (aankomst 15 Juli, tweede rustdag). Van Baden over Ofl'enburg, Homberg, Freiburg Schaflhausen, Zurich, Zuch naar Felse- negg. Nadat de heer Cohen aldaar één dag in den kring zijner familie, die daar elk jaar logeert, had uitgerust, nam hij zijne route over Sarganz, Ragatz, Chur, Thusis, Moaschein, Mühlen, Julierberg- höhe, Maloga, Chiavenni, Colico, Varesa naar Como, alwaar de onvermoeide reizi ger den 27. Juli behouden aankwam. Op alle hoofdplaatsen, waar de heer Cohen doortrok, het hij zijnen pas door daartoe bevoegde autoriteiten afteekenen. HU Volgens de sDaily News" heeft het Engelsche Ministerie gisteren het besluit genomen, de Nationale Liga in Ierland te ontbinden. Het Lagerhuis heeft na langdurige discussie zich vereenigd met de wijzigin gen, welke het Hoogerhuis in de Iersche landwet heeft gemaakt. Gladstone heeft zich in een rede over de spoorwegen voor 't eerst vóór een tunnel onder het Kanaal door verklaard. Hij is de eerste Engelsche staatsman, die zulk een tunnel goedkeurt en zijn verklaring zal grooten weèiklank vinden. De Prinses van Wales is met haar dochters Victoria en Maud te Kopenhagen aangekomen; haar gemaal is te Homburg. De Prins, of, beter gezegd, de vorst van Bulgarije, heeft de zitting van de Sobianja gesloten verklaard, waarop de regenten en ministers hun ontslag indien den. De volgende proclamatie is door den Prins uitgevaardigd: Wij Ferdinand I, bij de gratie Gods en den wil des volks, vorst van Bulgarije, verklaren, na in de oude hoofdstad des rijks voor de nationale vergadering den eed te hebben afgelegd, dat wij de teugels der regeering in handen nemen, dat wij zullen regee- ren volgens de Giondwet en alles zullen opofferen voor het welzijn des lands. Wij danken bij de bestijging van den troon ons geliefd volk voor het in ons gestelde vertrouwen en voor haar ver standig optreden in de moeilijke dagen die het land had. De heldhaftige pogin gen, door het volk gedaan tot handha ving zijner rechten, heeft het de sym pathie doen verwerven van de beschaafde wereld en de zekerheid doen blijken, dat het een gelukkige toekomst tegen gaat. Overtuigd als wij zijn dat ons volk zich zal scharen om onzen troon en ons helpen zal in al onze pogingen voor het welzijn des lands, roepen wij Gods ze gen in op alle besluiten die wij zullen nemen." Oostenrijk zal den prins van Saxen- Coburg niet erkennen, daar zijn optreden strijdt tegen het Berlijnsch tractaat. De Regeering zal als vroeger, als het de rechten van Oostenrijk-Hongarije geldt, niet met den prins, maar met de Bul- gaarsche regeering onderhandelen. Ook de vNorddeutsche Zeil." keurt de handelwijze van prins Ferdinand af; ook zij noemt het verkrachting van het Ber lijnsch tractaat. De onwettige daden, die reeds diie jaar lang in Bulgaiije plaats hebben, zegt het blad, kunnen dat land niet doen rekenen op de sympathie der mogendheden. Het «Journal te St. Petersburg" verklaart dat thans de geheele verantwooidelijkheid voor hetgeen gebeuren zal, rust op Pi ins Ferdinand die den raad der mogendheden niet volgde. Geen mogendheid kan die daad en de verkrachting van het Bei- lijnsch tractaat goedkeuren. Voorts veroordeelt het de proclamatie van den Prins tot de Bulgaren. «De Prins," zegt het bladt, «schijnt geheel te hebben gebroken met het publiek recht, Hij is geheel uit op avontuur." Het Moskousche dagblad verlangt dat de regeering flinke maatregelen neemt ten opzichte van Bulgarije. Daartoe is niet noodig Bulgarije te bezetten, maar voldoende om aan de Porte, welke eene dubbelzinnige rol speelt, te verklaren, dat zij door Rusland voor de schennis van het Berlijnsch verdrag door den Coburger verantwoordelijk kan worden gesteld, wanneer zij de orde in Bulgaiije en Oost-Rumelië overeenkomstig de grondslagen in dat verdrag nedergelegd, niet hei stelt. Het Moskousch dagblad wijst daarbij levens op een bezetting van Trebisonde en Erzerum door Rus land. Het werkliedencongres te Parijs is uit eengegaan, na o. a. te hebben aange drongen op afschaffing van werktuigen en grondstoffen voor de werklieden. Op de grenzen van Fransch Guyana en Brazilië heeft zich een Republiek ge- gevormd, onderden naam van Onafhan kelijk Guyana, met Counano, een plaatsje van 35 huizen, tot hoofdstad en een Fransch publicist, Jules Gros, tot president. Uit St.-Petersburg wordt gemeld, dal men aan den Keizer een ontwerp-wet zal aanbieden waarbij den Israëlieten in de steden in Polen zal worden verboden huizen te bezitten, een ambacht uil te oefenen of handel te drijven. De Japansche Regeering heeft tenge volge van een kleinen «krach" bepaald, dat niemand op de beurs zal kunnen speculeeren, alvorens hij 1500 gulden borgtocht heeft gesteld. Heden avond te 8 uur vergadert de Amersfoortsehe Hoofdkiesdistrict Ver- eeniging in Amicitia alhier, tot het stellen van een candidaat voor het lidmaatschap der 2e Kamer. Dinsdag jl. had op de algemeene begraafplaats de eenvoudige, plechtige teraardebestelling plaats van den heer Otto Scheltus van Leusden, op het aller onverwachtst te Ems, in Duitscliland, alwaar hij tijdelijk met zijne familie ver toefde, overleden. Te veren griffier ter gemeente-secretarie, werd hij den 21. December 1849 door den gemeenteraad benoemd tot gemeente-ontvanger, welke betrekking hij tot 1 Januari 1875 be kleedde, en van de vervulling waarvan hij, bij besluit van den Raad der gemeente dd. '15 September 1874 eervol werd ont heven met dankbetuiging voor de vele be wezen diensten. Had hij zich in zijne verschillende betrekkingen de achting van 't publiek weten te verwerven, als mensch telde Scheltus zeer vele vrien den, en de vriendschap, welke hij eenmaal sloot was op zoo goede fundamenten ge legd, dat zij steeds voortduurde, zonder door eenige oneffenheid te worden verstoord. Aldus getuigde dan ook aan de groeve de heer Mees, van Rotterdam, die het voorrecht heeft gehad zeer vele jaren in de viiendschap van dezen overledene te mogen deelen. En met den wenscli dien deze spreker uitte, dat mevr. de wed. Scheltus, geb. Fenema, kracht moge wor den geschonken om in deze zware be proeving te berusten en tot 't dragen van dit verlies, stemmen, als één man, Amersfoort's ingezetenen in, bij wie de heer Scheltus en zijne echtgenoot in hooge achting staan. Op de begraafplaats waren tegenwoor dig burgemeester en wethouders, raads leden, de kantonrechter, de gemeente ontvanger en vele andere notabele inge zetenen dezer gemeente, en het lijk werd aan den ingang der begraafplaats opge wacht door de verpleegden in 't St. Pie- ters- en Bloklands-gasthuis, van welk gesticht de overledene vele jaren regent was. Onze voormalige stadgenoot de heer C. Manuel en onze stadgenoot C. A. Heunks heeft te Amsterdam met goed gevolg examen afgelegd voor hoofdonder wijzer. De weerbaarheidsvereeniging «Een dracht maakt rnachl" hield jl. Donderdag op het terrein de «Vlasakkers" haar gewone jaarlijksche schietwedstrijd. De uitslag is als volgt: Personeels baan, afstand 150 Meter, le prijs G. Muys met 32 punten 2e prijs C. Prins met 29, 3e pr. R. de Haas met 27. 4e pr. J. A. Schoterman met 27, 5e pr. G. van Ede met 27, 6e pr. J. Bonk met 26, 7e pr. L. J. Muys met 26, 8e pr. J. M. Boode met 26, 9e pr. A. Vonk met 25, 10e pr. H. C. van Dam met 24, 11e pr. W. J. van Rhee met 23, 12e pr. F. Schmidt met 23, 13e pr. H. P. v. Haselen met 22, 14e pr. G. J. Schoter man Jr. met 22. Vrije baan, geweer, afstand 150 M., Ie pr. J. A. Schoterinan met 23 punten, 2e pr. W. J. van Rhee met 22, 3e pr. G. van Ede met 21, 4e pr. luit. van Kuijk met 21, rozenprijs G. van Ede. Vrijebuan, revolver, afstand 18 M., Ie pr. YV. J. van Rhee met 22 punten, 2e pr. luit. baron v. d. Capelle met 21. Vrije baan, flobertbuks (voor dames), afstand 9 M. le pr. jonkvr. v. d. Poll met 19 punten. Vrije baan, flobert- geweer, afstand 15 M., le pr. W. J. Van Rhee met 21, 2e pr. H. C. van Dam met 17 punten. De prijzen werden door den eerevoorzitter der vereeniging, den heer A. M. Tromp van Holst, des avonds in het lokaal «de Arend" aan de winners uitgereikt. Ctrechl. Den 10 September a. s. zal ten behoeve van 's Rijks-veeartsenij school alhier worden aanbesteed, de levering voor den tijd van 1 jaar (1 Octo ber 1887 tot en met den 30 September 1888) van, 90.000 K. G. uiterwaardsch hooi, 50,000 K. G. roggestroo en 30,000 K. G. haver. Door de Politie alhier werden gis teren (Vrijdag) twee personen aange houden, 11. E. en W. B. genaamd, bei den te dezer stede woonachtig. De eerste als verdacht ten nadeele van zijn patroon eene vrij aanzienlijke hoeveelheid koffie- boonen te hebben ontvreemd en de tweede als medeplichtige. Terwijl E. namelijk op onderscheidene tijdstippen zijn meester bestal, zorgde B. er steeds voor dat het gestoiene aan den man kwam, waarna de opbrengst te samen werd gedeeld. Eene toevallige omstandigheid moet tot de ontdekking hebben geleid, waarvan het gevolg zal wezen, dat beiden zich eerlang ter zake voormeld zullen hebben te verantwoorden, terwijl B. bereids zijne betrekking is kwijtgeraakt, waar hij een goed weekgeld verdiende. Raarn. Op uitnoodiging van den burgemeester heeft zich alhier eene commissie gevormd, om door een kinder feest den verjaardag van ons prinsesje luisterrijk te vieren. De ingezetenen heb ben ruime bijdragen geschonken om alle onkosten behoorlijk te kunnen hestrijden. Ruim 600 leerlingen van 3 openbare en 1 bijzondere school zullen aan de pret op dep Brink deelnemen. Men vleit zich, tijdens de feestvreugde de geliefde jarige eenige oogenblikken onder de feestvie renden te mogen zien. «Door de vele aanvragen van patiënten om plaatsing in het badhuis alhier, heeft men, wegens te weinig ruimte, reeds een 30tal moeten teleur stellen, waarom dan ook door commis sarissen besloten is, dezen winter het gebouw aanmerkelijk uit te breiden. Deze onderneming is aanvankelijk boven verwachting geslaagd en draagt veel bij tot den meerderen bloei dezer gemeente. Geen jaar nog is de aanvraag om ge meubileerde kamers bij particulieren zoo groot geweest als nu, zoodat velen dan ook al weer met nieuwen moed beginnen te bouwen, om aan alle aanvragen be hoorlijk te kunnen voldoen." Harderwijk. 18 Augustus. Heden namiddag, omstreeks 5 ure, werden wij weder verschrikt door het luiden der brandklok en het geroep van brand. Er was n.l. op de Smeepoortenbink in het huis, bewoond door den wagenmaker Koops een felle brand uitgebroken, die zoo snel toenam, dat in weinig tijds het geheele perceel was uitgebrand. Het huis, toebe- hoorende aan den heer Lammerts, was verzekerd voor 2000 gulden en de inboe del van Koops voor 1000 gulden. Als ge woonlijk is de oorzaak onbekend. ItcnswoiMle. De bijenhouders alhier hebben hunne bijen naar de markt ge bracht om daar nog eenigen wintervoor raad op te doen. Wordt uit vele plaat sen erg geklaagd over de geringe honig- opbrengst, onze ymkers zijn over 't algemeen zeer tevredende meesten althans hebben een aardig centje met die nijvere diertjes verdiend. Sclierpeuzecl. De schapenmarkten zijn aangevangen. Men besteedde voor ooien f S f 12, rammen f 13 a ƒ14,50. Handel flauw. Yoorthuizen. Dr. van den Bergh, doleeiend predikant alhier, is tot predi kant beroepen bij de doleerende ge meente te 's-Gravenhage. De doleerenden alhier zouden ZEerw. zeker met leed- wezeu zien vertrekken. Ongehoorde toestanden. Gelijk alle jaren het geval was, kwam in de laaste dagen van Juli de Russische tapijt handelaar Abromovics te Pirot, in Servië, aan om er zijne gewone inkoopen te doen. Hij arriveerde, voorzien van behoor lijke, voor de reis noodige documenten, des avonds ten 7 uur, stapte in een logement af, en was tot 10 uur in ge zelschap met onderscheidene handelaars, die van zijn komst hadden gehoord en hem opzochten.

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 2