FLUWEEL a 70 Ct. a timsuni-ur DAJIES-MKEN a 24 Cent, SPOORWEliJJAATSCÏÏAPIJ. IPIEPER Co., Dames- en Kinder- REGENMANTELS, GROOTS SORTEERING WITTE GOEDEREN, p. Jllofhmtu'cr. Advertentiën. Dienstbode, Ontvangen: Gek PfECK. H. van Esveld Rzn., Gebr. PIECK. Inwoning. Gebr. SNEL HILFLIWS EN GEBLEEKTE WATERTWISTEN M. H. VAN RAALTE SCHIEDAMMER GENEVER Leerboeken i Alphons Annegam. KWALITEIT GOEDEREN KEUKENMEID. Bij A. KOLFSCHOTEN verscli jong gras/ Kostelooze Stalling. VEEVOEDER, VOLLENHOVEN. COGNAC MM pkiie GENEVER, Theehandelaren Amsterdam. 11 THERMOMETERS. in alle breedten en Kwaliteiten tot 12/4 toe. LANGESTRAAT. mm mm cheniisclie Wasscherij, T. OVEREEM J. WOLFSWINKEL, Eene prachtige sorteering 7 Spaarbank. ROODE BESSENGENEVER SPAANSCHE WIJNEN Inmaak-BRANDEWIJN zuivere MOUTWIJN, Vraag het van ons bekende l'/r lil breed wederom een mime keuze ONTVANGEN. Amsterdam. Goedkoope trein 2e ea 3e klasse op Donderdag 25 Aug. 1887, berichten de ontvangst der NIEUWSTE MODELLEN alsmede Chenille haute NouveautéGobelin en andere soorten %t, e/4 en l0/4 fijne linnens, geg arandeerde kwaliteit. li Afgepast tafelgoed, handdoeken, servetten, theedoeken als ook pellen in alle breedten en kwaliteiten. Molton piké, Bazin, piké fort, India en double Twill, Schotsch Holland, Medium, Madapolam enz. Confectiemagazijn, op den Hof No. 329 te Amersfoort. OM NIGHTC A P. NORMAALSCHOOL, LAGER- en Uitgebreid- LAGER- ONDERWIJS. Uitgaven WINKEL Co., Op dat tijdstip kwamen twee gendar mes die liern meedeelden, dat hij hen dadelijk naar den prefect moest verge zeilen, en niettegenstaande zijn verzet sleepten zij hem met zich. De man kwam niet terug en den volgenden dag ook niet en zijne handelsvrienden, die ongerust werden, begaven zich naar den prefect, die hoogst verbaasd was, daar hij niets van de arrestatie afwist. Op denzelfden dag was een boer in den omtrek van Pirot aan 't werk, toen zijn hond eensklaps geweldig begon te huilen. De man onderzocht wat er aan de hand was en schrikte geweldig toen hij het beest liet hoofd van een mensch zag rondsleuren. Dadelijk deed hij aan gifte bij de politie, die reeds een onder zoek naar de geheimzinnige arrestatie instelde. De prefect die van de akelige vondst hoorde, lief militairen komen en den luitenant der gendarmes met al zijn manschappen gevangen nemen. Het thans ingesteld onderzoek bracht aan 't licht dat twee gendarmes op be vel van hun luitenant, Abramovics, als verdacht een spion te zijn, naar de gren zen hadden moeten brengen; zij hadden den ongelukkigen onderweg het hoofd afgesneden, bestolen en zijn lijk begraven. Later bekenden zij dat zij met den luitenant en de drie overige kameraads reeds sedert twee jaar hun moordenaars- handwerk dreven en ongeveer zestig personen van kant hadden gemaakt waar onder twee Franschen, die tijdens den oorlog verslaggevers tan dagbladen wa ren, en een stalmeester van vorst Alex ander van Bulgarije. Ook de luitenant bekende, en zeide dat de onderprefect den moord had gelast, waarop ook deze werd gearresteerd en tot bekentenis kwam. Naar 't heet heeft de laatste medegedeeld, dat de moord van Abromovics en van nog een ander burger van hoogerhand waren gelast. Onder de bevolking heerscht groote op gewondenheid over deze feiten. Het aantal gevallen van krankzinnig heid te Parijs neemt in den laatsten tijd plotseling toe; men brengt dit in ver band met de groote hitte. BURGERLIJKE STANDEN. Amersfoort. Geboren: 12 Aug. Hendrikus Sebastianus, z. van Gerardus Hubertus Flos en Adrian» Maria Lablans. 12 Aug. Albertina Theodora Johanna, d. van Antonius Aloijsiits Hamers eu Dorothea Johanna Albertina Mechtilda Geerligs. 14 Aug. Aart, z. van Peter Berendse en Evertje van Kommer. Elisabeth, d. van Gijsbertus van Beek en Grietje Ewig. 16 Ang. Marta Francisca, d. van Johannes Willem Frederik de Vries en Maria Jacoba de Wolf. Francisca Arnolda Hermina W'ilhelmina, d. van Hen drikus Schimmel en Sophia Catharina Wil- lenborg. 17 Aug. Johannes, z. van Johannes Jacobus Yermeij en Johanna Vos. Otto Anton, z. van Wilhelmus Johannes van Wandelen on Anna van der Linden. Ondertrouwd: 17 Ang. Ludovicus Jose- phus llontelé en Hendrika MariaGrootveld. 18 Aug. Jan van Barreveld en Elisabeth van Ekelen. Nicolaas Klee en Antonia Buitenbeek. Gehuwd 17 Aug. Bernard de Wilde en Johanna Gijsberta Wanzing. Teunis Overeem en Jannetje Wolfswinkel. Dirk van Ekelen en Evertje Hermans. 18 Aug. Dirk Fok van Slooten en Jacoba Rudolfina Spruijt. Overleden 11 Aug. Otto Scheltus van Leusden, 73 j., echtg. van Johanne Marga- rethe Fenema. 12 Aug. Alijda de Goede, 9 d. 15 Aug. Francisca Joanna de Vries, 6 m. Hoogland. Geboren: 12 Aug. Maas, z. van Elis van Gttlik en Maria Maassen. Leusden. Geboren: 13 Aug. Petronella, d. vau Johannes Jansen en van Gerarda van Bern. 18 Ang. Gerritje, d. van Jan Veldhuizen en van Alijda Berg. Woudenberg. Geboren 13 Aug. Teunisje, z. van Karel van Dijk en Dirkje Davelaar. *3* Getrouwd en f*™ die namens wederzijdsehe betrekkingen, hunnen harlelijken dank betuigen voor de vele bewijzen van belangstelling bij hun huwelijk ondervonden. Amersfoort, 17 Aug. 1887. Getrouwd VAN SLOOTEN 0. F. ir J. R. SPRUYT, die hunnen hartelijken dank betuigen voor de vele bewijzen van belangstelling bij hun huwelijk ondervonden. Amersfoort, 18 Aug. 1887. Mevrouw BLAAUW te Amersfoort verlangt tegen November, eene bekwame '?2<y ook genegen eenig huiswerk te verrichten. Adres Mevrouw JANSSENS, Plantsoen. Tegen November a. s. biedt zicji/fcar^ eene van buiten, P. G. als Werkmeid liefst in Amersfoort, zij is van goede getuigen voorzien. Br. fr. Nijkerksche Ct., Nijkerk. no. 2, Bureau zwart en gekleurd //S achter de luiaard is dagelijkse!) 3e snee verkrijgbaar. Het bestuur zal zijne eerstvolgende zitting houden op MAANDAG 22 AUG., e. k. ter, Raadhuize te Amersfoort, des namiddags van 12 tot 1 ure. A. J. BOS, Secretaris. MARKTBERICHT. Amersfoort, 19 Aug. Tarwe f 00.0a f 0.00 Rogge f 4,75 a f5,20. Boekweit f5,80 a f6,10. Appels 0,00 a f 0.00. Peren f 0.00 a f 0.00. Aard- appelenl2.50af3.00 de HL. Hoendereieren f3.50 a f 4.de 100 stuks. Boter f 1,20 a f 1,40 per Kilo. Kaas f 0,a f0,Biggen f4.00 a f5.50. Schram men f 12.a f21. GEVONDEN OP OEN OPENBAREN WEG: Een voile. Een zakdoek. Een gouden vingerring. Rechthebbenden' vervoegen zich ter- terugbekoming aan het bureau van politie. Bij den ondergeteekende bestaat van Vrijdag 30 Augustus af gelegenheid kosteloos te stallen. Eene flinke ruimte is daarvoor in de Valkcnstraat beschikbaar gesteld. Tevens beveelt de ondergeteekende zich aan tot het leveren van alle soorten van tot zeer concurreerende prijzen. per flescli f 1.halve f 0.60. Zoolang de voorraad strekt opruiming van fl gewas 1886, a f 0.65, 0.70 en 0.80 per Liter. Per Hectoliter f 62.zonder fustwerk per anker. onversneden zuivere Medoc f 28. Bordeaux St. Estephe St. Emillonvan 30 tot 33. Baour Ceniac St. Julien oude Pauellac 34 45. Direct geïmporteerde van het huis Carcia Del Salto 1.20, 1.50 en 1.80 per fl. Riju-, Moezel- en diverse Wijeen. per fl. ƒ1.40, 1.50, 1.80 tot 4.per Hectoliter zonder accijns naar te maken conditiën. van ƒ0.90 tot 1.10 per Liter. 0-a.d.e C3-E2STEVEE en ja iiohhiinnJiY Prijscouranten op aanvraag gratis. Lieve-vrouwe-plein T 67, eenig agent in SINAASAPPEL-SAP voor de 'provinciën Gelderland en Utrecht TE AMERSFOORT. Bij eene beschaafde Dame P. G. op nette stand wordt op z. b. cond. Pension aangeboden voor schoolgaande meisjes of jongens. Adres onder lett. K. bij de boekhandelaren SLOTHOUWER ZOON. ~7~r- Zie s. v. p. de étalage van Probeer de Soucbon Tliee a f 1.25 per Va kilo, op meer dan 200 plaatsen verkrijgbaar. H0LLANDSCHE IJZEREN van Amsterdam, Weesp, Bnssum, Hilversum, Baarn en Amersfoort naar Apeldoorn en Zutfcn eD terug. Prijs voor heen en terug: in de Se klasse 1.50, in de 3e klasse ƒ1.— Vertrek van Amsterdam 's morgens 6 uur. Terug van Zutfcn 's avonds 8.20; van Apeldoorn 8.50. Zie verder de aanplakbiljetten. DE ADMINISTRATEUR. Alle soorten T[ en fa g Verkrijgbaar bij m Langestraat, od. Sociëteit Ondergeteekende heeft de eer zijne geachte clientèle te berichten, dat hij een bekwaam coupeur aan zijn zaak verbonden heeft, zoodat hij nu in de gelegenheid is spoedig op maat te leveren tegen concurreerende prijzen, 15 pCt. beneden de gewone prijzen en 10 pCt. korting voor contante betaling. /ic, - Men wordt vriendelijk verzocht de stalen welke in ruime keuze voorhanden zijn, aantevragen opdat men kennis neemt van de groote sorteering die hierin voorhanden is. Onder aanbeveling, UEd. Dvv. Dienaar. Merk VERKRIJGBAAR in KEEDERFEESSCIIEX van 1 Eiter a 1,15 per E i t e r II e s c h bij Th. H. G. IIKA DN E.\ in gedistilleerd en Tnbakskcrvcrij „DE MOOlt", Amersfoort. NB. Als beivijs van echtheid is cachet en kurk sleecis voorzien van den naam der firma P. IIOPPE. en voor het van A. M. KOLLEWIJN, Nz. Leerboek der Alg. Gesch. te deel, Oud- beid, 5e druk, prijs f 1,50. Leerboek der Alg. Gesch., 2e deel, Mid deleeuwen en IVienwcn tijd, 4e druk, prijs f2.40. Leiddraad, bij bet onderwijs in de alg. gesch., prijs f2,50. Leerboek der Vadcriandsche Gesch., 7e druk, prijs f 1.90. Beknopt overzicht der Alg. Gesch., 4e druk, prijs f 0.40. Gesch. van Nederlandsch Oost- en West.- Indië, prijs 10.90. Kleio, Verbalen en Schetsen uit de Gesch. der Oudheid, prijs f2,50. Geb. in Prachtband, prijs f3. Kleio, Veihalen en Schetsen uit de Gesch. der Middeleeuwen, prijs f2,50. Geb. in Prachtband, prijs f3, Kleio, Verhalen en Schetsen uit de Gesch. van den Nieuwen tijd, pr. f2,50. Geb. in Prachtband, prijs f3, DUBOIS. Nouvelle Grammaire Fran?aise, prem. Année, 8e druk, prijs f0,55. Nouveau Keeneil de Thèuics et d'Exereiees, prem. Annèe, 8e druk, prijs f0,55. Nouvelle Grammaire Fraiifaise, Deuxième Année, 6e druk, prijs f 0,65. Nouveau Keeueil de Thémes et d'Exereiees, Deuxième Année, 6e druk, prijs f 0,65. Nouvelle Grammaire Eran^aise, Troisième Année, 5e druk, prijs ft,25. Nouveau Recueil de Théuies et d'Exereiees, Troisième Année, 5e druk, prijs f 0,80. Cboix de Lectures fransaises etc. Prem. Serie 3e druk, prijs fl,10. Cboix de Lcetnres frangaises etc. Deux. Serie 2e druk, prijs fl,35. Cboix de Lectures fiangaises Trois. Serie prijs f 1,50. Introduction a la Nouvelle Grammaire le partie 3e Ed. prijs fOGO. Introduction a la Nouvelle Grammaire 2e partie 2e Ed. prijs f0,60. Dr. SCIIULTZ en Dr. KOKER. Lntijusche spraakleer, te Stuk, Ety mologie, piijs f 1,25. Latijnsche spraakleer, 2e Stuk, Syn taxis, prijs f t ,25. P. C. HOOFTS Granida, Uitgegeven en toegelicht door Dr. R. A. Kollewijn, prijs f0,60. Dr. II. A. KOLLEWIJN. Lber den Einiluss, Holl. Drama's auf Andreas Gryphius, prijs ft,25. Dr. P. FOKKENS. Beknopte Gesch. der Nederl. Letterk., 2e verbeterde druk, prijs fl,25. J. VAN BR O EK II UI ZEN'S Nederlaudsche Gedichten, Uitge geven en toegelicht door Dr. R. A. Kollewijn, prijs f0,40. Kort begrip der Rhetorica, prijs f0,25. Dr. W. J. A. HUBERTS. Kort Overzicht der Aardrijkskunde, 2e druk, prijs f0,40. J. F. JANSEN. Beroepen, Ambachten, Bedrijven, prijs f0,25. M. DAUVELLIER. Schrijfvoorbeelden, 4e druk, prijs f0,75. Schrijfboek voor loopend schrift, cursus in 12 nummers, prijs per 100 Ex. f8,75 NIEUWE SCHRIJFCURSUS ten dienste van het Middelbaar en Voort gezet Lager Onderwijs. Compleet in vijf nummers, prijs per No. f0,10. APELDOORN. DRUKKERIJ, van de Ameublementen der- Koninklijke paleizen. Aflevering VERFGOEDEREN altijd 14 dagen, WASCHGOEDEREN in korter tijd. Depot te AMERSFOORT Mej. H. A. UOODESTEIS-VAJf LOEVEZIJAI, Krommestraat.

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 3