Gemengd Nieuws. BUITENLAND. Plaatselijke berichten. Provinciale berichten. De leem en kiezel, waarmede deze put of kuil gevuld was, bevatte veel overblijfsels van menschen, paarden, herten, vossen, schapen en honden, bene vens aardewerk uit het Romeiusche en Frankische tijdvak. Ook metalen voor werpen werden uitgedolven, waaronder één, dat veel overeenkomst heeft met het lemmet van een lans of degen. Onder het Romeinsche aardewerk vindt men offerschalen van witte aarde, doch geen enkele is meer gaaf. Volgens Dr. Dubois, hebben gevonden menschenbeenderen aan meer dan honderd personen behoord. Zeer waarschijnlijk is het een kuil, waarin men de lijken ge worpen heeft na den een of anderen veldslag. Dit vermoeden wordt bevestigd; nu men ten stelligste meerit het lang gezochte »Atuatica-Coriovallum" der Ro meinen in de nabijheid te hebben ont-i dekt. Ook de gevonden vuursteenen wapenen zijn zeer belangrijk. Volgens de schrijvers Caumaitin en Ubags hebben de Eburo- nen in deze streken gewoond ook de ligging komt goed niet de beschrijving van Cesar overeen. Van eene stad in het land der Eburonen is niets bekend, ten minste Cesar spreekt daarvan niet. Wel was in het midden eene sterkte, volgens hem »Atuatica" genoemd, waar de Ro meinen hun winterverblijf opsloegen. Volgens de meening van velen schijnt men thans zeer zeker het lang gezochte nAtuatica-Coriovallem" van Cesar te hebben ontdekt, hetwelk allerwaarschijn lijkst heeft gelegen op een uur af stand van Maastricht en Gulpen lusschen St. Geertruid en Kadier en Keer, waar zich thans het gehucht Hontem bevindt. De aldaar gedane ontdekkingen van wegen en muurwerken stemmen althans met de beschrijving van Cesar overeen. Het is uit deze legerplaats dat Ambiorix, opperhoofd der Eburonen, door list het Romeinsche leger, ruim 7000 man sterk, tot verhuizen aanspoorde, en het zeer waarschijnlijk in de vallei van St. Geer truid geheel versloeg. Men vermeent dat het St. Geertruidsche gehucht Moorslag hieraan zijn naam heeft ontleend, nl, sslag der Mooren", onder welken naam de Romeinen nog in deze streken bekend zijn. De slag van Ambiorix, tegen de Ro meinen, werd geleverd in het jaar 696 der Romeinsche tijdrekening of57 j. v. Chr. De gedane ontdekkingen zijn op histo risch zoowel als natuurwetenschappelijk gebied van groote waarde men betreurt het echter algemeen, dat ook hier weer Belgische geleerden met den buit gaan strijken, terwijl van den kant der Ne- derlandsche Regeeting niets hoegenaamd wordt gedaan. Een onderzoek, door haar gesteund, zou zeker de moeite beloonen. Van de heidegronden, in 1843 door het domein-bestuur voor lagen prijs aan verschillende gemeenten op de Veluwe, onder verplichting van ontginning, afge staan, te zamen luim 95,195 hectaren, is van de 16,617 voor cultuur geschikt, tot 1 Jan. 1887 slechts 5986,55 hectaren ontgonnen, waarvan 4504 heet. tot den- neribosschen zijn aangelegd. In 1886 wer den, niettegenstaande de Geldersch-Over- ijselsche Maatschappij van Landbouw de Regeering heeft gewezen op het wen- schelijlte de gemeentebestuier, te herin neren aan de verplichting tot verdere ontginning, slechts 36,98 hectaren ont gonnen. Van de 1900 heet., welke de gemeente Doornspijk ontving, zijn tot heden 280 heet. ontgonnen, van de 3536 heet. van Epe 902 heet., en van de 11,119 heet. van Ermelo 2475 hectaren. Toen prins Ferdinand van Saksen- Coburg te Philippopel aankwam, liet hij den Sultan de verzekering geven van zijn oprechte toewijding en van zijn voornemen om eerbiedig de verplichtin- iWij hadden ons vereenigd en stonden tegenover Wrangels krijgsmacht wij verlorenbijna allen werden we neer geslagen ik ontkwam, om U te red den." ïGoddank, dat ge daar zijt ïVlug nu maar; de paarden staan be neden, als ge tenminste van daag nog maar in de Vesting komt en dat denk ik wel." »En gij Heltmann wilt hier blijven? O ja blijf, en bescherm alles, zooveel ge kunt, verzocht de Gravin." iWel bekome mij het Zweedsche drankje!" riep hij met een giimmigen lach, i>als ik niet dadelijk al het goud en de kostbaarheden overlever. Ik ken Wrangel en zyne bende nik zou het zoo gaarne zien, dat je hier bleef!" Heltmann stond in een zwaren twee strijd. Daar buiten, onder den denne- boom, lag zijn stervende broeder. Gan- golf, boven op den bergp wachtten de landsverdedigers op hem en hier moest hij gevolg geven aan de dringende beden zijner mëesteresse. Besluiteloos za£ hij rond maar een smeekende blik van Pia, gevoegd bij de beden der gravin, besliste ten slotte. uWelnu het zij zoo Maar dat zeg ik u, als ze het mij te erg maken, steek ik gen jegens den Sultan na te komen. De prins meldde tevens, dat hij zich geluk kig zou achten persoonlijk den Sultan die gevoelens te betuigen, zoodra deze het geschikte oogenblik daartoe gekomen zal achten. Men herinnert zich, dat de Duitsche consul te Sofia niet vlagde op den jaar dag van den Keizer van Oostenrijk, omdat hij zich na de komst van Ferdi nand niet beschouwde als vertegenwoor diger van zijn Regeering. Het blijkt nu dat dit geschied is op uitdrukkelijken last van zijn Regeering; Duitschland heeft dus de diplomatieke betrekkingen met Bulgai ije afgebroken. Waarschijnlijk zal Oostenrijk Duitschland's voorbeeld volgen, zoodat dan slechts Engeland en Italië te Sofia vertegenwoordigd zullen zijn. Dat Ferdinand zich hieraan niet stoort en doet alsof er geen Mogendheden zijn, vinden de Bulgaren heel dapper en kan een middel worden om den prins bij een deel van 't volk populair te maken. Men houdt in zekere kringen van iemand, die durft. Toen de consuls der Mogendheden te Philippopel hun wensch te kennen gaven om den prins daar als particuliere personen hun op wachting te komen maken, weigerde Ferdinand hen als zoodanig te ontvangen. De Porte heeft van de mogendheden antwoord ontvangen in zake haar circu laire betreffende Bulgarije. De mogend heden zijn het er over eens, dat de inbezitname van den troon door den Prins onwettig is, doch zij verschillen in hunne opvatting omtrent de wettigheid der keuze. Frankrijk, Oostenrijk, Italië en Engeland zijn niet van hun vorige verklaringen afgeweken, alleen Duitsch land en Rusland openden nieuwe gezichts punten. Duitschland heeft geantwoord den bestaanden toestand in Bulgare niet te zullen erkennen en meent dat de Porte, generaal Herclenes, Ruslarid's candidaat, als prins-luitenant van Bul garije moet erkennen. Rusland ant woordde, dat het spoedig van zijn gere serveerde houding zal moeten afzien. Vooral over bet antwoord van Duitsch land, zoo in den geest van Rusland, maakt de Porte zich zeer ongerust. Volgens de Lanterne, heeft generaal Boulanger, het volgende telegram uit Moskou dd. 17 Augustus ontvangen «De aan een feestmaal onder Déroulèdes presidium vereenigde Franschen en Elzas- Lothatingers brengen een dronk uit op generaal Boulangers gezondheid en zen den hem de betuiging hunner innige toegenegenheid." De Italiaansche regeering heeft bericht ontvangen van generaal Saletta, den bevelhebber der Italiaansche troepen te Massowah, dat Ras Alula eindelijk den gevangen Italiaanschen genie-oflicier, graaf Savouroux op vrije voeten heeft gesteld. Volgens sommigen heeft het Ahessinisch legerhoofd den Italiaanschen officier uitgewisseld tegen een Abessini- schen bisschop, maar anderen beweren, dat de familie van den graaf hem voor 60,000 francs heeft moeten loskoopen. De veldtocht in Burmah heeft den Engelschen reeds groote verliezen berok kend. Tot hiertoe vielen er 1603 dooden en werden 500 personen gewond, waar onder 1004 en 835 inboorlingen. Boven dien zijn 4311 personen door allerlei oorzaken ongeschikt voor den dienst ge- woiden, waaronder 2594 inlanders. Een hevige roodvonk-epidemie heerscht te Londen. Zaterdag waren 750 lijders in de Gasthuizen wegens die ziekte opgenomen. De 1. luitenant D. H. van der Poel van het 1. reg. veld-art. alhier is Zaterdag naar de legerplaats bij Oldebroel; vertrokken, ten einde het bevel over het daar aanwezige treindetachement op zich te nemen en levens den 3. schietcursus bij te wonen. het huis in brand en begraaf mijzelven en den vijand onder de brandende puin- hoopen." dO God zeide de gravin zuchtende, nen wij! Alles te moeten verlaten, wat ons op de wereld lief geworden is. Welk een lotDan zie ik dit buitengoed, waar ik mijne kinderjaren en zooveel gelukkige dagen sleet, misschien nooit terug Welnu!" riep Wildmür Heltmann onrustig wordende, utroost-u met mijn lot! Was ik niet een vrij man, en op mijn grond zoo goed heer en meester als gij of een ander vorst? Toen kwamen die duivels en hebben mij van alles be roofd. Maar wat praten en talmen we toch. kom Toen Heltmann de vrouwen veilig had weggebracht en de zaal weder binnen trad, liep hij fier met het hoofd om hoog, zoodat zijne groote gestalte nog grooter scheen. Het was als of het trutsch ge voel, thans heer te zijn van dit slot, dit slot dat zijne voorvaders in slavendienst hadden gebouwd, hem in zijn eigen oog verhief. Maar reeds zijn vader had zich van de lijfeigenschap losgekocht en hem zelf was het gelukt zich tot een der welvarendsten in de streek op te wer ken toen verloor hij alles door de Zweedsche plunderaais. Een duivelsche trek teekende zich op zijn gelaat. Hij De 1. luitenant L. baron van Ho- gendorp, van het 1. reg. veld-artillerie, is bij beschikking van Z. E. den minister van oorlog benoemd tot officier voor speciale diensten bij het korps, met be stemming om voorloopig te Amersfoort te verblijven. Den 29 Aug. a.s. vertrekt van hier naar 's-Gravenhage een detachement van het escadron ordonnancen, ter sterkte van 1 officier en 55 onderofficieren en minderen met 57 paarden. Gisteren werd nabij de legerplaats te Zeist, door de bezetting van dat kamp. het bataljon mineurs, een bataljon infan terie en twee batterijen Veld-artillerie uit Utrecht, een detachement van het depot-escadron van 't le reg. Huzaren, het escadron ordonnancen en een bat terij der Veld-artillerie van het garni zoen alhier, eene gecombineerde ma- neuvre gehouden, waaraan ook door de Amersf. d.d. Schutterij werd deelgeno men. Na afloop der oefening werd door den leider, luit. kol. Michaelis, de hou ding der schutterij, ten zeerste geprezen. Te ongeveer half drie uur des namid dags waren troepen en schutterij alhier teruggekeerd. De Unie-collecte voor de school met den Bijbel heeft in deze gemeente opgebracht de bruto som van f554.24. Heden slaagde onze stadgenoot de Heer H. R. Struve voor het eerste gedeelte van het notarieel-staatsexamen. Gisterenavond omstreeks 8 uur brak een hevige brand uit in de bloemis terij van v. d. B., aan den Soeslerstraat- weg onder deze gemeente. Het huis en daarachter gelegen schuur zijn tot den grond toe afgebrand, persoonlijke onge lukken hadden daarbij niet plaats. Bij gebrek aan water moest wederom met zand gedoofd worden. De autoriteiten waien spoedig op het terein aanwezig. Door schutterij en po litie werd de orde gehandhaafd. Vooral de schutterij mag hier een woord van lof voor hare ijverige plichts betrachting niet worden onthouden. Na toch des middags pas van een zeer ver- moeienden marsch te zijn teruggekeerd, was, nadat gewapend appel weid gebla zen, weldra het grootste gedeelte der le Compagnie, gedurende deze maand met de brandwacht belast, op het ter rein aanwezig. 325ste STAAT8-LOTEKI.J. Derde klasse. Trekking van 22 en 23 Aug. plOOO loten.) Ten kantore van den Collecteur te Amersfoort zijn aan de navolgende num mers te beurt gevallen Prijzen van f 45. 52, 79, 94, 1940, 1956, 1960, 1969, 1993, 2209, 2223, 2226, 2230, 2233, 4612, 4619, 4634, 4692, 9386, 9401, 9453, 9459, 9477, 9486, 9490, 9710, 9751, 9758, 9761, 9771, 9772, 9787, 9796, 9829, 9830, 9863. 9868, 9870, 9872, 9881. 9882, 12477, 12495, 12505, 12508, 12518, 12535, 12548. 15825. 15846, 15853, 15887, 17515, 17536, 17548, 17571, 19412, 19469, 19474, 19498, 19671, 19674 en 19694. Te zamen 62 prijzen. Lijst van brieven geadresseerd aan onbekenden, verzonden van het Postkan toor te Amersfoort, over de le Helft der maand Augs. 1887. 1. Dorrenbach Amsterdam. 2. Mej. J. Kloosterman i> 3. W. Hoorezen, d 4. J. Oomer. a 5. G. ver Hoven, Goor. 6. H. E. Scheerder, Haag. 7. J. Peterssen, Nijmegen. 8. H. v. Soest, 9. Nieuwsblad Van het Hulpkantoor Bunschoten. 10. C. Blessins, Amsterdam. opende een kast; daarin lagen de klee deren van den vroegeren slot-bewaarder: een statige rok en versierde muts. Daar tegen verruilde hij zijn gehavend boeren pak en bezag zich met spottend welge vallen. »Zoo herkent mij niemand," zeide hij tot zich zeiven. Als zij merkten dat ik ze daarbuiten met den hellebaard op den kop, geslagen heb dan zou ik er slecht afkomen, maar zoo nu ben ik slot-bewaarder en zal mijn woord wel doen ook. Valsch gewaad helpt met valsche taal. Komt nu maar heeren Zweden. Het zal me plezier doen je weer te zien. Daar komt er waai lijk al een aangereden. Een (linke kerel ook. Bij God, 't is dezelfde, dien ik in 't bosch heb ontmoet." De slot-bewaarder schoof het venster toe en liet het hoofd op de borst zinken alsof hij door eene gedachte was ge troffen, die hem zelfs gevaar en wraak lust deed vergeten. De Zweden stormden de zaal binnen. Iwein Falkenburg, hun commandant, voor aan. Volgens zijne instructiën. gaf hij oogenblikkelijk aan een gedeelte zijner ruiters last om op den straatweg naar Bregenz op verkenning uit te gaan een ander deel der troepen moest den weg door 't bosch afloopen, en eene derde Van het Hulpkantoor Soeslerberg. 11. Josteen, Amersfoort. Brief kaarten 1. Pieman Amsterdam. 2. N. v. Veen, Verzonden geweest naar Duitschland. 1. Barones van Imhoff le Norderneij. Verzonden geweest naar Frankrijk. 1. J. Scheltus, Paris. Jan. Het is toch leelijk als je conser vatief bent om bij verkiezingen je stem op een liberaal te gaan uitbrengen. Piet. Dat kan er naar wezen. J. Wat? »Dat kan er naar wezen? Wordt jij ook al beginselloos? P. Ik hoop van neen; rnaar ik maak onderscheid lusschen beginsel en beginsel. J. Juist, en daarom moet je niet stemmen op een conservatief als je liberaal bent. P. Daar hebt je volkomen gelijk aan, als wij alleen te doen hebben met staat kundige beginselen. J. En bij verkiezingen komen geen andere te pas. P. Dat heb je glad mis. De menschen zouden er vrij wat beter aan toe zijn, als in het staatkundige veel rneer gelet werd op zedelijke beginselen. J. Is het dan misschien niet zedelijk, je eigen partij te steunen? P. Dat bedoel ik volstrekt niet; maar het het algemeen belang moet boven het partijbelang gaan. J. En meent dan iedere partij niet, dat op haar wijze het algemeen belang het best wordt bevorderd? P. Iedere partij welmaar toch zijn er bij iedere partij wel leden, die hun stoffelijk belang, hun heerschzucht of hun persoonlijke voorkeur of afkeer boven alle andere Belangen laten gelden, en daarom'kan het zich voordoen, dat iemand een candidaat zijner eigen partij om minder gewenschle eigenschappen, geheel ongeschikt acht om het algemeen welzijn te bevorderen. Utrecht. De Utrechtsche Kiezersver- eeniging heeft in eene j.l. Maandag avond door haar gehouden vergadering tot candidater. voor de Tweede Kamer gesteld, de heeren J. Duyvis en Mr. W. Roijaards van den Ham. Ranrn. Zaterdagavond ten T/t ure is op Soestdijk aangekomen de heitogin van Albany, met hare twee kindertjes. Op de stoep van het paleis werd zij opgewacht door de koninklijke familie, die haar recht hartelijk ontving. Nunspeet. De kerkelijke geschillen in deze gemeente zijn nog niet geëindigd. Men heiinnert zich, dat de predikant Ds. Kuijper door het Prov. Kerkbestuur van Gelderland voor twee maanden in de bediening van zijn ambt is geschorst. Hiermede niet tevreden zijnde, is ge noemde predikant in hooger beroep ge komen hij de Synode, die de zaak terstond na de gewone beraadslagingen in behan deling zal nemen. Misschien is dit het begin van het einde. Ermeloo. Meldden wij vóór eenige dagen, dat men ook hier pogingen aan wendde om tot de reformatie te komen, thans heeft de zaak haar beslag gekregen. Onder leiding van Ds. Lion Cachet van Rotterdam werd een kerkeiaad benoemd, die zich terstond van de Synode losmaakte en tot de Doidtsche kerkorde wederkeerde. Reeds in deze week zal met het bouwen afdeeling poort en torens van het slot bezet houden en aan niemand toegang of uilgang toestaan. Daarna wendde hij zich tot den slotbewaarder, die zich met hoogachting op eerbiedigen afstand hield en vraagde naar den Heer van het slot. »De graaf stierf in den slag bij Nord- lingen den heldendood voor zijn Keizer en zijn vaderland," was het antwoord. aEn waar is de Gravin?" «Hare Grafelijke hoogheden zijn naar Bregenz gevlucht. Daarop beval Falkenburg aan den Slotvoogd, vertrekken gereed te houden voor Generaal Wrangel en tweedens voor eene voorname dame, die op dien dag nog zoude aankomen. De slotvoogd verzekerde dat hij wel voor den Generaal inkwartieringen ver zorging zoude hebben maar niet voor de Markiezin Marfisa von Zaïden. Verbaasd dat hij uit den mond van den slotbewaarder die dame bij haren naam hoorde noemen, vraagde Falkenburg van waar Heltman haar kende. »0 die" zeide de slotbewaarder op boosaardigen toon, iwie kent haar niet! Men noemt ze overal de krijgsfurie waar ze komt, brengt ze dood en verderf mede. Ik heb ook geen levensmiddelen meer »Bah!" zeide de ruiter lachende >wat eener houten hulpkerk een aanvang wor den gemaakt. Harderwijk, 22 Aug. Heden middag had de jaarlijksche schietwedstrijd der d.d. schutterij plaats. Onder begunstiging van zeer schoon weder trok de troep te één ure, vooraf gegaan door de muziekvereeniging de Harmonie, naar het schietterrein. De uitslag is als volgt Kader met beaumont-geweer. le prijs een barometer, sergeant D. Bonhoff; 2e prijs twee bronzen kannen, serg. H. v. d. Toom; 3e prijs een wijnglas met zilveren voet serg. H. Saager, resp. met 47—45 en 43 punten. Schutters, le prijs een theeservies, schutter Bouw; 2e prijs een wekker, schutter Gerards; 3e prijs een horloge met ketting schutter Franken. Na afloop had op het gemeentehuis de prijsuitdeeling plaats. De hitte van dezen zomer, zegt het Handelsblad van Antwerpen en de droogte, waarmeè zij vergezeld ging, hebben vele menschen doen klagen. De regen en de kou, die er op volgden, doen het nog meer. 't Is ook, alsof men ons van het eene uiterste naar het andere wilde brengen, voor eenige dagen vernamen wij dat men te Turnhout sneeuw heeft waargenomen. Te Maldeghem, in West-Vlaanderen, heeft het gevroren, zoodat de grashalmen en het aardappelloof wit waren en zelfs de plant er eenigszins door geleden heeft. In 't zuiden van ons land heeft men het zelfde verschijnsel waargenomen. TeCarls- burg daalde de thermometer tot 0,3, te Vielsalm, tot 1.1. In andere streken der Ardennen zijn aardappelen, komkommers en snijboonen op 't veld bevroren. Te Parijs heeft zich onder leiding van den prefect eene vereeniging gevormd, die zich ten doel stelt de restauratie houders te dwingen alle vleeschgerechten volgens gewicht te berekenen. In het prospectus wordt gezegd: De spijskaarten wijzen meestal vrij hooge prijzen aan en daarom is het niet billijk dat de gasten totaal afhankelijk zijn van de willekeur des restaurateurs. Wanneer men een broodje voor een dubbeltje koopt en het is lichter dan het voorge- schieven gewicht, mag men zich bij de politie gaan beklagen. Maar een beafsteak van f0.90 a fl mag zoo groot als een rijksdaalder zijn en men kan er niets aan doen! Twaalfduizend personen heb ben zich reeds bij de Vereeniging aan gesloten. Vele werklieden te Parijs zijn buiten staat om gedurende de vacantie voor hunne kinderen te zorgen, omdat vader en moeder van den morgen tot den avond aan het werk zijn. De kinderen loopen dientengevolge zonder toezicht op straat, Om in dit euvel te voorzien heeft de ge meente Parijs, met hulp der school- autoriteiten, in verschillende wijken vacantie-klassen in 't leven geroepen, die geregeld en goed werken. Omtrent de Berlijnsche speelholen wordt, naar aanleiding van een groot spelersproces, dat onlangs behandeld werd, het een en ander aan het licht gebracht, dat tot nog toe veiborgen bleef. Men betitelt die spelers, die door middel van het spel in hun onderhoud voorzien, en het dus als 't ware beschouwen als een bedrijf, met den naam slokker". De voornaamste van deze zijn de houders van de bank in de aiistocratische clubs. Voor hen is er alleen in den winter iels te halen, 's Zo mers wordt er weinig gespeeld, slechts in de drukst bezochte badplaatsen en in besloten gezelschappen. De tweede cate gorie der lokkers zoekt hare offers hij de welgestelde handwerkslieden, jonge koop lieden, beambten, enz Hierbij is het too- niet in het slot is, zullen wij wel halen. Ik hoorde, dat er hier in de streek veel rijke boeren zitten, onder andere moet hier in de buurt een zekere Wildmür Heltmann wonen, die rijk genoeg is, om allen te onthalen." De slotvoogd lachte en zeide: »Die heeft reeds lang niets meer wat hem zijn slechte zoon heeft gelaten, is door uw krijgsvolk onder Bannière medege nomen. Hij heeft geen eigen huis en hof meer ïEn waar woont hij dan vraagde de Zweed haastig. »Waar? Dood zal hij wel zijn, en dat is het beste ook. Daarbuiten op den Gods akker is hij goed bewaard." De Zweedsche hoofdman ging naar het venster, en zag ernstig naar buiten. De roode tint was nog niet geheel van den horizont, daar brandde een klooster met het daarbij liggend dorp. Hij wist dat. Than3 wendde hij zich om, en zeide nSlotvoogd, ik heb de strengste orders, en kan daar niet buiten gaan. Open uw kelders en spijskamers. Vooiwaarts!" Wordt vervolgd)

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 2