VOORWAARTS Advertentiën. Ontvangen: AFBRAAK, 5IKAA81IPEL-8AP H. van Esveld Rzn., Gebr. PIECK. Leerboeken 3R.S ■shrthmruter iron's BOEKHANDEL. F. C. M. Bloem. De Amersfoortsche HOOUSDmCT-VHEMI» I. E3L1I SCHIEDAMMER GENEVER, W, /F. A. GROENHUIZEN, FLUWEEL a 70 CL ZIJF DAffiS-Mffl a 24 Cent, Offlcieele Publicatie. MM pMöe GENEVER, één dubbeltje FMNI KWALITEIT GOEDEREN HORLOGES, Eene prachtige sorteering \A ^/VKRKOOPEN: van ROODH BËSSEKGENEVER SPAANSCHE WIJNEN COGNAC Inmaak-BRANDEWIJN zuivere MOUTWIJN, "Vraag het van ons bekende l'./i El breed wederom een rnime kenze ONTVANGEN. Dagblad voor het Volk, NORMAALSCHOOL, LAGER- en Uitgebreid- LAGER- ONDERWIJS. Uitgaven maakt bekend: dat zij in hare vergadering van den 20sten Augustus laatstleden heeft be sloten zich onder cle tegenwoordige omstan digheden te onthouden van het stellen van Candidaten voor deze verkiezing van LEDEN voor de TWEEDE KAMER der STATEN- GENERAAL. Dat zij het echter vvenschelijk acht, dat de ontwerpen tot herziening der Grondwet wor den aangenomen, weshalve zij iederen kiezer uitnoodigt zijn stem uittebrengen op die Can didaten, van wien men zeker weet clat zij zich met de ontwerpen der Grondwet kunnen ver eenigen. 9 Confectiemagazijn, op den Hof No. 329 te Amersfoort. NIGHTCAP. Horlogeen Instrumentmaker Havik hoek Lavendelstraat, KLOKKEN, REGULATEURS, WEKKERS, SPEELDOOZEN, 1 Glazen- en Gutta-PerchaSpuiten, BAROMETERS, Boter- Kaas- en Melkwegers. BESTE NICKEL HORLOGES TEGEN ALLE CONCURREERENDE PRIJZEN. neel van den strijd de achterkamer inde eene of andere restauratie. Dievan de laag ste klasse zijn te vinden in kleine kroe gen, waar bij een overvloedig gebruik van bier en sterken drank gespeeld wordt. De inzet is naar evenredigheid van den welstand der spelers zeer hooog. Daar hier dikwijls gespeeld wordt met gemerkte kaarten, eindigen de speelavonden van deze laatste soort veelal met bloedige twisten en vechtpartijen. Het aantal «lok kers", die van het spel hun handwerk maken, bedraagt te Berlijn wel 2000; het aantal offers van de lokkernij. die allen meer of minder door den speeldui- vel geruïneerd worden, kan men op het vijfvoud daarvan stellen. Dezer dagen steeg te Boulogne sur Mer de luchtreiziger Revertegat met zijn ballon op. Toen hij op een hoogte varr 200 meter was, werd hij door een krachti- gen luchtstroom naar de volle zee gevoerd. Men zag echter plotseling den ballon dalen; de luchtreiziger had de klep opengezet, het schuitje raakte het water, maar sprong weer op, kwam telkens nu in, dan uit het water, en dreef intusschen verder weg. De snelvarende stoomboot Faidherbe en een aantal jachten trachtten den bal lon in te halen, welke, half ledig, den wind ving als een zeil, en in snelle vaart werd voortgedreven. Men wanhoopte aan het behoud van den luchtreiziger, toen een visschersvaar- tuig, dat van den anderen kant kwam, zich door goed overlegde bewegingen, in den weg van den ballon stelde. Zoodra deze aankwam, wierp men van dit vaar tuig een ankerdreg uit en greep het schuitje. De Faidherbe was intusschen genaderd en daar werd de ballon met den luchtreiziger aan boord geheschen. Een zeer zwaarlijvig heer nam het besluit, om een kuur te beginnen, ten einde zooveel mogelijk de slankheid terug te krijgen. De man deed plechtig afstand van zijn bittertje en glas bier en at slechts die spijzen, die de kuur in de hand werkten. Van dat oogenblik af kon de brave man geen weegschaal of weegtoestel met rust laten en offerde hij aan de machine, die men tegenwoordig overal aantreft, heel wat van zijD spaarduitjes. Maandag bevond hij zich op het markt plein der Voedingstentoonstelling te Am sterdam, en indachtig aan het feit, dat hij veertien dagen geleden bij «Kras" 98 kilo bleek te wegen, wilde hij thans eens zien of zijn gewicht ook was afge nomen. Hij stapte op een toestel, voor het raadhuis geplaatst, offerde drie cen ten en ziet de wijzer wees 85 kilo aan. Onze vriend glom letterlijk van plei- zier en had schik voor drie; later echter rees twijfel in zijn ziel, hij probeerde het met een toestel aan 't begin van het plein en thans wees de wijzer onverbid delijk op 98 Men kan uil deze ware geschiedenis leeren, dat de nieuwerwelsche weegma chines volstrekt niet altijd veitrouwbaar zijn, en dat iemand, die met alle geweld centen in een gleufje wil werpen, 't beste doet die in den spaarpot van zijn kroost te stoppen. (Rolt. Nbl.) Uit Bremeriiaven wordt van 20 Aug. gemeld, van hoeveel belang het is bij stormweder en hooge zee gebruik te maken van olie tot stilling der golven. De gezagvoerder van het stoomschip «Main" rapporteerte dat op de reis naar New-York, op 50° N.Br. en 20u W.L., bij stormweder en hooge zee van voren om de West koersende, het schip van voor tot achter door de zee overloopen werd, waardoor de passagiers niet op het dek konden verkeeren en de sloepen door het slingeren van het schip gevaar liepen om vol water en weggeslagen te worden. Om de hooge zee te doen bedaren, werd vóór in de gemakpijpen werk ge- gestopt en olie er bovenop gegoten, welke, door het werk heen, naar buiten drup pelde. Onmiddellijk zag men de uitwer king van de olie op de zee, dewijl van af den achterkant van het fokkelwant geen water meer op het dek kwam. De zee had blijkbaar door de olie haar kracht verloren en men kon de deuren en toe gangen tot de kajuit weder openzetten, terwijl ieder zich op zijn gemak op dek kon bewegen. De BURGEMEESTER van AMERS FOORT, Gelet op het koninklijk besluit van den 17. October 1820 (Staatsblad No. 22)-; Brengt ter kennis van de ingezetenen dezer gemeente, dat tot het uitgeven van PATENTBLADEN o. h. dienstj. 1887/88, ten raadhuize zal worden zitting gehou den op Maandag, den 29sten en Dinsdag, den 30sten Augustus aanstaande,'s namid dags van 2 tot 4 uren, en dat de niet- afgehaalde patentbladen door den deur waarder van 's rjjks belastingen zullen worden bezorgd, tegen betaling van tien cents. Amersfoort, den 20. Aug. 1887. De Burgemeester voornoemd, W. A. CROOCKEWIT, Weth., loco burg. GEVONDEN OP OEN OPENBAREN WEG Een tabaksdoos. Rechthebbende vervoege zich ter terngbekoming aan het bureau van politie. MARKTBERICHT. Nijkerk,22 Aug. Tarwe f7.00 a f8.Boekweit f 5.4. a f5.80. Garst f 5.a f G.00. Haver f 4.4 a f3.80. Duivenboonen f 0.a fO.OO Rogge f5.00 a f5.30. Boter fl.00 a f '1.20. Eieren 3 a 4 cent. Schrammen 8 stuks f 12.af 16.Biggen 96 stuks f5.a f7..Runderen 103 stuks f35 a f180.Schapen 42 stuks f8 a f 15. Het locaal comité van de Unie „Sebool met den Bijbel" brengt bij deze hun dank aan de welwillende gevers op 17 Augustus II. Namens het Bestuur, H. W. NIEUWB0ER, Secretaris. ófyi- n*/- zirart en gekleurd De deurwaarder D. C. PRINS te Amersfoort, zal op Woensdag, 31 Aug. 1SS7, 's morgens 10 uur, op het terrein nabij de voormalige Schors/abriek van wijlen den Heer WOLFF, even buiten de Ulrechtschepoort aldaar, «1 contant Eene aanzienlijke partij afkomstig van voormelde fabriek en verdere gebouwen, bestaande in: Eene groote partij ïuetselsteeneu, ongeveer 50 zware balken, palen, planken, kap- en ribbont, Complete porte- brisce, staldeuren, tuimelramen, luiken, kozijns, trappen, schot ten, schoorsteenmantels, ijzeren deuren, ramen en pijpen, riool- potten, kalkpuin enz. Breeder bij biljetten en 's morgens vóór den verkoop te zien. per flesch f 1.halve f 0.60. Zoolang de voorraad strekt opruiming gewas 1886, a f 0.65, 0.70 en 0.80 per Liter. Per Hectoliter f 62.zonder fustwerk per anker. onversneden zuivere Medoc f 28. Bordeaux St. Estephe St. Emillonvan 30 tot 33. Baour Ceniac St. Julien oude Pauellac 34 45. Direct geïmporteerde van het huis Carcia Del Salto f 1.20, 1.50 en 1.80 per 11. Kijn-, Moezel- en diTerse Wijnen. per fl. ƒ1.40, 1 50, 1.80 tot 4.per Hectoliter zonder accijns naar te maken conditiën. van ƒ0.90 tol 1.10 per Liter. Prijscouranten op aanvraag gratis. Lieve-vrouwe-plein T 67, eenig agent in SINAASAPPEL-SAP voor de provinciën Gelderland en Utrecht TE AMERSFOORT. Het goedkoopste Dagblad, zoowel voor het adverteerend als het lezend publiek, is Abonnementsprijs ƒ1.15 per 3 maan den, franco thuis. Advertentiën 5 Cents per regel. Exemplaren ter kennismaking worden op franco aanvrage gratis verstrekt. In alle plaatsen van Nederland worden agenten gevraagd. Bureel Brieboningeustrant 7, Amsterdam. voor en voor het van A. M. KOLLEWIJN, Nz. Leerboek der Alg. Gesch. Ie deel, Oud heid, 5e druk, prijs f 1,50. Leerboek der Alg. Gesch., 2e deel, Mid deleeuwen en Nieuwen tijd, 4e druk, prijs f2.40. Leiddraad, bij liet onderwijs in de alg. gesch., prijs f2,50. Leerboek der Tnderlandscbe Gesch., 7e druk, prijs f 1.90. Beknopt overzicht der Alg. Gesch., 4e druk. prijs f0 40. Gesch. van Nederlandsch Oost-en West.- Indië, prijs f 0.90. Kleio, Verhalen en Schetsen uit de Gesch. der Oudheid, prijs f2,50. Geb. in Prachtband, prijs f3. Kleio, Verhalen en Schetsen uit de Gesch. der Middeleeuwen, prijs f2,50. Geb. in Prachtband, prijs f3. Kleio, Verhalen en Schetsen uit de Gesch. van den Nieuwen tijd, pr. f2,50. Geb. in Prachtband, prijs f3, DUBOIS. Nouvelle Grammuire Frangaise, prem. Année, 8e druk, prijs f0,55. Nouveau Keeucil de Tkèuics et d'Exereiees, prem. Année, 8e druk, prijs f0,55. Nouvelle Grauimaire Frangaise, Deuxième Année, 6e druk, prijs f 0,65. Nouveau Reciieil de Tbèuies et d'Exereiees, Deuxième Année, 6e druk, prijs f 0,65. Nouvelle Grauimaire Fran^aise, Troisième Année, 5e druk, prijs fl,25. Nouveau Recueil de Tbëmes et d'Exereiees, Troisième Année, 5e druk, prijs f 0,80. Cboix de Lectures frangaises etc. Prem. Seiie 3e druk, prijs f1,10. Cboix de Lectures frangaises etc. Deux. Serie 2e druk, prijs fl,35. Cboix de Lectures frangaises Trois. Serie prijs fl,50. Introduction a la Nouvelle Grammaire le partie 3e Ed. prijs f0.60. Introduction a la Nouvelle Grammaire 2e partie 2e Ed. prijs f0,60. Dr. SCHULTZ en Dr. KOKER. Latijnscbe spraakleer, le Stuk, Ety mologie, pi ijs fl,25. Latijnscbe spraakleer, 2e Stuk, Syn taxis, prijs f 1,25. P. C. HOOFVS Granida, Uitgegeven en toegelicht door Dr. R. A. Kollewijn, prijs f0,60. Dr. R. A. KOLLEWIJN. IJber den Einiluss, Hol). Drama's auf Andreas Gryphius, prijs fl,25. Dr. P. FOKKENS. Beknopte Gesch. der Nederl. Letterk., 2e verbeterde druk, prijs f l,25. 154 A' BROEKHUIZEND IVederlandsche Gediebten, Uitge geven en toegelicht door Dr. R. A. Kollewijn, prijs f0,40. Kort begrip der Rlietorica, prijs f0,25. Dr. U'. J. A. HUBERTS. Kort Overzicht der Aardrijkskunde, 2e druk, prijs f0,40. J. F. JANSEN, Beroepen, Ambaebtcu, Bedrijven, prijs if 0,25. M. DAUVELLIER. Schrijfvoorbeelden, 4e druk, prijs f0,75. Schrijfboek voor loopend schrift, cursus in 12 nummers, prijs per 100 Ex. f8,75 NIEUWE SCHRIJFCURSUS ten dienste van het Middelbaar en Voort gezet Lager Onderwijs. Compleet in vijf nummers, prijs per No. f0,10. in Bij de opening zijner Boek en kandel in aanverwante artikelen op Vrijdag20 dezer beveelt ondergeteekende zich beleefd in de gunst der geachte ingezetenen aan. Door een degelijke en loijale hande ling zal hij trachten zich een ieders ver trouwen waardig te maken. Hoogachtend, UEd. dw. dienaar, Amersfoort, 20 Augustus 1887. Het Bestuur der Amersfoortsche Hoofdkiesdistrict-Vereeniging, <7J. L. NEPVEU, Voorzitter. U J. VAN DER LEEUW. E. L. H. VAN LANSCHOT HUBRECHT. H. W. A. VAN DEN WALL BAKE. J. BAAK, Secretaris. Ondergeteekende heeft de eer zijne geachte clientèle te berichten, dat hij een bekwaam coupeur aan zijn zaak verbonden heeft, zoodat hij nu in de gelegenheid is spoedig op maat te leveren tegen concurreerende prijzen, 15 pCt. beneden de gewone prijzen en 10 pCt. korting voor contante betaling. Men wordt vriendelijk verzocht de stalen welke in ruime keuze voorhanden zijn, aantevragen opdat men kennis neemt van de groote sorteering die hierin voorhanden is. Onder aanbeveling, UEd. Dw. Dienaar, Merk: VERKRIJGBAAR in KELDEKFLESIÜCHESr van 1 Liter a ƒ1,15 per Literllesch bij Th. II. G. in gedistilleerd en Tabak.skerverij „DE MOOR", Amersfoort. NB. Als betvijs van echtheid is cachet en kurk steeds voorzien van den naam der firma P. IIOPPE. heeft voorhanden een prachtige keuze Gouden, Zilveren en Nickel IFEilfcTIDTJ'XjES, en Gouden, Zilveren, Nickel en Stalen BRILLEN en PINCE-NÈZ, WINDKUSSENS, CLYS0-P0MPEN, IRRIGATEURS, S&&4SC6&&K» alle soorten van THERMOMETERS, Keparatiën aan $1 deze artikelen ook aan KlVIK-BAROMETEItS bijzonder billijk en zeer spoedig.

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 3