GRONINGER BEDDENWINKEL, BEDVEEREN EN GEWASTE BEBBENTIJKEN. Petroleum-Lampen, Firma J. G. THIES. De van ouds bekende ©e Se A H H HE S 'H lij MATRASSEN EN BEDDEN. Cretonne Satinet en Zijden Dekens. w Lampe-Belge branders, Prachtige TURF- en KOLENBAKKEN. H. J. BONNIER. BElDMWIfflll v. i BOOSTEB, lof, 2( huis hook Zereuhuizeu, 0/7 SP Souvenir aan Amersfoort, een handgeld van DRIE HONDERD GULDEN. Langestraat A 6, Hand- en Stormlantaarns, LICHTBUEIERS KAPSCHALEN, SOLIED GUTAPERCHA-DOEK. BOEK-, COURANT- M HANDELS-SNELPERSDRUKKERIJ. Specialiteit in Amersfoort. Slothouwer Zoon. /^Holloway's Pillen. voor de LEVERING van alle soorten Groote heuse in eigen gemaakte Groote voorraad Groote voorraad IJzeren Ledikanten, Veldbedden, Ruststoelen, Picë en Wafelsprijen. UITS TO OMEN van Beddengoed en VERNIEUWEN van alle soorten Matrassen. Alles tegen concnrreerende prijzen. PH CD VISITEKAARTEN. Uitgever NIEUWE AMERSFOORTSCHE COURANT. EelttnolMs, Hoornvlies, Nacht-Lampen, Wand-lampen, Lampen-kappen, Lampen-glazen, Dessert-lampen, Lampen-hoedjes, Voet-lampen, Lampen-tulpen, Ring-lampen, Loop-lampen, Lampen-pit, Lampen-schoorsteentjes, Scherm-lampen, Dwalm-schalen, Vaas-lampen, Gas-kommen, Hanglampen, Katrol-lampen, Dubbel sterke Gas-glazen en Beste Fransche Nachtpitjes, tpz ste 3& YerseLiLIeD.dc kwaliteiten ia EospitaaiLiaaea of KraamMdoet Groote keuze in boven- en Molton-onderspreien. 14 OOST-INDIE. Lren van vertrek der algemeene Communicatie-middelen voor Amersfoort. beveelt zich minzaam aan LEVERT GezondheidsBED, PELUW en TWEE W** KUSSENS voor f4 50 GezondheidsMATRAS t 8.50. Springveeren MATRAS van af f 14.50. w O H O Binnen den kortst moge lij ken tijd worden onderstaande werken alhier vervaardigd Brochuren. Bestekken. Prijscouranten. Circulaires. Rekeningen. Wissels. Kwitantiën. Briefhoofden. Etiquetten. Programma's. Enveloppen. Menu's. Verlovings- Huwelijks- en Overlijdingsbrieven. Adreskaarten. Strooi-, Winkel- en Aanplakbilletten. Alle soorten STATEN voor Gemeente en Rijks-ambtenaren. W CO O O t*J t* p P ar? cc co C+" >1 p p et- enz. worden in korten tijd radicaal ge nezen, zonder pijn, door It ADkAUEK'S speciaal middel uit de Roode Apo theek te Posen, prijs per flacon met gebruiksaanwijzing en penseel 50 cent Contant, franco p. post 05 ent. Cen- traaldepot Wed. J. RAVE, Zwolle. Te Amersfoort bij ALPHONS ANNEGARN. De ondergeteekende heeft direct uitroe fabriek ontvangen TWEE WAGONLADINGEN verschillende soorten zoowel met koord, plat, rond, Duplex, Gloeilicht, LTniversall en uitmuntende in qualiteit en zeer lage prijzen. Voor U.K. Winkeliers, extra voordeelige Condities. BEURSBERICHTEN. Perc. 23 Aug W. eiiz. enz. Terkoophuis op den Hof te Amersfoort. Nederland.Scb. Ct. dito dito dito dito dito Oblig. -1888. dito dito 1883. dito 1884. dito volgef. recep. dito. Ilong. Oblig.-L. 1867. dito Papier dito goudleening dito dito 1881 Oostenrijk. Obl. in pap. Oblig. dito Febr./Aug. dito Zilver Jan./Jult dito dito Apnl/Oct. Polen Obl. Schk. 44. Port. Obl. Btl. 53 84 Rusland. Obl. Hope Co. 1798/1815 Cert. Hamburg 1820 Ct. Insch. 5e S. 1854. dito 1864 f 1000 dito dito £100. dito 1866 M000 dito dito 100 dito 1877 20—100 dito le Oosters. Leen. dito Tweede dito dito Derde dito dito 1872 gec. 50 100 dol. dito 1873 gec. 50 100 dol. dito 1860 2e 100 dol. dito 75 gec. 50-100 dol. dito 1880 gecons. Oblig. Leen. 1867/69 Russische Goudl. 1883 Spanje. O. Perp. Sch. Turkije. Geconvert. ser. D. dilo dito dito ser. C. Egypte. Obl. 1876. Spoorweg-Leening 1876 Vereen. Staten. Obl. 1876 Mexico. Obl. 1851 dito 1864. Braz. Oblig. Lond. '65 dito Leening 1875 dito dito 1883 Peru. Obl.-Leening. 1870 Obl.-Leening 1872 Venezuela Leen. 1881 Stedelijke Leeningen Amsterdam. Oblig. 1861 4 dito dito 1886 Rotterdam Oblig. dito dito 1883 21/s 3 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4% 41 4 4 4 5 4% 3 3 5 5 4% 1886 74% 887% 99 100% 70% 91% 8015/J, 6413/,, 65%, 661/b 653/, 827/8 563/, 101 9/m 523/, 547/8 991% 973/8 99% 97 971/a 52 528/J, 521/, 937/s 94% 925/, 895/B 761/, 831/t 1028,, 637/!, 145/u 145/1, 73% 98% 1071/, 3! 136/8 1011/, 1003/g 951/8 163/1, ■14% 417/i, 983/s 98i.-4 981% °Of, M V* Indu.8tr. en Hnanc. onder nemingen. Ned. Afr. Handels-Vennootschap Amsterd. Ilyp.-Bank P. br. dito dito dito Ainsterd. Kan. Maatsch. A Obl. dito dito Gemeentc-Crediet Oblig. dito dito Nederl. Bank Aandeelen. Nederl. Handels-Maats, dito Duitschland. Aand. Rijksb. dito. Cert. adm. Amst. Hongarije. Pandbrieven B. Oostenr.-Hong. Bk. A. I Pbr. (Boden) Cr.-An. Rusland. Tdbr. Hyp.-bk. dito Centraal Bank Heden verschijnt 12 Stadsgezichten, Cabinetformaat in keurig net bandje. prijs bij inteekening 1.50 i buiten t f 3. Verzweringen van eiken aard, wonden, zweeren, kwade beenen. Wanneer door bezeering, zwakken bloedomloop, slecht bloed en verwaarloosde koude, eene ont steking, gevolgd van verzweeringen, de lagere ledematen beeft aangevallen, kan de lijder zonder vrees van teleurgesteld te worden op genezing hopen door liet gebuik van Holloway's beroemde zalf, welker naam en faam ter genezing van zulke kwalen over den gelieelen bewoon den aardbol heeft weerklonken; getuig schriften in alle talen zijn ontvangen ge worden, waarin hare wonderlijke heelende eigenschappen algemeen geprezen worden. In alle verouderde gevallen moeten Hol loway's Pillen ingenomen worden, terwijl zijne Zalf gebruikt wordt; beiden hebben de beste uitwerking, en bezorgen eene pijnlooze en snelle genezing. Onder hun nen vereenigenden heilzamen invloed nemen de slimste wonden of verzweringen spoedig een veel gezonder karakter aan, en zij worden weldra gevuld of saamge trokken, totdat de huid geheel hernieuwd is en gezondheid en kracht terugkeeren. 1 pers. ijzer ledikanten in bruin, blauw en geel f4 50, f5.00, f5.75, f6.— en f 6.25. 2 pers. dito dito f7.f7.25, f8.25, f8.75 en f9.—. 1 pers. plaatijzer in mahonie- en eiken hout geschilderd met hemel f 17.50, zonder hemel f 15. 2 pers. dito met hemel f 22.f 23. en f25. 1 pers. kinderledikanten in bruin, blauw en geel, van f 4.25, f 4.50, f 5.en f 5.50. Dezelfde grootten met dubbel omslaande kanten, van f 6.50, f 6.75, f 7.en f7.25. 2 pers. kinderledikanten f5.75 en f6. Met dubbel omslaande kanten f 7.50 en f8.-. Gewone blauwe kapwiegen f2.50. Dito wit gelakt f2.75. V\ itte kapwiegen uit enkel gevlochten ijzerdraad f5.en dubbel gevlochten f5.75. Wit gelakte scbommelwiegen met stang hemel f7.—, f9.— en flO.— Met dubbelde hemel en kroontjes in 8 verschillende elegante modellen, van f 10.50 tot f20.—. Zeer doelmatige 1 pers. waschtafels met spiegel f 5.50, zonder spiegel f 4.75. IJzeren vuurmanden zeer practisch, van f5.50 af. Deze artikelen, worden ook geheel compleet, net bewerkt, tegen concnrreerende prijzen afgeleverd. 4'/s 4 2 4 4Vj 4 4% 5 5 Bij contante betaling van BEDDEi\-ARTIKEI,EN wordt 5 PROCEA'T korting toegestaan. Nederlanders, die dienstnemen bij het Indische leger ontvangen, bij het aan gaan van eene zes-jarige verbintenis, Aanbrengpremie TIEN GULDEN. Nadere inlichtingen zijn gratis te bekomen bij het Departement van Koloniën en bij alle Burgemeesters. Spoorweg-Leenlngen. Holl. IJz. Spw. Aand. Holl. IJz. Sp. Oblig. 4 Expl. Staats-spoorw. Aand. dito Obl. 187y.8l 4 Ned. Centr.-Sp. Aand. Obl. dito dito gest. dito. Ned.-Ind. Sp. Aandeelen. Rijn-sp. volgef. Aandeelen dito 1865;85 Obl. 4 N.-Brab. Boxtel 1875/80 gest. Hongarije. Theiss-Spw. Aand. 5 Theiss-Spoorweg Obl. 5 Italië. O. V. Emm. 3 Zuid-ltalië. Spoorweg Oblig. 3 Oostenrijk. Fr. O. Spw. Obl. 3 Gisela Spw.-Aandeelen 5 Polen. Wars. Br. A. 4 Wars. Weenen dito Portugal. Kon. Tr.-Afr. le H. 5 Rusland. Gr. Sp.-Mts. A. 5 Baltische Spw -Aand. 3 1 Jelez Griasi Obl. 5 Jel.-Orel Obl. f 1000 5 Kursk-Ch. Az. Ob. 100 dol. 5 Los. Se wast. Ob. f 1000 5 Morsch-Sysran Aand. 5 Orel-Vitebsk Aand. 5 dito dito Aand. 5 Poti-Tiflis dito f1000 5 Riaschk-Wiasma. A. 5 Zuid-W.-Spoorw. Obl. Amer. Central Pacific. Obl. dito Calif.-Oreg. dito 6 Chic. Cert. Pref. st. Obl. Denv. Rio-Gr. 7 Aand. Miss. K. Texas Obl. St. Paul Min. en Manitoba Spw. dito 2e Hyp. Schuld 6 U. Pac. Obl. 6 Brazilië. Spw.-Leening 5 Premiën-Leeningen. Nederl. Stad Amsterdam f 100. 3 Amst. Kan. C. v. Aand. dito Rotterdam 3 Gemeente-Crcdiet 3 België. Stad Antw. '74 3 Stad Brussel, fr. 100 '79 3 Hongarije. Hong. Hyp.-Bank 4 Theisloten 4 Oostenrijk. Stsl. 1854. 4 dito dito 1860. 5 dito dito 1864. Crediet-Anst. 1858. Obl. K. K. Pr. B. Cr. Anst. 3 Stad Weenen 1874. Pruisen. Keulen-Minden Sp. 3i/j Rusland. St.l. 1864 5 dito dito 1866 Spanje. Stad Madrid 1868 3 Turkije. Spoorweg-L. 3 811/2 102 101 521/, 102% 101% 202 1067/a 1351/a 130 75% 418% 84 74% 1451/3 102% 1163/, 102 24 72% 138 883/, 463/, 101 831/, 603/8 615/8 763/, 82 471/a 76% 79% 115% 505/8 907/s 97 843/, 83% 3U/, 90% 891/3 98% 28% 553/8 115 101% 146 119 277/s 1123/, H81/3 115% 84% 110 102 105 103 84 991/3 103% 108% 1313/, 144 82% 102 1313/, 141 1327/g 425/g 6% Nederlandsche Ceniraal-Spoorweg. Zomerdienst, geopend 1 Juni 1887. Naat UtrechtAankomst te Vertr. AmersfUtrecht Rottd. 's Hage 7,20+ 8,30 11,22 2,47 6,9 8,22 9.3 9,45 9,4 11,44 3,24 6,38 8,44 9,40 10,20 Alleen Zaterdag. 9,16 10,8 1,4 4,28 7,34 9,44 11,26 11,45 9,27 10.18 I,9 4,40 7,44 9,54 II.31 11,50 11.50 Arnh. 9,53 10,45 2,10 4,55 10,20 Naar Zwolle: Vertr. Amersf. 8,58 10,9 114 4,55 6,46 9,36 Aankomst te Zwolle Leeuwarden 11, 11,24 3,18 6,55 8,4 11,28 1,55 1,31 7,58 10,11 Groningen 1,54 1,27 8,10 10,10 Ooster-Spoorweg. Naar HilversumAankomst te i Naar Zutphen: Ver'r. Amersf Baai n Hilvers. Utrecht. Amsterd. 8,31 9,24 9,37 11,23 12,7 2.53 4.49 6,11 6,45 8.23 8.54 9,5 10,1 7,39 8,44 9.50 11,36 12,20 3.6 5,8 6,25 6,57 8,37 9.7 9,19 10,13 7,48 8,53 9,39 9,59 11,45 12,29 3.15 5,23 6,34 7,6 8,47 9.16 9,29 10,22 8,13 9,47 10,48 11,15 1,10 4.8 6,36 7,6 8,6 9,42 11,35 8.35 9,28 10,12 10,43 12 18 1,15 3,50 6,25 7,20 7,40 9,30 9,55 10,15 11,8 V. Baarn V. Amersf. £.41 9,33 11,41 3,44 7,4 9.16 8,59 9,46 12.3 3,59 7,18 9,33 Aankomst te Barnev. Apeld. 9,19 12,19 4,17 7,34 9,51 9,55 10.29 12,49 4,48 8,4 10,23 Zutphen 10,19 10,48 1,9 5,11 8,27 10,46 Hollandsclie-IJzeren-Spoorweg Naar Nijmegen Aankomst te V. Amersf. Woudenb. 7,22 8.21 10,51 2,27 4 27 6,19 9,32 Leusd, Scherpenz Veenend. Rhen. Kest 7,42 11,2 2,38 4,47 6,30 9,44 8,4 8.42 11,15 2,52 5,9 6.43 9,57 Stoppen op verzoek te Leusden. 8,18 8,52 11,26 3,3 5,23 6,54 10,8 8,24 8.58 11,32 3,9 5,29 7,- 10,14 Snelpersdrukkerij van A. M. SLOTHOUWER te Amersfoort.

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 4