Gemengd Nieuws. Officieele Publicatiën. BUITENLAND. Plaatselijke berichten. Provinciale berichten. Tuinliedenvprpenigingopgericht, genaamd «De Eendracht". Haar doel is verbrei ding van meerdere kennis onder de tuin lieden, verheffing van stand, benevens kameraadschap en, zoo mogelijk, onder steuning van werkelooze en behoeftige kameraden. De heer Keuchenius is, zoo hij her kozen wordt, van plan oin tegen alle voorstellen der Grondwetsherziening te stemmen, omdat de Kamer z. i. incom pleet en daardoor onbevoegd is. «Ditstandpunt eerbiedigen wij," schrijft «de Stand.", „al deelen wij het niet. Doch hoe dit ook zij, geen enkel anti revolutionair denkt er aan. om deswege den heer Keuchenius ook maar een oogen- blik los te laten. Hij wilde wel, Hij heeft het ons niet moeielijk ge maakt, en eer zelf gevraagd laat mij tijdelijk buiten staan. Maar wij en ons volk wilden niet." Aan de werklieden van de Stearine- kaarsenfabriek te Gouda is de volgende mededeeling gedaan De Directie heeft het voornemen, ter bevordering van de welwaait en de gezondheid der werklieden en hunne gezinnen, een reeks goede woningen te bouwen. Deze woningen zullen uitsluitend aan de werklieden worden verhuurd en wel de 1e soort voor ongeveer f1,80 per week, de 2e soort voor fi.25. De naar het oordeel der directie meest verdienstelijke werklieden komen het eeist voor het huren in aanmerking. In den loop van den maand Sep tember zal op het Marktplein der Am- steidamsche Voedingstenloonstelling een gioot Schuttersfeest worden gegeven, waarbij alle deelnemers in 17-eeuwsche kleederdracht zullen verschijnen. Alle kansen zijn er voor, dat de zes hand boogschutterijen aldaar aan het leest zullen deelnemen. Het gewas van één notebonm onder Nieuwpoort is uit de hand ver kocht voor 1100; de vruchten zijn van zeldzame grootte, en men schat de op brengst op minstens 16 mud. De Arnhemsche correspondent van «de Echo" schrijft, dato 23 dezer «Per pleiziertrein, die heden eenige honderd tallen Amsterdammers binnen onze veste voerde, arriveerden ook drie «soldaten" van het «Leger des Heils" in uniform, ten einde propaganda voor hun zaak te maken. Zij vet kochten nog al eenige exemplaren van hun blad s>de 11 dis-Soldaat," verder ging de belang stelling in hunne personen of leer niet; wellicht moest het; «onbekend maakt onbemind" ook in dezen gelden." In de Drenlsche veenstreken is de waterstand buitengewoon laag, De afsche ping van turf ondervindt hierdoor veel iiinder. De turf, zelfs de zoogenaamde dikke, is bijna geheel droog, en indien het nog 14 dagen blijft drogen, is alle turf in hoopen en alzoo het vrouwenveen afgeloopen, ongeveer een maand vroeger dan gewone jaren, als wanneer er zelfs nog wat turf werd overgelaten, welke in natte ringen op het veld bleef staan. De door de Russische regeering aan de mogendheden gezonden protest-nota tegen het optreden van Piins Ferdinand luidt als volgt: «De keizerlijke regeering kon de geldigheid der verkiezing van den prins van Coburg niet erkennen. De prins heeft van deze verkiezing ken nis gegeven aan den Czaar, en deze verlof verzocht, om, voordat hij zich naar Bulgarije begaf, te St. Petersburg te komen, ten einde den raad van Zijne Majesteit in te winnen. De Czaar heeft hem doen weten, dat zijne verkiezing niet kon worden goedgekeurd en dal zijne reis naar Bulgaiije in geen enkel opzicht te rechtvaardigen was. Gelijksoor tige raadgevingen zijn den prins na dien tijd gegeven door het meerendeel der groote mogendheden, in de eerste plaats door het hof van zijn souverein. Daar echter de prins gemeend heeft te moeten toegeven aan de wenschen van hen, die voorgeven de vertegenwoordigers van het Bulgaarsche volk te zijn, en zich naar het vorstendom te moeten begeven, zien wij ons verplicht tot de verklaiing, dat Rusland noch de geldigheid der ver kiezing van den prins van Coburg kan erkennen, noch de wettigheid van zijne aanwezigheid in Bulgarjje, om zich aan het hoofd der regeering van dat land te stellen. Wij willen hopen, dat uwe regeering onze zienswijze zal deelen en deze flagrante schending van het tractaat van Berlijn niet zal duldën. Rusland kan zich niet opwerpen tot eenig verdediger der bepalingen van dit tractaat, waarop de tegenwoordige stand van zaken be rust, die met een algeheele omverwerping wordt bedreigd." Het gevoelen dat in de officieusp kringen te Sofia en onder de officieren schijnt boven te drijven, is dat de prins zijn plicht tot het einde moet vervullen. De officieren zeggen, dat liy slechts voer geweld moet wijken. Prins Ferdinand had een langdurig onderhoud met zijne ministers en de hoofden der verschillende partijen. De prins is voornemens in de eerste plaats het gezag der regeering te bevestigen. Hij hoopt dat de moeilijkheden, welke buitenaf bestaan, het gevolg zullen heb ben dat alle partijen zich vereenigan. Slransky zou tot president van den Raad benoemd woiden. In de toespraak van Ferdinand, bij den intocht in Sofia, werd gesproken van «onze internationale verplichtingen." Toen men den prins vroeg, wat hij onder die verplichtingen verstond, ant woordde hij, dat daaronder moesten worden begrepenhet afwerken der spoorwegen, de regeling der Staatsschuld, de schatting aan de Porte, enz. Van de Mogendheden wordt in die toespraak met geen woord gerept. De parketten der rechtbanken in Frankrijk zijn door de regeering uitge- genoodigd de strengste uitvoering te geven aan de wet op de spionnage. Vooral in het noorden zouden vermomde Duitsche officieren en ingenieurs rondzwerven. Deze verdachte personen reizen meestal in rijtuigen en worden door verscheidene dames vergezeld. Te Rathcool, in het district Cork, moest He pachter Leary uitgezet worden. Hij was 138 doll, aan pacht en kosten schul dig. De agent wilde zich met 20 doll, en betaling der kosten tevreden stellen, maar ook dit voorstel werd van de hand gewezen. Toen de gerechtsdienaren ver schenen. was het huis gebarricadeerd. Toen zij trachtten door het dak binnen te diingen, werden zij met lange stokken naar beneden geduwd, Na vijf uren ge- werk te hebben, verschaftten zich de be ambten een ingang door de benedenver dieping, maar werden daar rnet steenen en kokend teer begroet. Een 50 voet diepe bron was met dunne plankjes be legd om de gerechtsdienaren er in te laten tuimelen. De pachters der goederen van lord Meelin, in het district Cork, hebben den veldslag aangevangen. Twin tig overhandigden hunne pachthuren aan pater Kennedy. Terwijl de cholera op Sicilië weder heel wat slachtoffers maakt, schijnt zij te Napels geen vat te kunnen krijgen. Naar alle waarschijnlijkheid heeft men dit te danken aan het zuivere drink water, maarmede thans de bevolking door de nieuwe waterleiding uit den Serino ruimschoots wordt voorzien. Te Resina dreigde de ziekte ernstig het hoofd op te stekendoch ook daar is zij reeds aan het afnemen. Te Rome heeft zich slechts één sterfgeval aan cholera voorgedaan, en wel bij een per soon, die uit Resina gekomen was. Alles schijnt te beloven dat het daarbij blijven zal. De wanorde heeft in de provincie Catania haar hoogste toppunt bereikt. Ambtenaren en geneesheeren geven het voorbeeld van lafheid door de vlucht te nemen voor de cholera. De steden en dorpen houden elk verkeer tegen, onder voorwendsel dat de vreemdelingen de cholera zaaien. Alle dagen komen onge- loofelijke daden van woestheid voor. Naar Leonforte, Arcireale, Callagirone en Nicosia moesten troepen gezonden worden. Te Leonforte werden de soldaten met schoten uit alle vensters ontvangen en eerst na zes uren aanhoudend vuren kon de militaire macht eindelijk de stad binnen dringen. Meer dan 60 personen werden met de wapenen in de hand gevangen genomen. Er werden vele personen ge dood en gewond. De resideerende ingenieur van de Delagoabaai spoorweg-maatschappij in Transvaal scluijft dd. 17 Juli, dat het werk snel vooruitgaat en de weg gelegd wordt naar verhouding van twee kilome iers per dag. De I'undeeringen waren reeds gelegd voor twee bruggen en er is geen twijfel aan, of de geheele weg zal met 1 October gereed zijn, als de benoodigde materialen slechts in lijds zullen aankomen. Gedurende de constructie heeft men eigenaardige ontdekkingen gedaan ten opzichte van den bodem van het land, waardoor de weg voert. Zoo stootte uien bijv. bij het doorboren van een heuvel op een kolenbed en werd onmiddellijk een aanvang gemaakt met het boren van een tunnel om de kolenlaag nader te onderzoeken. De kolen bleken antlira- ciet of stoomkolen te zijn en dus bijzon der waardevol in zulk een landstreek. Zondagmorgen en Zondagavond, op de gewone uren, zal voor de Vrije Ge reformeerde gemeente optreden den Heer Vaarties, van Dordrecht. j.l. Donderdag werd door het be stuur, namens de Schulterij-kadervereeni- ging «Broederschap," aan den Majoor-Com mandant, A. M. Tromp van Holst, een sierlijke revolver met gebeeldhouwd ge vest aangeboden, benevens een photogra- pliie der leden dier vereeniging, verza meld om de banier hun onlangs door den majoor geschonken. In plaats van den heer W. H. M. Lagerweij, die als zoodanig zijn ontslag heeft genomen, is tot lid van het college van Zetters alhier benoemd de heer W. van Eeden. Donderdag 1 September a.s, zullen van wege de vereeniging Flehité opgra vingen worden gedaan in grafheuvelen op den I.eusderberg. Aan den rijksopziener op de spoor wegdiensten, A. J. Hendriks alhier, is mede opgedragen het dagelijksch toezicht op den diensl van de sectie Het LooEpe, en van den spoorweg ApeldoornHattem, met ingang van den dag, waarop die sectie voor het openbaar verkeer zal worden geopend. Ter deelneming aan de manoeuvres zullen op den 1. September a. s. van hier vei trekken de staf der II. afdeeling van liet 1. regiment veld-artillerie en de 5e batterij steik 7 officieren, 84 onderofficie ren en minderen, 82 paarden en 9 voer tuigen, per Centraalspoor (extra-trein) ten 7 uur 15 min. 's morgens, niet be stemming naar Ommen (stad) en Vilste- ren (Ambt-Ommen), en de 6e batterij, stel k 3 officieren, 77 onderofficieren en minderen, 70 paarden en 8 voertuigen, per Centraalspoor (extra-trein) ten 8 uur, 30 min. 's morgens, met bestemming naar den Ham. 325ste STA.4TS-LOTERIJ. Derde klasse. Trekking van 24 en 25 Aug. (600 loten.) Ten kantore van den Collecteur te Amersfooit zijn aan de navolgende num mers te beurt gevallen Prijs van flOOO. No. 17592. Prijzen Tail f 45. 96, 1925, 1961, 4602,4637, 4691,4695, 9381, 9487, 9495, 9774, 9789, 9822, 9826, 9852, 9854, 9866, 9890, 12402, 12449, 12466, 12467, 15808, 15860, 17559, 17600, 19497 en 19698. Te zamen 29 prijzen. Volgende trekkingen geschieden: 58, 19—22, 26, 27. 29, 30 Sept., 4-7, 11-15 Oct. Barneveld. Alhier is eene doleerende gemeente gevormd. In eene vergadering, onder leiding van Dr. Van den Bergh uit Voorthuizen, zijn reeds ouderlingen en diakenen benoemd. Driebergen. De verjaardag van ons Prinsesje zal alhier feestelijk worden herdacht. Aan de schoolkinderen zal eene verrassing worden bereid. Door den Gemeenteraad is eene subsidie van f 100 verleend. Soest. Maandagmorgen 4 uur ont stond, door 't omvallen eener petroleum lamp, brand in het huisje bewoond door T. van Doorn; door de afgelegen ligging en gebrek aan water viel er aan blus- schen niet te denken. In weinig tijds was het huisje en het grootste gedeelte van den inboedel door den brand ver nield. Het huisje was tegen brandschade verzekerd, de inboedql niet. Met moeite weid de vrouw van T. v. D. gered door een venster, waardoor een harer armen werd gewond. Scherpenzeel. Om de inrichting van het nieuwe raadhuis geheel te vol tooien, heeft de spaarbank nog f 150 aan de gemeente geschonken. Prins Peter Wittgenstein, adjudant van den Czaar, broeder van prinses Ho- henlohe (de vrouw van den stadhouder van (Elzas-Lolliaringen) is in den ouder dom van 56 jaren op 't kasteel Kerléon in Bretagne overleden. De vorst, die on metelijk rijk was, was een goede beken de in de groote wereld te Parijs, waar hij gedurende het Keizerrijk en in de eerste jaren der Republiek aan de Rus sische legatie was verbonden. Maar 't meest is hij bekend geworden door zijn romantisch huwelijk met een arme visschersdochter uit Kerléon, op wie hij verliefd was geraakt en die hij trouwde, na haar een passende opvoeding te heb ben gegeven. De prinses vergat haar af komst nooit, maar was de weldoende engel voor de visschersbevolking der Bre- tonsche kusten, waar het paar steeds een deel van het jaar doorbracht. Verle den jaar stierf zij, en sirits dien tijd was de prins ontroostbaar. Zijn zuster, prin ses Hohenlohe, is zijn eenige eifgenaam. Een boer, die nog maar weinig verder was geweest dan de plaats waar hij geboren weid, had Maandag het geluk meteen prijsje uit de loterij te komen, wat tengevolge had dat hij met zijne vrouw en dochter een bezoek aan de residentie bracht. Na in een der Beiersch-bierhuizen «Jan I" ge roepen te hebben, werd zijn roepen ein delijk door den witgedasten kellner be grepen en trad deze naar hem toe. «Wat voor bier kunnen we hier krij gen. vrind?" Beiersch oder Munchener!" luidde het antwoord. De man keek zijne vrouw vragend aan en deze zeide.- «Bijjers," daarop zijne dochter, die «Munjer" de voorkeur gaf. «En geef mij dan een glaasje oder," zei de boer, «dat heb ik nog nooit ge- gedronken 1" De kosten van het aanstaande huwelijk van den keizer van China zijn op nagenoeg 2 millioen p. st. geraamd, die als speciale bijdragen van de verschillende provinciën zullen moeten worden opgebracht. Men schijnt op de kosten nog belangrijke be zuinigingen te hebben gebracht, want de keizerin-weduwe heeft te gelijk eene pro clamatie uilgevaaidigd, waarin zij zegt, dal het hof een voorbeeld geeft van zui nigheid en zij ook nu vertrouwt, dat alle hoogwaardigheidsbekleders dat vooi beeld zullen volgen en zich voortaan van alle btiitenspoi igheden zullen onthouden. Intusschen is, tengevolge van den Chineeschen schatkistnood en den slech ten gezondheidstoestand des keizers het huwelijk twee jaar uitgesteld. Een schouwburgbrand in Rusland. Wie in Rusland heelt gereisd, vertelt een correspondent van een Duitsch blad, weet, dat de kleinere schouwburgen er geheel van hout zijn opgetrokken; ook in de hoofdstad Sint-Petersburg bevinden zich dergelijke lokalen, en, onbegrijpelijk genoeg, mag er zelfs des winters, als hard in die gevaarlijke gebouwen gestookt moet worden, worden gespeeld. Op een Zaterdagavond in Januari van het jaar 1883 bevond ik mij in een dergelijk lokaal, en wel in den schouw burg Demidofl, waar eene nieuwe opérette werd opgevoerd. Ik zat op de eerste rij in het parterre, pal achter het orkest, naast een politie-beambte, die iedereen scheen te kennen. Het was Sudeikin, die later door de nihilisten werd vermoord, een knappe jonge man, die er in zijn fraaie uniform zeer statig uitzag. De eerste zangeres had juist eene groote aria gezongen, toen plotseling ter linkerzijde van het tooneel een groote vlam zichtbaar werd. «Brandriep ik mijn buurman toe en liet er op volgen: «Wij zijn op de plaats, waar wij ons bevinden, in dit houten gebouw, dat geen andere uitgangen heeft dan aan de voorzijde, verloren «Verroer u niet! antwoordde de offi cier, drukte mij op mijn plaats neder, sprong op de bank, richtte zijn geladen revolver op het publiek en riep met donderende stem: «In naam des Keizers! Iedereen blijft op zijn plaats zitten!" Ik werd thans ooggetuige van een hoogst, eigenaardig schouwspel. Achter mij had ik het in vlammen staande too neel en vóór mij de onbewegelijke me nigte, door het woord van een enkel man als vastgeketend. Alles was met ongelooflijke snelheid geschied, want deze man, die zoo moedig en bedaard was, wist dat de oogenblikken kostbaar waren. «Brengt de toeschouwers naar buiten!" liep hij de politie-agenlen toe, die aan de deuren stonden. Beuit voor beurt stond ieder op, die door een agent op den schouder werd getikt, en ging zwij gend heen. Achter ons beiden, die met den rug naar het tooneel stonden, hadden de muzikanten en tooneelspelers reeds de vlucht genomen boven ons hoofd vlamde de zoldering. Ik wenschte vurig de vlucht te nemen, maar toch wilde ik als Fransch- man niet minder moed betoonen dan de Russische politie-beambte ook was ik overtuigd, dat hij bij eene poging mijner zijds, om vóór mijn beurt de vlucht te nemen, mij dadelijk zou nèerschieten, iets wat hij den volgenden dag zeide ook zeker te hebben gedaan. Toen wij ten slotte aan de deur kwa men, was de schouwburg met zooveel bedaardheid ontruimd, dat men er nog aan kon denken, om de kleedingstukken, die in bewaring waren gegeven, te red den. Op het laatste oogenblik ging Sudeikin vóór mij uit, terwijl hij mij toevoegde: „Omdat ge vreemdeling zijt, zij aan u de eer, om de laatste man te zijn, die het gebouw verlaat." De geheele zaak, die mij eene eeuwig heid scheen geduurd te hebben, was binnen tien minuten afgeloopen. Een kwartier later was de geheele schouw burg tot den grond toe afgebrand. De GEDEPUTEERDE STATEN van UTRECHT, Doen te weten, dat door de Staten dier Provincie, iu hunne Vergadering van 23 Julij 1887, is vastgesteld hetgeen volgt: De Staten der Provincie Utrecht, Gezien het adres der Utrechtsche Pro vinciale Vereeniging van Burgemeesters en Gemeente-Secretarissen, dd. 15 Mei 1886, houdende verzoek, dat het Provin ciaal Reglement op het rijden met honden wagens in dit gewest aan eene algemeene herziening worde onderworpen; Overwegende, dat bij de behandeling van gemeld adres de wenschelijkheid is gebleken van eene algemeene herziening van bedoeld Reglement Gezien het Reglement op het rijden met hondenwagens in de provincie Utrecht, vastgesteld bij hun besluit van 8 November 1853 en goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 23 November 1853, no. 66 (Provinciaal-blad no. 100); Gelet op art. 140 der Provinciale wet; HEBBEN BESLOTEN: Met intrekking op 1 Januarij 1888 van het hiervoren aangehaald Reglement, vast te stellen het navolgende REGLEMENT op het Rijden met Hondenwagens in de Provincie Utrecht. Art. I. Onverminderd de nadere voor schriften der bestaande of later te maken plaatselijke verordeningen ter beveiliging van het openbaar verkeer naar aanleiding van plaatselijke omstandigheden, is het ge bruik van hondenwagens op de openbare negen geoorloofd. Het gebruik van hondenwagens kan bij plaatselijke verordening geheel worden ver boden op wegen, waarvan de rijbaan met de vlak liggende bermen eene doorgaande breedte van minder dan vier Meters heeft. Onder de benaming van hondenwagen wordt in dit Reglement begrepen elk door een of meer honden getrokken voertuig. Art. 2. Geen hondenwagen mag bestuurd of geleid worden door iemand beneden 16 jaren. Art. 3. De eigenaar van een honden wagen is verpligt zorg te dragen, dat daarop zijn naam en woonplaats in duidelijk ge schilderde letters op eene voor ieder zigt- bare plaats te lezen zij. Art. 4. Het is verboden een hondenwa gen te besturen of te geleiden, die met meer dan drie honden bespannen is, of waarvan de honden, zoo ze niet onder den wagen, maar daart'oor gespannen zijn, niet tnsschen boomen loopen. De bespanning tusschen boomen is niet vcreischt voor kruiwagens door één hond getrokken. Art. 5. Het is verboden een hondenwagen te besturen of te geleiden, waaraan onaan- gespannen honden zijn vastgebonden. Art. 6. De bestuurders of geleiders van hondenwagens zullen zich in de kom der gemeente, waar zij doortrekken, niet op het voertuig mogen plaatsen, maar daarnaast moeten gaan. Tot de kom der gemeente worden voor de toepassing van dit Reglement gerekend te behooren die gedeelten, welke bij de plaatselijke verordeningen als zoodanig wor den aangewezen of daarmede gelijk gesteld. Art. 7. Zij moeten, telkens wanneer rij- of voertuigen met paarden bespannen, of personen, die te paard gezeten zijn, hen voorbijrijden of tegenkomen, zich met hunne voertuigen, van de hand, d. i. van de linker- naar de regterhand, uithalende, zooveel mogelijk op den berm van den weg begeven en, daar stilhoudende, zich voor de honden plaatsen en wachten tot die rij- of voertuigen of paarden voorbij zijn. Art. 8. Het is aan bestuurders of gelei ders van hondenwagens verboden daarmede op voetpaden te rijden. Art. 9. De bestuurders of geleiders van hondenwagens moeten boven de verpligting, hun opgelegd bij art. 425 van het Strafwet boek, zorg dragon, dat de honden niet op menschen of paarden aanschieten. Art. 10. Het is verboden met een hon denwagen te rijden, waarvan de lading meer dan twee Meters breed is. Art. 11. Elke overtreding van eene be paling van dit Reglement wordt gestraft met eene geldboete van ten hoogste v ij f en twintig gulden. Art. 12. Dit Reglement treedt in werking op 1 Januari 1888. En dat voorschreven besluit der Staten, bij besluit van 12 Augustus 1887, no. 25, door den Koning is goedgekeurd. Gegeven te Utrecht, den 18. Aug. 1887. De Gedeputeerde Staten voornoemd, s'JABOB, Voorzitter. DE KOCK, Griffier. De BURGEMEESTER van AMERS FOORT, Gezien het besluit van 'sKouings Com missaris in Utrecht van 18 Augustus 1887. No. 2 Az. (Provinciaalblad no. 55), waaruit blijkt dat de colorado-kever (Éorypliora dicemhneata) op meerdere plaatsen in Duitseh- land is ontdekt en aldaar groote verwoestin gen in de aardappelvelden heeft aange richt. Vestigt er de aandacht van de ingezetenen dezer gemeente op, dat hun belang mede brengt de meest mogelijke waakzaamheid in acht te nemen, teneinde te voorkomen dat het iusect naar Nederland wordt overge bracht. Amersfoort, den 23. Augustus 1887. De Burgemeester voornoemd, W. A. CROOCKEW1T. Welk. loco burg. De BURGEMEESTER van AMERS FOORT, Brengt ter kennis van de ingezetenen de zer gemeente, dat het door den provincialen Inspecteur van 's rijks directe belastingen enz. in Noord-Holland en Utrecht executoor verklaard kohier No. 3 van de personeele belasting en het aanvullings-kohier van het patentrecht over het dienstjaar 1887/88 aan den ontvanger van 's rijks directe belastin gen alhier zijn ter hand gesteld, aan wien ieder verplicht is zijnen aanslag op den bij de wet bepaalden voet te voldoen. Gedaan en op de daarvoor gebruikelijke plaatsen aangeplakt te Amersfoort, den 24. Aug. 1887. De Burgemeester voornoemd, W. A. CROOCKEWIT, Weth. loco Burg

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 2