QfiOOTB SO&TMNQ WITTE GOEDEREN, SINAASAPPEL-SAP, Boek-'en handel in aanverwante artikelen st f. mmtWz GYMNASIUM, l B SCHOOL, Advertentiën. 7 W. JACHTENBERG Nieuw Roggestroo NURÜERIJ bij J. ÜN VOLLENHOVEN. Be AmerÉoriscïe Anti-revolutionaire Kiesvereeniging „Nederland en Oranje Kr. F. W. G. P. Graaf VAN BIJLAPT Mr. L. W. C. KEUGHENIUS. BOEKBINDERIJ H. van Esveld Rzn., HALFLII1S f GEBLEEKTE WATERTWISTEN M. H. VAN RAALTE f. a. C MM W. F. A. GROENHUIZEN, Leerboeken Jp. Jllirtfaraaw. PAPBESCHUIT i* POTHOVEN* ANGOSTURA BITTER, HORLOGES, FME KWALITEIT GOEDEREN Kostelooze Stalling. VEEVOEDER, LANGESTRAAT. op VRIJDAG 26 dezer, Hulpbank te Amersfoort. W. VONK 6&1 P. VAN SANDBRINK. paarden en rijtuigen Sleperswerk. Te huur aangeboden, Huntleij Palmers. voor kindervoedsel X en 5/4, e/4 en l0/4 f ijne linnens, Frambozen- en Citroen-Limonade, ROODE BESSENGENEVER zuivere COGNAC, Inmaak-BRANDEWIJN Barcelona idem. Dnbbel pbeide (JENEVER, Gezuiverde MOUTWIJN, RIJN- EN MOEZELWIJNEN, ZUIVERE MEDOC, BORDEAUX, ST. ESTEPHE, ST. EMILLON, Echte Medicinale Tokayer-wijn Lieve-vrouwe-plein F 67, J. VAN VOLLENHOVEN, gegarandeerde kwaliteit. in alle breedten en kwaliteiten tot 124 toe. Afgepast tafelgoed, handdoeken, servetten, theedoeken als ook pellen in alle breedten en kwaliteiten. Molton piké, Bazin, piké fort, India en double Twill, Schotsch Holland, Medium, Madapolam enz. Bij de opening zijner LANGESTRAAT E. 322. x/ Horloge- en Instrumentmaker, Havik hoek Lavendelstraat, Glazen- en Gntta-Perclia Spuiten, BAROMETERS, Boter- Kaas- en. Melkwegers. BESTE NICKEL HORLOGES TEGEN ALLE CONCURREERENDE PRIJZEN. KLOKKEN, REGULATEURS, WEKKERS, SPEELDOOZEN, :l Confectiemagazijn, op den Hof No. 329 te Amersfoort. NORMAALSCHOOL, LAGER- en Uitgebreid- LAGER- ONDERWIJS. Uitgaven A6 ff» THERMOMETERS. Alphons Annegarn. BURGERLIJKE STANDEN. Amersfoort. Geboren: 19 Au?. Franciscus, z. van Wouterns Rijn en Gerarda van 't Wel. 22 Aug. Helena, d. van Wilhelmus Gerth en Jacoba Swart. 23 Aug. Maria Catrina, d. van Dirk Stam en Woutera Jagtenberg. 25 Aug. Gijsbertus, z. vau Leendert Hagen- beuk eu Willemina Langras. Ondertrouwd 19 Aug. Nathanael Trau- golt Kurt Kupfermann en Ida Anthonia Georgina Smorenburg. Gehuwd 24 Aug. Hendrikns Vredeling en Anna Clara Margrietha de Bree. Jacobus Adrianus Felix en Elisabeth Vee nendaal. 25 Aug. Hermanns IJsbrand Grocnewegen en Henrietle Antouia Kollewiju. Overleden: 20 Aug. Geertruij Amijs 75 j. wed. van Reijer van Keulen. Bunschoten. Geboren: 14 Aug. Evertje d. van Wou terns de Graaf en Jannetje Koelewijn. Hendrikus z. van Peter Heuveling en Rcintje Huijgen. 19 Aug. Hitligje d. van Berend Geuchies en Beerdje van den Bos. Ondektrouwd Johannes Kelderman met Reiniera Nieuwboer. Gehuwd: 20 Aug. Arie Meester en Janna Veldhuizen. Vlillem Koelewijn en Hen- drikje ter Haar. Overleden 17 Aug. Hendrik Schipper geh. met Jannetje van Amerongen 58 j. Hoogland. Geboren: 21 Aug. Christina d. van Floris Hartman en Maria Kuijer. 23 Aug. Jaunetje d. van Gijsbert Kroon en Wiilemina van de Bunt. Lensden. Geboren' 20 Aug. Tennis, z. van Teunis van Beek en van Driesje Nijboer. 22 Aug. Willem, z. van Cornelis Ipenburg en van Wijmpje Klarenbeek. Soest. Van 1226 Aug. Ondertrouwd: Gerrit van Bnuu mei en en Stijnte Veldhuizen. Geboren Metje, d. van Theodorus de Zoeto en Cornelia Knoppers. Overleden: Hendrika de Bruin, 64 j., echtgen. van Johannes Cornelis Metz. Cornelis Hendrikus van Brnmmelen, 82 j., weduwn. van Hendrikje Fluijt. Wil lem van Zuijlen, ongehuwd, 69 j. Stontenbnrg. Geboren: 19 Aug. Barend, z. van Cor nelis van Veluw en van Aaltje Hofland. Woudenberg. Ondertrouwd 19 Aug. Rijnier Ver- steegh, 22 j. en Hendrika Kramer, 24 j. Gehuwd: 20 Aug. Albertus Lokhorst, 39 j. en Dirkje Versteeg, 24 j. Tot het geven van gelden ter leen zal eene Commissie uit het bestuur, op MAANDAG, den 29. AUG. aanstaande, 's namiddags van iialftwee tot halfdrie zitting houden in een der localen van het Raadhuis, alwaar de belanghebbenden zich kunnen aanmelden, ook voor het teruggeven van gelden. J. C. LEINWEBER, Secretaris. MARKTBERICHT. Amersfoort, 26 Aug. Tarwe f 00.0a f 0.00 Rogge f 4,40 a f4,80. Boekweit f5,50 a f5,70. Appels 0,00 a f 0.00. Peren f 5.00 a f 7.00. Aard appelen f 1.80af2.40 de HL. Hoendereieren f3.50 a f4.de 100 stuks. Boter f 1,05 a f 1,20 per Kilo. Kaas f 0,a f0,- Biggen f5.25 a f7.57. Schram men f 9.a f 13. De Heer en Mevrouw KOLLE- WIJNVan Wijk, betuigen hun dank voor de bewijzen van belangstelling, ondervonden bij het huwelijk hunner dochter. Ondertrouwd 1 v en Amersfoort, Amsterdam, *T' 25 Augustus 1887. Breestraat b/d L. Vr. toren VERHUURT, en beveelt zich tevens minzaam aan voor Voor prompte en soliede bedie ning bij zeer hiliyke prijzen zal steeds worden zorg gedragen. kan A t 9 per 500 KG. bezorgd wor den aan bet Fourage-Magazy n. in een gesloten huis, op een aangename stand, een geuieu beleerde voor- met twee slaapkamers, bij verkiezing met kost. Aanvragen in te zenden on der lelt. S, aan het bureau van dit blad. nit de fabriek van heeft voor de verkiezing op Donderdag 1 Sept. aanst. van leden voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal tot candidaten gesteld de beide aftredende leden Met aandrang beveelt zij beide Heeren aan. Namens het Bestuur, P. ROODHUIJZEN Voorz J. TULP Secr Jhr. E. G. VAN HOLTHE. De ondergeteekende heeft de eer zijne geachte stadge- nooten te berichten, dat hij de met al de machinerieën heeft over genomen van den heer IICÊTINK. Hij beveelt zich minzaam aan voor alles wat tot de boekbinderij behooit. Voorloopig gevestigd in bet huis van den heer IICÊTIKK, Utrechtse bestraat, F 23. nieuwe soorten van het huis BOIJTTILLIER G. BRIAXD A Co. te Cognac. p. flesch van f 1.40 tot f 4. p. ockshoofd of Hectoliter voor HH. we- derverkoopers (zonder accijns) naar de gemaakte conditiën van bovengenoemd huis. Ge'impoiteeid van het huis CARCIA DEL SALTO. ROODE PORT a PORT j van af f58 JEREZ MADERA jper anker, van het huis LOUIS BEKMAAN te Cobienz. per anker van af f 35. per anker f 28. per anker f 3033. BA0UR CENEAC, S'. JULLEIN, PAUELLAC per anker f 3445. f 1.50 per flesch. VRAAG PRIJSCOURANT. Eenig verkooper van ANGOSTURA- BITTER en SINAASAPPEL-SAP. Bij den ondergeteekende bestaat van Vrijdag 20 Augustus af gelegenheid kosteloos te stallen. Eene flinke ruimte is daarvoor in de Talkenstraat beschikbaar gesteld. Tevens beveelt de ondergeteekende zich aan tot het leveren van alle soorten van tot zeer concurreerende prijzen. te Amersfoort. 7 beveelt ondergeteekende zich beleefd in de gunst der geachte inge zetenen aan. Door eene degelijke en loyale handeling zal hij trachten zich een ieders vertrouwen waardig te maken. Hoogachtend, UEd. Dw. Dienaar, heeft voorhanden een prachtige keuze Gouden, Zilveren, Nickel en Stalen BRILLEN en PINCE-NÉZ, WINDKUSSENS, CLYSO-POMPEN, IRRIGATEURS, alle soorten van THERMOMETERS, Reparation aan al deze artikelen ook aan KWIK-BAROMETERS bijzonder billijk en zeer spoedig. Gouden, Zilveren en Nickel en Ondergeteekende heeft de eer zijne geachte clientèle te berichten, dat hij een bekwaam coupeur aan zijn zaak verbonden heeft, zoodat hij nu in de gelegenheid is spoedig op maat te leveren tegen concurreerende prijzen, 15 pCt. beneden de gewone prijzen en 10 pCt. korting voor contante betaling. Men wordt vriendelijk verzocht de stalen welke in ruime keuze voorhanden zijn, aantevragen opdat men kennis neemt van de groote sorteering die hierin voorhanden is. Onder aanbeveling, UEd. Dw. Dienaar, voor en voor het van A. M. KOLLEWIJN, Nz. Leerboek der Alg. Gesch. te deel, Ond- beid, 5e druk, prijs f 1,50. Leerboek der Alg. Gesch., 2e deel, Mid deleeuwen en Nieuwen tijd, 4e druk, prijs f2.40. Leiddraad, bij het onderwijs in de alg. gesch., prijs f2,50. J.eerboek der Vadcrlaudsche Gesch., 7e druk, prijs fl.90. Beknopt overzicht der Alg. Gesch., 4e druk. prijs f 0.40. Gesch. van Nederlandseh Oost-en West.- Indië, prijs f 0.90. Kleio, Verhalen en Schetsen uit de Gesch. der Oudheid, prijs f2,50. Geb. in Prachtband, prijs f3. Kleio, Verhalen en Schetsen uit de Gesch. der Middeleeuwen, prijs f2,50. Geb. in Prachtband, prijs f3, Kleio, Verhalen en Schetsen uit de Gesch. van den Nieuwen tijd, pr. f2,50. Geb. in Prachtband, prijs f3, DUBOIS. Nouvelle Grammairc Frangaise, prem. Année, 8e druk, prijs f0,55. Nouveau Kecueil de Thèines et d'Excrciees, prem. Annèe, 8e druk, prijs f0,55. Nouvelle Granimaire Fran?aise, Deuxième Année. 6e druk, prijs f 0,65. Nouveau Recucil de Thèmcs et d'Exercices, Deuxième Année, 6e druk, prijs f 0,65. Nouvelle Grannuaire Frangaise, Troisième Année, 5e druk, prijs ft,25. Nouveau Rccueil de Thènies et d'Exercices, Troisième Année, 5e druk, prijs f 0,80. Cboix de Lectures frangaises etc. Prem. Serie 3e druk, prijs fl,10. Choix de Lectures frangaises etc. Deux. Serie 2e druk, prijs ft,35. Choix de Lectures frangaises Trois. Serie prijs ft,50. Introduction a la Nouvelle Grammaire te partie 3e Ed. prijs f0.60. Introduction a la Nouvelle Grammaire 2e partie 2e Ed. prijs f0,60. Dr. SCIIULTZ en Dr. KOKER. Latynscbc spraakleer, te Stuk, Ety mologie, prijs ft,25. Latijnsche spraakleer, 2e Stuk, Syn taxis, prijs ft,25. P. C. IIOOFTS Granida, Uitgegeven en toegelicht door Dr. R. A. Kollewijn, prijs f0,60. Dr. R. A. KOLLEWIJN. IJber den Einllnss, Holl. Drama's auf Andreas Gryphius, prijs fl,25. Dr. P. FOKKENS. Beknopte Gesch. der Nederl. Letterk., 2e verbeterde druk, prijs ft,25. J. VAN BROEKIIUIZEN'S Nederlaudsehe Gedichten, Uitge geven en toegelicht door Dr. R. A. Kollewijn, prijs f0,40. Kort begrip der Rhetorica, prijs f0,25. Dr. W. J. A. HUBERTS. Kort Overzicht der Aardrijkskunde, 2e druk, prijs f0,40. J. F. JANSEN. Beroepen, Ambachten, Bedrijven, prijs f0,25. M. DAUVELLIER. Schrijfvoorbeelden, 4e druk, prijs f0;75. Schrijfboek voor loopend schrift, cursus in 12 nummers, prijs per 100 Ex. f8,75. NIEUWE SCHRIJFCURSUS ten dienste van het Middelbaar en Voort gezet Lager Onderwijs. Compleet in vijf nummers, prijs per No. f0,10. MS ■5 x Alle soorten en Langestraat, o/d. Sociëteit Z Z S Verkrijgbaar bij '2.

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 3