bemwmil T. d. rooster, Firma J. G. THIES. seiüotsest p0l1tmieuw5. Perkamentpapier Petroleum-Lampen, dronsmer beddenwinkel, mmm m gewaste beedenmen. Hof, 2e huis hoek ZevenhuizeD, SCHIEDAMMER CENEVER SLOTHOUWER ZOON. Lampe-Belge branders, Prachtige TURF- en KOLENBAKKEN. H. J. BONNIER. /V' De van ouds bekende Langestraat A 6, i. Altliil, MATRASSEN EN BEDDEN. Cretonne Satinet en Zijden Dekens. Hand- en Stormlantaarns, LICHTBREKERS KAPSCHALEN, mm mm Oft °Ofi ste k( e. 2$ ft* Specialiteit in Amersfoort. NIGHTCA P. /i YerseMLleiide kwaliteiten in EospitaaLLinnen of Kraambeddoek. Groote keuze in boven- en Molton-onderspreien. WEDEROM VOORHANDEN» a 10 en 20 Cent per vel. Nacht-lampen, Wand-lampen, Lampen-kappen, Lampen-glazen, Dessert-lampen, Lampen-hoedjes, Voet-lampen, Lampen-tulpen, King-Ianipen, Loop-lampen, Lampen-pit, Lanipen-selioorsteentjes, Scherm-lampen, Dwalm-schalen, Vaas-lampen, Gas-kommeu, Hang-lampen, Katrol-lampen, Dubbel sterke Gas-glazen en Beste Pransche Nachtpitjes, I voor de LEVERING van alle soorten Groote keuze in eigen gemaakte Groote voorraad Groote voorraad IJzeren Ledikanten, Veldbedden, Ruststoelen, Picë en Wafelsprijen. SOLIED GUTAPERCHA-DOEK. UITSTOOIflEN van Beddengoed en VERNIEUWEN van alle soorten Iflatrassen. Alles tegen coneurreerende prijzen. BOEK-, COURANT- M DANDEIS-SNELPERSDREKKERIJ. Pd w O K O co j 1 1 ra ra w ra o o ra h ra Uitgever NIEUWE AHERSFOOBTSCHE COURANT. Lrcn van vertrek der algemeene Communicatie-middelen voor Amersfoort. 1 pers. ijzer ledikanten in bruin, blauw en ceel f4 50, fo.OO, f5.75, f6. en f 6.25. 2 pers. dito dito f7.f7.25, f8.25, f8.75 en f9.—. 1 pers. plaatijzer in mahonie- en eiken hout geschilderd met hemel l 17.50, zonder hemel f 15. 2 pers. dito met hemel f 22.f 23. en f25. 1 pers. kinderledikanten in bruin, blauw en ceel, van f 4.25, I 4.50, f 5.en f 5.50. Dezelfde grootten met. dubbel omslaande kanten, van f 6.50, f 6.75, f 7.en f 7.25. 2 pers. kinderledikanten f5.75 en f6. Met dubbel omslaande kanten f 7 50 en f8.—. Gewone blauwe kapwiegen f2.50. Dito wit gelakt f2.75. Witte kapwiegen uit enkel gevlochten ijzerdraad f5.en dubbel gevlochten f5.75. Wit gelakte schommelwiegen met stang hemel f7.f9.en f 10. Met dubbelde hemel en kroontjes in 8 verschillende elegante modellen, van f 10.50 lot f20.—. Zeer doelmatige 1 pers. waschtafels met spiegel f 5.50, zonder spiegel f 4.75. IJzeren vuurmanden zeer practisch, van f 5.50 af. Deze artikelen norden ook geheel compleet, net bewerkt, tegen coneurreerende prijzen afgeleverd. Merk VERKRIJGBAAR in KELDEKFLESSCIIKX vnn 1 Titer ;Y ƒ1,15 per L i t e r fl e 8 f h bij Th. II. O. BRAVDSKX in gedistilleerd en Tubakskcrverij „Dl)MOOR", Amersfoort. NB. Als beu-ijs van echtheid is cachet en kurk steeds voorzien van den naam der firma P. IWPPE. BEURSBERICHTEN. Perc. 26 Aug. Wil men een onderhoudende Courant lezen, en platen hebben, dan abonnee) men zich op de goedkoopste Geïllustreerde Courant in Nederland op he Bij contante betaling van BEDDEN-ARTIKELEN wordt 5 PROCENT korting toegestaan. De ondergeteekende heeft direct uit de fabriek ontvangen TWEE WAGONLADINGEN verschillende soorten zoowel met koord, plat, rond, Duplex, Gloeilicht, Universall en uitmuntende in qualiteit en zeer lage prijzen. Voor H.H. Winkeliers, extra voordeelijje Condities. ■V a a a enz. enz. VerkoophniH op den Hof (c Amersfoort. Voor één Gulden en vijftien Cents, ontvangt men deze Courant TWEE MAAL per week, gedurende drie maanden franco aan huis, ieder nommer bevat de belangrijkste gebeurtenissen op Justitie- of Politiegebieden één of meer platen op de voorvallen betrekking hebbende. Als men zich nu abonneert ontvangt men de nommers die nog in deze maand verschijnen GRATIS. beveelt zich minzaam aan LEVERT GezondheidsBED, PELUW en TWEE KUSSENS voor f 4 50 GezondheidsMATRAS f8.50. Springveeren MATRAS van af f 14.50. Nederland.Sch. Ct. W. dito dito dito dito dito Oblig. 4888. dito dito 1883. dito 4884. dito volgef. recep. dito. Hong. Oblig.-L. 4867. dito Papier dito goudleening dito dito 4881 Oostenrijk. Obl. in pap. Oblig. dito Febr./Aug. dito Zilver Jau./Juli dito dito April Oct. Polen Obl. Schk. 44. Port. Obl. Btl. 53 84 Rusland. Obl. Hope Co. 4798/1845 Cert. Hamburg 18*20 Ct. Insch. 5e S. 1854. dito 4864 f1000 dito dito 4 00 dito 4866 f4000 dito dito 400 dito 1877 20—400 dito 4e Oosters. Leen. dito Tweede dito dito Derde dito dito 4872 gec. 50 400 dol. dito 4873 gec. 50 400 dol. dito 1860 2e 400 dol. dito 75 gec. 50-400 dol. dito 1880 gecons. Oblig. Leen. 4867/69 Russische Goudl. 4883 Spanje. O. Perp. Sch. Turkije. Geconvert ser. D. dito dito dito ser. C. Egypte. Obl. 4876. Spoorweg-Leening 4876 Vereen. Staten. Obl. 1876 Mexico. Obl. 4851 dito 4864. Braz. Oblig. Lond. '65 dito Leening 4875 dito dito 4883 Peru. Obl.-Leening. 4870 Obl.-Lecning 4872 Venezuela Leen. 4881 211» 3 4 ,4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 3 5 5 5. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 S 4l/j il/t 4 4 4 5 441 3 3 6 5 4V» 6 5 Stedelijke Leeningen. Amsterdam. Oblig. 4861 dito dito 4886 Rotterdam Oblig. 4886 dito dito 4883 Industr. en flnano. nemingen. Ned. Afr. Handels Vennootschap Amsterd. Hyp.-Bank P. br. dito dito dito Amsterd. Kan. Maatsch. A Obl. dito dito Gemeentc-Crediet Oblig. dito dito Nederl. Bank Aandeelen. Nederl. Handels-Maats, dito Duitschland. Aand. Rijksb. dito. Cert. adm. Amst. Hongarije. Pandbrieven B. Oostenr.-Hong. Bk. A. Pbr. (Boden) Cr.-An. Rusland. Tdbr. Hyp.-bk. dito Centraal Bank 4 4 4 4 onder- 4 2 4 4 Vb 4 4), 5 Binnen den kortst mogelyken tijd worden onderstaande werken alhier vervaardigd Brochuren. Programma's. Bestekken. Enveloppen. Prijscouranten. Menu's. Circulaires. Verlovings- Bekeningen. Huwelijks- en Wissels. Overlijdingsbrieven. Kwitantiën. Adreskaarten. Briefhoofden. Etiquetten. -- VISITEKAARTEN. Strooi-, Winkel- en Aanplakbilletten. Allo soorten STATEN voor Gemeente en Rijks-ambtenaren. p B er? CD 02 c+ •1 P P c+ Spoorweg-Leeningen. Holl. IJz. Spw. Aand. Holl. IJz. Sp. Oblig. 4 Expl. Staats-spoorw. Aand. duo Obl. 187981 4 Ned. Centr.-Sp. Aand. Obl. dito dito gest. dito. Ned.-lnd. Sp. Aandeelen. Rijn-sp. volgef Aandeelen dito 1865/85 Obl. 4 N.-Brab. Boxtel 1875(80 gest. Hongarije. Theiss-Spw. Aand. 5 Theiss-Spoorweg Obl. 5 Italië. O. V. Emm. 3 Zuid-Italië. Spoorweg Oblig. 3 Oostenrijk. Fr. O. Spw. Obl. 3 Oisela Spw.-Aandeelen 5 Polen. Wars. Br. A. 4 Wars. Weenen dito Portugal. Kon. Tr.-Afr. Ie H. 5 Rusland. Gr. Sp.-Mts. A. 5 Baliische Spw.-Aand. 3 Jelez Griasi Obl. 5 Jel.-Orel Obl. f 1000 5 Kursk-Ch. Az. Ob. 100 dol. 5 Los. Se wast. Ob. f 1000 5 Morsch-Sysran Aand. 5 Orel-Vitebsk Aand. 5 dito dito Aand. 5 Poti-Tiflis dito f 1000 5 Riaschk-Wiasma. A. 5 Zuid-W.-Spoorw. Obl. Amer. Central Pacific. Obl. dito Calif.-Oreg. dito 6 Chic. Cert. Pref. st Obl. Denv. Rio-Gr. 7 Aand. Miss. K. Texas Obl. St. Paul Min. en Manitoba Spw. dito 2e Hyp. Schuld 6 U. Pac. Obl. 6 Brazilië. Spw.-Leening 5 749/1» 88i3/jg 991/s 100l's 703/8 92 807/s 6413/u 651/, 663/ia 656/g 837/s -5713/U 1013/8 523/, 547/g 1001/n 9713/h 1003/n 977/u 973/, 521/4 526/g 521/s 943/4 951/4 921', 89V, 771/4 831/4 103 633/4 143/8 143/8 74 981/, 1071/4 31 133/4 1016/g 101 951/, 1513/u 141/4 411/18 983/a 98)/, 981/4 81 Va 102 10015/], 521/4 1021/, 1011/, 202 1071/, 1351/, 136 751/, 1185/, 84 741/, 1451/, 1023/4 1163/4 1021/1 23 721/4 138)/, 873/4 461/4 100 839/i, 601/, 615/8 761/8 831/, 47l„ 773/g 79'/, 116 57 901/4 975/g 86 84 306fe 901/4 89'/, 981/, 281/4 553/8 11515/18 1011', 146 1181/, 253/4 1123/4 118'/, 1151/, Si6/, Premiën-Leeningen. I -"—9- Zomerdienst, geopend 1 Juni 1887. Nederl. Stad Amsterdam f 100. Amst. Kan. C. v. Aand. dito Rotterdam Gemeente-Crediet België. Stad Antw. '74 Stad Brussel, fr. 100 '79 Hongarije. Hong. Hyp.-Bank Theisloten Oostenrijk. Stsl. 1854. dito dito 1860. dito dito 1864. Crediet-Anst. 1858. Obl. K. K. Pr. B. Cr. Anst. Stad Weenen 1874. Pruisen. Keulen-Minden Sp. Rusland. St.l. 1864 dito dito 1866 Spanje. Stad Madrid 1868 Turkije. Spoorweg-L. 31/3 5 3 3 I 1101/, 102 104 103 84l/4 1997/S 1033,4 IO8I/2 131I/3 1453/4 82 10*23/4 1313/4 146 135 43 61/3 Naat UtrechtAankomst te Vertr. AmersfUtrecht Rottd. 's Hage Nederlandsche Centraal-Spoorweg. 7,20f 8,30 11,22 2,47 6,9 8,22 03 9,45 8,— 9,4 II,44 3,24 6,38 8,44 9,40 III,20 •f Alleen Zaterdag 9,16 10,8 1,4 4,28 7,34 9,44 11.26 11,45 9,27 10.1S I,9 4,40 7,44 9,54 II,31 11,50 11.50 Arnh 9,53 10,45 2,10 4.55 10,20 Naar Zwolle: Aankomst te Vertr. Amersf. Zwolle Leeuwarden Groningen 8,58 11- 1,55 1,51 10,9 11,24 1.31 1,27 1 14 3.<8 7,58 8,10 4,55 6,55 6.46 84 10,11 10,10 9,36 11,28 Ooster-Spoorweg Naar Hilversum Aankomst te Ver'r. Amersf Baarn Hilvers. Utrecht. Amsterd. H Oft -'JU n L o 010 - -- 7,26 8.31 9,24 9,37 11,23 12,7 2.53 4.49 6.11 6.45 8 23 8.54 9,5 10,1 7,39 8,44 9.50 11.36 12,20 3.6 5,8 6.25 6,57 8.37 9.7 9,19 10,13 7,48 8,53 9.39 9.59 11,45 12,29 3.15 5,23 6.34 7,6 8,47 9.16 9,29 10,22 8,13 9,47 10,48 11,15 1,10 4.8 6,36 7,6 8,6 8.35 9,28 10,12 10,43 12 18 1,15 3.50 6,25 7,20 7,40 9,30 9,55 10,15 Naar Zulghen: Aankomst te V. Baarn V. Amersf. Barnev. Apeld. Zutuhen 9,19 ----- 8,41 9.33 11,41 3.44 7.4 9.16 8,59 9,46 12.3 3,59 7,18 9,33 12,19 4,17 7,34 9,51 9,55 10.29 12,49 4,48 8,4 10,23 10,19 10,48 1,9 5,11 8,27 10,46 HolIandsche-IJzeren-Spoorweg JVaar Nijmegen Aankomst te V. Amersf. Woudenb. Leusd. ScherpenzVeenend-Rhen- Kest 7.22 f 7,42 8.21 10,51 2,27 4 27 6,19 9,32 f 11,2 2,38 4,47 6,30 9,44 8,18 8,24 8,52 8.58 11,26 11,32 3,3 3,9 f Stoppen op verzoek te Leusden.

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 4