NIEUWE Nieuws- en Advertentieblad UTRECHT EN GELDERLAND. Voor Bregenz. N. 72. Woensdag 7 September 1887. Zestiende Jaargang. VOOR abonnementsprijs: VERSCHIJNT WOENSDAG EN ZATERDAG. Uitgever A. M. SLOTHOUWER, Amersfoort. advertentien: BINNENLAND. Feuilleton. AMERSFOORTSCRE COURANT. Per 3 maanden ƒ1.— Franco per post door het geLeele Rijk. Afzonderlijke Nnmmers 3 Cent. Ingezonden stukken en berichten intezenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag. Van 16 regels 0,40 iedere regel meer 5 Cent. Advertentien viermaal geplaatst worden slechts driemaal berekend. Groote letters en vignetten naar plaatsruimte. De prins en prinses von Wied zul len binnenkort aan de koninklijke familie te Soestdijk een bezoek brengen. De kroonprins en de kroonprinses van Duitschland met drie dochters prinsessen Victoria, Sophia Dorothea en Margaretha en gevolg zijn in den nacht van 3 op 4 September met het koninklijk Engelsche stoomjacht «Victoria and Albert" uit Engeland ter reede van Vlissingen aangekomen. De kroonprins en familie vertrokken Zondag ten 5 ure 2 min. met den ge wonen mailtrein, waarin drie Duitsche salonrijtuigen ten hunnen behoeve, van Vlissingen over Franfort en Munchen naar Toblach in Tyrol. De jury voor de Tentoonstelling van Voedingsmiddelen te Amsterdam is Zaterdag 3 dezer door de Regelings commissie benoemd. De lijst voor alle groepen telt zeventig natnen, die bekend zullen worden gemaakt, zoodra men de zekerheid heeft, dat de benoeming is aangenomen. De voordracht der Hoofd commissie, waarmede de Regelings-com- missie zich ten volle vereenigde, is met de meeste zorg samengesteld uit de voor drachten der inzenders, gelijk door het reglement werd voorgeschreven. Voor het geval dat sommigen der benoemden verhinderd mochten wezen, zijn op de zelfde wijze dubbeltnllen opgemaakt, zoo dat de werkzaamheden op 13 September een aanvang zullen kunnen nemen. In de werkplaatsen der Kon. Maat schappij De Schelde te Vlissingen is de volgende kennisgeving opgehangen: »Aan de chefs der afdeelingen en ba zen wordt kennis gegeven, dat voortaan geene jongens meer mogen worden aan genomen om op de werf of in de werk plaatsen te werken, zonder voorzien te zijn van een bewijs, dat zij alle klassen van lager onderwijs, hetzij op de open bare of bijzondere scholen, hebben door- loopen. «Bij hooge uilzondering, doch niet dan met mijne voorkennis, mag hiervan wor den afgeweken. De Dir. der Kan. Maatschappij de Schelde." Naar aanleiding van het gebeurde met de voeding der soldaten Ie Middel burg, schrijft de vMidd. Cour." o. a. «Het is van algemeene bekendheid, en meermalen werd daarop reeds gewe zen, dat het vleesch meestal veel te laag wordt aanbesteed; en er voor den aangenomen prijs onmogelijk goed vleesch geleverd kan worden. Hoe is het b. v. mogelijk dat een slager goed vleesch verschaffen kan tegen een prijs van 52 cent per kilogram, waarvoor aan parti culieren f 1 wordt berekend. Al nemen wij aan dat aan laatstgenoemden te hooge prijs in rekening wordt gebracht, dan is het verschil tusschen beide notee ringen toch veel te groot, en ligt het voor de hand dat er door de leveran ciers, om nog winst te behalen, zoo veel mogelijk getracht zal worden die te ver krijgen door mindere kwaliteit van bees ten te nemen. Aan wie de schuld in deze? Aan het ministerie van oorlog waar men steeds geneigd is om het onderste uit de kan te krijgen en eene zeer misplaatste zuinigheid in toepassing brengt. Men lette eens op die aanbestedingen voor de garnizoenen en men zal bemer ken dat er vaak wordt «gescharreld" om het wat minder parlementair maar meer verstaanbaar uit te drukken met herbestedingen, enz., totdat de mi nimumprijs overal is gevonden. Bovendien zijn er nog een paar bepa lingen, die in deze haar invloed doen gelden. Eerstens heeft de slager leverancier van het garnizoen het recht ook aan burgers te verkoopen van het beest, dat voor de soldaten bestemd en gekeurd is. Het ligt voor de hand dal particulieren niet het slechtste deel zullen krijgen een slager, hoe eerlijk ook, zal natuurlijk zijn burgerklanten wel het best bedienen. In groote garnizoenen nu gaat de levering met een kwart of een half beest gemakkelijk, maar bij weinig ge bruik wordt de uitgifte van een kwart wel eens over twee dagen verdeeld en daardoor een goede controle gemist; wat, in verband met bovengenoemde bepaling, een minder gunstigen invloed kan uitoefenen op hetgeen de soldaat krijgt. Het recht van leverantie aan particu lieren, zooals dit nu bestaat, moest daarom in het belang van een goede levering aan het garnizoen den aannemer worden ontnomen, maar evenzeer moest een tweede bepaling worden opgeheven, waarbij hem een zeker gewicht voor de te leveren beesten is voorgeschreven. De koeien of ossen moeten thans 225 schoon aan de haak wegenhoe goed een dier ook zijn moge, het wordt niet aangenomen, wanneer het dit gewicht niet haalt. Die bepaling is, dunkt ons, noodeloos belemmerend voor den leverancier en strekt niet ter bevordering eener levering van goed vleesch. Haar opheffen of het bepaalde gewicht verminderen, zou bepaald nuttig kunnen werken; maar daartegenover zou strenger keuring moeten plaats hebben." 28 Sept. a.s. zal, zooals reeds ge meld werd, plaats hebben de aanbeste ding van het afbreken van een gedeelte der fundeeringswerken en het daarvoor in de plaats stellen van nieuwe voor de overkapping van het centraal-personen- i station. De raming bedraagt f188.700. Nu de proef met het inheien van lange palen van 25 M. lengte goede uitkom sten heeft gegeven, is besloten de fun deering der penanten op die wijze te j verzekeren. De bestaande penanten zullen, met uitzondering van die, waarop de kapspanten reeds zijn gesteld, worden afgebroken en na het bijheien van de nieuwepalen worden vernienwd De palen zullen zijn van verschillende lengte, tot 25 M. toe; de grondboringen bij de] verschillende penanten en het resultaat der proef heiing geven de zekerheid, dat daarmede tot voldoende diepte in de vaste zandlaag zal worden doorgedrongen. De oplevering van het geheele werk moet geschieden vóór den I. September 1888, en voor elke week vroegere oplevering is de belangrijke premie van f 1000 vast gesteld. Ter bespoediging zijn tevens maat regelen genomen, om zoodra een penant gereed is, daarop oumiddelijk den boven bouw te stellen. Ingenieur. Naar aanleiding van de gratie van Domela Nieuwenhuis zegt het Sociaal Weekblad «Ook zij, die uitsluitend te rade gaan met staatkundige overwegingen, moeten er zich, dunkt ons, over verblijden en het slechts betreuren, dat de Regeering ten deze zoo lang heeft getalmd. Zij kun nen het zich niet verhelen, dat de indruk op de groote schare een gansch andere zou zijn geweest indien niet op dit oogen- blik na al den aandrang van verschil lende kanten, na al hetgeen er gesehre- ven en gesproken is maar bij voor beeld ter gelegenheid van de Amster- damsche Aprilfeesten, van het recht van gratie was gebruik gemaakt. Hoe dit zij de heer Domela Nieu wenhuis is weder vrij man; en de vraag rijstwat nu Zal hij op dezelfde wijze als voorheen, thans nog bovendien geprikkeld door persoonlijken wrok, voortgaan zijn talen ten te misbruiken voor het prediken van den klassenhaat, voor het werken op de lage hartstochten der menschen, voor het verkondigen van het evangelie van het geweld Of zal hij blijken gelouterd uit den kerker te zijn tel uggekeerd voortaan getrouw aan hetgeen hij eenmaal zelf schreef: «Wij hebben één godsdienst, dat is de liefde: één streven, dat name lijk om de edelste beschaving onder de rnenschen en het hoogste geluk te ver spreiden. Reeds meer dan eens hebben wij be leden, dat onze grootste grief tegen de sociaal-democratie niet betreft haar maat schappelijke en staatkundige denkbeelden (hoezeer wij deze ook wraken), maar de middelen waarmede zij streeft naar de verwezenlijking van haar doel. Mocht de man, die in Nederland haar leider is, ge durende de maanden, in eenzaamheid door hem gesleten, inderdaad tot het besef zijn gekomen, dat hij ten aanzien van die middelen tot nu toe was op den verkeerden weg. Voor het a.s. Nederl. taal- en letterkundig congres, half September te Amsterdam te houden, melden zich reeds nu ongeveer 450 leden aan, waaronder ongeveer 60 Vlamingen. De majoor jhr. de Pesters en de kapitein van Tienhoven vertrokken gisteren ochtend naar Parijs, en van daar naar Tours, om deel te nemen aan de groote manoeuvres, door een Fransch legerkorps in de omstreken van laatstgenoemde stad te houden. Een verhaal uit den Dertigjarigen Oorlog. NAAR HERMANN LINGG. 6) Hoe groot was echter de verbazing van den generaal toen de jonge officier het waagde eene bedenking te maken en zeide: «Het slot is onoverwinnelijk het is de Thermopilae van Vorarlberg. Wij richten slechts een noodeloos bloedbad aan en kunnen dan, als morgen misschien een wapenstilstand wordt geproclameerd, toe zien hoe wij ons rechtvaardigen tegen over de volkeren, die op den vrede wachten, en hoe wij ons rechtvaardigen voor God De oude Wrangel, lachte luide. Jij hebt zeker eene predikatie voor den volgenden Zondag geleerd of je hebt eene idylle in je hoofd. Ik geloof dat de nieuwe vredestijd je heeft overgoten met droomerijen." iJa de vredestijd heeft mij haren hemelschen groet doen hooren I" riep de jonge Wrangel met geestdrift. «Het is mij alsof de geheele wereld een groot jubelfeest te wachten staat; als of alles er met begeerige blikken naar uitziet!" «En Pia Montfort heet voor hem die vredebode," zeide Marfisa tot zich zelve. «Zij zal de uwe niet worden De oude Wrangel mat zijn zoon met een verachtenden blik, maar bedwong zich. Hij greep hem bij den arm en trok hem mede naar een hoek der zaal. Daar zeide hij toornig: »Ik dacht dat je moed had!" „Dat ik moed hadHeb ik mij ooit anders getoond barstte de jonge man uit. «Goed," zeide de oude, «als dat zoo is moet je het nu bewijzen, anders geef ik je een vesting om te bewaren in plaats van te bestormen. Weet je wel hoe wij er bij staan?" ging hij op zach- ten toon voort. «Wij zijn niets meer dan een verloren post in dezen uithoek van Duitschland. Misschien kunnen we nog kapituleeren, als we ons niet door een koenen greep luchtmaken en uit de klem helpen." «En de kanselier?" vraagde dé zoon. «Oxenstierna laat mij zitten, ik heb, naar zijne meening, reeds te veel op eigen gezach gedaan. Hij is een groot reken meester, geen soldaat!" ïDan moeten wij er werkelijk alles op zetten, om ons er tusschen uit te slaan," zeide de jonge Wrangel. Wees er zeker van dat ik het vechten nog niet heb verleerd, en voor 't getrokken zwaard niet terugdeins." «Goed mijn zoon, mijn dappere zoon." Hoor nu ook mijn drijfveer. Het is eene groote onderneming. Ik sla aan 't eind mijner zoetste droomen en koenste plan nen, namelijk om naar Italië door te brekenRome met mijne Zweden in te nemen, even als vroeger Alarik met zijn Gothen deed, den Pontifex van zijn troon te stooten en daar de vrede voor te schrijven." Met bewondering zag de jongeling tot zijn vader op en zeide hoog ernstig. mik vraag als een bijzondere gunst dat ik den aanval zal mogen leiden. Ik wil de eerste zijn die u van de muren der vijandelijke veste het victorie toe roept!" «Nu ben-je weer de oude! riep Wran gel, «God zij met je!" Hij trad met hem weder in den kring der officieren en zeide: «Houdt u bereid, mijne Heeren, morgen zeer vroeg zullen wij het slot Bregenz bestormen." Marfisa zag met een angstigen blik naar den jongen Wrangel, zij werd bleek: daarna trad zij op den generaal toe en verzocht hem om een geheim onderhoud. Bijna duizend ruiters en ongeveer tweemaal zooveel voetvolk en geschut- knechten lagen, onder aanvoering van Veldmaarschalk Wrangel aan de Bodensee. Een groot aantal dier soldaten had in de naaste omgeving van Hofen en in het slot zelf kwartier gevonden. De wachtvu ren brandden. De soldaten lagen deels in de benedenvertrekken en gangen, deels op de binnenplaats en voor de slotmuren. Zelfs de kleine huiskapel was niet ge spaard geworden. Men had de kelders opengebroken, de vaten naar boven ge rold. de runderen en schapen uit de buurt hierheen gesleept en nu dronk el at men naar hartelust. Wildnur had met verbeten woede geholpen bij 't slachten en gereed maken en niet zonder oogmerk zijne lichaams sterkte daarbij getoond. Hij hanteerde zijn groote slachtbijl menigmaal zoo sprekend, dat men er niet aan behoefde te twijfelen of hij had ze liever op de koppen der indringers doen neerkomen, dan op die der dieren, die zij hadden buit gemaakt. Zoo zag hij een soldaat, die een stuk hout in den grond wilde De Locaal-spoorweg Medemblik- Hoorn zal in den loop der maand Octo ber a. s. voor het publiek verkeer geopend worden. De Hollandsche IJzeren Spoor weg-Maatschappij heeft de exploitatie op zich genomen. Te IJmuiden had Zaterdag een bizonder geval plaats. Des morgens was van Amsterdam vertrokken het stoomschip »Edam". kapitein Taat van de Neder- landsch Amerikaar.sche Stoomvaartmaat schappij met 51 eerste, 60 tweede en 194 tusschendeks-passagiers. In de Noordzeesluizen verklaarde plot seling eer. der passagiers, dat hij met zijn vrouw, zijn drie kinderen en zijn bagage op den wal verzocht gezet te worden. Hij kreeg zoo'n spijt over zijn besluit om het land te verlaten, toen hij zooals een der schepelingen opmerkte, «Moeder grootmuil" in den mond zag, dat hij maar liever in het Vaderland bleef. Toen men de opmerking maakte, dat hij dwaas handelde, daar de passagegel den weggeworpen waren, antwoordde hij zeer terecht: »'t is beter ten halve ge keerd, dan ten heele gedwaald" en hier mede nam de man voor goed afscheid van de «Edam". Met het maaien der boekweit is op de Veluwe een begin gemaakt, maar het gewas valt over 't algemeen zeer tegen. Op veel akkers is het zoo kort van sten gel en staat het, als gevolg van de aan houdende droogte zoo wijd uit elkander, zoo shol," dat de maaiers haast niet weten, hoe het gemaaide aan «garven" (bosschen, schoven), te krijgen en te houden. Of er later bij het dorschen wel veel goed zaad zal zijn te scheppen, en vervolgens te verkoopen of te gebruiken vallen, wordt reeds nu met veel grond betwijfeld. Ondanks deze min gunstige vooruit zichten voorden Veluwschen landbouwer, neemt de gunstige ommekeer in de weergesteldheid toch weer veel zorg van 't hart. Aan de aan den grond toever trouwde najaarsgewassen is door den lang verwachten regen een ware weldaad verricht die over een paar maanden in zonderheid het vee (de schapen en koeien) ten goede komt, als het zich aan spurrie en knolgroen kan dik eten. Met 't vee voeder was 't de laatste dagen treurig gesteld. Bij gebrek aan gras voor de slaan om iets aan op te hangen. De man zocht naar iets waar hij den paal kon opleggen om dien te bewerken. Heltmann nam hem het hout uit de hand, zette het op de naakte knie en hakte er zoo een punt aan. Dat maakte indruk op de krijgsknech ten en maakte dat men respekt voor hem kreeg. Zij matigden hunne bevelen een weinig. «Had hij nu maar zijne landslieden van den berg kunnen halen, om den vijand te overvallenwat zou hij dan gaarne hebben medegeholpen om ze allen neer te slaan! Daartoe bestond echter geen kans. Wrangel had overal posten uitgezet en zij daarboven wisten misschien niet eens wat hier gebeurde. Bezield met zulke gedachten en plan nen, dwaalde hij door de vertrekken waarin Wrangel met zijn staf en de Markiezin aan het maal zaten. De dienaars dezer laatste en eenige trompetters van de troepen vormden een geïmproviseerd muziekkorps. Heltmann had plaats geno men aan een vooruitstekend hoekvenster en overzag van daar de tafelenden. Hij lette echter uitsluitend op Falkeriburg. Hij was het wel; hij erkende den zoon, den veilorene. Reeds gister in het strijd gewoel, had hij tegenover hein gestaan. De ruiter had hem een sabelhouw willen i

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 1