BUITENLAND. Plaatselijke berichten. Provinciale berichten. koeien werd tot groene boekweit en aardappelloof de toevlucht genomen. Een sneetje gras komt nu weer in 't verschiet, of anders een groene weide. Te Haarlem is Maandagmiddag een werkman van den Hollandschen Spoor weg nabij den Oudenweg bij het ran- geeren met het been onder den wagen geraakt. Het been werd verpletterd. In de veenkoloniën worden veel aardappelen (Amerikanen) opgekocht voor de consumptie in het Belgische leger. De prijs hiervoor besteed is fl per H.L. Er wordt meest op den vorm en de gladheid der soorten gelet; van den smaak schijnt minder notitie te worden genomen. De Haagsche correspondent van de «N. Gr. Ct." geeft het volgende verhaal in zijn jongsten brief: «Een oud-Indisch «ambtenaar" (zout- verkoappakhuismeester op een buiten postje, tevens oudbuitengewoon deur waarder op een kleine plaats en agent van de weeskamer) kwam dezer dagen bij een lid van de ontbonden Kamer (en tevens van de nieuwe), om een zeer ondergeschikt baantje solliciteerende man moest er zoo iets bij aan de band hebben, onverschillig wat; er wasechter geen kans hem te plaatsen. «Nu", zei hij, «dan ga ik zien of ik lid van de Kamer kan worden". De tijd voor een liberale candidatuur, vroeger te Dokkum geambieerd, was voorbij. Geen nood een paar dagen later was hij de univer seel conservatief-Roomsche candidaat in den Haag. Als men dus niemand meer weet te vinden, dan is de heer J. Can ter Visser nog wel bereid." Den Hen September a. s. zal te 's-Hage de reeds vroeger aangekondigde tentoonstelling van gastoestellen worden geopend, waarop men zich zal kunnen overtuigen van de groote vorderingen, die in den laatsten tijd op dit gebied zijn gemaakt. De giootst mogelijke ver scheidenheid van gastoestellen voor aller lei gebruik is bijeengebracht en voor het grootste gedeelte reeds smaakvol ge rangschikt. Zeer belangrijk zijr, inzendin gen van de heeren Landré Glinder- man en Jakobi te Amsterdam, Stokvis te Arnhem en de Blauw te 's-Hage. De gastoestellen ten dienste van de nijverheid zullen dagelijks in werking te zien zijn, om de op de gas-kooktoestel- len bereide spijzen te nuttigen. Ongetwij feld zal deze tentoonstelling veel bijdra gen tot een meer uitgebreid gebruik van gas, dan tot heden het geval was. De Fransche minister van oorlog heeft, in navolging van hetgeen in Duitschland en Italië geschied is, besloten proeven te nemen met het gebruik van honden bij het leger. Om te beginnen, is daartoe het negende legerkorps bij de aanstaande manoeuvres aangewezen. Vier honden zullen bij elk regiment afgericht en voor den voorpostendienst gebruikt worden, elke hond om den ande ren nacht. Het voorschrift luidt dat zij goed moeten worden gevoed en met zachtheid behandeld. Zij zullen zelfs telkens,alszij de van bengehooptediensten verricht hebben, gestreeld worden. Een soldaat zal worden belast met het ge leide van eiken hond. Bij het vallen van den avond zullen de honden bij de schild wachten worden geplaatst, terwijl patrouil les, den vijand voorstellende, zullen trach ten door te komen. Andere honden zullen als éclaireurs voorafgaan en het terrein doorzoeken. Men zal verscheidene hunner trachten zoodanig af te richten, dat zij den vijand aan den uniform herkennen. Het blaffen zal worden tegengegaan de hond moet den vijand, of welk ander onraad hij ontdekt, enkel aankondigen door gegrom. Al naar de verkregen uitkomsten zullen geven, hij had gepareerd en toen viel hem het liedje in van den ouden Hilde- brand, die tegen zijn eigen zoon moest strijden. Hij had hem vermeden en had het gevecht met hem niet voortgezet. Hij was gevlucht, En toen was dezelfde ruiter weer door hem in het woud ge zien. Hij had hem willen neerslaan maar daar had hij zich omgewend en de vader had de gelaatstrekken van zijn kind herkend. Thans had hij echter zekerheid. Deze Zweedsche bevelhebber was zijn zoon, dien hij moest weervinden onder de vijanden van zijn landAlles had hij hem kunnen vergeven, dit was echter eene te groote zonde. Welke zondige lichtzinnigheid had hem daartoe gebracht, of welken uitersten nood? Heltrnann wilde dit laatste gelooven, dat verminderde de bittere hartepijn. De innemende gestalte van den jongen officier nam langzamerhand zijn mannelijk hart in beslag. Tbans boog zich Falken- burg naar Marfisa hij vulde haren beker en voegde haar, naar 't scheen, eenige vriendelijke woorden toe. Wat was hij galant en innemend. Zij lachte. Het voorhoofd van Wildnur Werd somber, hij wend de oogen af en kijk, daar stond Flanquin de secretaris van Marlis» achter hem. Dat was een kaaap wien men het aan kon zien dat de instructiën ten aanzien van den dienst der honden aangevuld worden door den minister van oorlog. De Engelsche Regeering heeft den Shah van Perzië 500,000 gd. beloofd, voor het geval, dat hij Ayoub Khan weer meester wordt. Dr. Morell Mackenzie, die de Duitsche kroonprins behandelde, is door Koningin Victoria tot ridder verheven. Betreffende het bericht in de bladen, aangaande de bijeenkomst van den Dnit- schen Keizer met den Czaar te Stettin, kan de y>Norddeutsche Allgemeinc Zei- tung" verzekeren, dat in goed ingelichte kringen niets van zoodanige bijeenkomst bekend is. Het bericht berust enkel op een vermoeden, en er is niets wat recht geeft om het vermoeden voor waar te houden. Dat de Czaar Stettin zal be zoeken, is eene gissing, die hoegenaamd geen waarde heeft. Als sommige bladen, zegt de tNorddeutsche" verder, gewag maken van eene vernieuwing van het in deze maand eindigende Duitsch-Russische tractaat, dan dient hierop tot antwoord, dat zoodanig tractaat in het geheel niet bestaat. Met betrekking tot het gebrek aan onderwijzers op de volksscholen in Prui sen zijn maatregelen genomen, waaruit blijkt, dat het «verduitschen" van de Poolsche scholen met alle kracht wordt doorgezet. De Keizer van Oostenrijk is te Neustadt aangekomen en met geestdrift ontvangen. Een aantal vereenigingen kwamen hem haar hulde brengen. Antwoordende op een toespraak der Israëlitische vereeni- ging, verklaarde hij. dat de gelijkheid van alle godsdiensten door het recht geboden is. Het plan om den Russischen generaal Ernroth naar Bulgarije te zenden behoort weder tot hel verledene. De nNord" toch, het bekende ofïicieuse Russische weekblad, zegt«Materiëele moeilijkheden verlengen de onderhandelingen over Bul garije; er is geert sprake van het zenden van een Russischen generaal naar Sofia; dat zou eerst kunnen geschieden, wan neer het Turkije gelukt is een wettigen stand der zaken tegenover de schendin gen van het tractaat van Berlijn te verwezenlijken." Prinses Clementine van Saksen-Coburg, moeder van den Vorst van Bulgarije wordt eerstdaags te Sofia verwacht. De Bulgaarsche uniform voor Prins Ferdinand van Coburg is, volgens het blad tSwet", geborduurd te St. Peters burg, (sic) in het magazijn Salemann. Door de aanhoudende droogte hebben in Turkije hevige boschbranden plaats gehad o. a. zijn 20,000 bijna 100-jarige olijf boomen en uitgestrekte eikenbosschen vernield. im Zondag 4 Sept. a.s. zal de Gods dienstoefening der Vrije Gereformeerde gemeente des voormiddags half tien en des namiddags vijf uur geleid worden door den Heer Vaarties van Dordrecht. De heer C. Scheltus Jz. heeft ont slag genomen als lid van den gemeen teraad. Uitslag van het 2de Toelatings examen aan het Gymnasium alhier: Aantal candidaten 2. Toegelaten: tot klasse I: B. Dijkstra, te Hilversum: afgewezen: één. Na Herexamen bevorderd: P. de Vrij en J. R. Verheij, Semina risten. Bij het tweede toelatings-examen voor de hoogere burgerschool slaagden voor de II. klasse F. Ledeboer, voor de III. klasse F. Smulders en voor de IV. klasse M. van Beest Holle. Bij de her examens werden toegelaten tot de I. klasse W. v. d. Bergh, W. Celosse, K. van Eybergen, F. van Laer en P. Lan- hij tot alles in staat was tot alles te gebruiken, de aangenaamste man van de wereld, zoo bescheiden, zoo goedvaardig zag hij u aan en dan speelde er steeds een sarkastisch lachje om den breeden mond. Hij was in 't zwart gekleed, droeg roode kousenbanden en roode linten op den schouder, een spitsen hoed met een grijze veer en een statiedegen opzij. Hij bracht een kan met wijn en hield in de linkerhand een gouden beker. «Nu Heer Slotvoogd," zeide hij tot Wildnur," «waarom sta-je zoo naar buiten te kijken. Weet je niet dat het Keismis is, jubelfeest. Dan had je toch moeten zorgen dat de Heeren binnen een wildenzwijnskop op tafel hadden, zoo als de gewoonte is." «Zorg maar voor je eigen kop," luidde het barsche antwoord. «Ho, hol ik geloof zoo waar dat je ons beleedigen wilt." «Beleedigen zeide Heltrnann spottend, «en waarmeè zouden wij je nog kunnen beleedigen? Dat wij nog leven en toezien hoe jelui ons goed verbrast? Maar ga je gang maar, tot alles op is, dan kunt ge ook honger lijden; maar dan gaat ge verder even als de slangen. «Je hebt spijt over den wijn he zeide de dienaar van Marfisa. «Dwaas, geveld, tot de II. klasse H. M. Bruyn, tot de III. klasse H. Leinweber en W. Visser en tot de V. klasse J. D. Rolandus Hagedoorn. In den gemeenteraad ontstond weder eene vacature, doordien de heer Scheltus in de gisteren gehouden zitting, orn gezondheidsredenen zijn ontslag heeft ingediend. Nadat de herkozen en gekozen leden de eeden afgelegd en zitting geno men hadden, werden de bh. Croockewit en Celosse als wethouders herkozen, die beiden onder dankbetuiging de benoe ming aannamen. Tot wethouder van den burgerlijken stand werd de heer Crooc kewit herbenoemd, terwijl de hh. Celosse en van Zijst opnieuw in de comm. volgens art. 166 der gemeentewet werden her kozen. Vervolgens werden de afdeelingen getrokken. In behandeling kwam daarop eene voordracht van B. en W., tot verkoop van hel gebouw der voormalige infirme rie aan de Breedestraat aan het Rijk. De minister van justitie had daarvan kosteloozen afstand gevraagd, ten einde dat perceel in te richten tot strafgevan genis voor meisjes. Daar het voorstel van B. en W., om tot dien afstand over te gaan, niet is aangenomen, was eene nieuwe briefwisseling met den minister geopend, waarin Z. Exc. in overweging werd gegeven, om voor dat perceel de som te bieden, waarvoor de gemeente bet van het departement van ooi log had moeten overnemen, nl. f1700. De minis ter bood nu f1200 en It. en W. deden het voorstel, dit bod aan te nemen. In den raad verhieven zich stemmen hier tegen, zoo omdat men het te veeleischend vond van het rijk, dat de gemeente het perceel voor minder Zou afstaan dan zij zelve aan het rijk betalen moest, alsook omdat men het niet wenschelijk vond voor de omgeving, dat aldaar eene straf gevangenis werd geplaatst. Hiertegenover werd gewezen op de voordeelen, die voor de ingezetenen van de vestiging dier inrichting het gevolg zouden zijn, en werden deze niet groot genoemd, het offer, dat de gemeente er voor brengen zou, was ook betrekkelijk gering. Bij stemming werd het voorstel van B. en W. met 7 tegen 6 stemmen aan genomen. Aan de orde kwam nu een voorstel van B. en W. tot het aanleggen van klinker bestratingen. Uit de geldleening voor de verbetering van straten was op de loopende begrooting nog eene som van f 2000 beschikbaar en in overeen stemming met den wensch van den raad hebben B. en \V. met de comm. van fabricage overwogen, welke straatverbe teringen men daarvoor nog zou kunnen aanbrengen. Het gevolg daarvan was het voorstel tot het aanbrengen van klinkerpaden 1. tot verbinding der wandelwegen over de Steenenbrug aan de Koppel langs den Volmolen. 2. van de Heerenstraat naar het br ugje aan de voormalige Heerenpoort; 3. van het voetpad van de Utrecht- sche poort langs de Utrqphtsche en Naar- der-straatwegen tot den Soesterweg; 4. in het voetpad van het begin van den Stationsweg tot den noordwestelij ken hoek van het hoofdgebouw der Amersfoortsche bierbrouwerij; 5. als toegang tot de hoogere burger school 6. in het voetpad van de Slijkstraat naar de meisjesschool, die aldaar gebouwd wordt; 7. van de Appelmarkt, dwars over de Groenmarkt, als rechtstreeksche toegang tot de St. Joriskerk; 8. langs den Utrechtschen weg naar de Bergstraat. 3, 4 en 8 werden na eenige beraad slaging aangehouden, omdat men nadere overweging daarvan wenschelijk keurde, in verband met reeds lang hangende plannen tot meer omvangrijke verbete ringen, alsmede in verband met een he- drink meedrink op 't welzijn van je meesteres, die je deze karrewei heeft bezorgd. Lang leve gravin Montfort!" Lang moge zij leven!" zeide Heltrnann. «en spoedig weer zegerijk terugkomen. Drink Heer FlanquinJe moet uitdrinken tot op den laatsten drop wil je?" Flanquin deed het tegen heug en meug en zei toen, dat is een heele slok. Heltrnann daarmede nog niet tevreden, noodigde hem uit om op Wrangels welzijn te drinken en den beker weder in eenen teug te ledigen. Toen zette hij zich ver trouwelijk naast hem en stiet met hem aan op 't welzijn zijner meesteresse tot tweemaal of driemaal toe, tot hij merkte dat de tong van den secretaris dubbel begon te slaan. «'t Is maar jammer dat die goede wijn in jouw vervloekte keel moet loopen," zeide Heltrnann. «Jij bent een drommelsche kerel, Heer Slotvoogd" zeide de ander lachende, jij bent precies als je wijn. Ja ja kapitein Falkenburg beweert zeker niet ten onrechte, dat je reeds de wapens gedra gen hebt en onder de keizerlijke banier hebt gediend." «Zoo heeft hij dat gezegd. «Men moest ook maar goed toezien; want je kon wel een spion zijn.." «Als dat waar is wil ik nog eens op den ingekomen adres van eigenaars en bewoners van huizen aan de zuidzijde van de Noorderstraat en de korte Berg straat, die aandringen op de verbetering der gebrekkige afwatering van hunne perceelen door den aanleg van een riool; 7 werd verworpen, omdat men het min der noodig achtte, een rechtstreekschen toegangsweg naar de kerk te maken, nu door de vroeger aangebrachte verbete ringen die kerk met een kleinen omweg over de klinkerpaden te bereiken is. Beide besluiten werden met 7 tegen 6 stemmen genomen. De overige punten werden zonder bezwaar aangenomen, na dat het dagelijksch bestuur een voorstel van den heer Zandijk had aangenomen tot vermindering der breedte van eenige der voorgedragen paden. Op voorstel van B. en W. werden de jaarwedden verhoogd van de hh. E. Lin- denhovius, onderwijzer aan de school 1. soort, en C. A. Heunks, id. aan de school 3. soort, beiden van f650 op f725, waarop zij volgens de verordening aanspraak hebben, wegens het behalen der hoofd-acte. Na beantwoording van eenige opmer kingen van den heer van Lanschot Hubrecht vereenigde de raad zich met het voorstel tot aankoop van grond ter verbreeding der Bergstraathet besluit daartoe was in beginsel in eene vorige zitting reeds genomen. Ingekomen is de gemeente-begrooting voor 1888, sluitende in ontvangst en uit gaaf met f175 796,70. Zij opent met een batig saldo van 1886, groot f9746,79/, en sluit met een post voor onvoorziene uitgaven, groot f3593.84. De opbrengst van den hoofdelijken omslag is evenals verleden jaar geraamd op f42.006. Als bijlagen zijn bij de gemeente-begroo ting o. aingediend de begrooting voor het burgerlijk armbstuur: inkomsten en uitgaven op f6430, met eene geraamde subsidie van de gemeente, groot f6037.68 voorts de begrooting van het burger weeshuis in ontvangsten en uitgaven be- loopende f10,745, met eene geraamde gemeente-subsidie van f1208,43'; ein delijk de schutterij hegrooling tot een bedrag van f2209,25. De begrooting wordt gedrukt en naar de afdeelingen verzonden. Eindelijkis nog ingekomen eene memorie van den heer Koningh over de inkom sten-belasting. Dij bestrijdt daarin het voorstel om de huurwaarde op nieuw tot grondslag van belasting te nemen; in 1860 nam men de huurwaarde naar het personeel, in 1876 die naar het kadaster, en nu wordt voorgesteld, de huurwaarde naar eigen schatting van het gemeente bestuur. Door die veranderingen alleen reeds acht bij de huurwaarde als grond slag veroordeeld. Hij handhaaft, o. a. met een beroep op Utrecht, zijn voorstel tot invoering eener inkomsten-belasting. Ook deze nota zal worden gedrukt en den leden toegezonden. 325ste 8TAATS-LOTERIJ. Vierde klasse. Trekking van 5 en 6 Sept. (1000 LOTEN.) Ten kantore van den Collecteur te Amersfoort zijn aan de navolgende num mers te beurt gevallen Prijs van f300. No. 1978. Prijs van flOO. No. 19440. Prijzen van f 05. 20, 25, 48. 57, 1914, 1947, 1957, 1967, 2210, 2213. 2218, 2227, 2234, 4625, 4632, 4640, 4666, 4681, 4684, 9378, 9447, 9455, 9498, 9713, 9729, 9755, 9782, 9785, 9797, 9799, 9803, 9849, 9879, 12458, 12462, 12520, 12542, 12574, 15805, 15815, 15831, 15835, 15855, 17577, 17590, 19402, 19422, 19430, 19490, 19656, 19667, 19675, 19676 en 19687. Te zamen 56 prijzen. zijn welzijn drinken. Maar jij moet mij bescheid doen Laat zien Goed Flanquin dacht en zeide ook: «Die Falkenburg schijnt zeer bij u in de gunst te staan Slotvoogd, zeer bijzonder in de gunst te staan." «En met recht" zeide Heltrnann. «Ik heb meelijden met den wakkeren ridder." «Waarom dat?" «Is niet Marfisa von Zarden de mees teres van zijn hart?" «Zeker is zij dat en zbodra de oorlog voorbij is, zullen zij trouwen. «Zoo! Zij kennen elkaar zeker al lang?" «Sedert jaren I Je moet weten dat Heer Zwein Falkenburg en ik studenten waren, aanstaande godgeleerdenmaar lollige jongens, we staken tot over de ooren in de schuld. Op zekeren dag kwam Markiezin Zarden met een aantal dienaars en veel praal in onze universi teitsstad. Weldra hadden wij toegang in haar huis, kregen opdrachten en ge schenken en traden in haren dienst. Falkenburg werd haar cavalier, want die kon met geld en met heeren om springen en weet ook den degen te voeren. Ik met mijn latijn en grieksch en een beetje verzenmakerij, bleef een voudig secretaris. Daar heb je nu de heele zaak. Hij maakte zich groot, ik Piet- Wat beteekent toch het woord liberaal Jan. Als je me vroeg, wat het oor spronkelijk beteekende, zou ik je te woord kunnen staan. P. Nu dan verander ik de t in de. J. Goed. Liberaal noemde men vroeger iemand, die streed voor de vrijmaking van banden vooral ten aanzien van staatsinstellingen. P. Zou men dat dan nu niet meer kunnen zeggen? De liberalen heb ben het despotisme der vorsten en der oligarchen doen plaats maken voor een volksvertegenwoordiging. J. Juist, en nu vaardigt die volksver tegenwoordiging met de beste bedoelingen om de maatschappij tegen individu's of de eene klasse tegen de andere te be schermen weer allerlei dwangwetten uit, zooals de drankwet, de wet op den kinderarbeid enz. enz. P. Op die manier komen er weer nieuwe partijen in de maak, waarvan de eene de maatschappij tegen het individu en de andere het individu tegen de maatschappij beschermt. J. Dat kan wel zijn. Maar beide hebben dan tot uitgangspunt de minder juiste meening, dat de Regeering hare tusschen- komst moet verleenen, zoodra iets niet goed gaatdat de Staat verplicht is, alle kwaad te keeren en alle soorten van geluk te bezorgen. Utrecht. Den 12 September a. s. zullen Thomas Philipoom en Elisabeth Dirksen, wonende in de paardensteeg alhier, hunne 60-jarige echtvereeniging herdenken. Te zamen ruim 170 jaren oud, geniet de man nog eene vrij goede gezondheid, doch is de vrouw daar entegen zeer hulpbehoevend, zoodat het hun op dien dag wel niet aan belangstelling zal ontbreken. Bij het tweede toelatings-examen voor de hoogere burgerschool voor meis jes met 5-jarigen cursus, slaagden alle (5) aspiranten, terwijl zich voor de hoo gere burgerschool met 3-jarigen cursus voor jongens, 15 aspiranten hadden aan gemeld, waarvan 10 slaagden. Het tweede admissie-examen voor de Rijks- hoogere burgerschool met 5-jarigen cursus, is jl. Dinsdag aangevangen. Baarn. H. M. de Koningin woonde Zondag met haar gevolg de godsdienst oefening bij onder het gehoor van ds. F. J. Herman, die tot tekst had Spreu ken 3:16. Bunschoten. 5 September. De heer W. Beukers hoopt den 19. September a.s. zijn veertigjarig jubileum te vieren als Burgemeester dezer gemeente. Aan blijken van belangstelling zal het den algemeen geachten jubilaris zeker niet ontbreken. Het belang der ingezetenen woog Z.E.A. steeds zwaar op 't hartveel goeds is er in die jaren door hem tot stand ge- gebracht. Moge het hem vergund zijn nog menig jaar in ons midden te verkeeren als hoofd der gemeente en als raadsman van armen en rijken. Erineloo. In de laatstgehouden ge meenteraadsvergadering is een belangrijk besluit genomen, dat evenwel reeds veel vroeger moest gekomen zijn. In dit dorp is n.l. geene brandspuit en van brand putten is ook in 't geheel geen sprake. Nu is men er eindelijk toe overgegaan om eene spuit aan te schaffen en eenen put te doen graven. Zoo zal men dan voortaan den brand niet meer lijdelijk bleef eenvoudig knecht." «Dan heeft zij hem van zijn plicht afgetrokken, van zijn vaderland en van zijn God?" vraagde Heltrnann bevend van aandoening. «Van wat?" lachte Flanquin, O zij hield hem met haar schoone armen zdö vast dat hij niet weg kon en hij heeft haar gewichtige diensten bewezen, gewichtige, gevaarlijke diensten. «Oneerlijke wilt ge zeggen?" «Dat heb ik niet gezegd, heer Slot voogd, dat komt er maar opaan hoe men een zaak bekijkt. Slagen is de hoofdzaak. Gaat 't goed dan geeft het ons eer en geld, gaat 't slecht, dan kan ook de galg ons loon zijn." Heltrnann zag hem met vrees aan. Neem me niet kwalijk," viel Flanquin eensklaps in, «ik kan niet langer bij u blijven." «Blijf!" riep Heltrnann. «Blijf!" je moet mij alles opbiechten, of neen, ik moet het van hem zelf hooren." Hij sprong op, slingerde den secretaris, die toch niet meer stevig op de beenen stond in een hoek en ging naar de deur. Hij bedacht zich echter. {Wordt vervolgd)

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 2