Winkelhuis SINAASAPPEL-SAP, NURSERIJ WITTE BAZAR. st i, &&£Sü, W. F. A. GROENHUIZEN, Tricot Tailles. Advertentiën. W. JACHTENBERG H. van Esveld Rzn., PAP8ESGMU1T bij J, YAN YOLLENHOYEN. Een daa Handel ia Brandstoffen. A R M E MEISJES, Linnen, Halflinnen, liraslinnen, Watertwist, Constitutions, ens., SCHIEDAMMER GENEVER, lebr. PIE Ti KOOP: ANGOSTURA BITTER, Fijn gestikte DEKENS, met de tiend gestikt, SOLIEDE GOEDEREN. BILLIJKE PRIJS. HORLOGES, Gemengd Nieuws. Officieele Publicatiën. ONTVANGEN LOOPJONGEN, MM pMtle GENEVER, Gezuiverde MOUTWIJN, X agmeisje KEUKENMEID SERVETTEN, HANDDOEKEN, FIJNE KWALITEIT GOEDEREN Glazen- bü Gutta-Percha Spniten, beste nickel horloges tegelv alle coacurreereme prijzen, klokken, regulateurs, wekkers, SPEELDOOZEN, :l Terstond gevraagd VERKOOPEN: MEUBELEN, /iPi- paarden en rijtuigen Sleperswerk. Fratati- en Cilroei-LiMiaie, ROODE BESSENGENEVER zuivere COGNAC, Inmaak-BRANDEWIJN Barcelona idem. RIJN- EN MOEZELWIJNEN, ZUIVERE MEDOC, BORDEAUX, ST. ESTEPHE, ST. EMILLON, Echte Medicinale Tokayer-wijn Huntleij Palmers. voor kindervoedsel A. J. van Wijland, Ruime keuze Keper en streep met de hand geweven. Confectiemagazijn, op den Hof No. 329 te Amersfoort. Horloge- en Instrumentmaker, Havik hoek Lavendelstraat, BAROMETERS, Boter- Kaas- en Melkwegers. NIGHTC A P. behoeven aan te zien. Vooral ook met het oog op de krankzinnigengestichten, mogen wij dat besluit toejuichen. In dezelfde vergadering werd tot onder wijzer aan de O. L. school te Nunspeet benoemd de heer L. Brummel van Olden- broek. N'ijkerk. Bij de Ned. Geref, gemeente (doleerend) alhier is beroepen de heer J. Vonk, pred. bij de Ned. Herv. Gemeente te Oldebroek. Lensden. Omtrent den brand van Vrijdag j.l. in deze gemeente meldt men ons nader. De brand is ontstaan in een der met hooi en rogge gevulde kapbergen. Door een hevigen wind aangewakkerd tastten de vlammen in korten tijd ook de woning, het bakhuis en een schuur aan. Het was bijna onmogelijk iets te redden: slechts het aanwezige geld en een bed konden door den bewoner, J. Donkelaar, in groo- ten haast uit bet brandende perceel ge haald worden. Een jong paard werd door hem losgesneden, doch het wilde zich niet uit den stal verwijderen en is daar door verbrand, benevens 3 varkens en 9 biggen. 90 vim roggen en duizenden ponden hooi zijn een prooi der vlammen geworden. Wijl van den inboedel niets verzekerd was, lijdt de bewoner groote schade. Omtrent de oorzaak van den brand weet men niets. Van een nieuwen, eigenaardigen tak van industrie te Berlijn weet een Ber- lijnsch blad het volgende mede te deelen Dat er in de Duitsche hoofdstad, evenals in alle groote steden zeldzame reclames en zonderlinge takken van industrie zijn, is niets nieuws. De wijze waarop even wel de tandendokter sedert eenigen tijd zijn zaak in bloei tracht te doen toene men, is ongetwijfeld eenig. Hij geeft, volgens het verhaal, aan zijne talrijke patiënten bij hun vertrek een kaart, waar op behalve zijn adres, het volgende be richt te lezen staat: nBovendien heb ik de eer aan mijne hooggeachte bezoekers mede te deelen, dat ik in het aanstaande winterseizoen voor bruiloften, bals, soi- rées en andere feestelijkheden van aller lei aard, geheele en halve gebitten en ook afzonderlijke tanden tot billijke prij zen verhuur. Eenige Amerikanen zullen te Tarsus, in Klein-Azië, de geboortestad van Paulus, een weeshuis bouwen, gewijd aan de nagedachtenis van den grooten heiden- Apostel en naar hem genoemd. Zij heb ben jeeds inschrijvingen ontvangen voor jaarlijksche bijdragen van te zanten f 6000 en hopen zooveel te krijgen, dat zij 50 weezen kunnen onderhouden. Zaterdag zijn de kinderen, die drie weken geleden te Weert het ouderlijk huis verlaten hadden, aldaar door de politie teruggebracht. De II-jarige knaap is nabij Sittard, de 6-jarige te Aken aangehouden. Eene 53-jarige vrouw, ruim 28 jaren gehuwd, heeft in stilte de echtelijke wo ning te Haarlem verlaten met ongeveer i'4000 aan bankpapier enz. Men ver moedt, dat zij naar Amerika is ver trokken. Een vrouw bracht. Zondag de Ge dempte Sloot te 's-Hage in opschudding. Een milicien van de veldartillerie kreeg met andere jongelieden twist over een meisje. De eerste ontving een snede over het gezicht, doch liet zich door een kor poraal van de grenadiers overreden om zijns vteegs te gaan. Eenige uren later echter kwam de milicien met eenige zijner makkers terug, om wraak te nemen. Men had er een stevigen borrel op gezet. De sabels werden getrokken, en eerst na dat bloedende wonden waren toegebracht, gelukte het de twistenden te scheiden. Zestig Fransche geleerden zullen naar Weenen gaan, om deel te nemen aan het geneeskundig congres. Onder hen is ook Pasteur, wiens tegenwoordigheid aan het congres veel luister zal bijzetten. De BURGEMEESTER en WETHOU DERS van AMERSFOORT, Gezien art. 5 der wet tot regeling van den kleinhandel in sterken drank en tot beteugeling van openbare dronken schap Brengen ter openbare kennis, dat een verzoekschrift om vergunning tot verkoop van sterken drank in het klein bij hen is ingekomen van Krijn van Doorn in het perceel staande aan het Groote Spui, wijk D, no. 406. Amersfoort, den 5 Sept. 1887. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, T. A. J. VAN ASCH VAN WIJCK. De Secretaris, W. L. SCHELTUS. De BURGEMEESTER en WETHOU DERS van AMERSFOORT. Gelet op art. 6 der wet van den 2 Juni 1875 (Staatsblad No. 95), Brengen ter kennis van het publiek dat een door J. M. WETERINGS inge diend verzoek, met bijlagen, om vergun ning tot het oprichten van eene slach terij en rookerij in het perceel alhier gelegen aau de Langestraat, wijk B, no. 27, bij het kadaster bekend onder sectie E, No. 1932, op de Secretarie der ge meente ter visie ligt, en dat op Maandag, den 19. September aanstaande, des vooi middags te elf ure, gelegenheid ten raadhuize wordt gegeven om, ten over staan van het gemeentebestuur of van een of meer zijner leden, bezwaren tegen het oprichten van de inrichting intebren- gen. Amersfoort, den 5. Sept, 1887. Burgemeester en Wethouders voornoemd De Burgemeester, T. A. J. VAN ASCH VAN WIJCK. De Secretaris, W. L. SCHELTUS. De BURGEMEESTER en WETHOU DERS van AMERSFOORT, Gezien de artt. 55 en 56 van het algemeen politie-reglement dier gemeente; Doen te weten, dat alle gebruikers of beheerders van gebouwen en erven, of, wanneer deze niet gebiuikt worden, de eigenaars daarvan, verplicht zijn de straat voor, achter en terzijde van die gebou wen of erven, uittewieden of te doen uitwieden. zoodat de straat op Woens dag, den 14. September aanstaande, des voormiddags te 10 uren, behoorlijk ge zuiverd is, op straffe bij het reglement bepaald. 'Amersfoort, den 5. Sept. 1887. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, T. A. J. VAN ASCH VAN WIJCK. De Secretaris, W. L. SCHELTUS. ccnc groote sorteering nieuwe MARKTBERICHT. Nijkerk, 5 Sept. Tarwe f 7.00 a f8.Boekweit f 5.40 a f5.80. Garst f 5.a f6.00. Haver i 4.40 a f3.80. Duivenboonen f 0.a fü.OO Rogge f5.00 a f5.30. Boter fl.05 a fl.25. Eieren 3 a 4 cent. Schrammen 14 stuks f 12.a f 16.Biggen 116 stuks f4.a f 6.50. Runderen 161 stuks f35 a f200.Schapen 44 stuks f8 a f 18. Heden overleed na een lang durig lijden onze geliefde vader en behuwdvader, J0HAN ANDREAS LUD0LF HAARS, in den ouderdom van ruim 66 jaren. c Uit aller naam, G. M. HAARS. Amersfoort den 4en Sept. 1887. Tot onze groote droefheid overleed heden ons eenigst dochtertje HENDRICA GESINA WILHELMINA, in den leeftijd van ruim 12 maanden. ,//h G- M" MATEN- 7 yV<-B. W. MATEN— o yan Veen. Amersfoort, 4 Sept. 1887. AA*- een fatsoenlijke Aanbiedingen met eigenhandig geschre ven briefjes onder lett. V. H. aan het Bureau dezer courant. De deurwaarder D. C. PRINS te Amers foort zal op Vrijdag, 16 Sept. 1887, 's middags 12 uur, in het koffiehuis ide Arend," even buiten de Slijkpoort te Amersfoort, 10 paarden, 3 rninie tentwagens, 3 Utrecht- sclie wagentjes, 1 Napo leon, 3 tilbury's, paardctnigen, rijtuiglantaarns, z.weepeu, stalge- reedscliappen. eenige enz. enz. 's Morgens vóór den verkoop te zien. Breeder bij biljetten. Ren ruim waarin vergunning met café en biljart (wegens vertrek van den eige naar,) staande aan den Weverssingel te Amersfoort, met flink winkeldebiet, groot 235 vierk. meters. De inventaris kan worden overgenomen Te aanvaarden 1 Oct. 1887. Koopprijs billijk. Te bevragen bij den Makelaar D. C. PRINS alhier. Br eest raat b/d L. Vr. toren, VERHUURT, en beveelt zich tevens minzaam aan voor Voor prompte en soliede bedie ning bij zeer billijke prijzen zal steeds worden zorg gedragen. SIEUWE soorten van het huis BOUTTILLIER G. BRIAND <1- Co. te Cognac. p. flesch van f 1.40 tot f 4. p. ockshoofd of Hectoliter voor HH. we- derverkoopers (zonder accijns) naar de gemaakte conditiën van bovengenoemd huis. Geïmpoiteeid van het huis CARCIA DEL SALTO. ROODE PORT a PORT van af f 58 JEREZ MADERA {per anker, van het huis LOUIS BERMANN te Coblcnz. per anker van af f 35. per anker f 28. per anker f 3033. BAOUR CENEAC, SL JULLIEN, PAUELLAC per anker f 3445. f 1.50 per flesch. VRAAG PRIJSCOURANT. Lieve-vrouwe-plein F 67, Eenig verkooper van ANGOSTURA- BITTER en SINAASAPPEL-SAP. aZi u uit de fabriek Tan gevraagd, niet boven 16 jaar. Zich te vervoegen Westsingel 40. Alle soorten van Duitsche BRI- QUETTEN, met en zonder gaatjes, BRUINKOOL enz. Men wordt ver zocht vooral op het fabriekmerk te letten; verder HAARDKOLEN, puike KACHELKOLEN, Engelsche GASCOKES en verdere soorten, allen tegen concurreerende prijzen bij Bloemendaal D. No. 107. Wederverkoopers genieten een ruim rabat. Er wordt te Amersfoort zoo spoedig mogelijk ge vraagd, een of noodhulp R. C. Blieven franco onder letter B aan het bureau van deze Courant. Bij eiken Boekhandelaar vooi handen afl. '1 van - Roman uit het Berlijnsche leven DOOR PAUIi LINDAU. 0.50. van 5/4 tot 16/4 breed. afgepast en van het stuk. (GEEN FABRIEKDEKENS) Onder aanbeveling. Ondergeteekende heeft de eer zijne geachte clientèle te berichten, dat hij een bekwaam coupeur aan zijn zaak verbonden heeft, zoodat hij nu in de gelegenheid is spoedig op maat te leveren tegen concurreerende prijzen, 15 pCt. heneden de gewone prijzen en 10 pCt. korting voor contante betalim L,Ö' Men wordt vriendelijk verzocht de stalen welke in ruime keuze voorhanden zijn, aantevragen opdat men kennis neemt van de groote sorteering die hierin voorhanden is. Onder aanbeveling, UEd. Dw. Dienaar, heeft voorhanden een prachtige keuze Gouden, Zilveren, Nickel en Stalen BRILLEN en PINCE-NÈZ, WINDKUSSENS, CLYSO-POIYIPEN, IRRIGATE URS, alle soorten van THERMOMETERS, Reparation aan al deze artikelen ook aan KWIK-BAROMETERS bijzonder billijk en zeer spoedig. Gouden, Zilveren en Nickel PE1STDITLES, EN Merk VERKRIJGBAAR in KELBERFLESSCIIKX van 1 Titer A ƒ1,15 per L i t e r 11 e s e li bij Th. II. O. BKAI'DSEX in gedistilleerd en Tabakskerverij „DE JIOOK", Amersfoort. NB. Als bewijs van echtheid is cachet en kurk steeds voorzien van den naam der firma P. HOPPE.

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 3