BEMMMIL v. i BOOSTER, Firma J. G THIES. BROHIHBER BEDDEN WINKEL, mmm mmm wmm. Petroleum-Lampen, 4 De van ouds bekende MATRASSEN EN BEDDEN. Cretonne Satinet en Zijden Dekens. een handgeld van DRIE HONDERD GULDEN. Lampe-Belge branders, - en Stormlantaarns, LICHTBREKERS EAPSCHALEN, Prachtige TURF- en KOLENBAKKEN. H. J. BONNIER. Langestraat A 6, Specialiteit in Amersfoort. SOLIED GUTAPERCHA-DOEK. BOEK-, COURANT- EN HANDELS-SNELPERSDRUKKERIJ. EeltMMs, Hoornvlies, Hot Ms hoek Zeyenhaizen, Oh ste V* sP YeiseMtode kwaliteiten ia Eospitaallinaea of Kruibeddoek. Groote keuze in boven- en Molton-onderspreien. ie ililgil» voor de LEVERING van alle soorten Groote keuze in eigen gemaakte Groote voorraad Groote voorraad IJzeren Ledikanten, Veldbedden, Ruststoelen, Picë en Wafelsprijen. UITSTOOMEN van Beddengoed en VERNIEIIJ VEN van alle soorten Matrassen. Alles tegen concnrreerende prijzen. OOST -I N DIE. Lampen-kappen, Lampen-glazen, Lampen-hoedjes, Lampen-tulpen, Lampen-pit, Lampen-schoorsteentjes, Dwalm-schalen, Gas-kommen, DuhbelsterkeGas-glazen en Beste Fransche Nachtpitjes, Nacht-lampen, Wand-lampen, Dessert-lampen, Voet-lampen, Ring-lampen, Loop-lampen, Scherm-lampen, Vaas-lampen, Hang-lampen, Katrol-lampen, ft H W H O CD VISITEKAARTEN. Uitgever nieuwe AMERSFOORTSCHE COURANT. eene prachtige sorteering Cuivre-polis, P llren van vertrek der algemeene Communicatie-middelen voor Amersfoort. °Of, 5$ 1 pers. ijzer ledikanten in bruin, blauw en geel f 4.50, f 5.00, f 5.75, f 6. en f 6.25. 2 pers. dito dito f7.f7.25, f8.25, f8.75 en f9.— 1 pers. plaatijzer in mahonie- en eiken hout geschilderd met hemel f 17.50, zonder hemel f 15. 2 pers. dito met hemel f22.f23. en f 25. 1 pers. kinderledikanten in bruin, blauw en geel, van f 4.25, f 4.50, f 5.en f5.50. Dezelfde grootten met dubbel omslaande kanten, van f6.50, f6.75, f7.en f 7.25. 2 pers. kinderledikanten f5.75 en f6. Met dubbel omslaande kanten f 7.50 en f8.—. Gewone blauwe kapwiegen f2.50. Dito wit gelakt f2.75. Witte kapwiegen uit enkel gevlochten ijzerdraad f5.en dubbel gevlochten f 5.75. Wit gelakte schommelwiegen met stang hemel f7.f9.en f 10. Met dubbelde hemel en kroontjes in 8 verschillende elegante modellen, van f 10.50 tot f20.—. Zeer doelmatige 1 pers. waschtafels met spiegel f5.50, zonder spiegel f4.75. IJzeren vuurmanden zeer practisch, van f 5.50 af. Deze artikelen worden ook geheel compleet, net bewerkt, tegen concnrreerende prijzen afgeleverd. Bij contante betaling van BBDDES-ABTIKELES wordt 5 PROCENT korting toegestaan. beveelt zich minzaam aan LEVERT GezondheidsBED, PELUW er. TWEE KUSSENS voor f 4 50 GezondheidsMATRAS t 8 50. Springveeren MATRAS van af f 14 50. vr Nederlanders, die dienstnemen bij het Indische leger ontvangen, bij het aan gaan van eene zes-jarige verbintenis, Aanbrengpremie TIEN GULDEN. Nadere inlichtingen zijn gratis te bekomen bij het Departement van Koloniën en bij alle Burgemeesters. De ondergeteekende heeft direct uit de fabriek ontvangen TWEE WAGONLADINGEN verschillende soorten zoowel met koord, plat, rond, Duplex, Gloeilicht, Universall en uitmuntende in qualiteit en zeer lage prijzen. Voor H.H. Winkeliers, extra voordeelige Condities. enz. enz. Verkoophuis op den Hof te Amersfoort. O O Binnen den kortst mogelyken tijd worden onderstaande werken alhier vervaardigd Brocliuren. Bestekken. Prijscouranten. Circulaires. Rekeningen. Wissels. Kwitantiën. Briefhoofden. Etiquetten. Programma's. Enveloppen. Menu's. Verlovings- Huwelijks- en Overlijdingsbrieven. Adreskaarten. Strooi-, Winkel- en Aanplakbilletten. Alle soorten STATEN voor Gemeente en Rijks-ambtenaren. w w w O O W h3 F P CT3 CD 02 e-r 8® P Heden ontvangen in in alle grootten en prijzen. TIWUD J enz. worden in korten tijd radicaal ge nezen, zonder pijn, door RADLAIIER'S speciaal middel uit de Koode Apo theek te Posen, prijs per flacon met gebruiksaanwijzing en penseel 50 cent Contant, franco p. post 05 ent. Cen- traaldepöt Wed. J. RAVE, Zwolle. Te Amersfoort bij ALPHONS ANNEGARN. Holloway's Pillen. /Verzweringen van eiken aard, wonden, zweeren, kwade beenen. Wanneer door bezeerlrig, zwakken bloedomloop, slecht bloed en verwaarloosde koude, eene ont steking, gevolgd van verzweeringen, de lagere ledematen heeft aangevallen, kan de lijder zonder vrees van teleurgesteld te worden op genezing hopen door het gebuik van Holloway's beroemde zalf, welker naam en faam ter genezing van zulke kwalen over den gelieelen bewoon den aardbol heeft weerklonken; getuig schriften in alle talen zijn ontvangen ge worden, waarin hare wonderlijke heelende eigenschappen algemeen geprezen worden. In alle verouderde gevallen moeten Hol loway's Pillen ingenomen worden, terwijl zijne Zalf gebruikt wordt; beiden hebben de beste uitwerking, en bezorgen eene pijnlooze en snelle genezing. Onder hun nen vereenigenden heilzarnen invloed nemen de slimste wonden of verzweringen spoedig een veel gezonder karakter aan, en zij worden weldra gevuld of saamge trokken, totdat de huid geheel hernieuwd is en gezondheid en kracht terugkeeren. Doosjes Pillen en Potjes Zalf 0,80, f 1,80, f3,— f6,15, f 13,50, ƒ20,50 zijn op franco aanvragen a contant te bekomen bij alle Apothekers in Nederland, alsmede in Holloway's Etablissement te Londen 78, New Oxford Street. BEURSBERICHTEN. Perc. Nederland.Sch. Ct. \V. 21fe dito dito 3 dito dito 4 dito Oblig. 1888. 4 dito dito 1883. 4 dito 1884. 4 dito volgef. recep. dito. 4 Hong. Oblig.-T.. 1867. 5 dito Papier 5 dito goudleening 5 dito dito 1881 4 Oostenrijk. Obi. ill pap. 5 Oblig. dito Febr./Aug. 5 dito Zilver Jan./Juli 5 dito dito April Oct. 5 Polen Obl. Schk. 44. 4 Port. Obl. Btl. 53 84 3 Rusland. Obl. Hope Co. 1798/1815 5 Cert. Hamburg 18-20 5 Ct. Insch. 5e S. 1854. 5 dito 1864 f1000 5 dito dito 100 5 dito 1866 f1000 5 dito dito 100 5 dito 1877 20—100 5 dito le Oosters. Leen. 5 dito Tweede dito 5 dito Derde dito 5 dito 1872 gec. 50 100 dol. 5 dito 1873 gec. 50 100 dol. 5 dito 1860 2e 100 dol. 4l/g dito 75 gec. 50-100 doL 41/| dito 1880 gecons. 4 Oblig. Leen. 1867/69 4 Russische Goudl. 1883 Spanje. O. Perp. Sch. 4 Turkije. Geconvert. ser. D. dito dito dito ser. C. Egypte. Obl. 1876. 4 Spoorweg-Leening 1876 5 Vereen. Staten. Obl. 1876 4t'j Mexico. Obl. 1851 3 dito 1864. 3 Braz. Oblig. Lond. '65 5 dito Lecning 1875 5 dito dito 1883 41/s Peru. Obl.-Leening. 1870 6 Obl.-Leening 1872 5 Venezuela Leen. 1881 Stedelijke Leeningen. Amsterdam. Oblig. 1861 4 dito dito 1886 4 Rotterdam Oblig. 1886 4 dito dito 1883 4 Industr. en flnanc. onder nemingen. Ned. Afr. Handels-Vennootschap Amsterd. Hyp.-Bank P. br. 4 dito dito dito 4 Amsterd. Kan. Maatsch. A 2 Obl. dito dito 4 Gemeente-Crediet Oblig. 4i/j dito dito 4 Nederl. Bank Aandeelen. N'ederl. Handels-Maats, dito Duitschland. Aand. Rijksb. dito. Cert. adm. Amst. Hongarije. Pandbrieven B. Oostenr.-Hong. Bk. A. Pbr. (Boden) Cr.-An. 4% Rusland. Pdbr. Hyp.-bk. 5 dito Centraal Bank 5 Spoorweg-Leeningen. Holl. IJz. Spw. Aand. Hol). IJz. Sp. Oblig. 4 Expl. Staats-spoorw. Aand. dito Obl. 1879.81 4 Ned. Centr.-Sp. Aand. Obl. dito dito gest. dito. Ned.-Ind. Sp. Aandeelen. Rijn-sp. volgef Aandeelen dito 1865/85 Obl. 4 N.-Brab. Boxtel 1875(80 gest. Hongarije. Theiss-Spw. Aand. 5 Theiss-Spoorweg Obl. 5 Italië. O. V. Emm. 3 Zuid-Italië. Spoorweg Oblig. 3 Oostenrijk. Fr. O. Spw. Obl. 3 Gisela Spw.-Aandeelen 5 Polen. Wars. Br. A. 4 Wars. Weenen dito Portugal. Kon. Tr.-Afr. le H. 5 Rusland. Gr. Sp.-Mts. A. 5 Baltische Spw -Aand. 3 Jelez Griasi Obl. 5 Jel.-Orel Obl. f 1000 5 Kursk-Ch. Az. Ob. 100 dol. 5 Los. Sewast. Ob. f 1000 5 Morsch-Sysran Aand. 5 Orel-Vitebsk Aand. 5 dito dito Aand. 5 Poti-Tiflis dito f 1000 5 Riaschk-Wiasma. A. 5 Zuid-W.-Spoorw. Obl. Amer. Central Pacific. Obl. dito Calif.-Oreg. dito 6 Chic. Cert. Pref. st. Obl. Denv. Rio-Gr. 7 Aand. Miss. K. Texas Obl. St Paul Min. en Manitoba Spw. dito 2e Hyp. Schuld 6 U. Pac. Ob). 6 Brazilië. Spw.-Leening 5 Premiën-Leeningen. Nederl. Stad Amsterdam f 100. 3 Amst. Kan. C. v. Aand. dito Rotterdam 3 1 Gemeente-Crediet 3 België. Stad Antw. '74 3 Stad Brussel, fr. 100 '79 3 Hongarije. Hong. Hyp.-Bank 4 Theisloten 4 Oostenrijk. Stsl. 1854. 4 dito dito 1860. 5 dito dito 1864. Crcdiet-Anst. 1858. Obl. K. K. Pr. B. Cr. Anst. 3 Stad Weenen 1874. Pruisen. Keulen-Minden Sp. 3% Rusland. St.l. 1864 5 dito dito 1866 Spanje. Stad Madrid 1868 3 Turkije. Spoorweg-L. 3 6 Sept. 7313/,» 883,4 991/m 1001/» 705/M 923/4 803/a 6411/14 65 66 659/1» 841/4 571/4 1021/j 551/4 557/s 10011/ij 97 U/14 1003/4 976/4 983/4 533/14 333/14 531/14 9413,14 959/14 923/4 90 77 83 1031/4 6315/,, 147/1, 147/14 741/4 981/» 1071/» 33 145/8 1011/4 ion/» 96 157/8 141/ 411/1» 987/,4 987/1, 9713 797/s 1021/4 101 52 1021/c 102 200 1077/» 1341/» 136 751/, 118yi3 84 741/, 1451/» 1021/4 1163/4 102 23 723/8 138 87% 463/4 10015/,» 833/4 601/0 616/8 761/8 83l/a 773/8 79.,, 116 57 901/4 975/8 8b 84 30% 901/4 891/» 981/» 281,4 553/8 11515/1, 1011/3 146 1181/, 253/4 1123/4 1181/» 1151/3 845/8 110 102 105 103 841,4 997/8 1031/4 1085/8 133 146 82 104% 1319/4 1451,4 134% 431/4 63% Zomerdienst, geopend 1 Juni 1887. Naai Utrecht Vertr. Amersf 7,20+ 8,30 11,22 2,47 6,9 8,22 9.3 9,45 Alleen Nederlandsche Centraal-Spoorweg. Aankomst te Utrecht Rottd. 'sHage Arnh. 8,- 9,4 11,44 3,24 6,38 8,41 9,40 10,20 Zaterdag. 9,16 10,8 1.4 4,98 7,34 9,44 11.26 11,45 9,27 10.18 I,9 4,40 7,44 9,54 II,31 11,50 11.50 9,53 10,45 2,10 4,55 10,20 Naar Zwolle: Aankomst te Vertr. Amersf. Zwolle Leeuwarden 8,58 11,— 1,55 10,9 11,24 1,31 1 14 3,18 7,58 4,55 6,55 6.46 8,4 10,11 9,36 11,28 Groningen l,5i 1,27 8,10 10,10 Naar Hilversum Aankomst te erir. Amersf Baarn Hilvers. Utrecht. Amsterd 7.26 7.39 7,48 8,13 8.35 8,31 8,44 8,53 9,28 9,24 9.39 9,47 10,12 9,37 9.50 9.59 10,48 10,43 11,23 11.36 11,45 12,29 11,15 12 18 12,7 12,20 1,10 1,15 2,53 3,6 3,15 4.8 3,50 4.49 5,8 5,23 6,36 6,25 6,11 6.25 6,34 7,6 7,20 6,45 6,57 7,6 8,6 7,40 8.23 8,37 8,47 9,30 8,54 9.7 9,16 9,42 9,55 9,5 9,19 9,29 10,15 10,1 10,13 10,22 11,35 11,8 Naar Zulphen: Aankomst te V. Baarn V. Amersf. Barnev. Apeld. Zutphen 41 9,33 11,41 3,44 7,4 9.16 8,59 9,46 12.3 3,59 7,18 9,33 9,19 12,19 4,17 7,34 9,51 9,55 10.29 12,49 4,48 8,4 10,23 10,19 10,48 1,9 5,11 8,27 10,40 Hollandsche-IJzeren-Spoorweg Naar Nijmegen Aankomst te V. Amersf. Woudenb. Leusd. Scherpenz 7,22 f 7,42 o 91 10,51 11,2 2,27 2,38 4 27 4,47 6,19 6,30 9,32 9,44 Veenend. Rhen. Kest 8,4 8,18 8,24 8.42 8,52 8.58 11,15 11,26 11,32 2,52 3,3 3,9 5,9 5,23 5,29 6.43 6,54 7,— 9,57 10,8 10,14 Stoppen op verzoek te Leusden. Snelpersdrukkerij van A. M. SLOTHOUWER te Amersfoort.

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 4