Gemengd Nieuws. BUITENLAND. Plaatselijke berichten. Provinciale berichten. opening der Kamers Maandag den 19en op liet gewone uur en met het gewone ceremonieel zal plaats hebben. De lotelingen, die dit jaar zijn in gelijfd bij de bereden korpsen en na hunne inlijving, tot nadere oproeping, met verlof zijn gezonden, zullen op Zater dag den len October a. s. in werkelijken dienst worden gesteld, ten einde te wor den gekleed en geoefend. Door den minister van Oorlog is be paald. dat aan de hierbedoelde lotelin gen, voor zooverre zij den Israëlitischen godsdienst belijden, wegens hunne aan staande kerkelijke feestdagen uitstel van den opkomst in activiteit wordt toege staan tot den 12cn October Ditzelfde is ook van toepassing op de Israëlitische verlofgangers, bij andere korpsen ingelijfd, die voor herhalings oefeningen tegen den 17en September a. s. onder de wapenen zijn geroepen. Op den li October a. s. zullen wederom 30 pupillen, van de Pupillen school te Nieuwersluis bij verschillende corpsen van het leger overgaan; 18 dier jongelingen worden geplaatst bij het Inslruclie-bataillon, 8 bij de Instructie compagnie en 3 bij het korps genietroe pen, terwijl één hunner als tamboer wordt ingedeeld bij een der regimenten infanterie. Den 18. van gemelde rnaand zullen de alsdan bestaande vacatures worden aangevuld. De Ned. Vereeniging tot afschaf fing van sterken drank zal haar 52e alg. verg. houden te Arnhem op 27 en 28 Sept. De openbare verg. zal door een zang koor opgeluisterd worden. Als sprekers zullen optreden de hh, K. T. baron Van Lijnden, te 's Hage. Jules Robijns van Parijs, mr, d'Enpelbronner en ds. lier man de Ridder van 's Hage. In de huis houdelijke vergadering zal een nieuw lid van het hoofdbestuur verkozen moeten worden in de plaats van dr. Kreenen (periodieke aftr.) Het hoofdbestuur heeft daarvoor het volgende drietal opgemaakt: Prof. Ruis te Leiden, mr. Boer te Utrecht en dr. Spaander te Abbekerk. Voor de plaats van den heer Koch, als voorzitter opgetreden, worden voorgedragen de hh.: ds. Schalier tot Peursum te Alkmaar ds. Van der Meulen te Bolsward en .Ir, Van Gheel Gildemeester te 's Gravenliage. Donderdag werd ten raadhuize te Amsterdam aan 28 oud-leerlingen der openbare lagere scholen der 1. klasse een zilveren horloge met ketting uitgereikt. Omtrent de buskruit-ontploffing in het fort nOostoever" te Nieuwediep meldt De Echo, dat de zaak zich aldus heeft toegedragen. Bij gelegenheid dat de luit. ter zee 1. klasse Z. J. Cambier, officier der artillerie op 's rijkswerf te Nieuwediep, zijn gewoon wekelijksch be zoek aan hel laboratorium, in het foit Oostoever aldaar, bracht, stelde de chef van dat atelier, de baas-vuurwerker A. van Dam, genoemden officier voor, eenige patronen van 3.7 c.M. (revolver-kanon- patronen) afkomstig van het buiten dienst gestelde oorlogschip xAruba", te ledigen en te onderzoeken. Sedert men in 's rijks marine-labora torium te lJellevoetsluis begonnen is eveneens op gioote schaal ernslvuur- werken te vervaardigen, schijnt men te Nieuwediep eenigszins naijverig op die werkplaats te zijn geworden en is men daar nog al geneigd, critiek uit te oefenen op het ginds geleverde werk. Vandaar dan ook de beproeving van patronen, die uit Hellevoetsluis afkomstig waren. Daar het niet gemakkelijk gaat, de granaten, die in koperen hulzen geperst zijn, los te krijgen, gaf de baasvuui wer ker Van Dam aan deri werkman De Geus last, de patroon met het achtereinde der huls, in de tang, waarmede slaghoedjes ingezet worden, vast te zetten, en daarna met de granaat op den kant der tafel te slaan, om zoodoende he projectiel los te werken. Onder het slaan ging het slaghoedje dan ook af, en de huls, die met 78 gram buskruit no. 1. gevuld was, sprong uiteen en deed genoemden werkman De Geus ernstig, en den luitenant en den baas- vuurweiker licht gewond raken. De glas harde granaat, die ledig was, viel op eenige passen neer. De toestand der gewonden is gelukkig gunstigzij zullen spoedig hun dienst weder kunnen hervatten. De komst van Domela Nieuwen- huis te Rotterdam heeft aanleiding ge geven tot ernstige wanordelijkheden. In liet zoogenaamde Volkskoffiehuis aan de Gedempte Binnen-Rotte, waar gewoonlijk de sociaal-democraten verga deren, had men alles ingericht om den partij-leider op feestelijke wijze te ont vangen. Het locaal was versierd, en de roode vlag uitgehangen. Woensdagavond omstreeks 8'/i uur kwam Domela Nieuwenhuis, vergezeld van eenige partijmakkers, in twee rijtui gen voor dat Volkskoffiehuis aan. Op dat oogenblik had zich daar reeds eene zeer talrijke volksmenigte op de straat verza meld, met de kennelijke bedoeling om den man een minder aangename ont vangst te bereiden, dan hem daarbinnen wachtte. De politie, met eene talrijke macht aanwezig, had groote moeite om hem te Beschermen. Zij moest een sterk cordon rondom zijn rijtuig vormen, ten einde het hem mogelijk te maken nit het rijtuig en in het gebouw te komen. Nauwelijks waren hij en zijn escorte het gebouw binnengegaan, toen de volks menigte daarhuiten het huis met stee- nen begon te bombardeeren. Jaloeziën en ruiten werden verbrijzeld, de roode vlag afgerukt en later voor het politiebureau op de Kaasmarkt onder een hoerahtje verbrand. Met geweld wilde het volk het gebouw der socialisten binnendringen en onop houdelijk moest de politie charges ma ken, teneinde dit te verhinderen en al- zoo ernstiger ongelukken te voorkomen. De socialisten daarbinnen trachtten in middels de deur te barricadeeren, doch achtten het weldra meer geraden hunne vergaderzaal te ontruimen. Onder be scherming van de politie gelukte het hun het gebouw aan de achterzijde te ont komen. Zij waren een honderdtal man nen en vrouwen sterk en voor het rneer- endeel van knuppels voorzien, die hun echter door de politie afgenomen werden. Terwijl zij door de achterdeur de vlucht namen, drong de volksmenigte aan de voorzijde het gebouw biiiééh. Daar werd eene algemeene verwoesting aangericht. De versieiingeri werden van de wanden gerukt de vlaggen verscheurd, stoelen en tafels en al wat er zich ver der in het gebouw bevond stuk gesla- gen. Binnen een uur tijds was alles tot een ruïne gemaakt. De overblijfselen van het vernielde ameublement van het Volkskoffiehuis werden later door zingende volkshoopen in triomf door de stad gediagen. Aan de politie in de bureaux op de Kaasmarkt en in de Pauwensteeg wer den herhaaldelijk ovaties gebracht. Leve de politie! was een algemeene kreet, als volk-protest tegen de socialisten. Waar Domela Nieuwenhuis gebleven was, wist niemand te zeggen. De opge wonden volksmenigte deed al het moge lijke om hem in handen te krijgen, doch zocht hein te vergeefs. Hij schijnt goede voorzorgen gebruikt te hebben om aan het hem dreigende gevaar te ontsnap pen. Later op den avond werden bij een paar socialisten, in de Prinsenstraat en op de Delftsclie vaart, de ruilen stukge slagen. Men zeide dat uit die woningen de versieringen waren gekomen, in de vergadeizaal der socialisten aangebracht, en dat daarom ook deze woningen tot mikpunten van de volkswoede waien ge kozen. De stad bleef tot in den voornacht zeer woelig, want voortduiend bewogen de anti socialisten zich in talrijke troepen en onder het zingen van de bekende, tegen Domela Nieuwenhuis en zijne aan hangers gerichte liederen door de stra ten. De politie heeft eene zware taak ge had, om ernstiger wanordelijkheden, en vooral geweldpleging aan de personen der socialisten tegen te gaan. De stem ming onder het volk gaf alle reden om het ergste te vieezen, wanneer Domela Nieuwenhuis of een der zijnen in hare handen mocht gevallen zijn- NCt.) Naar aan de Utr, Ct. wordt mede gedeeld, heeft hel bureel van het aan staand Letterkundig Congres, in verband zoowel met het seizoen als met den be schikbaren tijd, het plan van een sioom- booltocht naar Marken moeten opgeven. Dit uilstapje zal, bij gunslig weder, ver vangen worden door een stoombooltocht naar Zaandam en langs de Zaan. Het bureel verwacht, dat zij, die zich reeds tot deelneming aan den tocht naar Maiken aanmeldden, ook bereid zullen zijn, het uitstapje naar Zaandam mede te maken. Een dienstbode te 's-Hage kocht aan een groentewagen tweehonderd snij- beonen en hield stevig het mandje vast, waarin die door den koopman werden afgeteld. Na reeds tot over de helft ge vorderd te zijn, vroeg hij: »Zou die kerel ginder zoo dronken zijn?" De meid keerde zich om, doch zag niets; onderwijl had de ander een handvol van de reeds af getelde snijbonnen teruggenomen en ging toen leuk weg doortellen. Hij had echter buiten den waard gerekend, daar mevrouw slimmer was dan beiden en alles boven uit het raam had gadegeslagen. Toen hem door deze te kennen werd gegeven, dat het haar zoo weinig voorkwam, kreeg zij ten antwoord jVoor ieder boontje dat er te kort is, lieve mensch, geef ik je een maatje appelen tel ze maar na Meviouw deed dit met recht, en allen kwamen tot de overtuiging dat er zes en twintig ontbraken. Zij nam niets, de koopman gaf niets, maar de meid kreeg iets'.... een standje. Uit Bucharest meldt men aan de xParis" het volgende onmogelijke bericht: »In diplomatieke kringen wordt verhaald, dat de Prins van Saksen-Coburg treurige denkbeelden heeft omtrent de zédelijke hoedanigheden van zijn omgeving. Als hij aan een officiëel banket ter zijner eere moet deelnemen, eet hjj bijna niets. Thuis gekomen neemt hij dan een wei nig bouillon, die hij zelf klaar maakt. Hij wil geen Bulgaarsche koks hebben, daar hij vreest door hen vergiftigd te zullen worden." Zeer waarschijnlijk is dit bericht van hel begin tot het einde gelogen. De Bulgaarsche regeering heeft de mededeeling ontvangen, dat de Poite aan Suakin Paclia te St. Petersburg een telegram gezonden heeft, waarin zij haren wenscli uitspreekt dat, nu de zending van generaal Ernroth mislukt is. Rusland zijne verdere inzichten over deze zaak aan de Porte kenbaar moge maken. Bij deze mededeeling werd tevens gevoegd, dat de Potte opnieuw een rondschrijven heeft gezonden aan de mogendheden, maar de inhoud daarvan is nog niet bekend. Aan het nJounial des Débats" wordt uit VVeenen gemeld, dat volgens het oordeel in politieke kringen, prins Bis- rttarek bereid is, als bemiddelaar in zake de Bulgaarsche aangelegenheden op te treden, indien alle mogendheden, die het tractaat van Berlijn hebben onder- teekend, het verzoek des Sultans onder steunen. De Oostenrijksche consul-generaal te Sofia heeft bevel ontvangen Bulgarije te verlaten. In Ierland wordt tegenwoordig kapitein Lid will van Drotnard, Templemore, hard nekkig gel oycot, omdat hij een zijner pachters, die absoluut niet betalen wil ie, de hoeve had doen afzetten. Het is zelfs streng verboden rnet kapitein Lidwill een woord te spreken. Op den geboyeotten kapitein intusschen schijnt de boosheid zijner tegenstanders niet veel indruk te maken. Als tegeubelooging liet hij de koninklijke vlag op zijn huis hijscheu en kanonschoten ter eere van de koningin lossen. Bovendien heeft hij tot tijdpas- seering uit Engeland logé's genoodigd. Volgens de berichten uit Ierland is de oogst, tengevolge van de groote hitte, zeer ongunstig uitgevallen. Daarenboven zijn de prijzen laag, zoodat de vooruit zichten voor den winter alter bedroevendst zijn. Gladstone ontving een uitnoodiging, in de vleiendste bewoordingen gesteld, om het eeuwfeest van de constitutie der Vereenigde Staten, dat dit jaar te Phila delphia za! worden gehouden, door zijne tegenwoordigheid te komen opluisteren Gladstone heeft echter voor de eer be dankt, op grond, dat zijne hooge leeftijd en zijne vele werkzaamheden, in ver band met de oplossing der lersche quaestie, hem verhinderden naar Amerika over te steken. Er zijn weer twee Duitschers, die tot de socialistenpai tij belmoren en te Parijs gevestigd waren, het land uitgezet. Het zijn een schrijnwerker en een werktuig kundige. De rechter van instiuctie Guillot heeft zijn onderzoek over den brand van de Opéra Comique geëindigd en de stukken, deze zaak betreffend, benevens het rap port der deskundigen, bij het parket ingediend. Einde September zal het parket conclusie nemen en de stukken aan den heer Guillot teiugzenden, die in den loop der maand October beslissen zal of er al of niet reden om te vervol gen bestaat. Te Weer.en wordt beweerd, dat de samenkomst der Keizers van Duitschland en Rusland te Stettin niet is doorgegaan, omdat Oostenrijk daartegen heeft gepro- testeeid. De regeering der Republiek Venezuela heeft besloten tot de invoering der ver plichte vaccinatie voor alle ingezetenen en tot toepassing der herinenting alle tien jaren. De gouverneurs der bonds- districten zijn door Guzman Blanco uit- genoodigd, maatregelen te nemen tot toepassing van dit besluit, terwijl hun door de zorg van den minister van bin- nenlandsche zaken koekopstof zal worden toegezonden. President Cleveland opende het inter nationaal medisch congres te Washington. 5000 geneesheeren wonen het congres bij, dat door Davis gepresideerd wordt. De correspondent der Daily News", te Simla, seint, dat Ayoub-khan met een gevolg van zestien man de Afghaansche grens tusschen Herat en Nasliwawain is overgetrokken. Na een schermutseling met de troepen van den Emir, is hij gevlucht naar Yézaan. Het is waarschijn lijk dat hij gevangen zal worden geno men, daar hij voor en achter zich slechts de woestijn heeft. Voor de 4 pet. geldleening ad f140000 is ingeschreven tot een totaal bedrag van f414500, terwijl bovendien eene inschrijving groot f30000 op on gezegeld papier gesteld, op dien grond buiten aanmerking bleef. Er werd f 42000 toegewezen tegen den koers van 101 pCl.; f20,000 tegen 100'/,,; f26 000 tegen 100% pCt., f28,000 tegen 100% pCt., f2000 a 100% pCt., f 17000 tegen 100% pCt., f5000 tegen 101 pCt. Door Z. M. den Koning is aan de heer B. G. Versélewel de Witt Hamer Ie luit. kwartierni. van het pers. der milit. admin. bij de landm., thans op non-activiteit, als zoodanig op zijn ver zoek eervol ontslag verleend, Z. M. heeft eervol ontslag verleend, op zijn verzoek, aan den H. C, van Dam, als kapitein bij de dd. Schutterij te Amersfoort. De heer. J. A. van Beek, oud-leer ling der H. B. S, alhier, heeft met goed gevolg examen afgelegd voor den artillerie cursus te Delft. De lessen aan de Hoogere Burger school begonnen deze week met 56 leer lingen en 1 toehoorder, terwijl het aantal leeilingen die het Gymnasium bezoeken thans 44 bedraagt. Gisterenmiddag ten 4.20 keerden per extratrein in deze gemeente terug de staf der 2. afdeeling en de 5. en 6. batterijen van het 1. reg. veld-artt., ter sterkte van 12 officieren, 166 onderof ficieren en minderen, 152 paarden en 17 voertuigen, en ten 2.30 een detache ment ordonnancen, ter sterkte van 1 officier. 30 onderofficieren en manschap pen met 32 paarden. 325ste STAATSLOTERIJ. Vierde klasse. Trekking van 7 en 8 Sept. (600 loten.) Ten kantore van den Collecteur te Amersfoort zijn aan de navolgende num mers te beurt gevallen Prijzen van f 63. 1928, 1959, 1970, 1972, 1983, 1989, 2236, 4635, 4673, 4685, 9469, 9718, 9744, 9762, 9779, 9780, 9876, 9894, 9898, 12422, 12436, 12437. 12454, 12478, 12503, 12597, 13476, 15804, 15828, 15900, 19451, 19471 en 19670. Te zamen 33 prijzen. Volgende trekkingen geschieden: 19—22, 26, 27, 29, 30 Sept., 4—7, 11 15 Oct. Loten zijn nog verkrijgbaar. Utrecht. Aan het tweede admissie- examen voor de -Rijks Hoogere Burger school met 5-jarige cursus alhier, jl. Dinsdag aangevangen, werd deelgenomen door 20 aspiranten, waarvan 7 slaagden en wel voor de 2e klasse, P. G. Ramaer, T. I. I. K. van Son, en W. H. Slaver man en voor de le klasse H. K. A. Bakker, I. C. Hol, H. Houtzagers en N. C. F. L. Verlint. Tot heden mocht het aan de Soci aal-democraten niet gelukken alhier een geschikt lokaal te bekomen tot het hou den van vergaderingen enz. daar alle onderhandelingen steeds afsprongen, zoo dra men bemerkte tot welk doel het zoude worden gebruikt. Eindelijk is het hen echter toch gelukt, den verhuurdei eener tapperij aan den Krommen-Rijn te verschalken, door namelijk bij contract voor den tijd van 2 jaren bedoeld lokaal van dezen te huren en hem eerst daarna te doen blijken waartoe men die inrich ting eigenlijk heeft bestemd. Het gerucht dat reeds aanstaande Zondagavond de eerste vergadering zal worden gehouden, heeft de gemoederen der anti-socialisten al zoodanig aan het gisten gebracht, dat zich reeds jl. Don derdagavond in de Oranjestraat een aantal personen voor de woning van een als socialist bekend staand persoon ver zamelden en onder het zingen van vader- landsche liederen, dezen weinig goeds voorspelden. Aan de politie mocht het echter nog gelukken feitelijkheden te voorkomen; toch is het voor de socialis ten te wenschen dat zij bij de door hen te houden vergadeiingen rekening zullen houden, met de stemming van liet volk, daar anders de gevolgen wel eens ern stiger zouden kunnen zijn dan zij wel licht vermoeden. Sclierpenzeel, 7 Sept. Heden werd de eerste vergadering van den raad ge houden in het nieuwe gemeentehuis. De voorzitter, de heer D- Pool, opent de vergadering met een toespraak, waarin hij er op wijst, dat ofschoon het huis geen eigendom der gemeente is, het door den eigenaar zeer doelmatig voor ge meentehuis is ingericht en dat door de welwillendheid van het bestuur der spaarbank de gemeente is in staat gesteld de lokalen in te richten, zooals zij belmo ren. Hij heette de leden welkom in het nieuwe gebouw en drukte daarbij de wensch uit, dat het hem en de leden nog vele jaren mocht gegeven zijn de belangen der gemeente te behartigen. Ten slotte gevoelde hij behoefte open lijk den dank uit te spreken, aan den heer mr. H. Royaards van Scherpenzeel, voor de gelegenheid, die hij verschafte tot het in gebruik nemen van een ge schikt gemeentehuis en vervolgens als stichter der Spaarbank alhier, het be stuur in staat stelde een zoo milde schen king voor ameublement en verdere in richting van het gebouw te kunnen doen. De wethouder de heer J. Heinen. ant woord hierop den voorzitter met een gepast woord, waarmede de overige leden instemden. De nieuwbenoemde leden van den ge meenteraad, de heeren Heijnen, Berendse en van Maanen, werden daarna geïnstal leerd, waarop tot wethouder en ambte naar van den burgerlijken stand herbe noemd werd de heer J. Heijnen. Soest. De op 1 April II. door het overlijden van den heer Branden Deysel opengevallen betrekking van Wethouder, werd den 6<m dezer weder vervuld (foor de benoeming van den heer F. C. Kuijper als zoodanig, algemeen twijfelt men niet of deze benoemde alle hoedanigheden in zich veieenigd, die grond opleveren dat deze keuze de bloei der gemeente bevor derlijk kan zijn. In dezelfde vergadering werd boven vermelde heer Kuyper herbenoemd tot ambtenaar van den Burgerlijken Stand. Soesterlrerg, 5 Sept. De heer P, H. Kruijtzer, onderwijzer alhier, verwierf in de afgeloopen week te Arnhem de acte van hoofdonderwijzer. Op het Trafalgar-plein te Londen had Zaterdagnacht te één ure een eigenaar dig tooneel plaats. Gewoonlijk veizamelen zich daar een aantal lieden, behoorende tot de allerlaagste klassen der maat schappij, om daar den nacht door te brengen. Thans was het bestuur van een Toevluchtsoord voor verwaarloosden aldaar aanwezig en omstreeks vijftig van de havelooste knapen onder de zestien jaar werden uitgezocht, teneinde in liet gesticht te worden opgenomen. Eerst begrepen zij niet wat er met hen gebeu ren zou en waren zij onwillig, maar spoedig veranderde de stemming en had het bestuur alle moeite om hen, die kennelijk ouder dan zestien jaar waren, te weren. Tevens werden er meer dan driehonderd brooden aan de daar aan wezige lieden uitgereikt. De jongens werden in een paar groote wagens opge nomen en, luid zingende xRule Biïttan- nia" en andere liederen, werden zij naar het gesticht gebracht. Een jongmenscii, te Frankfort woon achtig, vroeg dezer dagen in een geïllus treerd tijdschrift bij advertentie eene jonge dame ten huwelijk, die er goed uit moest zien en zeer begaafd moest zijn; vermo gen behoefde zij echter niet bepaald te hebben. De trouwlustige kreeg niet minder dan 2648 antwoorden, daarvan kwamen 2137 uit Duitschland en de Overige uit alle landen van Europa. In 1827 brieven werd niet van vermo gen melding gemaakt; de schrijfsters der andere brieven vertelden dat zij kapitalen bezaten, die van 600 tot 20.000 gulden be droegen. Van spotvogels warer, klaarblij kelijk 278 antwoorden afkomstig. In 3112 brieven waren photographie-portretten gesloten eu het terugzenden daarvan kost te vierhonderdzeventig gulden aan fran- keeren. De uitverkorene was een jong onbemid deld ineisje uit llannover. De xWeiieldburger" schrijft onder het opschrift nSchandalen in hel emigranten depót te New-York. Een wenk voor landverhuizers" »In de administratie van Castle Gar den, het universeele emigranten-depót van de Vereenigde Staten, zijn schanda len aan het licht, gekomen, die op dit oogenblik een punt van ernstig onder zoek uitmaken, en waarvan de afloop zeer zeker door de werkende klassen van geheel Europa met de grootste belang stelling zal worden tegemoet gezien. Castle Garden, immers, heet den emi grant datgene aan te bieden waaraan hij liet eerst bij zijne landing in de nieu we wereld behoefte heeft: hulp en be scherming tegen de landhaaien. De mees- Ie emigranten hebben bij hunne landing geld bij zich, en alles wat zij noodig hebben is, dat zij dit in de zak kunnen houden, tot zij hunne plaats van bestem ming hebben bereikt, waar vrienden of bekenden hen afwachten. Het bureau te Caslle Garden behoort, wanneer het zijn plicht naar behooren vervult, tusschen hen en elk agentschap van afzetterij, in te staan het moet hun gids, begeleider, expediteur, tolk en univeiseele vriend zijn, want het staat onder staatsbestuur en is dan ook steeds beschouwd als een der gelukkigste en heilzaamste inrichtin gen van Noord-Amerika. De New-York World is echter dezer da gen met opzienbarende onthullingen voor den dag gekomen; volgens dit blad heb ben sommige beambten zich niet ont zien hunne vingers te steken in de zak ken hunner onschuldige, van den prins geen kwaad wetende slachtoffers, en deze wel is waar beveiligd tegen de onofficiëele oplichters en gauwdieven, die steeds te New-York in de nabijheid van Castle Garden op den loer liggen om de taal niet sprekende emigranten, die zich even buiten het gebouw begeven, in hunne nelten te lokken, maar, volgens de World alleen, om het aas voor zich zelf te houden. Zooals gezegd, er is dadelijk een on derzoek ingesteld en blijken de beschul digingen waar, dan kan men er staat op maken, dat de schuldigen zwaar gestraft zullen worden en maatregelen genomen, om een herhaling dier officiëele afzette» rijen te voorkomen.

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 2