PIEPER Co. Regenmantels en Tricot-Jacquets. MOLTON- EN PIQUE-SPREIJEN, ARME MEISJES, KENNISGEVING. 1. H. VAN RAALTE, Langestraat, NAJAARS- en WINTERGOEDEREN, a inn, Advertentiën. ERFHUIS. COMPLETEN INBOEDEL NOUVEAUTÉS Gevraagd tegen November G Wollen, Molton- en Meubeldekens. EEN HOOFD IET Dl WOLLEN AVONDDOEKEN, ebreide en Tricot-Rokken, WOLLEN KINDERJURKJES, Wollen en Chitsen Dekens enz. KAPOENEN. BROED 1887 WiNTEB-BUEKGKJNGS, FIJNE KWALITEIT GOEDEREN MEUBELEN, KEUKENMEID NIEUWE NAJAARS JAPON STOFFEN, DEMI-SAISONS en WINTERJASSEN, ZWARE TRICOT-TAILLES. Spaarbank. Hulpbank te Amersfoort. BELANGRIJK VERKOOPEN: van voormeld Hotel opnieuw ontvangen groote keuze in te koop a één gulden per stuk, A, W. VONK y en P. VAN SANDBRINK. Tailleurs, Groote prijsvermindering nog gedurende deze maand. 7 Joh. OOSTERBAAN. witte, roode, grijze en blauwe flanellen, baaijen, bevers, gehaakte doeken, Confectiemagazijn, op den Hof No. 329 te Amersfoort. Aan onze geachtte abonnes Om uit te knippen. Een roti e toestand te Castle Garden zou een wereldwijdsch ongeluk zijn. Door den Staat geholpen of door den Staat bestuurde emigratie biedt den emigrant minder directe voordeelen aan dan eene inrichting, die hem om zoo te zeggen bij de hand neemt als hij aan wal stapt, en op hem past gedurende het korte, maar beslissende tijdsverloop van zijne eerste verschijning iu de nieuwe wereld, en men kan er dan ook verzekerd van zijn, dat de overheid ook in haar eigen belang niet zal aarzelen stappen te doen, die eene herhaling van 't voorgevallene on mogelijk maken." Nederlandsche emigranten doen echter in ieder geval wel, bij aankomst te New- York voorzichtig en op hunne hoede te zijn, «vooral zich met geene onbekenden in te laten!" Was vroeger wijlen de eer waarde heer Bech.thold te Castle Garden bij aankomst der Nederlandsche booten aanwezig om zijne landgenooten met raad en daad bij te staan, ook de tegen woordige Nederlandsche predikant te New-York, de heer Warnshuis, stelt zich geregeld ter beschikking der nieuw aan gekomen Hollandsche emigranten, en zijne raadgeving om in het «Duitsche Erai- granterihuis" intrek te nemen, kunnen wij volkomen, uit eigen waarneming, be amen. Het is daar goed, er is in den regel iemand van wege het hotel in Castle Garden, en al wat de Hollandsche emi grant bij aankomst aldaar slechts behoeft te vragen is naar het «Duitsche Emi grantenhuis" of naar den «Reverend (Dominé) Warnshuis, Dutch clergyman." Dan komt hij in goede handen, en zal hem geen leed geschieden. Van alle andere vreemdelingen doet men het best «volstrekt geen notitie te nemen," en hun. als zij iets zeggen of vragen, «vol strekt geen ander antwoord te geven" (al verstaat men de kunst zich in de vreemde taal verstaanbaar te maken), dan «don't want you" (heb je niet noodig)! Met die drie woorden Engelsch en de adressen van het Emigrantenhuis en ds. Warnshuis gewapend, behoeft de domste en eenvoudigste Hollandsche boer of arbeider niet bevreesd te zijn in New- York beet genomen te worden. BURGERLIJKE STANDEN. Amersfoort. Geboren: 1 Sept. Theodorus Johannes, z. van Theodorus van Kalleveen en Johanua Murgrietha van Keken. Aartje Philippina Wilhelmina d. van Aart Klarenbeek en Maria Gosker. 2 Sept. Sientje, d. van Gerrit Wouters en Jacoba van den Brink. 7 Sept. Wilhelmina, d. van Willem van Empelon en Alijda Wansing. 8 Sept. Agnes Johanna, d. van Hendrikus van Beek en Johanna Krijnen. Elisabeth, d. van Gij-bert Adam en Trijntje Sukkel. Gehuwd 7 Sept. Ludovicus Josephns Houtelé en Heudrika Maria Grootveld. Overleden 4 Sept. Ilendrika Gezina Wilhelmina Maten 12 m. 5 Sept. Johan Andreas Ludolph Ilaars 66 j. wedr. van Geertruida Maria van Merm. 6 Sept. Johannes Antonius de Vos 87 j. wedr. van Wilhelmina van Leijenhorst. 7 Sept Hendrikus Albartus Smink 3 m. Bunschoten. Geboren 3 Sept. Petertje d. van Gerrit Huijgen en Gerritje Huijgen. 4 Sept. Harmen z. van Arend ter Beek en Elisabeth Niezen. 7 Sept. Gerrit z. van Elbert Hopman en Wijmpje Oudsten. Ondertrouwd Hendrikus Blokhuis en Sijtje Koelewijn. Gehuwd 3 Sept. Johannes Kelderman er, Reiniera Nieuwboer. Hoogland. Geboren: 2 Sept. Gijsberta d. van Jan Schoonderbeek en Mietje van Oostrum. Johannes Hendrikus z. van Johannes Hen drikus van Koot en Maria Gerarde Knol. Christina d. van Johannes van Nimwogen en Evertje van Grol. 4 Sept. Johannes Lambertus z. van Antonius van Bekkum en Aleida van Esveld. 5 Sept. Johanna d. van Johannes Voskuil en Geertruida Bouwman. Ondertrouwd: 9 Sept. Willem Schoon derbeek met Margaretha Smink. Gehuwd: 7 Sept. Gerrit Verkerk met Jannetje van den Heuvel. Eeusden. Geboren: 7 Sept. Cornelis, z. van Cor nells Spelt en van Albenha Jacoba Jansen. Ondertrouwd 9 Sept. Anthonie Wester beek met Geertruida van Laar. Overleden 6 Sept. Een Ievenl. aangeg. kd. van Albertus van Engelenhoven en Aaltje van Middendorp. 4 Sept. Jau Jansen, 58 j. echtg. van Jannigje Stoinphorst. Soest. Geboren Willem, z. van Casper van Vcenendaal en Jenneken Hendriksen. Anna, d. van Antonius van IJsselt en Maria Christina Becker. Hendrik z. van Cornelis Hilhorst e.n Theunisje Gevering. Evert z. van Johannes van den Berg en Wilhel mina Scharrenburg. Adrianus z. van Peter Verwoerd en Catharina van der Merwe. Overleden: Dirk Bossenbroek, 37 jaar ongeh. Jan van Kooij 1 maand. - Wilhelmina van Voorthuijsen lm. Cal- saria Johanna Azalia Meyers 2 m. -- Maria Majoor, 2 m. Elisabeth Mets, echtgen. van Thymen van Lunteren, 71 jaar. 'Van Vrijdag 26 Aug. tot Vrijdag 9 Sept, Stontenbnrg. Geboren 6 Sept. Maria d. van Jan van de Kooi en van Anna Mazen. Wondeuberg. Geboren: Willemijnlje, d. van Aalbert van de Peut en Hendrikje Beek. 8 Sept. Maria Wilhelmina, d. van Wouter Smit en Hendrika van der Heiden. Gehuwd: 3 Sept. Rijnier Versteegh, 22 j. en Hendrika Kramer, 24 j. Het bestuur zal zijne eerstvolgende zitting houden op MAANDAG 12 SEPT. e. k. ter, Raadhuize te Amersfoort, des namiddags van 12 tot 2 ure, terwijl be langhebbenden worden uitgenoodigd om hunne boekjes tot het bijschrijven dei Renten, hetzij in die Zitting, hetzij vooraf, ten huize van een der Commissarissen in te zenden. A. J. BOS, Secretaris. Tot het geven van gelden ter leen zal eene Commissie uit het bestuur, op MAANDAG den 12. SEPT. aanstaande, 's namiddags van iialftwee tot halfdrie zitting houden in een der localen van het Raadhuis, alwaar de belanghebbenden zich kunnen aanmelden, ook voor het teruggeven van gelden. J. C. LEINWEBER, Secretaris. GEVONDEN OP DEN OPENBAREN WEG Een lederen halsband. Een kruiwagen. Rechthebbenden vervoegen zich ter terugbekoming aan het bureau van politie. Amersfoort, 9 Sept. Tarwe f 00.0a f 0.00 Rogge f 4,40 a f4,80. Boekweit f5,50 a f5,70. Appels 1,75 a f2.50. Peren f 2.00 a f4.00. Aard appelen 11.80 a f2.20 de HL. Hoendereieren f3.75 a f 4.50 de 100 stuks. Boter f 1,20 a f 1,30 per Kilo. Kaas f 0,a f0, - Biggen f7.a f 10..Schram men f 14.a f 15.25. -£-r ïi^tere - 'yy S' Gisteren Dverleed te Gro ningen onze geliefde zuster en behuwdzuster Mejuffrouw CATHA RINA MARIA GOEVERNEUR, in den ouderdom van bijna 74 jaren. J. J. P. VALETON, S. M. VALETON— Goeverneur. Amersfoort, 10 Sept. 1887. Eenigc kennisgeving. De Deurwaarder D. C. PRINS te Amersfoort, zal op Woensdag, 141 SEPTr. 1887, 's morgens 9 nnr precies, ten huize van den fleer VAN AROM, in het hotel uBERG- en SPOOR- ZICHT.» nabij het Station te AMERS FOORT, contant met den INVENTARIS van het CAFÉ, bestaande in Mahoniehouten- en andere als: 5 LINNENKASTEN, CANAPE'S, Salon- en andere TAFELS, STOELEN, FAUTEUILS, SPIEGELS. SCHILDE RIJEN, PENDULES, REGULATEUR. GASKRONEN- en ORNAMENTEN. WASCH- en NACHTTAFELS, vele LE DIKANTEN, BEDDEN met toebehooren, Springveeren MATRASSEN, DEKENS, SPREIEN, KARPETTEN, VLOERKLEE- DEN, LOOPERS, JALOUSIËN, GOR DIJNEN, KACHELS, FORNUIS. Compleet EETSERVIES, MESSEN, LEPELS en VORKEN, PORSELEIN en KLEIN HUIS RAAD, verder: 2 goed [loopende BIL- .1 AKTEN, groote mahoniehouten BUF FET en TOONBANK, geschilderd DITO, KOFFIEHUISTAFELS en STOELEN, 60 TUINSTOELEN, TUINTAFELS, KIP PENHOK, 7 KIPPEN en HAAN enz. enz. Breeder bij biljetten en daags vddr den verkoop te zien. '■V Er wordt te Amersfoort zoo spoedig mogelijk ge vraagd, een Z of noodhulp R. C. Brieven franco onder letter B aan het bureau van deze Courant. zoolang de voorraad strekt bij den heer f J. II. NTJTAND, ^H^-^^eartyte Nijkerk Getrouwd die tevens namens wederzijdsche betrek kingen hunnen dank betuigen voor de belangstelling bij hun huwelijk onder vonden. Amsterdam 8 Sept. 1887. Voor dé bewijzen van deelneming tijdens de ziekte en het overlijden van onzen geliefden vader en behuwdvader, den heer JOHAN ANDREAS LUDOLF HAARS, ontvangen, zeggen wij bij deze welgemeenden dank. Namens kinderen en behuwdkinderen, G. M. HAARS. Amersfoort 10 Sept. 1887. De zaak zal op denzelfdeu voet worden voortgezet. Oudkerkhof F 42 Utrecht. Berichten de ontvangst van een rijke collectie voor het Saison. Bij eiken Boekhandelaar voorhanden all. 1 van Roman uit het Bcrlijnsche leven door PAUL LIXDAtl. 0.50. bij een HEER en DAME, builen wonend, gehuwde lieden zonder kinderen ten hunnen laste. De man moet kunnen rijden, de vrouw hniswerk doen en een eenvoudige burgerpot koken. Br. fr. letters T. A. aan het bureau dezer Courant. £y/y ly Door het drukke bezoek gedurende de maand Augustus aangemoedigd, heb ik besloten ook nog deze maand voor dezelfde lage prUzen werkzaam te zijn. Kabinet-portretten per dozijn f4,OO. Album f 1,50. d) y Onder aanbeveling Ueekstraut SS Amersfoort (achter het Café »de Arend.") J bericht de ONTVANGST eener groote collectie waarbij eene groote sorteering eene groote collectie stoffen voor Ondergeteekende heeft de eer zijne geachte clientèle te berichten, dat hij een bekwaam coupeur aan zijn zaak verbonden heeft, zoodat hij nu in de gelegenheid is spoedig op maat te leveren tegen concurreerende prijzen, 15 pCt. beneden de gewone prijzen en 10 pCt. korting voor contante betaling. Men wordt vriendelijk verzocht de stalen welke in ruime keuze voorhanden zijn, aantevragen opdat men kennis neemt van de groote sorteering die hierin voorhanden is. Onder aanbeveling, UEd. Dw. Dienaar, haar, of kaal, staat Jeejijk, en GRIJS haar toont oud. Alweder 5 dankbetuigingen ontvangen wegens genezing van beide kwalen. Mijnheer, met het grootste genoegen kan U het in de bladen plaatsen, ALLEEN dankbaarheid dwingt mij daartoe, want hoewel reeds negen jaren aar. eene haarziekte sukkelende, zoo ben ik in vijf weken door uwe Haarontwikkelings- Balsem genezen, die Eer komt U toe, geachte Heer Theophile. Hiermede teeken ik mij, Akkrum (Friesland), JELTJE GRAS 2 Aug. 1887. Uitval van Haar, Roos of Schilvers, dun Haar, kale plekken, pijn in de Schedelhuid, Haar- of Baaidworm, Huid- zeer, vroegtijdig grijs worden, al deze onaangenaamheden worden verbannen door den Haarontwikkelings-Bal- sem. Rood, grijs en wit hoofdhaar, tevens Baard, kunt u kleuren in blond, bruin of zwart, onzichtbaar, kleurhoudend en onschadelijk. Met één Flacon a f2, van dit middel heeft men jaar vol doende, naar gelang wat men kleurt. Verkrijgbaar bij THEOPHILE, Haar- kundige, Frederiksplein 32, Amsterdam. Franco zending a f2,15 per Postwissel of f2,25 aan blauwe Postzegels, alsook tegen f2,Rembours. NB. Uw brief ontvangt u terug. Geheime verpakking. GEEN DEPOTS. Mevrouw IDA BOYEd. de schrijfster van den boeienden Roman, die onder den titel van „DIEFDE OF PI.ICHT het licht zal zien, neemt met eere een plaats in aan het hoofd der hedendaagsche letterkundigen. Geen sentimenteele persoontjes, geen hersenschimmige figuren, worden door haar geplaatst in de meest romantische toestanden, neen, 't zijn menschen van vleesch en bloed, van gelijke beweging als wij allen, die zij laat optreden en handelen in toestanden, die de natuurlijke gevolgen zijn van de karakters der personen welke zij ten tooneele voert. Op de meest boeiende wijze reikt in haar verhaal de realistische waarheid, de verdichting de hand haar gemakkelijke verhaaltrant doet den lezer met de optredende personen mede leven, verplaatst hem als door betoovering in de verschillende toestanden, die zij beschrijft. Het is een van de degelijkste romans onzer dagen, met eene goede strekking, kwetsend voor godsdienst noch zeden. Het boek bestaat uit 236 gewoon octavo bladzijden en is op stevig, mooi getint papier, met duidelijke letter gedrukt. Een gelithographeerd omslag, met het portret van de gevierde schrijfster, verhoogt het uiterlijk aanzien. De gewone prijs van dergelijke boeken is f2,50 a 3.— Al onze abonné's bebben ecliter bet reebt, tegen inleve. ring van onderstaande!! „B o n", op dit werk in te teekenen. De aflevering geschiedt voor den prijs van VEEETIG CE2TTE]^T. BON. De ondergeteekende verlangt te ontvangen LIEFDE OF PEICHT? door IDA BOY—Ed, voor ■VEEEeTIO- CEiTTEl^'. woonplaats OJ2B&BS

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 3