BINNENLAND. BUITENLAND. Plaatselijke berichten. klappen vallen. Dus moeten ook de partijgenooten van den Haagschen «martelaar" tegen de gevolgen van hun eigen roekeloosheid worden be schermd, en dat kan moeielijk anders, dan door hun openbare vergaderingen te verbieden. Want het is eén in alle opzich ten abnormale toestand, als »het volk" de taak op zich neemt, die de overheid heeft laten liggen, en »op zijn manier" vergaderingen ver biedt. Ons dunkt, er is duidelijk genoeg gebleken, dat de natie die opruiingen moede is. Samenkomsten van lieden, die zwetsen over hun «hongerlijden" en tegelijk hun geld besteden aan kransen om den «aan voerder" te huldigen, aan bloemen en lappen om het vergaderlokaal te tooien, en aan glazen Beiersch om op zijn gezondheid te drinken, kunnen best gemist worden, en moeten als oorzaken van rustversto ring maar achterwege blijven. De residentie-briefschrijver van het tZ. D." verklaart, ten stelligste te kunnen verzekeren, dat er geen denken aan is, dat de Grondwetsvoorstellen nog vóór 1 Januari 1888 zullen worden afgedaan. De Kamer zal niet afwijken van haar gewoonte om de Indische en Nederland- sche begrootingen het eerst in overweging te nemen. De St. Ct. bevat het programma voor de opening van de vergadering der Staten-Generaal op Maandag 19 Sept. De betrekking van architect en opzichter van publieke werken in de' Transvaal is, naar »De Volksstem" van Pretoria vernam, aangeboden aan den heer Wierda, een gunstig in Nederland bekend ingenieur, die het aanbod aan genomen heeft en over eenige maanden verwacht kan worden. In navolging van andere plaatsen tracht men ook te Apeldoorn eene ver- eeniging op te richten tot verfraaiing en ter bevordering van het vreemdelingen verkeer. In Augustus zijn voor den Indischen dienst aangenomen 101 man en overge nomen 52 man, te samen 153 man. Hieronder komen voor 13 miliciens voor 2 jaren gedetacheerd en 6 onderofficieren voor 4 jaren gedetacheerd. Uitgezonden naar Oost-Indie 204 man, waarbij 37 vreemdelingen. UitOost-Indië keerden 57 onderofficieren en minderen terug, die tusschen 1 en en 19 jaar in de tropen vertoefden. Hiervan zijn er 20 gepensionneerd met f100 tot f400; 9 gepasporteerd en wachten er nog 18 op hunne positieregeling. Uit West-Indië keerde 1 soldaat (Ned.) terug, die aldaar 23 jaar vertoefde en met pensioen den dienst verlaat. Het Maandblad legen de verval- selling van levensmiddelen, wijzende op de steeds grooter wordende meelvervul- schirjg met aluin, geeft als middel tot herkenning der vervalsching aan bakkers en meelhandelaren het uitziften aan de hand. Een zijden zeef met 96 openingen op den vierk. centim. (no. 8 van den handel) laat bij zifting van het vervalschte meel de stukjes aluin terug die, behalve langs scheikundigen weg, gemakkelijk herkenbaar zijn door vorm en samen- trekkenden smaak. Wegens de geschiedenis met het slechte vleesch te Middelburg, waardoor het geheele garnizoen ziek werd, is door den minister van Oorlog, het contract voor de levering van vleesch van het garnizoen aldaar met den slager J. Leijne verbroken. Groningen heeft Zondag een bezoek gehad van Domela Nieuwenhuis. Hij werd door partijgenooten van het station afgehaald, hield in Eendracht, waar enkel socialisten toegang hadden, eene rede, door toespraken van anderen ge volgd, verliet omstreeks vijf uur het gebouw door eene achterdeur in de Raamstraat en ging naar 't station. ^De N. G. C. verneemt, dat hij zich naar Zwitserland begeven zal. Er was eene massa menschen op de been Maandagmorgen, maar rust, kalmte en orde bleven bewaard. De politie hield zich trouwens voortreffelijk- Men schrijft uit Apeldoorn aan 't Utr. Dagbl. Dezer dagen deed in verschillende bladen het bericht de rondte, dat een jongen, alleen voorzien van adres, bijna ongekleed, van Hatlem naar de wees inrichting te Neerbosch was komen loopen. Dit is minder juist, de zaak heeft zich als volgt toegedragen. De bedoelde '13 jarige knaap, P. Kluin genaamd, was niet te Hattem maar alhier woonachtig -en scheen reeds lang in een zwervend leven behagen te scheppen. Van de school wilde hij in het geheel niets weten. Voor ruim drie weken liep hij uit de .ouderlijke woning en zes dagen daarna werd hij door de politie te Zutfen aan gehouden en naar hier teruggebracht één dag bleef hij toen te huis, om zich daarna naar Neerbosch te begeven. Of men hem daar zal houden, terwijl zijn moeder en tweede vader nog leven, is twijfelachtig, hoewel het wenschelijk zou zijn voor zijne tot dusver verwaarloosde opvoeding, vooral daar zijn tweede vader reeds eenige malen met de gevangenis kennis heeft gemaakt. Recht voor Allen begint zijn num mer van Zaterdag rnet de volgende mede- deeling van den heer Croll«Onze vriend Domela Nieuwenhuis gaat gedurende eenigen tijd het land verlaten tot herstel zijner in de Bastille geschokte gezond heid. Wij verzoeken alzoo, ons tot nader order als zijn gemachtigde te blijven be schouwen." De Socialisten te ütreebt. Van Zondag meldt men uit Utrecht: Reeds sedert eenige dagen was de mond van Utrecht's burgerij vol van de Socialisten en hun plan om in de oude Bisschopstad propaganda te maken voor hunne leer. Zelfs won het gerucht veld dat Domela Nieuwenhuis Zondag in per soon de eerste vergadering zou leiden. Zooals men weet was door hunne partij genooten een bierhuis aan de Kromme Rijn voor dit doel gehuurd. Als ik zeg bierhuis moet men zich een niet al te groote voorstelling van de beschik bare ruimte maken, want wel bezien zouden er hoogstens een vijftien of twin tig man in de gelagkamer kunnen plaats nemen. Hunne plannen waren dus voor een stad als Utrecht met haar tachtig duizend zielen al zeer bescheiden. Doch zelfs deze bescheidene wenschen zou den niet eens in vervulling komen, om de eenvoudige reden, dat het lokaal tusschen tien minuten voor twaalf en half een in den middag geheel uitge plunderd werd. Het was ongeveer kwart voor twaalf, toen zich langzamerhand een groep jon gens van 10 tot 16 jaar voor het bier huis vormde. De kade, waaraan het huis is gelegen, is niet breeder dan een vier tal meters en gelukkig niet bestraat. Velen konden daar dus niet plaats ne men. Verderop langs het water, op de brug, die van die kade naar den Singel leidt en weldra ook op het bleekveld aan de overzijde der rivier stonden honder den menschen het schouwspel gade te slaan of liever niet gade te slaan, om dat alles in eene beperkte ruimte plaats had. Het bierhuis heeft twee ramen in het front, waarvan de blinden geopend wa ren en een deur die dicht was. Op de vraag of er socialisten waren werd ontkennend geantwoord; daarop drongen eenige jongens naar binnen, voorafgegaan door een paar mannen, die naar hun voorkomen te oordeelen eenigs- zins onder den indruk van het oogen- blik verkeerden hun gelaat zag er uil als hadden zij reeds meer dan hun dien stig was van de «Vergunning" gebruik gemaakt. De eerste indruk van de omstanders was dan ook, dat dit een paar van die beruchte socialen moesten wezen. In hun voorkomen hadden zij iets van schippers. Spoedig bleek echter dat zij met de leer van D. N. niets ophadden, daar eenige oogenblikken nadat zij naar binnen wa ren gegaan, een man waarschijnlijk de bewaker van het lokaal, naar buiten kwam en op eenigen afstand bleef staan, waarschijnlijk in afwachting van de din gen die komen konden. Toen echter de anderen weer kalm naar buiten kwamen, trachtte hij zijn post weer in te nemen wat hem echter onder bedreigingen door de beide eerst- genoemden werd belet. Daaiop trok hij af. Nu drongen de beide mannen en een tiental jongens opnieuw naar binnen en weldra rolde er thans een vat bier de deur uit op straat, waar het door de jongens werd geopend. Nauwelijks zagen deze het bier vloeien of de petten werden van het hoofd gerukt en slurpte men het vocht met gulzige teugen naar binnen. Juist drie minuten later was het vat leeg. Hier en daar vloog een natte pet tegen het gelaat van een der omstanders en hiermede dacht men dat aan de zaak een einde was gekomen. Doch er bleek meer van hunne gading te zijn. Eerst volgden eenige flesschen spuitwa ter, toen andere met bier gevuld, daarna glazen, reclame-kaarten en ten slotte socialistische geschriften bij hoopen. Eenige oogenblikken later vernam men het gekraak van vernielde stoelen en andere dingen, tot eindelijk niets meer voorhanden bleek te zijn. De ruiten bleven heel. Nauwelijks echter was dit gedeelte van het drama afgespeeld, of daar drong een man, gevolgd door een vrouw, met een allerliefsten krullebo! op den arm, door de menigte. Dit was een socialist, ieder gevoelde het aan zijn optreden. De vrouw bad en smeekte hem terug te keeren maar het hielp niet. Allen drongen verschrikt terug. Hij snelde naar binnen, en in het volgend oogenblik werd een stuk plank naar buiten geworpen tusschen de omstanders. Deed hij het? Buiten zag men het r.iet. Dadelijk vernam men echter het geschrei der vrouw en in het volgend oogenblik zag men den man door vier anderen vooi tgesleurd in de deur ver schijnen, terwijl de krachtige vuisten dezer lieden hem onophoudelijk op het hoofJ beukten, en de vrouw en het kind evenmin gespaard bleven. Dit echter was den omstanders te veel. Eenigen drongen tot de worstelenden door en trachtten den man te ontzetten en het kind te beschermen. Houdt op riep men van alle zijden. Wacht je het kind te slaan, of je krijgt met ons te doen. Intusschen was een vrouw uit de buurt naar het kortstbijzijnd politie-bnreau geijld, waarop een viertal agenten kwarn aansnellen om den man te ontzetten en hem vervolgens met vrouw en kind tusschen het gedrang uit te geleiden. Daarna werd door de politie het bier huis bezet en de blinden gesloten. Een oogenblik later zag men een der agenten de koffiekamer verlaten met 2 zakrevolvers en een doosje patronen, waarschijnlijk door de socialisten aldaar uit voorzorg geborgen. Het uitgeplunderde lokaal bleef voorts gesloten terwijl de politie op de stoep de wacht hield. Gedurende de plundering was er geen politie in uniform aanwezig. De handel wijze der jongens en van de volwassenen die er aan meededen, vond, met een enkele uitzondering, overigens bij de omstanders onverdeelde afkeuring terwijl eenige moeders hunne jongens op een geducht pak slaag onthaalden. Van dergelijke verdedigers der goede orde is men hier evenmin gediend als van de socialen. VI. BI. Als een bewijs dat de Nederland- sche industrie nog steeds in Japan in aanzien is, kan worden vermeld dat door de Ileeren J. en K. Smit te Kinderdijk voor het Japansche gouvernement een tweede stoomzandzuiger gebouwd en onlangs met goed gevolg is beproefd in den Nieuwen Waterweg aan den Hoek van Holland. Het vaartuig, genaamd Kisogawa, voorzien van compoundmachi- nes, veivaardigd in de fabriek van de Heeren Diepeveen, Leis en Smit te Kin derdijk, die 276 indicateur paardekrach- ten ontwikkelden, liep ledig met eene snelheid van 7 tot 9 knoopen, geladen met 6, 7 knoopen per uur. Ingenieur. Door de Utrechtsche Ijzergieterij werden geleverd 4 elevators voor Rumenië en den spoorweg van Rotterdam naar den Hoek van Holland, 3 baggermolens en 4 elevators voor de werken van het Parama-kanaal. Utr. Dgbl. De tandradbaan op den Pilatus, loopt van Alpnach-stad aan het Vierwald- stiidter meer tot aan het hotel Bellevue. van waar de top zonder moeite is te bereiken. De geheele horizontaal gemeten lengte bedraagt 4548 Meters. De groot ste helling is 480 per 1000. De kleinste kromtestraal is 80 Meters. Over het algemeen volgt de lijn zooveel mogelijk het terrein. Ze heeft drie korte tunnels, en één van 350 Meters, en een viaduct over de Wolfortbaeh. Op 5 October 1886 had de eerste proefrit plaats op het voltooide gedeelte. De opening der geheele lijn kan in 1887 worden verwacht. Ingenieur. Prof. Pekelharing deelt in eene par ticuliere correspondentie uit Batavia aan het Tijdschrift voor geneeskunde weder om een en ander mede betreffende zijne onderzoekingen omtrent de beri-beri. Het is hem gelukt, in het bloed van levenden de bacteriën aan te toonen,die de ziekte te weeg brengen, en ook buiten het lichaam deze te cultiveeren. De bacteriën komen in den regel in gering aantal in het bloed voor, en heb ben zoowel den vorm van ronde en langwerpige micrococcen als van staafjes. Door kweeking uit het bloed van beii- beri-lijders verkreeg hij micrococcen, die op agar-agar eene melkwitte, bijna on doorschijnende laag vormen met gladde oppervlakte, die zich onder het micros coop vertoonen als diplococcen, deels ook tot ongeiegelde groepjes met elkaar ver bonden. Bij verschillende dieren verwekten deze bacteriën zenuw-degeneratie, en daar mede, meent prof. P., is de stelling be wezen, dat beri-beri als neuritis peiiphe- rica multiplex infectiosa moet worden opgevat, dus besmettelijk is. Geheel dezelfde micrococcen met dezelfde pathogene eigenschappen werden verkre gen uit het bloed van een konijn, dat met een mengsel van verschillende bac teriën, afkomstig uit de lucht van eene kazerne, waarin beri-beri was ontstaan, besmet was en waarbij eveneens zenuw- degeneratie gevonden werd, Met bacteriën uit de lucht van een zelfde locaal werd nog bij een ander konijn beri-beri opgewekt. Ontsmetting is dus ook wederom hier hoofdzaak, dat althans heeft het onder zoek geleerd. Wat betreft het onderzoek zelf, dat verklaait prof P. volstrekt nog niet voor afgedaan. Behalve de genoemde micrococ cen toch zijn nog zooveel overgangsvor men en bacillen van allerlei vorm waar genomen, en loopen de eigenschappen en levensvoorwaarden dezer vormen zoo belangrijk uiteen, dat nog een veelzijdig onderzoek noodzakelijk wordt geacht. Voor het oogenblik echter rekenen hij en dr. Winkler zich gelukkig, op de dringende vraag naar een middel om de z ekte te bestrijden een bevredigend ant woord gevonden te hebben. Nu koint de tijd van het rustig onder zoek naar de détails, zoowel wat de ziekte zelve als wat hare oorzaak be treft. Het D. v. Z.-H. verneemt, dat de gevolmachtigden van de zes staten, die de conventie van 6 Mei 1882 hebben ondeiteekend. eerlang weder te 's Gra- venhage zullen samenkomen, om eene speciale overeenkomst te onderteekenen betrekkelijk het verbod van den verkoop van sterken drank. In de Zaterdagmiddag gehouden vergadering van aandeelhouders der ver- eeniging Nijmeegsche schulterij-muziek, is op voorstel van het bestuur metalge- meene stemmen besloten, met 1 October tot ontbinding uier vereeniging over te gaan. Te Nijmegen zullen morgen weder wedloopen worden gehouden ditmaal van wege de onlangs opgerichtte Nederl.- Belgische Harddraverij en Ren-Vereeni- ging, die de exploitatie van de Nijmeeg sche renbaan in handen heeft genomen. Deze wedloopen, waartoo o. a. behooren een «Selling Sweepstakes" prijs f 1000, een «wedren met hindernissen" voor gentlemen en officieren, benevens eene «internationale harddraverij" (handicap) prijs t'500, beloven zeer belangrijk te zullen worden, eensdeels om het groot aantal zoo binnen- als buitenlandscbe paarden, dat is ingeschreven, anderdeels onr de vele bezoekers, die van heinde en ver worden verwacht. Zoo komen vele Belgische sportliefhebbers met hunne dames Donderdagmorgen per extra-trein van Brussel. Het gerucht gaat, dat Roemenië, op raad van sommige mogendheden, zich inspant, om op alles voorbereid te zijn. Turkije doet zulks niet, daar zijn plan niet is ooit handelend in Bulgarije tus- schenbeide te treden. De Bulgaarsche Minister van Oorlog heeft in Hongarije 1000 cavaleriepaarden doen aankoopen. Aan het ^Journal des Débats" wordt uit Bucharest gemeld, dat de gewezen Bulgaarsche minister Radoslavoff op last van prins Ferdinand in vrijheid is ge steld. De uNouveau Temps" te Petersburg antwoordende op de nNordd. Zeit." zegt dat niet de familie Orleans, doch Oosten rijk, den Prins van Coburg naar Bulgar ije zond. Om Oostenrijk Ie believen zegt het blad, slingerde de y>Nordd. Zeit." den Prinsen van Orleans dit verwijt naar het hoofd. De mobilisatie van het 17 Fransche legerkorps heeft volgens de Standard het bewijs geleverd, dat het tegenwoor dige Fransche leger veel beter is dan dat, waarvan maarschalk Leboeuf in 1870 verklaarde, dat het geheel gereed was. «Wat te Toulouse is gedaan, zegt het blad daarna kan natuurlijk bij elk der legerkorpsen worden verricht, en dit beteekent, dat binnen drie dagen tijds 648,000 manschappen gereed staan om uit te rukken. Dan blijven nog over de 300,000 manschappen, die in de depóts ter beschikking zijn. benevens het territoriale leger van 1,200,000 man. Franrijk is dus voldoende toegerust voor een verdedigingsoorlog tegen Duitschland, en indien de Franschen hiermede tevre den zijn, kunnen zij zeker wezen, dat de Duitschers hen niet zullen aanvallen. Maar naar Berlijn te trekken, na het uitnemend georganiseerde Duitsche leger met zijn voorlreffelijken generalen staf overwonnen te hebben, is een taak, welke geen enkele Europeesche mogend heid zonder hulp kan verichtten." Den Keizer en de Keizerin van Duitsch land zijn te Stettin aangekomen en met on beschrijfelijke geestdr ift ontvangen door de vele duizenden, die zich veidrongen in de straten, welke van het station naar het paleis voeren en prachtig versierd waren. 'Pe tNordd. Allg. Zeilung" ontkent, dat Prins Bismarck zijne bemiddeling in de zaak-Ernroth heeft mingeboden. Duitsch land heeft de door Turkije gowenschte bemiddeling afgewezen, omdat het geene verantwoordelijkheid in de Oostersche quaestie op zich wil nemen en, met het oog op den toestand van Europa, de taak niet moeilijker wil maken, nog de krach ten verdeelen. Duitschland is het niet slechts eens met de zending van generaal Ernroth, maar ook bereid haar bij andere mogendheden aan te bevelen, indien zij door de Porte en duor Rusland officiéél wordt voorgesteld. Te Mitchelstown (Ierland) hebben weer zeer ergerlijke tooneélen plaats gehad. De rechtbank zou daar de zaak behan delen van den afgevaardigde en redacteur William O'Brien, die niet was versche nen en tegen wien daarom een bevel van aanhouding werd uitgevaardigd. Inmiddels werd eene groote volksverga dering gehouden, welke door Dillon, Labouchere en drie andere Engelsche parlementsleden werd bijgewoond. Even vóór de meeting zou beginnen, wilde zich de regeeringsstenograaf, beschermd door constables, door de menigte een weg naar het platform banen. Daartegen verzette zich de massa en eene gewel dige worsteling ontstond, waarin het kleine escoite politie-beambten het onder spit moest delven. Toen de politie-agenten ten getale van 70, zoo verhaalt een ooggetuige, door het volk waren vei dre ven, sloegen zij als razenden met hunne stokken om zich eenen weg te banen naar de kazerne. Daar gekomen, namen zij dadelijk hunne geweren en begonnen uit de vensters te schieten. Een grijs aard, zekere Maurice Riardou, werd door een kogel in het voorhoofd gedood, een ander gaf kort daarna den geest. Onder de zwaar gewonden zijn de procureur Mandeville en de priester Cush. De hee ren Labouchere, Dillon, Ellis, Brunner en Condon, parlementsleden, en eenige priesters vermaanden het volk kalm te blijven, doch het gezicht der konstabels maakte het volk opgewonden. Nog eene andere reden van verbittering was de aanwezigheid van den officieelen snel schrijver der regeering. Deze wordt naar alle meetingen gestuurd, maakt het ver slag er van en het is op dit verslag dat de regeering zich beroept om ver volgingen in te stellen. Het was dan ook dezelfde snelschrijver, die O'Brien er in had gebracht. Nadat de politie geschoten had op het volk in afwezigheid van hunnen bevelhebber kwamen een lOOtal constabels buiten, en van de ver warring gebruik makende, begonnen zij met hunne stokken te slaan, zoodat iedereen moest op de vlucht gaan. Eenige personen, die de vlucht hadder. genomen in het huis van den priester Morisson, werden zelfs daar binnen achtervolgd en door stokslagen gewond. Toen na dit woeste tooneel kapitein Seagrave, de commandant der politie verscheen, trad de heer Labouchere op hem toe en vroeg wie aan zijne manschappen bevel had gegeven te schieten op het volk. «Wie zijt ge," vroeg, de kapitein? «Ik ben Labouchere, was het antwoord, lid van het Lagerhuis, waar ik over deze feiten de regeering ondervragen zal. Het gedrag der politie is schandelijk. Zondag 18 Sept. a.s. zal de Gods dienstoefening der Vrije Gereformeerde gemeente des voormiddags half tien en des namiddags vijf uur geleid worden door Ds. Groeneweg, van Rotterdam. Z. M. heeft benoemd tot burge meester der gemeenten Bunnik, Odijk en Werkhoven den heer Mr. G. C. D. R. baron van Hardenbroek. J.l. Maandagmorgen werd onder gewapend geleide, alhier binnengebracht zekere v. E. die na voor 18 jaar van het 2e regt. Huzaren te zijn gedeserteerd, zich nu vrijwillig bij de plaats, com mandant te Arnhem had aangemeld. Wegens eene verwonding aan den arm wordt hij op 't oogenblik in het milit. Hospitaal verpleegd. Maandag overleed alhier in 76- jarigen ouderdom eene stadgenoote, die zich als schrijfster indertijd een zeer goeden naam verwierf. Op letterkundig gebied onderscheidde zich mejuffrouw Elisabeth, Johanna Hasebroek, onder anderen door hare romans Te Laat, Elise, Twee Vrouwen, en De Bedevaart gangers, terwijl onder tal van andere geschiften ook vooral De Vrouwen der Hervorming bekend zijn geworden. Bij de gisteren gehouden aanbe steding der fourages voor de troepen alhier in garnizoen, was het laagst in geschreven door de firma M. Gerritsen (Hooi 54, Stroo 20 en Haver 71 ct., alles per 10 K.G.). Piet. Waar schuilt toch de fout in de redeneeringen der socialen? Jan. Wel zij beschouwen de maat schappij niet als een organisme, dat zich vaak in strijd met alle mer.schelijke berekeningen ontwikkelt; maar als een grooten hoop aardappelen, die men naar willekeur kan gebruiken om te eten of om er jenever, stroop of stijfsel van te maken. P. Dan is het met hen als met zooveel menschen, die het hoogste woord voeren over zaken, waar zij het minst van weten. J. Nu, aan zulke geestelijk blinden is er geen gebrek. Menigeen wil zijn vrouw leiden en eindigt met door haar geleid te worden; hij wil op zijn kinderen en dienstboden een bepaalden invloed uit oefenen, en of hij straft of beloont, ver maant of prijst, hij moet iederen dag ondervinden, dat zijn pogingen falen, en toch meent diezelfde man, dat hij in staat is, de gebreken weg te nemen uit onze maatschappij, waarvan hij de over- groote meerderheid der leden niet eens kent. P. 't Is wel mal, als men niet eens met de menschen in 't klein kan bande-

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 2