meid-au sinaasappel-sap, WITTE BAZAR. P.J. BIITIL Jarkensmarkt, ris, Gehuwde Lieden, Advertentiën. Linneu, Halflinnen, Grastonen, Watertwist, Constitutions, enz., ARME Zï- MEISJES, DIRK ANS1M Co. Zwolle. ar. E&: W. F. A. GROENHUIZEN, Is, Ruime keuze in EEDDEN en DEKENS. ilc Uifuuistt uötmternumtiTi. ANGOSTURA BITTER, FijR gestikte BEHEKS, met de hand gestikt, SOLIEDE GOEDEREN. BILLIJKE PRIJS. FIJNE KWALITEIT GOEDEREN H. van Esveld Rzn., tegen denzelfden prijs op jaarrekening ièlotlioiuter k loon. Europa io al zijn neent GYMNASTIEK. Ml onus®. HORLOGES, Slothouwer Zoon. OfMeele Publicatie. Mevronw DOYER-WESTENDORP, Mevrouw Blaanw-Schimmelpenninck KEUKENMEID. KEUKENMEID talon- to Cilroeo-Liraalt, SERVETTEN, HANDDOEKEN, Bolle, Gebr. Koster en Gebr. Cohen, WMIö, UHULL 1 IKIOGEItP™' Glazen- en Gulta-PerchaSpuiteD, gemaakte KLEEDINGSTÜEKENm Provinciale berichten. ROODE BESSENGENEVER zuivere COGNAC, Inmaak-BRANDEWIJN Barcelona idem. MM pMe GENEYER, Gezuiverde MOUTWIJN, RUN- EN MOEZELWIJNEN, Y% ZUIVERE MEDOC, BORDEAUX,' ST. ESTEPEE, ST. EMILLfiN, BA0UR CENEAC, SU JULLIEN, PAUELLAC Echte Medicinale Tokayer-wijn Ruime keuze Keper en streep met de hand geweven. E. VAM DE KAMP. Alle Boekwerken geleverd door den boekhandel van Voorhanden F. RAUH, Cabinet formaat ft de ontvangst eener prachtige sorteering Confectiemagazijn, op den Hof No. 329 te Amersfoort. Horloge- en Instrumentmaker Havik hoek Lavendelstraat, KLOKKEN. BAROMETERS, Boter- Kaas- en Melkwegers. BESTE NICKEL HORLOGES TEGEN ALLE CONCURREERENDE PRIJZEN. voor Heeren en Kinderen, <z> A in alle grootten en prijzen, Boek- Kunsthandel van TO,® o Heden ontvangen CS Aan onze geachtte abonnes CEUTEIT. Om uit te knippen, VEEETIG- CEESTTEJISr. len. zich de geschiktheid toe te schrijven, het met hen in 't groot te kunnen. Jan. Geldgebrek is toch een leelijke kwaal. Piet. Maar heeft als meer kwalen toch ook een goede zijde. J. Nou, die schenk ik je. P En ik neem dat geschenk in dank aan. Had Rusland geen geldgebrek, dan had het al lang een leger in Bulgarije gestuurd, en wie weet, wat er dan nog volgde! Beukenlaan, Amersfoort, met 1 NOV. een dat goed met kinderen kan omgaan, en kan strijken, naaien, mazen en tafeldionen. Beneden 20 jaar en zon der goede getuigen is het onnoodig zich aan te melden. Aanbiedingen met franco blieven of in persoon 's morgens vóór 12 uur. Veenendaal. In de slachterijen voor Londen begint thans weer meer leven te komen en men wacht slechts op kouder weer om met de verzending in het groot aan te vangen. De prijzen voor Londen zijn niet te hoog; men besteedt 31 a33 cent per KG, Ook voor Duitschland wor den in deze streken thans varkens op gekocht, en wel uitsluitend die een wicht van ongeveer 200 halve Kg. hebben deze gelden 38 cent per Kg. Vette varkens voor de steden 37 a 39 cent per Kg. Scherpenzcel. De commissaris des Konings in de provincie Gelderland bracht Zaterdag een bezoek aan onze gemeente. Eene collecte, tijdens de godsdienst oefening in de hervormde kerk alhier gehouden voor het gesticht te Heemstede, bij Haarlem, heeft f59 opgebracht. Te Baara worden tegen November gevraagd, P. G., zonder kinderen. De man als HUISKNECHT en tot assistentie van een hulpbehoevend IIEER en de vrouw a Is KEUKEN MEID-WERK MEID. Zich schriftelijk aan te melden onder letter N. N. bij den Boekhandelaar H. G. Burck te Baarn. y y De BURGEMEESTER en WETHOU DERS van AMERSFOORT, Gelet op art. 6 der wet van 2. Jun 1875 (Staatsblad No. 95), Brengen ter kennis van het publiek, dat een door E. VAN DE KAMP inge diend verzoek, met bijlagen, om vergun ning tot het oprichten van eene Slacli terij in het perceel alhier gelegen aan het LieveVrouwekerkhof, wijk F, no. 117, bij het kadaster bekend onder sectie E, No. 3522, op de Secretarie der gemeente ter visie ligt, en dat op Maandag, den 26. September aanstaande, des voormid dags te elf ure,gelegenheid bestaat ten over staan van het gemeentebestuur of van een of meer zijner leden, bezwaren tegen het oprichting van de inrichting intebrengen. Amersfoort, den 12 Sept. 1887. Burgemeester en Wethouders voornoemd De Burgemeester, T. A. J. VAN ASCH VAN WIJCK. De Secretaris, W. L. SCHELTUS. MARKTBERICHT". Nijkerk, 12 September. Tarwe f7 00 a f800. Boekweit f5.40 a f5.80. Garst f5.00 a f6.00. Haver f4.40 a f3.80. Rogge f5.00 a f5.30. Boter f 1.05 a fl.25. Eieren 3 a 4 cent. Schrammen 12 stuks f12 a f 16. Biggen 138 stuks f3.50 a f6. Runderen 209 stuks f30 a f '180. Schapen 68 stuks f8 a f18. Heden overleed tot onze diepe droefheid, onze geliefde zuster Elisabeth Johanna Hasebroek. Uit aller naam, J. P. HASEBROEK. 12 September 1887. Volstrekt eenige kennisgeving. viaagt e Amersfoort verlangt tegen I Novem ber eene bekwame /f/.*. Er zoo wordt spoedig te Amersfoort mogelijk ge- rraagd. een y of noodhulp R. C. Blieven franco onder letter B aan het bureau van deze Courant. Een buitenmeisje van P. G. 2oekt tegen 1 Nov. a. s. eene dienst, als g in een klein gezin. Aanvrage onder letter J. aan het bureau dezer Courant. NIEUWE soorten van het huis BOUTTIEEIER G. BRIAND A Co. te Cognae. p. flesch van f 1.40 tot f 4. p. ockshoofd of Hectoliter voor HU. vve- derverkoopers (zonder accijns) naar de gemaakte conditiën van bovengenoemd huis. Geïmporteerd van het huis CARC'IA DEL SALTO. ROODE PORT fl PORT j van af f 58 JEREZ MADERA jper anker, van het huis LOUIS HERMANN te Coblenz. a per anker van af f 35. per anker f 28. per anker f 3033. per anker f 3445. f 1.50 per flesch. VRAAG PRIJSCOURANT. van 5/4 tot 16/4 breed. afgepast en van het stuk. (GEEN FABRIEKDEKENS). Onder aanbeveling, XT XT Ondergeteekende heeft de eer zijne geachte clientèle p, te berichten, dat hij een bekwaam coupeur aan zijn zaak verhonden heeft, zoodat hij nu in de gelegenheid is spoedig op maat te leveren tegen concurreerende prijzen, 15 pCt. beneden de gewone prijzen en 10 pCt. korting voor contante betaling. Men wordt vriendelijk verzocht de stalen welke in ruime keuze voorhanden zijn, aantevragen opdat men kennis neemt van de groote sortecring die hierin voorhanden is. Ondergeteekende bericht dat hij VERHUISD is van de Slijkstraat naar de Lieve- Vrouwestrnat F 81, en aldaar zijne SLACHTERIJ in den loop dezer week zal openen; hopende het vertrouwen, vroeger zoo ruimschoots ondervonden, door een prompte bediening zicli verder waardig te maken. Onder minzame aanbeveling, UEd. Dienaar, Lieve-vrouwe-plein F 67, Eenig verkoopcr van ANGOSTURA- BITTER en SINAASAPPEL-SAP. Onder aanbeveling, UEd. Dw. Dienaar, aangeboden door de firma's MORDEN vroeger ƒ70.nu 21.50. Ondergeteekende bpricht, dat ten allen tijde Leerlingen kunnen worden toe gelaten tot zijne PRIVAATLESSEN in de gymnastiek welke A fl. lop s'jaars tweemaal per week gegeven worden in het Lokaal der Hoogere Burgerschool. Leeraar. van 30 Cents tot ƒ1.50. benevens eene keurige collectie Bij eiken Boekhandelaar voorhanden afl. 1 van Roman uit het Berlynsche leven door PAUL LINDAU. 0.50. Strijk- en Rlaas-jiistriimeu- ten, enz. Steeds grootste voorraad en door kolossalen ontzet, biIIijk- ste prijzen hier te lande. Speciale in richting voor Reparatie, Ex port, Verhuren, Kuilen. Voor stemmen en reparecrcn van piano's en orgels steeds, liefst schriftelijk te ontbieden in den boekhandel van SLOTHOUWER ZOON. Prijs-couranten en Muziek-calalogen gratis en franco. f heeft voorhanden een prachtige keuze Gonden, Zilveren en Nickel /Lé jpEirotyXjES, SPEELDOOZEN, en Gouden, Zilveren, Nickel en Stalen BRILLEN en PINCE-NÈZ, WINDKUSSENS, CLYSO-POIYIPEN, IRRIGATE URS, alle soorten van THERMOMETERS, Reparatiën aan al deze artikelen ook aan KWIK-BAROMETERS bijzonder billijk en zeer spoedig. ui «s£ 00 beeft steeds voorhanden Is ook ruiiii voorzien van uitmuntende qualiteitcn 91 -jrm Jj B 1 VOORHANDEN IN DEN u fvt g 09 CT5 Alle deze artikelen zijn zoo min gesteld dat zfj iedere concurrentie het hoofd kunnen bieden. «09 09 O Mevrouw IDA BOYEd. de schrijfster van den boeienden Roman, die onder den titel van „LIEFDE OF PLICHT bet licht zal zien, neemt met eere een plaats in aan het hoofd der hedendaagsche letterkundigen. Geen senti.nenleele persoontjes, geen hersenschimmige figuren, worden door haar geplaatst in de rneest romantische toestanden, neen, 't zijn menschen van vleesch en bloed, van gelijke beweging als wij allen, die zij laat optreden en bandelen in toestanden, die de natuurlijke gevolgen zijn van de karakters der personen welke zij ten tooneele voert. Op de meest boeiende wijze reikt in haar verhaal de realistische waarheid, de verdichting de hand haar gemakkelijke verhaaltrant doet den lezer met de optredende personen mede leven, verplaatst hein als door betoovering in de verschillende toestanden, die zij beschrijft. Het is een van de degelijkste romans onzer dagen, met eene goede strekking, kwetsend voor godsdienst noch zeden. Het boek bestaat uit 236 gewoon octavo bladzijden en is op stevig, mooi getint papier, met duidelijke letter gedrukt. Een gelithographeerd omslag,met het portret van de gevierde schrijfster, verhoogt het uiterlijk aanzien. De gewone prijs van dergelijke boeken is f2,50 a 3. Al onze abonné's hebben echter het recht, tegen inleve ring van onderstaan den ,,B o n", op dit werk in te teckeucn. De aflevering geschiedt voor den prijs van De ondergeteekende verlangt te ontvangen LIEFDE OF PLICHT? door IDA BOY—Ed, voor woonplaats:

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 3