G. THIES, op dei Hof. Firma J. e. bbandsma, bedveeren en gewaste beddentijken. Petroleum-Lampen, Beddenwinkel van „DE ROOSTER," SCHIEDAMMER GENEVER De van ouds bekende HOIIISER BllDEIWIIKtl, MATRASSEN EN BEDDEN. Cretonne Satinet en Zijden Dekens. OOST-INDIE een handgeld van DRIE HONDERD GULDEN. Lampe-Belge branders, - en Stormlantaarns, Prachtige TURF- en KOLENBAKKEN. H. J. BONNIER. Groote keuze in THEE Langestraat A 6, LICHTBREKERS KAPSCHALEN, SOUCHON THEE it 1.30 per 5 ons. ie iltliil» SOLIED GUTAPERCHA-DOEK. Vaste prijzen. Vaste prijzen. De nog voorhanden MÖLTOÏ-DEKMS van gepasseerde winter worden voor inkoopsprijs verkocht. AMSTERDAM NIGHTC A P. voor de LEVERING van alle soorten Groote keuze in eigen gemaakte Groote voorraad Groote voorraad IJzeren Ledikanten, Veldbedden, Ruststoelen, Picë en Wafelsprijen. UITSTO OMEN van Beddengoed en VERNIEUWEN van alle soorten Matrassen. Alles tegen concnrreerende prijzen. Nacht-lampen, Wand-lampen, Dessert-lampen, Voet-lampen, Ring-Iampen, Loop-lampen, Scherm-lampen. Vaas-lampen, Hang-lampen, Katrol-lampen, Lampen-kappen, Lampen-glazen, Lampen-hoedjes, Lampen-tulpen, Lampen-pit, Lampen-schoorsteenljes, Dwalm-schalen, Gas-kommen, DuhbelsterkeGas-glazen en Beste Fransche Nachtpitjes, Holloway's Pillen. Uren van vertrek der algemeene Communicatie-middelen voor Amersfoort. Gewone wollen kinderdekens. Fantasie wollen kinderdekens. Grootere wollen kinderdekens. Wollen kribdekens. Een pers. wollen dekens. Een pers. fantasie dekens. Twee pers. wollen dekens. Twee pers. fantasie dekens. Gewone katoenen kinderdekens. Fantasie gestikte kinderdekens. Gestikte kribdekens in een massa patro nen en grootten. Een persoons gestikte dekens. Twee persoons gestikte dekens. Prachtige keuze in 12 pers. Satinet-dekens, fijne kleuren. Besteld voor het a.s. saisoen eene rijke sorteering in Elfen gekleurde 2 pers. wollen dekens; blauw, bruin rosé, ha vanna, geel, crcme enz. enz. Ook fijne witte molton oriderspreien in elfen, met franje, en ook met gekl. lint, en gekl. streepen van af de kleinste tot de grootste. Bij contante betaling van BEDBE1V-ABTIMEL.E1V wordt 5 PBOCEJiT korting toegestaan. VAN KALVERSTRAAT Verkrijgbaar te Amersfoort bij de Heeren W. VAN ZALISGES, G. UIEGES, V. VONK, Langestraat, B. 35, Mej. A. M. BECUDE, St. Andriesstraat, 261, G. VAN BORSSEN, Singel, A. KNUIVERS en J. G. BOEKENOOGEN, Utrechtschestr. 85. In het bijzonder wordt de aandacht gevestigd op Berk: VERKRIJGBAAR in KELDEBFLESSCHESf van 1 Eitcr 1,15 per L i t e r 11 e s e h bij Th. H. <3. BBANBSEN in gedistilleerd en Tabakskerverij „DE HOOR", Amersfoort. NB. Als beiuijs van echtheid is cachet en kurk steeds voorzien van den naam der firma P. IIOPPE beveelt zich minzaam aan LEVERT GezondheidsBED, PELUW er. TWEE KUSSENS voor f4.50. GezondheidsMATRAS t 8.50. Springveeren MATRAS van af f 14.50. Nederlanders, die dienstnemen bij het Indische leger ontvangen, bij het aan gaan van eene zes-jarige verbintenis, Aanbrengpremie TIEN GULDEN. Nadere inlichtingen zijn gratis te bekomen bij het Departement van Koloniën en bij alle Burgemeesters. De ondergeteekende heeft direct uit de fabriek ontvangen TWEE WAGONLADINGEN verschillende soorten zoowel met koord, plat, rond, Duplex, 'Gloeilicht, Universall en uitmuntende in qualiteit en zeer lage prijzen. Voor H.H. Winkeliers extra voordeelige Condities. 8EURSBERICHTEN. Peic. 13 Sept. Nederland.Sch. Ct. W. 2i/j dito dito 3 dito dito 4 dito Oblig. 1888. 4 dito dito 1883. 4 dito 1884. 4 dito volgef. recep. dito. 4 Hong. Oblig.-L. 1867. o dito Papier 5 dito goudleening 5 dito dito 1881 4 Oostenrijk. Obl. in pap. 5 Oblig. dito Febr/Aug. 5 dito Zilver Jan./Juli 5 dito dito April Oct. 5 Polen Obl. Schk. 44. 4 Port. Obl. Btl. 53 84 3 Rusland Obl. Hope Sc Co. 1798/1815 5 Cert. Hamburg 1820 5 Ct. Insch. 5e S. 1854. 5 dito 1864 flOOO 5 dito dito £100 5 dito 1866 flOOO 5 dito dito 100 5 dito 1877 20100 5 dito le Oosters. Leen. 5 dito Tweede dito 5 dito Derde dito 5 dito 1872 gec. 50 100 dol. 5 dito 1873 gec. 50 100 dol. 5 dito 1860 2e 100 dol. 41/3 dito 75 gec. 50-100 dol. 41/g dito 1880 gecons. 4 Oblig. Leen. 1867/69 4 Russische Goudl. 1883 Spanje. O. Perp. Sch. 4 Turkije. Geconvert. ser. D. dito dito dito ser. C. Egypte. Obl. 1876. 4 Spoorweg-Leening 1876 5 Vereen. Staten. Obl. 1876 4Vg Mexico. Obl. 1851 3 dito 1864. 3 Braz. Oblig. Lond. '65 5 dito Leening 1875 5 dito dito 1883 41/s Peru. Obl.-Leening. 1870 6 Obl.-Leening 1872 5 Venezuela Leen. 1881 Stedelijke Leeningen. Amsterdam. Oblig. 1861 4 dito dito 1886 4 Rotterdam Oblig. 1886 4 dito dito 1883 4 Industr. en financ. onder nemingen. Ned. Afr. Handels-Vennootschap Amsterd. Hyp.-Bank P. br. 41/9 dito dito dito 4 Amsterd. Kan. Maatsch. A 2 Obl. dito dito 4 Gemeente-Crediet Oblig. 4 V3 dito dito 4 Nederl. Bank Aandeelen. Nederl. Handels-Maats, dito Duitschland. Aand. Rijksb. dito. Cert. adrn. Amst. Hongarije. Pandbrieven B. Oostenr.-Hong. Bk. A. Pbr. (Boden) Cr.-An. Rusland. Tdbr. Hyp.-bk. dito Centraal Bank 737 887/u 9815/u 1007/w 70 923/, 803/4 649/1, 65 663/m 65% 833/4 57'/, 101 >/4 541/4 55% 1007/8 98 ïoois/i, 978/4 983/8 53 527/t 53 V» 95VS 958/4 92l'a 90 77'/i 836/is 103s/lt 637/8 13ls/ll 13'3/l« 746/l« 98'/, 107 V» 32 147/8 1015/8 1017/8 96 16% 147/s 413/w enz. enz. Verkoophuis op den Hof te Amersfoort. Verzweringen van eiken aard, wonden, zweeren, kwade heenen. Wanneer door bezeering, zwakken bloedomloop, slecht bloed en verwaarloosde koude, eene ont steking, gevolgd van verzweeringen, de lagere ledematen beeft aangevallen, kan de lijder zonder vrees van teleurgesteld te worden op genezing hopen door het gebuik van Holloway's beroemde zalf, welker naam en faam ter genezing van zulke kwalen over den geheelen bewoon den aardbol heeft weerklonken; getuig schriften in alle talen zijn ontvangen ge worden, waarin hare wonderlijke heelende eigenschappen algemeen geprezen worden. In alle verouderde gevallen moeten Hol loway's Pillen ingenomen worden, terwijl zijne Zalf gebruikt wordt; beiden hebbeo de beste uitwerking, en bezorgen eene pijnlooze en snelle genezing. Onder hun nen vereenigenden heilzamen invloed nemen de slimste wonden of verzweringen spoedig een veel gezonder karakter aan, en zij worden weldra gevuld of saamge trokken, totdat de huid geheel hernieuwd is en gezondheid en kracht terugkeeren. Doosjes Pillen en Potjes Zalf ƒ0,80, 1,80, ƒ3,— 6,75, ƒ13,50, ƒ20,50 zijn op franco aanvragen a contant te bekomen bij alle Apothekers in Nederland, alsmede in Holloway's Etablissement tè Londen 78, New Oxford Street. 4% 5 5 Spoorweg-Leeningen. Holl. IJz. Spw. Aand. Holl. IJz. Sp. Oblig. 4 Expl. Staats-spoorw. Aand. duo Obl. 187y.81 4 Ned. Centr.-Sp. Aand. Obl. dito dito gest. dito. N'ed.-lnd. Sp. Aandeelen. Rijn-sp. volgef Aandeelen dito 1865 85 ©bl. 4 N.-Brab. Boxtel 1875(80 gest. Hongarije. Theiss-Spw. Aand. 5 Ïheiss-Spoorweg Obl. 5 Italië. O. V. Emm. 3 Zuid-Italië. Spoorweg Oblig. 3 Oostenrijk. Fr. O. Spw. Obl. 3 Gisela Spw.-Aandeelen 5 Polen. Wars. Br. A. 4 Wars. Weenen dito Portugal. Kon. Tr.-Afr. le H. 5 Rusland. Gr. Sp.-Mts. A. 5 Baltische Spw -Aand. 3 Jelez Griasi Obl. 5 Jel.-Orel Obl. f 1000 5 Kursk-Ch. Az. Ob. 100 dol. 5 Los. Sewast. Ob. f 1000 5 Morsch-Sysran Aand. 5 Orel-Vitebsk Aand. 5 dito dito Aand. 5 Poti-Tifl.s dito f 1000 5 Riaschk-Wiasraa. A. 5 Zuid-W.-Spoorw. Obl. Amer. Central Pacific. Obl. dito Cahf.-Oreg. dito 6 Chic. Cert. Pref. st. Obl. Denv. Rio-Gr. 7 Aand. Miss. K. Texas Obl. St. Paul Min. en Manitoba Spw. dito 2e Hyp. Schuld 6 U. Pac. Obl. 6 Brazilië. Spw.-Leening 5 Premiën-Leeningen. Nederl. Stad Amsterdam f 100. Amst. Kan. C. v. Aand. dito Rotterdam Gemeente-Crediet België. Stad Antw. '74 Stad Brussel, fr. 100 '79 Hongarije. Hong. Hyp.-Bank Theisloten Oostenrijk. Stsl. 1854. dito dito 1860. dito dito 1864. Crediet-Anst. 1858. Obl. K. K. Pr. B. Cr. Anst. Stad Weenen 1874. Pruisen. Keulen-Minden Sp. Rusland. St.l. 1864 dito dito 1866 Spanje. Stad Madrid 1868 Turkije. Spoorweg-L. 981)4 977/g 97u/„ 80 1021/4 101 52 1021/4 102 200 1083/8 134 t/a 136 751/j 118 s/8 84 741/3 1453/g 1021/4 1161/3 102 23 721/s 138 871/4 45 10015% 833/g 611/3 617/2 761/3 821/s 47 791/j 79% 1153/4 5611/w 9113/16 98% 851/4 84 281/3 91 891/3 987/, 26% 56% 115% 1013/g 147 118% 25% 1071/3 116' 115 84% UI 101 104 102% 993/4 1033/4 1083/4 1361/4 142 82 105 1313/4 1473,4 137% 43 71/8 Zomerdienst, geopend 1 Juni 1887. Naai Vertr. Utrecht Amersf, 7,20+ 8,30 11,22 2,47 6,9 8,22 9.3 9,45 Alleen Nederlandsche Centraal-Spoorweg. Aankomst te Utrecht Rottd. 's Hage Arnh. 8,- 9,4 11,44 3,24 6,38 8,44 9,40 10,20 Zaterdag. 9,16 10,8 1,4 4,28 7,34 9,44 11,26 11,45 9,27 10.18 I,9 4,40 7,44 9,54 II,31 11,50 11.50 Naar Zwolle: Aankomst te Arnh. Vertr. Amersf. Zwolle Leeuwarden Groningen 9,53 8,58 11,- 1,55 1,54 1,27 10,45 10,9 11,24 1,31 2,10 1 14 3,'8 7,58 8,10 4,55 4,55 6,55 10,20 6,46 8,4 10,11 10,10 9,36 11,28 Naar Hilversum Aankomst te Ver'r. Amersf Baarn Hilvers. Utrecht. Amsterd 7,26 7,39 7,48 8,13 8.35 8,31 8,44 8,53 9/28 9/24 0.39 9,47 10,12 9,37 9.50 9.59 10,48 10,43 11,23 11,36 11,45 11,15 12 18 12,7 12,20 12,29 1,10 1,15 2,53 3,6 3,15 4.8 3,50 4.49 5,8 5,23 6,36 6,25 6,11 6/25 6,34 7,6 7/20 6,45 6,57 7,6 8,6 7,40 8.23 8,37 8,47 9,30 8,54 9.7 9,16 9,42 9,55 9,5 9,19 9,29 10,15 10,1 10,13 10,22 11,35 11,8 Ooster-Spoorweg. Naar Zutphen: V. Baarn V. Amersf. 8 41 8,59 9^33 9,46 11.41 12.3 3.44 3,59 7.4 7,18 9.16 9,33 Aankomst te Barnev. Apeld. 9,19 12,19 4,17 7,34 9,51 9,55 10,29 12,49 4,48 8,4 10/23 Zutphen 10,19 10,48 1,9 5,11 8,27 10,46 Hollandsclie-IJzereii-Spoorweg Naar Nijmegen Aankomst te V. Amersf. Woudenb. -Veenend. Rhen. Kest 7.22 8.21 10,51 2,27 4 27 6,19 9,32 Leusd. Scherpenz 7,42 11,2 2,38 4,47 6,30 9,44 8,4 8.42 11,15 2,52 5,9 6.43 9,57 Stoppen op verzoek te Leusden. 8,18 8,52 11,26 3,3 5/23 6,54 10,8 8,24 8.58 11,32 3,9 5,29 7,- 10,14 Snelpersdrukkerij van A. M. SLOTHOUWER te Amersfoort,

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 4