Gemengd Nieuws. BUITENLAND. Plaatselijke berichten. Provinciale berichten. ■waardeloos weg moeten doen." De «Koningin Emma" was voor het publiek ter bezichtiging opengesteld en ontving duizenden bezoekers, die allen luide hun bewondering over alles wat zij zagen, te kennen gaven. Vooral bewon derde inen de matrozen, want een flinker en actiever troep heeft nimmer Brooklyn bezocht. Jaren geleden gaven de Hollan ders de Engelschen op zee slaag toen hun vloot triomfantelijk de Theems op zeilde, onder bevel van de admiralen Tromp en De Ruiter, met een bezem aan den top van eiken mast. De Engelsche schiijver teekende uit wraak de Hol- landsche matrozen als lompe, slobberige kerels, met geen andere hoedanigheden dan ruwe dapperheid en een strikte ge hoorzaamheid aan het corninandowoord. Doch wie hen zag aan boord van de «Koningin Emma", was van eene andere ineening. De manschap was voor het grootste gedeelte jong, met heldere oogen, goed gevormde, schrandere trekken, lenige ledematen en stevige spieren. Mr. Warmhuis van de Ned. geref. kerk te New-York leidde de godsdienstoefening om 2 uur en na dien tijd vermaakten zich de mannen naar eigen goedvinden aan de havenzijde op den voorsteven van het schip, wat zij te gemakkelijker doen konden daar de kanonnen beneden staan. Sommige matrozen spelen kaart, anderen dansen, weer anderen deden gymnastiek of wijden zich aan het nationale «scher men", waarvan een inschrijving niet ge makkelijk is. Twee man stellen zich tegenover elkaar, als om te boksen, met gemaskerde gezichten en een gevulden beschermer voor het hoofd. Ieder heeft een stok of speer, dien hij met elke hand zeer dikwijls met beide gebruikt, en aldus gewapend en toegerust, vallen zij aan en verdedigen zij zich op vlugge wijze. Is een van beiden geraakt dan is de partij uit en de vechters doen het masker af en salueeren elkaar voor zij weder beginnen, aldus tijd hebbende om wat af te koelen en om de «acli's" van hun getuigen te ontvangen. In het dansen munten de Hollandsche oorlogsmatrozen uit. Het is eenvoudig ongeloofelijk en veel meer vermoeiend dan hun «schermen." Zij zingen er bij. De World" maakt overigens volgens het »D. v. N." met groote ingenomen heid melding van de beleefde en voor komende ontvangst aan boord. Het zou niet te pas komen, om te vergeten melding te maken van de wel willendheid en de beleefdheid van allen aan boord van het Hollandsche fregat, en hoe zij alles open maakten voor eiken bezoeker op elk oogenblik van den dag. en alles uitlegden in het beste Engelsch dat men verwachten kon. Zij hebben heerlijke schnaps aan boord, en wie daar van wat gedronken heeft, kar. bijna Hol landse!) spreken dat denkt hij ten minste. Een groot aantal voorname Hol- landsch-Ameiikaar.sche families bezochten het schip o. a. kolonel Edward Gezna en mr. De Sola, de bekende New-Y'orksche koopman." Z. K. H. de groothertog van Sak- sen-Weirnar is voornemens Dinsdag 20 dezer met zijne dochter Scheveningen te verlaten en naar Weimar teiug te keeren. HH. MM. de Koning en de Koningin en de Kroonprinses zijn gisteren te 2 uren 50 per Holl. spoor in de residentie teruggekeerd. Bij het verlaten van den trein steeg een luid hoera op uit de op het perron geschaarde menigte. Het vor stelijk gezin werd begroet door den Groothertog van Saksen-Weimar en diens dochter. De Koning zag er welva rend uit, wat een verblijdenden indruk maakte na de ongunstige geruchten van den laatsten tijd. Onder de autoriteiten, ter begroeting, aanwezig, bevonden zich de commissaris des Konings in de provincie de heer Fock, graaf Schimmelpenninck, de gene raals Verspijck en Klorck, de vice-admi- raal de Casembroot en de hofprediker ds. Van Koetsveld. allen gevangen nemen." «Ik ben alleen," zeide Baltzer. «Alleen!" zuchtte Heltmann. «Weet je dan van niets; heb je dun de seinvu ren niet gezien snauwde hij hem toe. Wij hebben ze gezien j maai wij moesten op onzen post blijven, er is iets anders besloten en wij rekenen boven al op u. «En wat zal dat dan zijn?" «Gij zult ons de Zweden overleveren, gij zult ze naar den pas achter den Eikenberg geleiden, als of gij ze den weg wijzen wildet om het slot om te trekker,; als ze daar zijn dan hebben wij ze en schieten ze allen neer." «En daartoe" zeide Heltmann, «moet ik mij aanbieden? Dan zou toch dadelijk de verdenking op mij vallen." «Zij zullen het u zelf wel vragen," zeide Baltzer. Zij kunnen het slot niet bemachtigen als zij hel niet omtrekken; daartoe zijn wij daarboven om ze tegen te houden." «Nu dan verdedigt ge u, en drijft ze terug als zij naar boven willen." «Ge hebt goed praten Heltmann als we van honger en koude niet vermoeid °n krachteloos waren en nog amrnun tie enoeg hadden Zoo als wij zijn, kunnen e ons niet lang slaande houden." «En daarom moet ik verrader worden?" In een gesloten rijtuig begaf het vor stelijk gezin zich naar het paleis, overal hartelijk toegejuicht. In het paleis brachten de Groothertog en zijne dochter het koninklijk gezin terstond na aankomst een bezoek. De directeur der Weesinrichting te Neerbosch heeft door lusscherikomst van den heer L. J. L. te Rotterdam, eene gift ontvangen, groot f1000, voor ge noemd gesticht. Heeft vraagt «De Zoom" Zijne Majesteit of hebben zijne raadslie den ook maar op een spoor van erken telijkheid gerekend (voor het verleenen van gratie aan Domela Mieuwenhuis) Wij vreezen het, omdat vooral zulke teleurstelling grievend is. Maar het was te voorzien, neen, met zekerheid te voorspellen. Want heeft d» socialistische fractie zich in de oogen des volks zeer benadeeld door hare scherpe ondankbaar heid, aan den anderen kant konden zij ook weer niet anders, want hun bestaan vervalt zoodra zij ophouden zich tegen het Gezag te verzettenhet geheele wezen van het socialisme is negatief, afbrekend. Alzoo bestond er weinig of geen reden om eenig positief gunstig gevolg van de gratie te verwachten. Was het nochtans eene wijze staatkunde, haar evenwel te verleenen?" Moeielijke vraag, waarop de eerste dagen van September althans ontkennend schijnen te antwoorden. Oordeelde de Regeering inderdaad de rechtvaardige straf te zwaar, dan deed zij goed, zonder aanzien des persoons, verlichting toe te staan; want recht en billijkheid moeten de eerste leefregels van elke Regeering zijn. Maar was het enkel lankmoedigheid, die haar bewoog, dan vreezen wij dat het goede hart een slechte raadgever is geweest; want hoe moeilijk dit den #mensch"ook valle, voor den «staatsman" en den «regeerder" moet het koude verstand heerschen over het gevoel. Mogen de komende dagen geen berouw doen ontstaan over hetgeen geschied is. Wat ons daartoe in elk geval nood zakelijk dunkt, is, dat de Regeering aan de socialisten, indien deze voortgaan met stoutmoedig verzet, loone, dat lank moedigheid en genade gepaard gaan met den ijzeren wil om recht, orde en wet te handhaven, het koste dan wat het wil. Aan de agenten van politie te Rot terdam is wegens de meerdere uren, die zij tijdens de ongeregeldheden der vorige week dienst deden, een gratificatie uit gereikt. De Agenten le klasse kregen f 1.50, die der 2e klasse f 1 en die der 3e klasse f 0.50 Vorstelijk kan die belooning niet heeten, niet eens prinse lijk. Een drukker van Recht voor allen heeft bij aankomst van de Koninklijke familie te 's Ilage oproerige kreten aan geheven. Met moeite beschermde de politie hem tegen het woedende volk. De Duitsche regeering heeft aan de Porte verlof gevraagd om drie oorlogs schepen door de Dardanellen te laten gaan, ten einde van Bulgarije voldoening te eischen wegens de beleediging zijnen consul te Rutschuk aangedaan door een blad te dier plaatse. De Bulgaarsche regeering heeft middelerwijl het bedoelde blad opgeheven, en zij zal voorts de redactie van het blad vervolgen. Dit besluit is aan Duitschlands vertegenwoor diger medegedeeld. De Bulgaarsche quaestie schijnt in- tusschen een nieuw stadium te zullen intreden. De Porte beschouwt de ma nifestatie, die te Sofia plaats had, als eene zeer ernstige zaak; en de hou ding van prins Ferdinand te midden der in deze dagen plaats gehad hebbende on lusten is onverklaarbaar. De Turksche «Je verraad slechts een wreeden vijand en redt uw land." «Toch is het eene schandelijke handel wijze." «Denk toch aan hetgeen de Zweden u hebben gedaan." «Dat heb ik niet vergeten." «Zeg mij eens," vraagde Baltzer, wie was die Zweed, met wien ge zoo straks om het slot de ronde hebt gedaan. Ik heb je van uit het woud gezien. «Dat is de zoon van generaal Wrangel," antwoordde Heltmann. «Zijn zoon! Broeder dien kies ik morgen voor mijn kogelgoed dat ik hem ken." Heltmann knikte; maar zeide niets. «Maar geloof je dan," vraagde hij eensklaps, «dat ze de vesting willen bestormen Men zegt wel dat morgen een trompetter de vredestijding zal brengen." Baltzer schudde het hoofd. Men heeft bij Leutkirch de Fransche maikiezin gezien te midden der Zweden. Waar die is, daar is nog geen eind aan den oorlog, dat weet ge zoo goed als ik. «Zij is hier, in 't slot!" fluisterde Heltmann. Baltzer greep hem bij den arrn en zeide: «Dood haar dan." Wordt vervolgd). regeering trekt troepen in Macedonië bijeen. Rusland neemt eene groote terughouding in acht en laat Duitsch- land de zorg over om te handelen, nu het het initiatief wil nemen voor het treffen van militaire maatregelen. De parade, die de Keizer van Duitsch- land Dinsdag te Stettin bijwoonde, duurde meer dan diie uren. Bij het eeiste défilé, gedurende ruim anderhalf uur, bleef Z. M. onafgebroken in zijn rijtuig staan; gedurende het tweede ging hij af en toe zitten en eenmaal verliet Z. M. het rijtuig om de Keizerin te gaan begroeten. Graaf Moltke voerde in persoon het regiment aan, welks chef hij is. Het schitterend schouwspel werd door duizenden toeschouwers bijgewoond. Duizend werklieden van de geweer- fabriek te Eifurt zijn dezer dagen ont slagen. Men kan daaruit afleiden, dat de wapenmagazijnen van het Duitsche leger voldoende van het nieuwste geweer zijn voorzien. O'Brien heeft uit Amerika in de ge vangenis een telegram gekregen hem meldende dat hein 100 pond sterling is gestuurd. O'Brien heeft terug getelegra feerd dat hij het beter achtte die som te zenden aan de priesters te Michelstown orn te verdeelen onder de gezinnen, wier huisvaders jl. Vrijdag gedood werden. Vijf kerels zijn gevat die te Lisdoonvarna bij de troep waren, die een inspecteur van politie doodde. Men zegt dat de maanlichters elkaar in deze verraden hebben. Zij hadden besloten de boerderij aan te vallen van een boer, die dat huis gehuurd had nadat een andere pachter er door de politie uitgezet was. Zekere «Henry Bay" zou de Regeering daarvan in kennis gesteld hebben. De maanlich ters hebben gezworen hem hetzelfde lot te doen ondergaan als James Carey, die indertijd de moordenaar van het Phoeniï- park verraadde. De graaf van Parijs heeft wederom een manifest uitgevaardigd van den vol genden inhoud: De schijnbare kalmte welke thans in het land heerscht, is men verschuldigd aan de monarchale minderheid in de Kamer. Met eene ware vaderlandsliefde heeft zij de conservatieve grondbeginselen en het algemeen welzijn verdedigd. Doch die schijnbare kalmte verbergt slechts de gevaren dei' toekomst. De wankelbaarheid der uitvoerende macht vernedeit Frankrijk en zondert het van de overige Staten af. Overal wordt de minderheid door de meerderheid ver drukt, en geen enkel burger heeft heden vertrouwen in den dag van morgen. Deze toestand legt den monarchalen zware plichten op. Zij moeten aan het volk betuigen, dat de monarchie nood zakelijk is voor de rust en de grootheid van het land, zij moeten bewijzen dat de overgang van republiek tot koning dom wettelijk kan geschieden. De dag, dat Frankrijk bepaald zijnen wil zal hebben getoond, zal de monarchie van zelve verrijzen. Het land, steunende op de gebeurtenissen dezer eeuw, gelooft echter weinig aan rustige veranderingen in de uitvoerende macht. Mocht zich weer eene krisis voordoen dan zal zij te wijten zijn aan zekere republikeinen die. zich velzettende tegen den wil des volks, tot de gewapende macht hunnen toevlucht zullen nemen. Maar daarom moet Frankiijk weten, wat de monarchie is. Het land moet weten, dat het koning dom, gansch doordrongen van moderne gedachten, van democratische grondbe ginsels, eene betere waarborg is voor vrijheid en gelijkheid dan de republiek. En, om die reden, kan er thans geen spraak meer zijn van eene eenvoudige troonsbestijging; neen de monarchie moet weer ontstaan door den volkswil, als een nieuw verdrag tusschen de natie en het koningshuis, dat in den loop der eeuwen Frankrqks roem en éénheid vormde. Het rechtstreeksche algemeene stemrecht, ziedaar het beginsel, waarop de nieuwe monarchie steunen zal. Onder het koningschap zal de koning regeeren, inet medehulp der Kamers. Nevens de Kamer van Afgevaardigden zal een Senaat met gelijke macht bestaan, en door die beide lichamen zal de koning, hebbende als tolk zijne ministers, niet slaafsch gediend, maar verlicht en geleid worden. Het budget, in plaats van jaailijksch gestemd, zal eene gewone wet worden. De wet op de financiën zal dus elk jaar slechts die wijzigingen ondergaan, door de regeering in de vroegere begrooting gebracht. Door deze maatregelen zal nooit een enkele openbare dienst ge stremd worden, zooals dit thans gebeurt door de weigering van het stemmen van de begrooting. De monarchie zal de be zuinigingen moeten herstellen in de financiën, de orde in het bestuur, de onafhankelijkheid in de uitvoering van het recht. Zij zal terzelfdertijd conserva tief zijn en de gelijkheid van een ieder waarborgenaan alle eerediensten zal zij vrijheid en eerbied verzekeren, om aldus den godsdienstvrede, door willekeur gestoord, te herstellen. De sociale quaestie houdt de gansche beschaafde wereld bezig. Eene regeering, op vasten grond slag gebouwd, zou in Frankrijk de crisis op voordeelige wijze kunnen be strijden. De bevrediging, de verzoening tusschen de verschillende klassen der maatschappij, moet de monarchie be werkstelligen. Dat dus van heden af al de goede burgers, de ware vaderlanders, die besef hebben van den noodlottigen bestaanden toestand, zich bij de oudere strijders voegen. Dat zij de pogingen ondersteunen van hem, die de koning van allen, maar tevens de eerste dienaar van Frankrijk zal zijn. De nieuwe wet tegen de openbare dronkenschap in België hoewel pas sedert eenige maanden in werking, heeft in het land reeds honderden processenverbaal uitgelokt. De herbergiers hebben 't niet prettiger, maar nu moet men afwachten wat het voor de dronkaards uitwerkt. Men ziet er nog vele in de straten, maar toch al minder dan vroeger. Dat is zóóveel gewonnen schrijft de Belgische correspon dent van het Dgbl. Volgens de vTribuna" hebben zich gisteren te Palermo in Spanje voorgedaan 4 ziekte- en 4 sterfgevallen aan cholera en te Castellamare 20 ziekte- en 6 sterf gevallen. Te Messina werden 152 perso nen aangetast, waarvan 48 overleden. Aan de tDailg News" wordt uit Phila delphia gemeld, dat er een ongeluk is gebeurd tijdens de feesten, welke te Philadelphia werden gevierd ter herden king van het honderd-jarig bestaan der Amerikaansche constitutie. Toen een op tocht, die den vooruitgang der nijverheid en der kunsten in dit honderdjarig tijd perk voorstelde, door Broadstreet trok, stortte de hoofdtribune onder het ge wicht der buitengewoon talrijke menigte ineen. Het ongeluk had echter geen ernstige gevolgen daar niemand gewond werd. Door Z. M. den Koning is benoemd tot le luit. bij het le regement Huzaren, de 2e luit. W. Witsen Elias, alhier in garnizoen. Bij de jl. Donderdag door de Gar- nizoens-Commandant gehouden aanbe steding der levering van ligstroo voor de troepen alhier in garnizoen en voor die van het remonte-depót in de legerplaats bij Millingen, bleek de firma H. Gerritsen de minste inschrijver te zijn voor f24.70 de 1000 K.G. Onder gewoon voorbehoud werd de levering gegund. De hoefsmeden der bereden wapens zullen, overeenkomstig het verlangen van den minister van oorlog, achtereenvolgens aan de hoefsmidschool alhier worden ge detacheerd, ten einde bij die inrichting onderricht te ontvangen in het beslaan van paarden zonder helper, welke wijze van beslaan daarna vermoedelijk bij het leger zal worden ingevoerd. Het jachtrecht op de kampvelden onder Amersfoort en Soest is Woensdag door den ontvanger der registratie en domeinen alhier, behoudens hoogere goedkeuring, publiek verpacht tegen fill 'sjaars aan den heer M. van Marwijk Kooij, te de Bildt. Woensdag j.l. werd door onzen stadgenoot den heer R. H. Struve, die onlangs voor het le gedeelte slaagde, met gunstig gevolg het 2e gedeelte van het nötariëel staats-examen afgelegd. Donderdagmiddag werden onze stadgenooten opgeschrikt door het gelui van den brandklok. Op het gerucht dat de buitenplaats «Nimmerdor" in lichte laaie stond, spoedde iedereen zich derwaarts, om daar te bemerken, dat slechts eene schuur, een hooi- en een korenberg door den brand waren vernield. Voor deze kolos sale brand waren op het terrein aan wezig de brandspuit uit Leusden, die uit Hamersveld, de Amersf. Vrijwillige brand weer en naar wij meenen drie stedelijke spuiten, terwijl bovendien twee spuiten tot het buitengoed behoorende aan het blusschingswerk medehielpen. Een sterke politiemacht benevens de schutterij, daar toe door den brandklok gealarmeerd, had den het terrein afgezet. Nu er in den laatsten tijd nog al eens kleine branden voorkomen, zouden wij het wenschelijk achten, dat maatregelen werden genomen, opdat voor eiken brand niet dadelijk de geheele beschikbare macht wordt op geroepen, en daardoor velen noodeloos aan hunne werkzaamheden worden ont trokken. Harderwijk. Donderdagmiddag om streeks twee uur stond een boerenwagen voor de herberg van B. in de Lulteke- poortstraat. De staljongen, die het vurige paard zou vasthouden, werpt eensklaps de leidsels op en het jonge paard holt met den wagen, waarin de boer met vrouw en kind hebben plaats genomen, voort. De boer springt van den wagen en verwondt zich de hand. Eindelijk wordt het paard gegrepen door den postbode Schaftenaar, zoodat verdere ongelukken zijn voorkomen. Alweer brand. Donderdagnamiddag ontstond een zware brand in de krib werken langs de zee. Dit wekte ernstige ongerustheid, wijl het Sophia badhuis in de onmiddelijke nabijheid daarvan lag. Terstond werd een groote dam van zeezand opgeworpen, waardoor het ver nielende vuur gestuit werd. Het onheil wordt toegeschreven aan baldadigheid van eenige jongens. De politie doet onderzoek. Donderdagavond omstreeks half acht ure werden wij voor de tweede maal verschrikt door het luiden der brandklok of eigenlijk deed het ons niet meer verschrikken, want wij worden er al aan gewoon. Er was n.l. brand uit gebroken in de bakkerij van M. Foppen en deze liet zich weder ernstig aanzien. Ware het in den nacht geweest, de ramp zou vreeselijk geworden zijn. Met groote krachtsinspanning gelukte het eindelijk den brand te blusschen, echter niet, voor het huis grootendeels was uit gebrand. Als oorzaak wordt opgegeven het omvallen eener petroleumlamp. Dat is reeds zeven meerendeels zware bran den in den korten tijd van twee maanden. Huis en inboedel waren verzekerd. Een zekere Michele de Rosa maakt tegenwoordig in Milaan, waar hij wegens bedrog voor de rechtbank staat ontzaglijk veel sensatie, De hoopvolle jongeling, die nog voor korten tijd eene betrekking aan het postwezen bekleedde, had door zijne geografische kennis ontdekt dat er een land Patagonie en Araucanië, be nevens een aantal kleine Zuid-Amerikaan- sche republiekjes bestonden en hierop had hij zijn plan gebouwd. Door list en handigheid had de Rosa, zooals hij voor geeft, van Peru, S. Domingo, Paraguay enz., evenals van koning Achilles I van Patagonië en Araucanië. niet alleen alle mogelijke en onmogelijke orden, maar ook titels in massa gekregen en hier mede gewapend, begon hij zijne jacht. Zijn voordeeligst slachtoffer was een oude zonderling, de heer Zanolette, eigenaar van een uitgebreid landgoed, die op titels en orden bepaald vprzot was en den pseudo diplomaat met open armen ont ving. Het resultaat van hunne overeen komsten en gesprekken was, dat de heer Zanoletti, die, het zij terloops gezegd, zijn genoegen voor een zeer hoogen prijs moest koopen, benoemd zou worden tot «Milaansch consul,' van alle bovenge noemde republieken, dat hij de orde van den Patagonischen troon van de Zuidster enz. kreeg, ja zelfs wegens zijne militaire bekwaamheden tot adjudant van koning Achilles I en tot veldoverste zou worden, benoemd. Het sensatieproces, dat reeds verscheidene dagen duurt, is rijk aan ont hullingen die vooral de internationale „han delaars in ridderorden" zooals ze betiteld worden in de hoogste mate compromittee- ren. Daar worden ook enkele geleerde aca demies ontmaskerd, zooals de academia Pitagorica, de academia di Picolo delta Mirandola, de academia Rafaels da (Jrbino en nog andere academiën, die eenvoudig fabrieken van doctor philadelphiae worden genoemd, die correspondeerende mede leden op een goeden afstand en tegen een honarium wel te verstaan, schoon klinkende titels verleenen. Vooral van koning Achilles I van Patagonië en Araucanië, die te Parijs woont en baron- nentitels voor 600 francs, graventitels voor 700, markiezentitels voor 900 francs en de nog hoogere titels eindelijk bij overeenkomst sciiept en verkoopt, wordt telkens gewag gemaakt. Het interessante proces, waarbij beroemde mannen en zelfs professoren van Italiaansche univer siteiten, wegens hunne dwaze ijdelheid aan de kaak werden gesteld, zal dezer dagen eindigen. Kort geleden liep te El burg de eerste Oostenrijksche torpedojager «Meteoor" van stapel. Ofschoon de proeftochten met dit interessante scheepstype bij aanhou dend slecht en stormachtig weer gehou den werden, slaagden ze toch boven ver wachting. Het schip bereikte nl. de fabel achtige snelheid van 23.1 mijlen in het uur, wat nagenoeg met die van een spoortrein overeenkomt. Het schip meet 350 tonnen, en zal bewapend worden met een aantal snelvurende revolver kanonnen, waardoor het in staat zal zijn gesteld, om de niet weinig gevreesde torpedobooten met goed gevolg te achter halen en buiten gevecht te stellen. Blangy Poure Co. te Parijs hebben een hoogst doelmatig en beknopt werk tuigje uitgevonden, om het openen van brieven, door niet geadresseerden, te voorkomen. Vooral bij de verzending van brieven met geldswaardig papier, kan dit toestel, waarvan de behandeling «uiterst een voudig" is, groote diensten bewijzen. Ondf.r het gevolg van de Keizerin van Rusland in Denemarken behoort ook dr. Botkin. Men verhaalt, dat de beroemde dokter eens op het paleis voor de Keizerin was ontbodenhij wilde haar ausculteeren, tnaar de Keizerin wilde zich niet ontklee- den. Daarop ging Botkin heen, luide zeg gende, dat hij met dergelijke zieken niets te maken wilde hebben. Dit beviel den Czaar. die Botkin op een jaarlijksch trac- tement van 100,000 roebels tot lijfarts der Keizerin benoemde. In de Vereenigde Staten neemt het aan tal dienstboden af. Terwijl in de laatste tien jaren het bevolkingscijfer met éen derde vermeerderde, rees het cijfer der dienstboden met slechts éen tiende. Ter wijl in Engeland 15.7 pCt. der arbeiders bevolking dienstboden zijn, is die verhou ding in Amerika slechts 6 pCt, Men heeft

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 2