ONTVANGEN: a 65 Cent per El, De ordinaire geannonceerde, GJebr. PIECK. Kermis of Jaarmarkt AANBESTEDING. IA. H. VAN RAALTE, L&ngestr&at, NAJAARS- en WINTERGOEDEREN, Advertentiën. Gehuwde Lieden, DANSGURSUS, HOFSTEDE „Groot Espeet," Wekelijksche abonnementen voluit 2 El of 140 cM. breed NOUVEAUTÉS KENNISGEVING. W. F. A. GROENHUIZEN, :l horlogekettiigen. Wollen, Molton- en Meubeldekens. 1.1. F. VAN AROffi, eene groote partij N. J. WETTER WMTE!"8il6KSIKIltB8» FWNE KWALITEIT GOEDEREN St f. KLEIN, TE HUUR, /'b GEOPEND VERHUISD G.L. VANDOORNUM. ik ra BESTE KWALITEIT, a 24 Cent zullen wij voor 22 Cent verkoopen. HORLOGES, NIEUWE NAJAARS JAPON STOFFEN, DEMI-SAISONS en WINTERJASSEN, ZWARE TRICOT-TAILLES. DOOR EENE JONGE DAME H. DUMOULIN. Zit en Slaapkamer, Openbare Verkoop fh SLOTHOUWER ZOON. Tailleurs, /i/ Horloge- en Instrumentmaker Havik hoek Lavendelstraat, KLOKKEN, REGULATEURS, WEKKERS, SPEELDOOZEN, Glazen- en Gntta-PerchaSpniten, BAROMETERS, Boter- Kaas- en Melkwegers. Aanbesteden witte, roode, grijze en blauwe flanellen, baaijen, bevers, gehaakte doeken, BESTE MCKEL HORLOGES TEGEi\ ALLE CONCLIIIIEERENDE PIIIJZEN. Confectiemagazijn, op den Hof No. 329 te Amersfoort. Aan onze geachtte abonnes Om uit te knippen. berekend,dat bet aantal Amerikanen, die voor voeding en huisvesting gebruik ma ken van restaurants en hotels, van 1780 1880 vertienvoudigd is; in 1880 diende éen zestiende gedeelte van het geheele dienstpersoneel van het land in hotels, thans éen achtste. Deeischen der dienst boden worden hoe langer zoo grooter en bijgevolg vermindert geregeld het aan tal van hen, die dienstboden houden. ïHet i.eger des heils" zond gis termorgen een paar zijner eclaireurs naar Zwolle met den last door verkoop aan den openbaren weg van uheilsgeschriften" het tpriein voor de werkzaamheden van het leger in deze stad te effenen. Daar evenwel het hoofd der gemeente, met het oog op mogelijke wanordelijkheden, de vergunning tot dien straatverkoop meende te moeten weigeren, zijn de sol daten een tweetal Hollanders, sedert vier maanden aan het leger verbonden naar Steenwijk vertrokken, in de hoop - daar en te Meppel beter te zullen slagen. Zw. Ct. BURGERLIJKE STANDEN. Amersfoort. Geboren: 7 Sept. Petrus, z. van Theodo ras van den Hoven en Barbera van den Tjv.eel. 9 Sept. Petrus, z. van Jan van Pluuren en Maria Hommers. 10 Sept. Willem, z. van Gerrard Wassink en Antje Visser. Leonardus Johannes, z. van Joannes Wilhelmus Worsteling en Geerdina van Doorn. 11 Sept. Willemijntje, d. van Manus van Dijkhuizen en Gerritje Kamerbeek. Evert, z. van Eibert Luitjes en Jacoba Buijs. Johannes Bartholomew Maria, z. van Cornelis Boodestein en Hendrica Alijda van Loevezijn. Piet, z. van Hendrik Johannes Balk en Maria Fetronella üirkse. Cornelie Anne, d. van Adriaan Jacob Paul Metelerkamp en Anna Mathilda den Tex. 12 Sept. Gezina, d. van Wandert Braudsen en Johanna Catharina Meeninga. 14 Sept. Gerardine, d. van Gerrit Jan Buijs en Josine Johanna Collard. Johanna Catharina Alexandrina Adriana, d. van Jan Busquet en Anthoinette Catharina Muller. Overleden 12 Sept. Elisabeth Johanna Hasebroek 76 j., ongeh. Albert Stoffer 32 j., echtg. van Naatje Broekhuizen. Albertus Wakelkamp 65 j. eehtg. van Sophia Kuijer. Johannes Lensing 60 j., echtg. van Alijda van Beek. Hoogland. Geboren: 13 Sept. Evert z. van Willem Wernsen en Geertje van Dijkhuizen. Geurt z. van Johannes Eybergen en Petro- nella Keiler. Overleden: 10 Sept. Antje Hoefsloot 54 j. huisvrouw van Gerrit Botterblom. 8toutenburg. Geboren: 13 Sept. Hendrica, d. van Cornelis Lokhorst en van Gerritje Steenbeek. Overleden Jannetje van Nimmerdor, 63 j. weduwe van Antonius Schoonderbeek. Woudenberg. Geboren: 13 Sept. Wilhelmina, d. van Teunis van Essen en Dirkje van de Lagemaat. Ondertrouwd 9 Sept. Jan Koudijs, 26 j„ en Oetje Koudijs, 19 j. 15 Sept. Bart van Droffelaar, 31 j. en Anna Vink, MARKTBERICHT. Amersfoort, 16 Sept. Tarwe f 00.0a f 0,00 Rogge f 4,40 a f4,80. Boekweit f5,50 a f5,70. Appels 2,00 a f 4.00. Peren f 4.00 a f 5.00. Aard appelen U ,90af2.10 de HL. Hoendereieren f3.75 a f 4.25 de 100 stuks. Boter f 1,20 a f 1,35 per Kilo. Kaas f 0,a f0,Biggen f5.a f7.Schram men f 14.af 16.00. Geboren: Johanna, Catharina, Alexandrina, Adriana, dochter van J. BUSQUET. A. C. BUSQUET— Muller. 'Amersfoort, 14 Sept. 1887. Bevallen van eene DOCHTER, J. J. BUYS—Collard. Amersfoort, 15 Sept. 1887. Getrouwd te Ulreclit 15 Sept. '87. A. F. K. GRASWINCKEL, !e luitenant der Infanterie, en A. E. VAN EETEN, die, ook namens hunne wederzijdsche iamiliën, dankzeggen voor de vele blijken van belangstelling in deze dagen onder vonden. zeer bekwaam in MUZIEK (piano) en zang, wordt gelegenheid gezocht tot bet geven van les, of bet mede spelen van qnatreniains a 50 cent per uur. Brieven franco letter R. aan het bureau van dit blad. Te Baarn worden tegen November gevraagd, P. G., zonder kinderen. De man als HUISKNECHT en tot assistentie van een hulpbehoevend HEEB en devrou wals KEUKEN MEID-WERK MEID. Zich schriftelijk aan te melden onder letter N. N. bij den Boekhandelaar H. G. Burck te Baarn. Aanvang 3 OCTOBER, voor kin deren beneden de 11 jaar, 's namiddags van 12'/, tot I/j uur, boven de 11 jaar des avonds van 67 uur. Tegen 1 Nor. eene ruime gemeu- beleerde Beste gedeelte der stad. fr. brieven letter M. B. bij den Uitgever dezer. De ondergeteekende bericht aan zijn geachte stadgenoo- ten, dat hij zijn CAFÉ met TUIN weder heeft en beleefd aanbeveelt. Hotel Rerg- en Spoorzicht. op Dinsdagen 27 September en II October a. s., telkens ten half elf uren bij inzet in DE BONTE KOE en bij toeslag in DE ROSKAM al daar ten overstaan van den Notaris VAN HFUVFN, gevestigd te Barne- veld van de kapitale hofstede met bijgelegen dagliuurdersplaatsje, op korten afstand van Barneveld groot te zamen 33 hectaren verhuurd deels tot 1891 deels tot Dec. 1888, te zamen voor f 490.per jaar, met het boutgewas doch zonder dejaeht. Inlichtingen geeft genoemde Notaris en mede de Notaris Mr. J. M. RICHEEEE te Amersfoort. naar HET EOO, M 2 bij Apeldoorn op het tegen betaling van 20 cents per week worden aangenomen door de Agenten van het N. v. d. D. DAMESLAKENS, Ondkerkhof F 42 Utrecht. Berichten de ontvangst van een rijke collectie ju, y voor bet Saison. De BURGEMEESTER en WETHOU DERS van AMERSFOORT Doen te weten, dat de zal aanvangen op Maandag, den 34 Oetober aanstaande, en eindigen op Zaterdag, den 39. dier maand zul lende voorzooveel noodig loting voor STANDPLAATSEN plaats hebben ten Raadhuize, op Woensdag den 19. Oetober e. k., 's namiddags te één ure. Amersfoort, den 14. Sept. 1887. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, T. A. J. VAN ASCH VAN WIJCK. De Secretaris, W. L. SCHELTUS. heeft voorhanden een prachtige keuze Gouden, Zilveren en Nickel EN Gouden, Zilveren, Nickel en Stalen BRILLEN en PiNCE-NÈZ, WINDKUSSENS, CLYS0-P0IVIPEN, IRRIGATE URS, alle soorten van THERMOMETERS, De BURGEMEESTER en WETHOU DERS van AMERSFOORT, zullen op Maandag, den 36. September1887, 's voormiddags te elf ure, ten raadhuize in het openbaar bij enkele inschrijving het maken van eenige waal- klinkcrbestratingcn. met bij- levering van al het daartoe benoodigde. De voorwaarde liggen op de Secretarie ter lezing alle werkdagen van 10 tot 1 uur. Inlichtingen zijn verkrijgbaar bij den gemeente-architect, door wien aanwijzing wordt gedaan op Zaterdag, den 34 September 1887, 's voormiddags half- tien aantevangen met de Lievevrouwen straat. 7 ^bericht de ONTVANGST eener groote collectie waarbij eene groote sorteering eene groote collectie stoffen voor Reparation aan al deze artikelen ook aan KWIK-BAROMETERS bijzonder billijk en zeer spoedig. Ondergeteekende heeft de eer zijne geachte clientèle te berichten, dat hij een bekwaam coupeur aan zijn zaak verbonden heeft, zoodat hij nu in de gelegenheid is spoedig op maat te leveren tegen concurreerende prijzen, 15 pCt. beneden de gewone prijzen en 10 pCt. korting voor cpntante betaling. Men wordt vriendelijk verzocht de stalen welke in ruime keuze voorhanden zijn, aantevragen opdat men kennis neemt van de groote sorteering die hierin voorhanden is. Onder aanbeveling, UEd. Dw. Dienaar, Mevrouw IDA. BOYEd. de schrijfster van den boeienden Roman, die onder den titel van „LIEFDE OF PLICHT het licht zal zien, neemt met eere een plaats in aan het hoofd der hedendaagsche letterkundigen. Geen sentimenteele persoontjes, geen hersenschimmige figuren, worden door haar geplaatst in de meest romantische toestanden, neen, 't zijn menschen van vleesch en bloed, van gelijke beweging als wij allen, die zij laat optreden en handelen in toestanden, die de natuurlijke gevolgen zijn van de karakters der personen welke zij ten tooneele voert. Op de meest boeiende wijze reikt in haar verhaal de realistische waarheid, de verdichting de hand haar gemakkelijke verhaaltrant doet den lezer met de optredende personen mede leven, verplaatst hem als door betoovering in de verschillende toestanden, die zij beschrijft. Het is een van de degelijkste romans onzer dagen, met eene goede strekking, kwetsend voor godsdienst noch zeden. Het boek bestaat uit 236 gewoon octavo bladzijden en is op stevig, mooi getint papier, met duidelijke letter gedrukt. Een gelithographeerd omslag, met het portret van de gevierde schrijfster, verhoogt het uiterlijk aanzien. De gewone prijs van dergelijke boeken is f2,50 a 3. AI onze abonné's hebben echter bet reebt, tegen inleve ring van onderstaanden „B o 11", op dit werk in te teekeuen. De aflevering geschiedt voor den prijs van OElsTTElSr. BON. De ondergeteekende verlangt te ontvangen LIEFDE OF PLICHT? door IDA BOY—Ed, voor VEEETIG- CE1TTE1T. naam woonplaats:

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 3