Petroleum-Lampen, GBONINfiEB BEDDEHWIHKIL, BEDVEEREN EN GEWASTE BEDEENTIJKEN. Firma. J G. THIES, op den Hof. UIRING. Lampe-Belge branders, - H. J. BONNIER. De van ouds bekende Langestraat A 6, MATRASSEN EN BEDDEN. Beddenwinkel van „DE ROOSTER," Groote keuze in SCHIEDAMMER GENEVER Prachtige TURF- en KOLENBAKKEN. Cretonne Satinet en Zijden Dekens. SOLIED GUTAPERCHA-DOEK. BOEK-, COURANT- M HANDELS-SNELPERSDRUKKERIJ. Gebrs. SNEL, Nacht-lampen, Lampen-kappen, Wand-lampen, Lampen-glazen, Dessert-lampen, Lampen-hoedjes, Voet-lampen, Lampen-tulpen, Ring-lampen, Loop-lampen, Lampen-pit, Lampen-schoorsteentjes, Scherm-lampen, Dwalm-schalen, Vaas-lampen, Gas-kommen, Hang-lampen, Katrol-lampen, DuhhelsterkeGas-glazen en Beste Fransche Nachtpitjes, Hand- en Stormlantaarns, LICHTBREKERS KAPSCHALEN, D. i, i I I i I, voor de LEVERING van alle soorten Groote keuze in eigen gemaakte Groote voorraad Groote voorraad IJzeren Ledikanten, Veldbedden, Ruststoelen, Picë en Wafelsprijen. UITSTOOlflEN van Beddengoed en I ERNIE IJ IEL/Y van alle soorten Ilatrassen. Perc. 16 Sept. Alles tegen concnrreerende prijzen. Vaste prijzen. Vaste prijzen. De nog voorhanden MOLTON-DEKENS ra gepasseerde winter worden voor inkoopsprijs verkocht. Alle Boekwerken Bolle, Gebr. Koster en Gebr. Cohen, tegen denzelfden prijs op jaarrekening geleverd door den boekhandel van Jèlothomoer fc £ooit. Voorhanden Europa in al zijn heerlijkheid. w K S 5 fi -i ft 2 - riari w ft or ■jaVV-IreM liLLSAffl ft Hl NICHT CAPljfl ES ft 2 n 2 1 SCHIEDAM, i E ij NIGHTCAP. ✓JTHEE uitgever NIEUWE AMERSFOORTSCHE COURANT. THERMOMETERS. Alphons Annegarn. Amsterdam. S* Uren van vertrek der algemeene Communicatie-middelen voor Amersfoort. De ondergeteekende heeft direct uit de fabriek ontvangen TWEE WAGONLADINGEN verschillende soorten zoovel met koord, plat, rond, Duplex, Gjoeilicht, Universall en uitmuntende in qualiteit en zeer lage prijzen. Voor II.H. Winkeliers, extra voordeelige Condities. enz. enz. Verkoophuis op den Hof te Amersfoort. beveelt zich minzaam aan jWÉS^ LEVERT GezondheidsBED, PELUW er. TWEE W®* KUSSENS voor f 4 50 GezondheidsMATRAS f8 50. Springveeren MATRAS van af f14.50. BEURSBERICHTEN. Gewone wollen kinderdekens. Fantasie wollen kinderdekens. Grootere wollen kinderdekens. "Wollen kribdekens. Een pers. wollen dekens. Een pers. fantasie dekens. Twee pers. wollen dekens. Twee pers. fantasie dekens. Gewone katoenen kinderdekens. Fantasie gestikte kinderdekens. Gestikte kribdekens in een massa patro nen en grootten. Een persoons gestikte dekens. Twee persoons gestikte dekens. Prachtige keuze in 2 pers. Satinet-dekens, fijne kleuren. Besteld voor het a.s. saisoen eene rijke sorteering in Effen gekleurde 2 pers. wollen dekens; blauw, bruin rosé, ha vanna, geel, crème enz. enz. Ook fijne witte molton onderspreien in effen, met franje, en ook met gekl. lint, en gekl. streepen van af de kleinste tot de grootste. Hij contante betaling van BEDDEX-ART1KELEV wordt 5 PROCEST korting toegestaan. aangeboden door de lirma's WORDEN vroeger f 70.nu 24.50. Binnen den kortst mogelyken tijd worden onderstaande werken alhier vervaardigd Brocliuren. Programma's. Bestekken. Enveloppen. Prijscouranten. Menu's. Circulaires. Verlovings- Bekeningen. Huwelijks- en Wissels. Overlijdingsbrieven. Kwiiantiën. Adreskaarten. Briefhoofden. 'YJt Strooi-, Winkel- en VISITEKAARTEN. Etiquetten. i Aanplakbilletten. Alle soorten STATEN voor Gemeente en Rijks-ambtenaren. S H W M ft O O h3 n BK V&Bi&1 - a |/rhoppenJ Merk: VERKRIJGBAAR in KEEOERFEESSCHEN van 1 Eiter A 1,15 per I. i te r II e s e h bij Th. H. O. RRAA'DSEK in gedistilleerd en Tabakskervcrij „DE MOOR", Amersfoort. NB. Als bewijs van echtheid is cachet en kurk steeds voorzien van den naam der firma P. HOPPE TRADEMARK van u 3 Verkrijgbaar bij Langestraat, o d. Sociëteit Verkrijgbaar te Amers foort bij Mej. de Wed- G. A. CLEMENS, in Manufacturen, te Baarn bij J. v. VELZE, te Apeldoorn bij E. E. v. d. BELD, Dorpstraat, en te Nijkerk bij J. VAN GELDER. Probeer S. v. P. de SOUCHON THEE No. 3 a f 1.25 per kilo. Nederland.Sch. Ct. W. 2% 3 A 4 4 4 4 5 5 5 4 5 O. C. 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4% 41/, 4 4 4 5 4t', 3 3 G 5 41/1 6 5 dito dito dito dito dito Oblig. 1888. dito dito 1883. dito 1884. dito volgef. recep. dito. Hong. Oblig.-L. 1867. dito Papier dito goudleening dito dito 1881 Oostenrijk. Obl. in pap. Oblig. dito Febr./Aug. dito Zilver Jan./Juti dito dito April. Oct. Polen Obl. Schk. 44. Port. Obl. Btl. 53 84 Rusland. Obl. Hope Co. 1798/1815 Cert. Hamburg 1820 Ct. Insch. 5e S. 1854. dito 1864 flOOO dito dito £100 dito 1866 flOOO dito dito 100 dito 1877 20100 dito le Oosters. Leen. dito Tweede dito dito Derde dito dito 1872 gec. 50 100 dol. dito 1873 gec. 50 100 dol. dito 1800 2e 100 dol. dito 75 gec. 50-100 dol. dito 1880 gecons. Oblig. Leen. 1867/69 Russische Goudl. 1883 Spapje. O. Perp. Sch. Turkije. GeconverL ser. dito dito dito ser. Egypte. Obl. 1876. Spoorweg-Leening 1876 Vereen. Staten. Obl. 1876 Mexico. Obl. 1851 dito 1864. Brat. Oblig. Lond. '65 dito Leening 1875 dito dito 1883 Peru. Obl.-Leening. 1870 Obl.-Leening 1872 Venezuela Leen. 1881 Stedelijke Leerlingen. Amsterdam. Oblig. 1861 4 dito dito 1886 4 Rotterdam Oblig. 1886 4 dito dito 1883 4 Industr. en flnano. onder nemingen. Ned. Afr. Handels-Vennootschap Amsterd. Hyp.-Bank P. br. dito dito dito Amsterd. Kan. Maatsch. A Obl. dito dito Gemeente-Crediet Oblig. dito dito Nederl. Bank Aandeelen. Nederl. Handels-Maats, dito Duitschland. Aand. Rijksb. dito. Cert. adm. Amst. Hongarije. Pandbrieven B. Oostenr.-Hong. Bk. A. Pbr. (Bnden) Cr.-An. Rusland. Pdbr. Hyp.-bk. cbto Centraal Bank Spoorweg-Leeningen. Holl. IJz. Spw. Aand. Holl. IJz. Sp. Oblig. 4 Expl. Staats-spoorw. Aand. dito Obl. 1879,81 4 Ned. Centr.-Sp. Aand. Obl. dito dito gest. dito. Ned.-Ind. Sp. Aandeelen. Rijn-sp. volgef Aandeelen dito 1865/85 Obl. 4 N.-Brab. Boxtel 1875/80 gest. Hongarije. Theiss-Spw. Aand. Theiss-Spoorweg Obl. Italië. O. V. Emm. Zuid-Italië. Spoorweg Oblig. Oostenrijk. Fr. O. Spw. Obl. Gisela Spw.-Aandeelen Polen. Wars. Br. A. Wars. Weenen dito Portugal. Kon. Tr.-Afr. le H. Rusland. Gr. Sp.-Mts. A. Baltische Spw.-Aand. Jelez Griasi Obl. Jel.-Orel Obl. f 1000 Kursk-Ch. Az. Ob. 100 dol. Los. Sewast. Ob. f 1000 Morsch-Sysran Aand. Orel-Vitebsk Aand. dito dito Aand. Poti-Tiflis dito f1000 Riaschk-Wiasma. A. Zuid-W.-Spoorw, Obl. Amer. Central Pacific. Obl. dito Cahf.-Oreg. dito I Chic. Cert. Pref. st, Obl. Denv. Rio-Gr. Aand. Miss. K. Texas Obl. St. Paul Min. en Manitoba Spw. dito 2e Hyp. Schuld 1 U. Pac. Obl. 1 Brazilië. Spw.-Leening 1 Premiöa-Leeningen 41/, 4 2 4 4% 4 41 If 5 5 731/, 885/, 987/, 100% 705/u 925/g 807/g 643/a 65 657', 656/18 831/, 57 lOlU/ll 541/2 551/, 101 983/18 101 981/g 981/g 523/i8 521/, 531/18 947/s Q5 92% 897/8 76% 83'/» 1033/s 63"/» 13"/» 13"/» 74 98 107 32 14% 101 1007/g 96% 16% 14% 41 98% 977/, 97"/» 80% 102% loos/, 52 1017/j 102 200 108% 134% 136 75% 11816/1, 83 65 146 1021/g 116% 1017/8 23 72 1373/8 87% 45% 10015% 835/s 61% 61% 76% 82 47% 79 79% 1156/g 56 li/u 9115% 98% 85% 837/s 30% 91 891% 983% 27 5513% 115% 10i% 147 118% 2411% 102 1153/8 115 84% Nederl. Stad Amsterdam f 100. Amst. Kan. C. v. Aand. dito Rotterdam Gemeente-Crediet België. Stad Antw. '74 Stad Brussel, fr. 100 '79 Hongarije. Hong. Hyp.-Bank Theisloten Oostenrijk. Stsl. 1854. dito dito 1860. dito dito 1864. Crediet-Anst. 1858. Obl. K. K. Pr. B. Cr. Anst. Stad Weenen 1874. Pruisen. Keulen-Minden Sp. Rusland. St.l. 1864 dito dito 1866 Spanje. Stad Madrid 1868 Turkije. Spoorweg-L. 3 3 111 101 1041/, 1023/8 841/, 98% 1041/8 1087,8 135% 142% 82 105 13H/4 148% 135% 42 616% Nederlandsche Centraal-Spoorweg Zomerdienst, geopend 1 Juni 1887. Utrecht Aankomst te Naar Zwolle: Aankomst te Naar Hilversum .- Aankomst te Amersf, Utrecht Rottd. 's Hage Arnb. Vertr. Amersf. Zwolle Leeuwarden Groningen Ver' r. Amersf Baarn Hilvers. Utrecht. 7,20-)- 8,- 9,16 9,27 9,53 8,58 11,- 1.55 l,5i 7,26 7,39 7,48 8,13 8,30 9,4 10,8 10.1b 10,45 10,9 11,24 1.31 1,27 8,31 8,44 8,53 11,22 11,44 1.4 1,9 2,10 1 14 3,18 7,58 8,10 9,24 9.39 9,17 2,47 3,24 4,28 4,40 4,55 4,55 6,55 9,37 9.50 9.59 10,48 6,9 6,38 7,34 7,44 10,20 6,46 8,4 10,11 10,10 11,23 11,36 11,45 11,15 8,22 8,44 9,40 9,44 9,54 9,36 11,28 12,7 12,20 12,29 1,10 9.3 11.26 11.31 2,53 3,6 3,15 4.8 9,45 10,20 11,45 11,50 11.50 4.49 5,8 5,23 6.34 6,36 Alleen Zaterdag. 6,11 6,25 7,6 6,45 6,57 7,6 8,6 8.23 8.37 8,47 8,54 9.7 9,16 9,42 9,5 9,19 9,29 10,1 10,13 10,22 11,35 Ooster-Spoorweg. Naar Zutphen: V. Baarn Amersf. 8.35 9,28 10,12 10,43 12 18 1,15 3,50 6,25 7,20 7,40 9,30 9,55 10,15 11,8 1,41 9,33 11,41 3.44 7,4 9.16 8,59 9,46 12.3 3,59 7,18 9,33 Hollandsche-IJzeren-Spoorweg Aankomst te Naar NijmegenAankomst te Barnev. Apeld. Zutphen j V. Amersf. Woudenb. 4 lü 1,1 Ui 9,19 12,19 4,17 7,34 9,51 9,55 10,29 12,49 4,48 8,4 10,23 10,19 10,48 1,9 5,11 8,27 10,46 7,22 f 8.21 10,51 2,27 4 27 f 6,19 9,32 f Leusd. Scherpenz Veenend. Rhen. Kest 7,42 11,2 2,38 4,47 6,30 9,44 8,4 8.42 11,15 2.52 5,9 6.43 9,57 f Stoppen op verzoek te Leusden. 8,18 8,52 11,26 3,3 5,23 6,54 10,8 8,24 8.58 11,32 3,9 5,29 7,— 10,14 Snelpersdrukkerij van A, M. SLOTHOUWER te Amersfoort.

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 4