Gemengd Nieuws. Ofücieele Publicatie. BUITENLAND. Plaatselijke berichten. Provinciale berichten. en draagt nu alleen een knevel, wat hem veel jonger maakt. De laatste opmerking zou doen ver moeden, dat het Fransche blad Z. M. met een ander vorstelijk persoon ver wart. De heer de Bergh, bekend door zijne «Penkrassen", die steeds iets aan te merken had op de Haagsche politie, had zeker niet gedacht dat hij nog een maal met diezelfde politie op eene voor hem zoo onaangename wijze zou kennis maken. Na een huiselijken twist, toen de politie op het hulpgeschrei zijner echtgenoote in de woning van den heer de B. in de Batjanstraat verscheen, loste hij eenige schoten op de rustbewaarders, voor welk feit hij den volgenden dag werd aange houden en ter beschikking van de justitie gesteld. Terzake van poging tot doodslag zal de aangehoudene worden vervolgd. In den Werkmansbode" leest men het onderstaande oordeel over de heden- daagsche vrouw van den werkman: «Als wij haar beoordeelen, dan mogen wij niet verzwijgen, dat zij naast de vele deugden, die zij beoefent, toch in menig opzicht niet meer gelijkt op oud-overgroot moeder, op die oud-Hollandsche vrouw, welke, spreekwoordelijk gezegd, een gul den tot vijf-en-twintig stuivers wist te maken. Opschik, lust naar gezelschappen, komediespel, zang en dans, ziedaar eenige welputten, waarin, helaas! zooveel dub beltjes verzwolgen worden, die beter en nuttiger hadden kunnen worden aange wend en welke, nadat zij eenmaal in der gelijke putten verdronken zijn, niet meer ten nutte der offeraars of hun gezinnen op te pompen zijn. Men verdenke ons niet, dat wij de hier genoemde genietin gen onze vrouwen misgunnendat wij haar bij de vele moeiten en zorgen geen lieve, vriendelijke kleedjes en hoedjes of, na een onverpoosden arbeid, geen genoeg lijke ontspanning zouden toewenschen. Integendeel, wij verklaren gaarne, dat zij, als deel der schepping, recht hebben op een evenredig deel der genietingen, die het leven veraangenamen kunnen, die het leven tot een leven maken; maar wij wenschen ook, dat zij, en vooral zij in de eerste plaats, medewerken om onzen stand te verbeteren; juist zóóveel van de wereldsche genoegens als haar deel nemen, dat zij genieten, zonder dal haar genot tegelijkertijd de oorzaak worde van latere ontberingen en ellende. Te Amsterdam is opgericht de Deli-Handelmaatschappij, met het doel zoowel voor eigen rekening als in com missie algemeene handelszaken te drijven. Zij is gevestigd te Amsterdam met bij kantoren te Medan, Bindjey en Laboean en op andere plaatsen waar dit later wenschelijk zal worden geacht. Het kapitaal is aanvankelijk bepaald op f 650,000. Men schrijft uit Enschede De nadere vergadering over het plan tot oprichting eener slachterij enz. heeft nog tot geen voorloopig resultaat kunnen lelden de meeningen waren zoo ver schillend, dat er geen sprake van was om een plan bijeen te krijgen men zal nu slechts enkele personen uitnoodigen om met de commissie deze zaak nader te regelen. Van twee knaapjes, die teNieuwe- Niedorp (N.-H.) in de ouderlijke woning aan het spelen waren, had de een het ongeluk den ander met een stokje in het oog te kwetsen, met het droevig ge volg, dat dit oog zeer waarschijnlijk voor altijd zal verloren zijn. Eenigen tijd geleden werd melding gemaakt van een ongeval, dat een der matrozen van de Ceram was overko men door het drinken van bruin vocht dat door hem voor koffie was aangezien. Zijne opneming in het militair hospitaal heeft tengevolge gehad, dat men in hem een deserteur heeft ontdekt van de marine, noemt," riep Heltmann, «met dezen naam heeft hem de duivel gedoopt!" Marfisa zag hem ten zeerste verbaasd aan. «Zoo," sprak zij langzaam. Uwe bru taliteit begint mij te vermaken. Ik ben waarschijnlijk wel te gering voor hem I" Heltmann lachte. «O neen! Zoo menigeen die thans een hoogen post bekleed, heeft een duister verleden achter zich. De misdadiger grijpt naar kronen en moordenaarshanden spelen met land en volk." »Wat beduidt dat?" vraagde Marfisa, thans werkelijk bevreesd voor den man, die zulke vreemde woorden tot haar sprak. Zij zag rond zich; haar toestand kwam haar verdacht voor. Zij stond op een der laatste trappen in den lagen en nauwen gang, die naar den toren geleidde; voor haar stond Heltmann, die haar den uitgang versperde en die nu voortging; «Gij zijt degene, die hem van het goede pad hebt gelokt, die hem aan den rand van het verderf hebt gebracht, hem zijnen vrede, zijne ziel en zijn God heeft afgenomen. Laat hem los uit uwe vuile omhelzingen I Ik vorder het van u en heb daartoe het recht. »Hoe weet je dat alles zoo goed," zeide Marfisa spottend en met een duivel- schen lach voegde zij er bij. Wordt vervolgd") die in 1876 gedeserteerd, maar later vrijwillig teruggekeerd is. Bovendien blijkt nu, dat hij niet voldaan heeft aan zijne verplichtingen ten aanzien der wet op de nationale militie. Hij is nu achtergeble ven loteling der lichting 1877, in ver mindering van het contingent 1887, voor 5 jaren ingelijfd bij de zeemilitie. De heer Crol heeft een nieuw mid del bedacht om op de «vuile pers" te schelden. Hij doet het nu in den vorm eener advertentie in zijn blad aldus: «Attentie I Geen Purgeermiddelen meer lees het Handelsblad en het Nieuwsblad voor Nederland. Men vergroote de dosis met de meest mogelijke voorzichtigheid en neme om te beginnen niet meer dan vjjf regels per dag. Voor buitengewoon sterke gestellen is een kolom voldoende.' Men moet erkennen dat Crol zich be tert. Zoo netjes zijn we 't niet van hem gewoon. Uit Sofia wordt gemeld, dat de orde aldaar geheel hersteld is en de grootste kalmte in Bulgarije heerscht. Het praatje, dat er Duitsche oorlog schepen in de Zwarte zee zouden komen, om van Bulgarije voldoening te eischen voor het beleedigen van den Duitschen consul te Rustschuk, schijnt van Bul- gaarschen oorsprong te zijn; sedert de telegrammen te Sofia weer onder censuur staan, blijken zij nog leugenachtiger te worden. De bedoeling van het verhaal moet zijn, den Bulgaren diets te maken, dat de Regeering alleen voor sterke pressie is bezweken en minder voldoening heeft gegeven dan gevraagd werd. De Kölnische Ztg. betoogt in een artikel met het opschrift: «Zonder vriend schap en zonder vijandschap», dat Duitschland en Rusland voortaan, in een andere verhouding zullen staan, welke ter nauwernood den naam van welwil lend kan dragen. Alexander III, zoo wordt ongeveer in dit artikel gezegd, heeft steeds gestreefd het midden te houden tusschen de panslavisten en zijn diplomaten, tusschen Franschen en Duit schers. Voor Duitschland is het tenge volge van deze politiek een eenvoudig gebod der nationale waardigheid, afstand te doen van elke poging de oude vriend schap met Rusland weder te doen her leven. Een oorlog met Rusland zou, dus luidt 't verder in de Kölnische, in Duitschland populair zijn, maar »wij Duitschers hebben geen reden den oor logsfakkel te ontsteken; wij hebben alles, waar wij redelijkerwijs naar stieven konden, bereikt en door verdragen ver zekerden dank zij het septennaat, dat bij den afloop van het driekeizersverbond vast besloten was, zijn wij in staat, in geval van nood zonder bondgenoot den dubbelen aanval uit Oost en West met zegevierende wapenen te weerstaan." Aan het slot van het artikel vindt men nog de volgende opmerkingswaardige zinsnede«Wij Duitschers laten de Russen in Bulgarije vrij spel, maar sedert wij de hoop moesten opgeven Rusland te verzoenen, kon het onze taak niet zijn den tegenstand, die in Europa zich verheft tegen de Russische plannen, langs diplomatieken weg te buigen." De Fransche republikeinen schelden nog altijd op het manifest van den graaf van Parijs, wel wat Ie hard, indien zij 't werkelijk zulk een nietsbeteeke- nend stuk vinden als zij voorgeven. De «Ré- publique Fran^aise" bijvoorbeeld spreekt van een «ellendig geschrift, aanzettende tot burgeroorlog, een veldtochtsplan be vattende, waarin alles door elkander ge mengd is, de huichelachtige taal der par lementaire monarchie en de werkelijke praktijken van het tweede keizerrijk, de vermolmde bescheiden van het god delijk recht en vooral het groteske en verfoeielijke". De uiterste linkerzijde heeft reeds be sloten, terstond na de opening der Kamers, de Regeering over het manifest te inter- pelleeren. Alsof de Regeering 't helpen kon I Men wil weten dat Jéröme Bonaparte het manifest van den Graaf van Parijs met een contra-manifest zal beant woorden. Generaal Boulanger heeft, nadat het dertiende legerkorps, waarover hij het bevel voert, de herfsfmanoeuvres heeft gehouden, eene uitvóerige critiek daar over geleverd. Hij roemt de beweging der troepen. Er zijn intusschen misslagen begaan, maar dit kwam uit te groot «entrain." Telkens (zegt hij) als ik het woord voer tot Fransche soldaten, zal ik hun zeggen Valt altijd aan Tot de cavalerie zal ik zeggen Weest stout moediger, onverschrokkenerNiets kan den Franschen soldaat weerstand bieden, als hij stout voorwaarts rukt. Theorieën zijn niet voldoende men moet trachten uit den soldaat te halen wat hij vermag te geven. Het oogenblik van de ontwa pening der volken in het oude Europa is nog niet gekomen. Het is een misdaad het tegendeel te zeggen." De komst der Spaansche Koningin is te Bilbao recht eigenaardig gevierd. Zoo heeft men, onder andere feestelijkheden, de Koningin in staat gesteld van een lijk versierd balkon een kolfspel bij te wonen, op de plaats waar de bevolking bezig is zich met dat spel te vermaken. Na afloop daarvan verschenen acht-en- twintig kinderen, jongens en meisjes van twaalf tot vijftien jaar, om voor H. M. eenen nationalen dans, den tradilioneelen aurrescu, uit te voeren. De kinderen kwamen uit Durango, waar die oude dans het zuiverst bewaaid bleef, en waren in nationale kleederdracht. De invoering van de wet tegen het misbruik van sterken drank in België heeft ten gevolge, dat er eene nauw keurige statistiek gemaakt wordt van het aantal gelegenheden in elke gemeente, waar sterke drank in het klein verkocht wordt. Voor Antwerpen, met eene be volking van nog niet '200,000 inwoners, bediaagt het aantal dezer gelegenheden niet minder dan 4572, of ééne op 44 zielen. Te St. Petersburg is opnieuw een groot nihilisten-proces ophanden. Ver scheidene officieren komen onder de aan geklaagden voor. Emin Pacha weet thans dat Stanley op weg is om hem te ontzetten. De boeren hebben Emin bij het meer Albert Nyanza ontmoet. Zondag 25 Sept. a.s. zal de Gods dienstoefening der Vrije Gereformeerde gemeente des voormiddags half tien en des namiddags twee uur geleid worden door den Heer H. Roelofsen van Lunteren. De heer H. Leinweber sedert 1859 officier bij de d.d. schutterij alhier, waarvan de laatste jaren in den rang van kapitein-kwartiermeester, heeft om gezondheidsredenen eervol ontslag aan gevraagd. Er heeft eene krijgsraadinforma tie plaats gehad in zake den korporaal B. van het le. regiment huzaren, ver dacht van diefstal van haver, die hij bij een hier ter stede woonachtig persoon zou hebben te gelde gemaakt. De heeren Mr. J. Heyligers en S. II. van Gelder hebben aan den gemeente-boe kerij een aantal werken geschonken. In het volgende Nr. dezer Courant zal er eene opgave van worden gedaan om de bezitters van den catalogus, die bij de firma Slothouwer Zoon voor 125 ct. verkrijgbaar is, in staat te stellen, de nieuwe Nrs. bij te schrijven. In de plaats van den heer Van der Welk is vanwege de Ned. Centraalspoor- wegmaatschappij voorloopig aangesteld als chef der factorie de heer C. de Froe, thans klerk aan het station alhier. Men deelt ons mede, dat dit jaar, evenals zulks vroeger geschiedde, eenige tentoonstellingen van aquarellen zullen worden georganiseerd. Mogen zij ruime deelname ondervinden en de ijverige commissie daardoor in staat worden ge steld de schoonste nummers voor de ver loting aan te koopen. Brieven, geadresseerd aan onbe kenden, verzonden van het postkantoor te Amersfoort, over de 2e helft der maand Aug. 1887. 1. R. v. de Ploeg, Amersfoort. 2. H. B. Tuke, 3. Wed. G. Jakobs, Amsterdam. 4. Zij en Huudemans 5. Mej. A. Coot, Charlois, 6. H. v. d. Beek, Haag. 7. A. v. d. Ezet, Hellevoetsluis. 8. Freule op het Slot Muiderberg. Briefkaarten. 1. J. Pool, 2. Mevr. de Wolff, Amsterdam. Velp. Brief verzonden geweest naar Duitschland. 1. Wolfebaker, Berlijn. 325ste STAATSLOTERIJ. Vijfde klasse. Eerste week. Trekking van 19 en 20 Sept. (1400 loten.) Ten kantore van den Collecteur te Amersfoort zijn aan de navolgende num mers te beurt gevallen Prijs Tan f 300. No. 17588. Prijzen Tan flOO. No. 12488 en 19448. Prijzen Tan f70. 26, 69, 2214, 4682, 9458, 9467, 12445, 12468, 12513, 12536, 12568, 12572, 12573, 14894, 15818, 15878, 17543, 19478, 19481 en 19680. Te zamen 23 prijzen. Zonder prijs zijn uitgetrokken 14, 40, 50, 53, 64, 95, 98, 99, 1903 1965, 1976, 1986, 2206, 2216, 2232, 2235, 2237, 4608, 4681, 4688, 4697, 9431, 9481, 9709, 9711, 9738, 9746, 9760, 9784, 9813, 9843, 9850, 9896, 12401, 12443, 12459, 12563, 12571, 12575, 12584, 12589, 14556, 14563, 14777, 14778, 14858, 15812, 15833, 15839, 15840, 15865, 15872, 15894, 17524, 17564, 17583, 19434, 19443, •19454, 19456, 19651, 19660, 19685 en 19690. Volgende trekkingen geschieden 21, 22, 26, 27, 29, 30 Sept., 4-7,11- 15 Oct, Loten zijn nog verkrijgbaar. Piet. Weldoen is een mooie zaak. Jan. Maar stelt veel luidjes aan de kaak. P. He? Wat moet je? J. Er op wijzen, dat zoo dikwijls hoogmoed onder het masker van welda digheid uitkijkt. P. Nu ja, weldaden worden niet altijd uit een edel beginsel bewezen, maar minder gegoeden worden er toch maar mee gebaat. J. Dat kan er naar wezen. Als men- schen tamelijk tevreden zijn met hun lot en men maakt hen vatbaar voor genietingen, die zij zich op den duur niet kunnen verschaffen, of men wekt bij hen een verlangen op, dat voor hen niet te verwezenlijken is, dan strooit men zaden van ontevredenheid uit. Ware weldadigheid schenkt wat duurzaam kan zijn. Jan. Wat is ons volk toch gedienstig. Kom je bij een druk station aan, dan staan er altijd een menigte menschen, die aanbieden om je koffertjes te dragen en om je den weg te wijzen. Piet. Erg lief. Maar als je van die aangeboden diensten gebruikt hebt ge maakt, geef je dan ook een fooi? J. Natuurlijk. Ik wil den arme, die iets voor mij doet, niet onbeloond laten. P. Dat kan ik billijken. Maar ik heb zoo'n flauw vermoeden, dat het uitzicht op een fooi zwaarder weegt dan de aandrift om vreemden een dienst te bewijzen. Utrecht. Op de jl. Maandag alhier gehouden paaadenmarkt waren 1590 paarden en veulens aan de lijn. Het aanwezig zijn van vele binnen- en bui- tenlandsche kooplieden maakte den han del zeer levendig en is dan ook menig viervoeter van eigenaar verwisseld. Voor de paarden werd van f50 tot f800 en voor de veulens van f80 tot f250 be steed. Vooral naar flinke werkpaarden was veel vraag. De soldaat W. P. de B. van het corps genietroepen alhier in garnizoen, is ter zake van voortdurend wangedrag en ongevoeligheid voor alle vermaningen en straffen met een briefje van ontslag uit den dienst verwijderd. Het aantal personen dat zich alhier bijna dagelijks aanmeldt om ter zake landlooperij te worden aangehouden en naar een der Rijksgeslichten opge zonden, neemt voortdurend toe en zijn het niet alleen ouden van dagen, maar grootendeels flinke, kloeke mannen die tot dit uiterste hunne toevlucht nemen om huisvesting enz. te bekomen. Wel zouden de meeste hunner liever in militaire dienst, bij voorkeur in koloniale, treden en daartoe ook wel geschikt zijn, althans wat voorkomen betreft, doch daar zij meerendeels reeds vroeger dien den en, óf werden weggejaagd óf op andere wijze niet eervol werden ontsla gen, is hun ook dezen weg afgesneden en, daar zij in den regel geen ambacht kennen, blijft hun al weinig anders over dan de schans of iets dergelijks, waarvan zij dan ook een ruim gebruik maken. In den laatsten tijd werden, meestal tegen het vallen van den avond, bij eenige winkeliers en neringdoenden alhier, de winkelladen gelicht en daarbij groo- tere of kleinere bedragen ontvreemd, zonder dat men den dader konde snappen. Thans is het echter aan de politie gelukt, zekeren G. aantehouden, die reeds vroe ger kennis met de justitie moet hebben gemaakt en thans verdscht wordt ook bovenbedoelde diefstallen te hebben ge pleegd. Baarn. Het zomer-seizoen alhier is grootendeels afgeloopen en de drukte sterk verminderd. De regen der laatste dagen heeft zeker velen genoopt spoediger naar de stad te vertrekken, dan men eerst voornemens was. Nog nooit is de toevloed van vreemdelingen zoo groot geweest als dezen zomer alle logementen waren overvol, alle optrekjes en gemeu- beleerde kamers verhuurd. Aan uitspan ning was ook dezen zomer geen gebrek. Om de 8 dagen was er muziek aan het hótel-Velaars, aan de Koudwaterinrichting of aan het hótel Ubbink, terwijl de Heer Veerman op den Brink nog ter afwisseling zorgde voor eene opera- of tooneeluit- voering. Van de zijde van het gemeentebestuur wordt steeds alles in het werk gesteld om het den opgezetenen zoo aangenaam mogelijk te maken, terwijl de nog jonge Baarnsche verfraaiingscommissie menig punt in de gemeente versierd heeft en menig verloren stuk grond in een schoon plekje herschapen. De wandelingen in het schoone Baarnsche bosch en in het Prins Hendrikpark bleken altijd voor de vreemdelingen de meeste aantrekkelijk heid te bezitten. BarncTcId. Door een twintigtal on derwijzers van Baineveld en omstreken, is tot oprichting van een onderwijzers- gezelschap besloten. De vergaderingen zullen maandelijks in het logement «de Bonte Koe" aldaar worden gehouden. Hoevelaken. De collecte voor de scholen met den Bijbel alhier in de Nederl. Herv. Kerk gehouden heeft opgebracht f 16.48s. Nijkerk. Het was hier de laatste dagen verre van rustig, Het schijnt alsof een langbedwongen wrok tegen de doleerenden eensklaps tot uitbarsting is gekomen, Wat hiervan de reden is, valt niet met zekerheid te zeggen. Wel wor den verschillende oorzaken genoemd, doch de een is nog onwaarschijnlijker dan de ander. Zeker is het, dat een groot aantal glas ruiten het hc-bben moeten ontgelden. Gisteren liep het zelfs zoo hoog, dat de burgemeester, ter handhaving der openbare orde, het noodig oordeelde de hulp der militaire macht in te roepen. Een detachement ordonnancen vertoeft op het oogenblik daartoe alhier. In Londen is onlangs een volkspaleis gebouwd, zooals dit tot nog toe slechts in de verbeelding van sommige schrijvers bestond; een roman van Walter Besant zou aan de oprichting daarvan den stoot hebben gegeven. Nu wil ook een Amerikaan den kinderen van zijne stad een waar paradijs schenken, zooals Martin Luther het reeds in zijne «brieven aan kleine Hans" beschreven heeft. In het drukste gedeelte van Buffalo zal door een ver mogend ingezetene een groot kinderspeel huis worden ingericht. De zalen zullen lang, goed verlicht en luchtig zijn en vol met hobbelpaarden, prenteboeken, poppen, schommels, velocipèdes, draaimo lens, kegelbanen, hoopen zand en allerlei speelgoed dat ooit is uitgedacht. lederen middag zullen er in een der zalen voor lezingen gedaan worden en sprookjes verteld, of zullen marionetten-theathers, pantomime's en andere voorstellingen de jeugdige toeschouwers in verrukking brengen. Ieder kind uit de stad heeft vrij toegang; er wordt alleen verlangd dat handen en gezicht schoon gewasschen zijn en dat het kind zich behoorlijk ge draagt. In elke zaal zal iemand aanwezig zijn om de orde te handhaven, de ondeugen- den tot rede te brengen, de kleineren te helpen en de spelen te leiden waar dit noodig mocht zijn. Het spoorwegongeluk bij Doncaster (Eng. gr. York) blijkt veel erger geweest te zijn dan in de eerste berichten werd gemeld. Een uit Sheffield komende trein hield te Heuthorpe, dicht bij Doncaster, stil, voor het nazien van de kaartjes, toen een trein uit Liverpool in volle vaart er tegen aan reed. Twee waggons van den stilstaanden trein weiden geheel verbrijzeld en ver scheidene andere zwaar beschadigd. Vier- en-twintig menschen werden gedood en zestig gewond, waaronder vele zeer ge vaarlijk verminkt zijn. De reizigers in den trein uit Liverpool bleven allen ongedeerd. Dit is het ergste spoorwegongeluk dat sedert langen tijd in Engeland gebeurde. In de eerste helft van dit jaar kwamen er in Groot-Brittannië en Ierland 34 spoorwegongelukken (botsingen en ont sporingen) voor, waarbij 197 reizigers en 46 beambten licht gekwetst en 6 beambten gedood werden. De botsing bij Doncaster is dus noodlottiger dan al de andere ongelukken van dit jaar te zamen. De BURGEMEESTER en WETHOU DERS van AMERSFOORT Gezien art. 8 der wet van den 2. Juni 1875 (Staatsblad no. 95), Brengen ter kennis van het publiek, dat door hen aan J. M. W ETERINGS en zijne rechtverkrijgenden vergunning is verleend om eene slachterij en rookerij opterichten in het perceel, alhier gelegen aan de Langestraat, wijk B, no. 27, kadastraal bekend onder sectie E, no. 1932. Amersfoort, den 19 Sept. 1887. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, T. A. J. VAN ASCH VAN WIJCK. De Secretaris, W. L. SCHELTUS. MARKTBERICHT. Nijkerk, 19 September. Tarwe f7 00 a f800. Boekweit f5.50 a f5.80. Garst f4.00 a f5.00. Haver f3.60 a f4.00. Rogge f4.00 a f4.50. Boter f 1.00 a fl.20. Eieren 3 a 4 cent. Schrammen 8 stuks f12 a f 16. Biggen 92 stuks f4.00 a f6. Runderen 159 stuks f30 a f190. Schapen 46 stuks f8 a f18.

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 2