SINAASAPPEL-SAP, MALI Van heden Donderdag 11 September af PUIKE KWALITEIT RUNDVLEESCH. WITTE BAZAR. P. E. BIJS m I tot 't Manufactuirrvak behoorende. m &&ss a Advertentiën. H. van Esveld Rzn., HOFSTEDE „Groot Espeet," J. H. YAN DE PAVERT, SCHIEDAMMER GENEVER, W. F. A. GROENHUIZEN, 7 Handel in Brandstoffen. ANGOSTURA BITTER, 0AN881NI8US. in D B. ft. BIIETZ. Linnen, Minnen, Grastonen, Watertwist, Constitutions, ens., Fijn gestikte BEHEKS, met de hand gestikt, SOLIEDE GOEDEREN. BILLIJKE PRIJS. MRÏ HEEREN- EN XINDERKLEEDING. Ruime keuze in BERDEN en diverse DEKENS. FIJNE KWALITEIT GOEDEREN HORLOGES. Lil] MANUFACTUREN SERVETTEN, HANDDOEKEN, publiek te Verkoopen: INBOEDEL, A. J. van Wijland, Fraitaeii- ei Citroei-Limoiaie, ROODE BESSENGENEVER zuivere COGNAC, Iiimaak-BRANDEWIJN Barcelona idem. DüM pMe GENEVER, Gezuiverde MOUTWIJN, ROODE PORT a PORT j van af f 58 JEREZ MADERA {per anker, RIJN- EN MOEZEL WIJNEN, ZUIVERE MEDOC, RORDEAUX, ST. ESTEPHE, ST. EMILLON, Echte Medicinale Tokayer-wp VRAAG PRIJSCOURANT. Openbare Verkoop H. DUMOULIN. zonder kinderen gezocht. Wegens kwiteering van zaken van alle voorhanden BENEDEN FABRIEKSPRIJZEN a contant. Hethuiste Huur ofte Koop 81 TIN Dl SLOTHOUWER ZOON. is bij den ondergeteekende verkrijgbaar cfl*/try Prijs als volgt alles per 5 Ons: BIEFSTUK GEHAKT ROLLADEN zonder been DITO met. been RUNDERLAPPEN DITO VET Tevens bij hem verkrijgbaar: ECHTE GELDERSCHE METWORST DITO BOTERÏIAMMENWORST TONGENWORST Ruime keuze Keper en streep met de hand geweven. (GEEN FABRIEKDEKENS) NIGHTCA P. Varkensmarkt, bericht de ontvangst eener groote sorteering rs3 2L 3- <1 E. 3* CD c« os Alle soorten gemaakte Alle artikelen tegen zeer lage prijzen. CC Confectiemagazijn, op den Hof No. 329 te Amersfoort. Horloge- en Instrumentmaker Havik hoek Lavendelstraat, Glazen- en Gntta-PerchaSpniten, BAROMETERS, Boter- Kaas- en Melkwegers. BESTE NICKEL HORLOGES TEGEN ALLE CONCURREERENDE PRIJZEN. KLOKKEN, REGULATEURS, WEKKERS, SPEELDOOZEN, Aan onze geachtte abonnes Om uit te knippen. GEVONDEN OP OEN OPENBAREN WEG. Een bruin bonte hond. Rechthebbende vervoege zich ter terngbekoming aan het bureau van politie. Heden behaagde het den Alinachtigen plotseling tot zich te nemen, onze geliefde Moeder en behuwd-Moéder, de Wed. J. Pot- boven geb. Wijuink, in den ouderdom van ruim 74 jaren. Namens kinderen, behuwd- en kleinkinderen, J. POTHOVEN. Leusden, 20 Sept. '87. Notaris Mr. J. M. RICHEtlE 18» te Amersfoort, is voornemens om op Woensdag, den 28. Septem ber 1887, des voormiddags te 9/, nnr preeies, ten huize van den heer I. VAN VOOREN, aan de Kampstraat C No. 62 aldaar om Contant geld, EEN NET ONDERHOUDEN bestaande voornamelijk in: TAFELS, STOELEN, SPIEGELS, LIN NENKAST. COMMODE, KACHELS, WASCHTAFELS, LEDIKANTEN, MA TRASSEN, BEDDEN,VLOERKLEEDEN, KARPETTEN, SCHILDERIJEN, LAM PEN, fijn verlakte BLADEN en TROM MELTJES. compleet EETSERVIES, TEE KENTAFEL, GORDIJNEN, BOEKEN KAST, PENDULES, GLAS en AARDE WERK; voorts een KIPPENHOK, RE GENTON, TUINBANK, STOELEN en TAFEL en hetgeen verder tot een com- pleeten inboedel behoort. Daags te voren op de gewone uren te zien. Alle soorten van Dnitscbe BRI QUET TEN, met en zonder gaatjes, BBUINHOOI. enz. Men wordt ver zocht vooral op het fabriekmerk te letten; verder 1IAARDKOEEN, puike KAC HE1HO EEN, Engelscbe GASCOKE8 en verdere soorten, allen tegen concurreerende prijzen bij Bloemendaal D. No. 707. Wederverkoopers genieten een i n in! rabat. SIEIJWE soorten van het huis BOUTTIEUIER G. BRI AND A Co. te Cognac. p. flesch van f 1.40 tot f 4. p. ockshoofd of Hectoliter voor HH. we derverkoopers (zonder accijns) naar de gemaakte conditiën van bovengenoemd huis. Geïmporteerd van het huis CARCIA DEE SAETO. van het huis EOIIIS HERMANN te Coblenz. per anker van af f 35. per anker f 28. per anker f 3033. BAOUR CENEAC, Sb JULLIEN, PAUELLAC per anker f 3445. f 1.50 per flesch. Lieve-vrouwe-plein F 67, Eenig verkooper van ANGOSTURA- BITTER en SINAASAPPEL-SAP. "eener op Dinsdagen 27 September en II October a. s., telkens ten half elf uren bij inzet in DE BONTE KOE en bij toeslag in DE BOSKAM al daar ten overstaan van den Notaris VAN HEFTEN, gevestigd te Barne- veld van de kapitale hofstede met bijgelegen dagbuurdersplaatsje, op korten afstand van Barneveld groot te zamen 33 hectaren - verhuurd deels tot 1891 deels tot Dec. 1888, te zamen voor f 490.per jaar, met het houtgewas doch zonder de jacht. Inlichtingen geeft genoemde Notaris en mede de Notaris Mr. J. M. RICHEEEE te Amersfoort. Aanvang 3 OCTOBER, voor kin deren beneden de 11 jaar, 's namiddags van 12'/2 tot 1% uur, boven de 11 jaar des avonds van 67 uur. Brieven onder letter M. aan het Bureau dezer Courant. op het tegen betaling van 20 cents per week worden aangenomen door de Agenten van het N. v. d. D. 50 Ct. 35 35 30 35 35 50 70 en 75 80 PEPERSTEEG F 290. van 5/4 tot 16/4 breed. afgepast en van het stuk. Onder aanbeveling, r a 9 - X till mm Merk: VERKRIJGBAAR in KELDERFLJESSCHKN van 1 Liter sl ƒ1,15 per Literfleseh bij Th. H. G. lïKANDSKN in gedistilleerd en Tabakskerverij „DE MOOR'*, Amersfoort. NB. Als bewijs van echtheid is cachet en kurk steeds voorzien van den naam der firma P. IIOPPE V) ~s <J co p co 0 P co O U3 O O p c+ CO CD CO -s uniji illi alsook eene schoone collectie voor KINDEREN; is ook ruim voorzien in alle artikelen <x> 03 O <33 u ft +3 O O co CD 03 cn 03 CM Ondergeteekende heeft de eer zijne geachte clientèle te berichten, dat hij een bekwaam coupeur aan zijn zaak verbonden heeft, zoodat hij nu in de gelegenheid is spoedig op maat te leveren tegen concurreerende prijzen, 15 pCt. beneden de gewone prijzen en ÏO pCt. korting voor contante betaling. Men wordt vriendelijk verzocht de stalen welke in ruime keuze voorhanden zijn, aantevragen opdat men kennis neemt van de groote sorteering die hierin voorhanden is. Onder aanbeveling, UEd. Dw. Dienaar, heeft voorhanden een prachtige keuze Gouden, Zilveren, Nickel en Stalen BRILLEN en PINCE-NÈZ, WINDKUSSENS, CLYSO-POMPEN, IRRIGATEURS, alle soorten van THERMOMETERS, Reparation aan al deze artikelen ook aan KWIK-BAROMETERS bijzonder billijk en zeer spoedig. Gouden, Zilveren en Nickel EN L uiïDinmmiMf Mevrouw IDA BOA7Ed. de schrijfster van den boeienden Roman, die onder den titel van „EIEFDE OF PI.ICIIT?" het licht zal zien, neemt met eere een plaats in aan het hoofd der hedendaagsche letterkundigen. Geen sentimenteele persoontjes, geen hersenschimmige figuren, worden door haar geplaatst in de meest romantische toestanden, neen, 't zijn menschen van vleesch en bloed van gelijke beweging als wij allen, die zij laat optreden en bandelen in toestanden, die de natuurlijke gevolgen zijn van de karakters der personen welke zij ten tooneele voert. Op de meest boeiende wijze reikt in haar verbaal de realistische waarheid, de verdichting de hand haar gemakkelijke verhaaltrant doet den lezer met de optredende personen mede leven, verplaatst hem als door betoovering in de verschillende toestanden, die zij beschrijft. Het is een van de degelijkste romans onzer dagen, met eene goede strekking, kwetsend voor godsdienst noch zeden. Het boek bestaat uit 236 gewoon octavo bladzijden en is op stevig, mooi getint papier, met duidelijke letter gedrukt. Een gelitliographeerd omslag, met het portret van de gevierde schrijfster, verhoogt het uiterlijk aanzien. De gewone prijs van dergelijke boeken is f2,50 a 3. AI onze abonné's hebben echter bet recht, tegen inleve ring van onderstaand en „B o n", op dit werk in te teekenen. De aflevering geschiedt voor den prijs van TriEIEIRTICr CEE^TTEE^T. Be onderg et eekend e verlangt le ontvangen: EIEFDE OF PEICHT? door IDA BOY—Ed, voor "nTE^ESTIGt CE1TTEIT. naam: woonplaats:

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 3