Firm J. G. THIES, op den Hof. Petroleum-Lampen, BH-, COBRAHI-1 HliMOffiÉ mOlIBEB BEDDENWINKEL, Beddenwinkel van „DE ROOSTER," Groote keuze in Lampe-Belge branders, Hand- en Stormlantaarns, Prachtige TURF- en KOLENBAKKEN. H. J. BONNIER. OOST-INDIE. een handgeld van DRIE HONDERD GULDEN. A. M. SLOTHOUWER, De van ouds bekende A it 1® i MATRASSEN EN BEDDEN. Cretonne Satinet en Zijden Dekens. limim EN GEWASTE BEDBENMEN. jUotltmutttr k Icon. Vaste prijzen. Vaste prijzen. DRUKWERKEN, Langestraat A 6, tegen denzelfden prijs op jaarrekening Bolle, Gelir. Koster en Gelr. Cohen, f- van gepasseerde winter werden; voor inkoopsprijs verkoelt!. De aog voorhanden MOLTON Lampen-kappen, Lampen-glazen, Nacht-lampen, Wand-lampen, Dessert-lampen, Lampen-hoedjes, Voet-lampen, Lampen-tulpen, Ring-lampen, Loop-lampen, Lampen-pit, Lampen-schoorsteentjes, Scherm-lampen, Dwalm-schalen, Vaas-lampen, Gas-kommen, Hang-lampen, Katrol-lampen, DubbelsterkeGas-glazen en Beste Fransche Nachtpitjes, LICHTBREKERS KAPSCHALEN, Langestraat, Amersfoort. NETTE UITVOERING, SPOEDIGE AFLEVERING. voor de LEVERING van alle soorten Groote keuze in eigen gemaakte Groote voorraad Groote voorraad IJzeren Ledikanten, Veldbedden, Ruststoelen, Picë en Wafelsprijen. SOLIED GUTAPERCHA-DOEK. UITS TO OMEN van Beddengoed en VERNIE IIIVEZl van alle soorten ^Iatrassen. Alles tegen concurreerende prijzen. /I Alle Boekwerken geleverd door dea boekkaadeL van Voorhanden Europa in al zijn heerlijkheid. Uren van vertrek der algemeene Communicatie-middelen voor Amersfoort. Gewone wollen kinderdekens. Fantasie wollen kinderdekens. Grootere wollen kinderdekens. Wollen kribdekens. Een pers. wollen dekens. Een pers. fantasie dekens. Twee pers. wollen dekens. Twee pers. fantasie dekens. Gewone katoenen kinderdekens. Fantasie gestikte kinderdekens. Gestikte kribdekens in een massa patro nen en grootten. Een persoons gestikte dekens. Twee persoons gestikte dekens. Prachtige keuze in 2 pers. Satinet-dekens, fijne kleuren. Besteld voor het a.s. saisoen eene rijke sorteeiing in Elfen gekleurde 2 pers. wollen dekens; blauw, bruin rosé, ha vanna, geel, crème enz. enz. Ook fijne witte molton onderspreien in elfen, met franje, en ook met gekl. lint, en gekl. streepen van af de kleinste tot de grootste. Bij con tail te betaling van BEDDEK-ARTIKELEN wordt 5 PROCENT korting toegestaan. De onclergeteekende heeft direct uit de fabriek ontvangen TWEE WAGONLADINGEN verschillende soorten zoowel met koord, plat, rond, Duplex, Gloeilicht, Universall en uitmuntende in qualiteit en zeer lage prijzen. Voor H.H. Winkeliers, extra voordeelige Condities. enz. enz. Verkoophuis op den Hof te Amersfoort. Nederlanders, die dienstnemen bij het Indische leger ontvangen, bij het aan gaan van eene zes-jarige verbintenis, Aanbrengpremie TIEN GULDEN. Nadere inlichtingen zijn gratis te bekomen bij het departement van Koloniën en bij alle Burgemeesters. VAN Levering van alle voorkomende tot de laagst mogelijke prijzen. beveelt zich minzaam aan LEVERT GezondheidsBED, PELUW er. TWEE KUSSENS voor f4 50 GezondheidsMATRAS f8 50. Springveeren MATRAS van af f 14.50. u. aangeboden door de firma's WORDEN Troeger 70.nn 34.50. s? Hollo way's Pillen. ^Vctzweringen van eiken aard, wonden, zweeren, kwade beenen. Wanneer door bezeering, zwakken bloedomloop, slecht bloed en verwaarloosde koude, eene ont steking, gevolgd van verzweeringen, de lagere ledematen heeft aangevallen, kan de lijder zonder vrees van teleurgesteld te worden op genezing hopen door het gebuik van Holloway's beroemde zalf, welker naam en faam ter geiiezing van zulke kwalen over den gebeelen bewoon den aardbol heeft weerklonken; getuig schriften in alle talen zijn ontvangen ge worden, waarin hare wonderlijke heelende eigenschappen algemeen geprezen worden J In alle verouderde gevallen moeten Hol loway's Pillen ingenomen worden, terwijl zijne Zalf gebruikt wordt; beiden hebben de beste uitwerking, en bezorgen eene pijnlooze en snelle genezing. Onder hun nen vereenigenden heilzamen invloed nemen de slimste wonden of verzweringen spoedig een veel gezonder karakter aan, en zij worden weldra gevuld of saamge trokken, totdat de huid geheel hernieuwd is en gezondheid en kracht terugkeeren. Doosjes Pillen en Potjes Zalf ƒ0,80, 1,80, ƒ3,— 6,75, ƒ13,50, ƒ20,50 zijn op franco aanvragen a contant te bekomen bij alle Apothekers in Nederland, alsmede in Holloway's Etablissement te Londen 78, New Oxford Street. BEURSBERICHTEN. Perc. 20 Sept. 73% 878/4 9813% 2'li 3 4 A 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 3 1815 5 Nederland.Sch. Ct. W. dito dito dito dito dito Oblig. 1888. dito dito 1883. dito 1884. dito volgef. recep. dito. Hong. Oblig.-L. 1867. dito Papier dito goudleening dito dito 1881 Oostenrijk. Obl. in pap. Oblig. dito Febr./Aug. dito Zilver Jan./Juli dito dito April/ Oct. Polen Obl. Schk. 44. Port. Obl. Btl. 53 84 Rusland. Obl. Hope Co. 1798/ Cert. Hamburg 1820 Ct. Insch. 5e S. 1854. 5 dito 1864 f1000 5 dito dito £100 5 dito 1866 f1000 5 dito dito 100 5 dito 1877 20—100 5 dito le Oosters. Leen. 5 dito Tweede dito 5 dito Derde dito 5 dito 1872 gec. 50 100 dol. 5 dito 1873 gec. 50 100 dol. 5 dito 1800 2e 100 dol. 41/1 dito 75 gec. 50-100 dol. 4 dito 1880 gecons. 4 Oblig. Leen. 1867/69 4 Russische Goudl. 1883 Spanje. O. Perp. Sch. 4 Turkije. Geconvert. ser. D. dito dito dito ser. C. Egypte. Obl 1876. 4 Spoorweg-Leening 1876 5 Vereen. Staten. Obl. 1876 4% Mexico. Obl. 1851 3 dito 1864. 3 Braz. Oblig. Lond. '65 5 dito Leening 1875 5 dito dito 1883 4% Peru. Obl.-Leening. 1870 6 Obl.-Leening 1872 5 Venezuela Leen. 1881 Stedelijke Leeningen. Amsterdam. Oblig. 1861 4 dito dito 1886 4 Rotterdam Oblig. 1886 4 dito dito 1883 4 Industr. en flnanc. onder nemingen. Ned. Afr. Handels Vennootschap 80'/, Amsterd. Hyp.-Bank P. br. 4'/', 102 dito dito dito 4 101 Amsterd. Kan. Maatsch. A 2 52 Obl. dito dito 4 Gemeente-Crediet Oblig. 4 -ij 1017/, dito dito 4 102 Nederl. Bank Aandeelen. 201 Nederl. Handels-Maats, dito 107'/, Duitschland. Aand. Rijksb. 1341/, dito. Cert. adm. Amst. 136 Hongarije. Pandbrieven B. 751/, Oostenr.-Hong. Bk. A. 11815/), Pbr. (Boden) Cr.-An. Rusland. Tdbr. Hyp.-bk. 5 84 dito Centraal Bank 5 65 89% 70s/], 91i„ 80 641/, 647/, 653;, 647* 83 5613/), 1013/, 541/, 551/, 1011/, 98% 1013/,, 985/, 981/8 517/8 52l/a 531/ü 94i/a 95 92 896/g 76i fc 831/g 103 635/8 1311/11 13U/ii 733/8 981 108 32 14 1007/8 lOOi/j 96i/g 163/8 146/g 4013/w 981/8 97 41% 5 5 Spoorweg-Leeningen, Holl. IJz. Spw. Aand. Holl. IJz. Sp. Oblig. 4 Expl. Staats-spoorw. Aand. dito Obl. 1879.81 4 Ned. Centr.-Sp. Aand. Obl. dito dito gest. dito. Ned.-Ind. Sp. Aandeelen. Rijn-sp. volgef. Aandeelen dito 1865/85 Obl. 4 N.-Brab. Boxtel 1875/80 gest. Hongarije. Theiss-Spw. Aand. 5 Theiss-Spoorweg Obl. 5 Italië. O. V. Emm. 3 Zuid-Italië. Spoorweg Oblig. 3 Oostenrijk. Fr. O. Spw. Obl. 3 Gisela Spw.-Aandeelen 5 Polen. Wars. Br. A. 4 Wars. Weenen dito Portugal. Kon. Tr.-Afr. le H. 5 Rusland. Gr. Sp.-Mts. A. 5 Baltische Spw.-Aand. 3 Jelez Griasi Obl. 5 Jel.-Orel Obl. f 1000 5 Kursk-Ch. Az. Ob. 100 dol. 5 Los. Se wast. Ob. f 1000 5 Morsch-Sysran Aand. 5 Orel-Vitebsk Aand. 5 dito dito Aand. 5 Poti-Tiflis dito f 1000 5 Riaschk-Wiasma. A. 5 Zuid-W.-Spoorw. Obl. Amer. Central Pacific. Obl. dito Calif.-Oreg. dito 6 Chic. Cert. Pref. st Obl. Denv. Rio-Gr. 7 Aand. Miss. K. Texas Obl. St. Paul Min. en Manitoba Spw. dito 2e Hyp. Schuld 6 U. Pac. Obl. 6 Brazilië. Spw.-Leening 5 Premiën-Leeningen. Nederl. Stad Amsterdam f 100. 3 Amst. Kan. C. v. Aand. dito Rotterdam 3 Geineente-Crediet 3 België. Stad Antw. '74 3 Stad Brussel, fr. 100 '79 3 Hongarije. Hong. Hyp.-Bank 4 Theisloten 4 Oostenrijk. Stsl. 1854. 4 dito dito 1860. 5 dito dito 1864. Crediet-Anst. 1858. Obl. K. K. Pr. B. Cr. Anst. 3 Stad Weenen 1874. Pruisen. Keulen-Minden Sp. 3»/j Rusland. St.l. 1864 5 dito dito 1866 Spanje. Stad Madrid 1868 3 Turkije. Spoorweg-L. 3 1457/, 102 1161/, 1017/s 23 717/, 1373/, 871/, 43 10015/), 82% 61!/, 61% 77% 82 473/, 78% 79 1153/, 563/, 91'5/1, 98% 85 84 29 907/, 88 983/, 26i/, 553/, 114% 10i% 142 118'/, 235/g 104 115% 113% 84% 1103/, 102 105 103 83% 98'% 104% 108% 135% 142% 81% 105 131% 145 134 43 613/,, Zomerdienst, geopend 1 Jnni 1887. Naai Utrecht Vertr. AmersfUtrecht Rottd. 7,20f 8,30 11,22 2,47 6,9 8,22 9.3 9,45 9,4 11,44 3,24 6,38 8,44 9,40 10,20 Nederlandsche Centraal-Spoorweg. Aankomst te Arnh 9,53 10,45 2,10 4,55 10,20 j- Alleen Zaterdag. 9,16 10,8 1,4 4,28 7,34 9,44 11.26 11,45 's Hage 9,27 10.18 I,9 4,40 7,44 9,54 II.31 11,50 11.50 Naar Zwolle: Aankomst te Vertr. Amersf. Zwolle Leeuwarden Groningen 8,58 fi 1,55 1,51 10,9 ll,24 1,31 1,27 1 14 3,18 7,58 8,10 4,55 6,55 6,46 8,4 10,11 10,10 9,36 11,28 8,44 Naar Hilversum Ver'r. Amersf Baarn 7,26 7,39 8,31 9,24 9,37 11,23 12,7 2.53 4.49 6,11 6,45 8.23 8.54 9,5 10,1 Ooster-Spoorweg. Aankomst te Hilvers. Utrecht. Amsterd. 7,48 8,13 8,35 9,50 11,36 12,20 3.6 5,8 6,25 6,57 8,37 9.7 9,19 10,13 8,53 9,39 9,59 11,45 12,29 3.15 5,23 6,34 7,6 8,47 9.16 9,29 10,22 9,47 10,48 11,15 1,10 4,8 6,36 7,6 8,6 9,42 11,35 9,28 10,12 10,43 12,18 1,15 3,50 6,25 7,20 7,40 9,30 9,55 10,15 11,8 Aankomst te Naar Zutphen: a.u.uiuai ve ivuur injmegen V. Bani'n V. AmersfBarnev. Apeld. Zutphen j V. Amersf. Woudenb. O -1 fl O CK AC\ AC\ Hollandsclie-IJzeren-Spoorweg Naar Nijmegen Aankomst te 8,41 9,33 11,41 3.44 7,4 9.16 8,59 9,46 12,3 3,59 7,18 9,33 9,19 12,19 4,17 7,34 9,51 9,55 10,29 12,49 4,48 8,4 10,23 10,19 10,48 1,9 5,11 8,27 10,46 Veenend. Rhen. Kest Leusd. Scherpenz 7,22 f 7,42 8,4 8,18 8,24 8.21 8,42 8,52 8.58 10,51 11,2 11,15 11,26 11,32 2,27 2,38 2,52 3,3 3,9 4 27 f 4,47 5,9 5,23 5,29 6,19 6,30 6,43 6,54 7,— 9,32 f 9,44 9,57 10,8 10,1* f Stoppen op verzoek t( Leusden. Snelpersdrukkerij van A. M. SLOTHOUWER te Amersfoort.

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 4