Gemengd Nieuws. BUITENLAND. Plaatselijke berichten. Provinciale berichten. nemen de pantserfortcompagniën van het regimentsverband los te maken en deze onder een zelfstandig hoofd te brengen, terwijl het wapen der genie eene belang rijke reorganisatie zal ondergaan. Niet alleen dat de gen e-commandementen zul len worden opgeheven, maar ook het korps genietroepen wordtgereorganiseerd. Het korps zal daarna den naam van re giment dragen en eenen kolonel aan het hoofd hebben. De tegen Woensdag te Utrecht uit geschreven driemaandelijksche vergade ring van de Nederlandsche V'ereeniging tot wering der prostitutie kon, daar er geen leden tegenwoordig waren, niet doorgaan, en werd door den voorzitter, ds. H. Pierson, verdaagd tol den eersten Dinsdag in December. Op het terrein van de Tentoonstel ling van Voedingsmiddelen te Amsterdam, in het gebouw, waar op dit oogenblik de Tentoonstelling van Pluimgedierte enz. geopend is, zal Maandag eerstkomende (26 September) eene Tentoonstelling zijn van Visschen-, Schaal- en Schelpdieren. Dit is de tweede tentoonstelling van dien aard en men zal zich herinneren, hoe goed de eerste voldeed, toen gebou den in de oude Vischmarkt op het Markt plein. Ofschoon het programma dezer tweede tentoonstelling vroeg genoeg aan een groot aantal van de beste firma's in ons land werd verzonden, is de deelne ming, wat het aantal inzenders betreft, niet zoo groot als de ijverige sub-com missie had mogen verwachten. Desniet temin zal het een zeer schoone tentoon stelling zijn, zeer de aandacht waard, daar de heer C. Saur Hz., die de eerste tentoonstelling zoo goed heeft doen ge lukken, ook ditmaal weder zijne beste krachten heeft ingespannen en van al de nommers van het programma een aantal schoone exemplaren zal doen zien, ver rassingen buiten het programma onge rekend gelaten. Men zal dus eene verzameling krijgen van No. i. Zeevisschen als Tongen, Tarbot, Griet, Rog, Knorhanen, Haiders enz. No. 2. Visschen uit de Zuiderzee en uit de Zeeuwsche stroomen als Bot, Paling, enz. No. 3. Riviet visschen alsZalm. Forellen, Steur, Barbeel, enz, No. 4, Visschen der binnenwateren als Snoek. Baars, Paling, Karper, Zeelt, Voorn, Brasem, Meerval enz. Schaaldieren. Levend of in ver- schen toestand. No. 5. Krabben, als Groote zee- en kleine slrandkrabbenNo. 6. Kreeften, als Zee- en Rivierkreeften. No. 7. Garnalen, als uit de Noord- en Zuiderzee. No. 8. Gioote Steurgarnalen, (Salicoques, Prawns). Schelpdieren. Zoodanig levend ver pakt of gekuipt, dat zij verscheiden dagen versch en eetbaar kunnen blijven. No. 9. Oesters, als: Zeeuwsche, Texelsche, En gelsche, Fransche, Belgische, enz. No. 10. Mosselen, als Zeeuwsche, Texelsche, enz. No. 11 Aliekruiken ofKreukels (Caracols), als Zeeuwsche Texelsche, enz. No. 12. Kokkels of Kobhanen, als: Zeeuwsche, Texelsche, enz. No. 13. Slijkmosselen, als: Zeeuwsche, Texelsche, enz. No. 14. Wijngaardslakken (Escargots). Het schuttersfeest op het Markt plein dei Tentoonstelling te Amsterdam op morgen belooft zeer gezellig te zullen worden. De volgende vereenigingen zullen in 17e eeuwsche kleederdracht daaraan deel nemen: «Genoegen zij ons doel," «Clau dius Civilus," «Concordia,«Excelsior," «Willem Teil" en «Soranus", allen van Amsterdam." Het feest vangt des morgens ten 11 uur aan en wordt opgeluisterd door het muziekcorps van het 4e regiment infan terie, dat zich Zondag en Maandag zal doen hooren. Zondagavond wordt op het Marktplein een concert gegeven door de Mannen- zangvereeniging «Caecilia", onder leiding van den heer Andriessen, die te Luik een 2en prijs behaalde. Het Raadhuis en verdere gebouwen zullen worden geïllumineerd terwijl het plein met bengaalsch vuur zal worden verlicht. Op de Markt zal een groote eerepoort verrijzen ter eere van de boogschutters. Door de Hoofdcommissie is den be woners van het Marktplein verzocht hunne huizen op de bij de boogschut tersfeesten gebruikelijke wijze met spat re- groen te versieren en de 17e eeuwsche kleederdracht te dragen. B. en W. der gemeente Eede heb ben vergunning verleend tot het oprich ten eener staalgieterij- en smederij, nabij het station van den Ned. Rijnspoorweg aldaar. Naar men ons meldt, is dit de eerste fabriek van dien aard in ons land. De erven van wijlen den heer L. de Koningh te Dordt hebben uit de door hunnen vader nagelaten verzameling, aan Dordrechts Museum ten geschepke aan geboden een schilderij, voorstellende «Blinde man met meisje aan eene poort," van de hand van dien kunstschilder. Op de botermarkt te Kuilenburg zijn de knoeiers weder geducht aan den gang geweest en verleden week is een winkelier met 14 stukjes bedrogen uit gekomen, zoodat de politie zeer scherp is gaan opletten, wie nog langer viezig heid in plaats van boter ter markt zou brengen. Dinsdagmorgen was het een boer uit Mariënwaerdt en eene boerin uit Schalk wijk, die door de politie van de markt veiwijderd zijn geworden, omdat zij be dolven boter, ieder ongeveer 10 stukjes, te koop aanboden. Cul. Ct. Een lid van het Letterkundig Con gres heeft op de tentoonstelling van voedingsmiddelen het volgend puntdicht vervaaidigd, waarvan ons de overname verzocht wordt Terwijl zich heel de wereld kwelt Hoe hongerige magen te vullen Heeft Amsterdam tentoongesteld Hoe lekker de mond kan smullen Een Engelsch toerist deed in de Pal 1 Mall Gazette" verslag van een be zoek, door hem gebracht aan de Neder- landsche Tweede Kamer. Hij gaf daarbij, zegt de »N. R Ct.," eeriige vermakelijke opmerkingen ten beste. De reden waarom hij over de Neder- landsche politiek maar zwijgt, is twee ledig: vooreerst, dat deze noch voor vreemdelingen, noch voor de Hollanders zeiven een voorwerp is van bijzonder levet.dige belangstellingen ten tweede, dat de schrijver niemand heeft kunnen aantreffen, die hem omtrent de politiek en de politici der Nederlanden iets ver staanbaars aan het verstand brengen kon. Toen hij aan een der best bekende bur gers van Amsterdam den naam vroeg van den Nederlandschen minister van oorlog, kreeg hij tenantwoord: «Ik weet het niet." Een andere Hollandsche kennis van hem, en dat nog wel een journalist, was al niet beter op de hoogte. «Wat kan het ons schelen," liet de onwetende vriend er op volgen, «wie er bij ons minister van oorlog is? Wie er minister van oorlog is in Duilschland en in Frank rijk, dat interesseert ons en dal weten wij ook wel." De Hollandsche mannen (zoo verklaart de schrijver) zoeken in hunne courant het eerst naar de rijzingen of dalingen in de koffie en in andere koloniale waren, en vervolgens naar het nieuws uit het buitenland naar hetgeen er in Duitsch- land en Frankrijk en Rusland op politiek gebied aan de orde is. De Hollandsche vrouwen bepalen hare aandacht uitslui tend tot de rubriek «allerlei", tot de huwelijks-, geboorte- en doods-adverten- ties, en tot het onvermijdelijke feuilleton. Van de Nederlandsche volksvertegen woordigers kreeg de Engelsche gast den indruk, dat verreweg de meeste dier heeren de vijl kruisjes achter den rug moeten hebben; nauwelijks een twintig tal zag hij er onder hen, wier haar niet grijs was. Hij vond hen, op weinige uit zondei ingen na, slecht gekleed; de heer Joseph Cowen (een der minst ele gante leden van het Britsche Parlement) zou, zegt hij, haast een dandy onder hen zijn. Hoewel het weder tijdens des schrij vers bezoek ontzettend heet was, droe gen geen half dozijn der Kamerleden lichte broeken, of iets wat naar een zomerkosluum zweemde. De vergadering deed hem dan ook levendig denken aan eene conferentie van Wesleyaansche pie- dikanten, met een kleine bijmenging van welgestelde landbouwers en kerkvoogden, mitsgaders een tiental lieden van dat slag, dat men op de korenbeurs ontmoet. Wat voorts den schrijver opviel, was het volslagen ontbreken van gelach en applaus niet alleen, maar ook van eenig equivalent voor de in Westminster ge bruikelijke kreten van «Hear, hear," «No, no," «Oh, oh," «Divide, divide." Phenomenaal daarentegen vond hij het waterverbruik in het Nederlandsche La gerhuis. Onophoudelijk waren er bedien den in de weer met het aandragen van glazen water op zilveren presenteerbladen. De wijze van stemmen door middel van aflezen der namen trof den bezoeker als zeer vlug en practise!). Van het Brielsche kantongerecht. Brielle in het jaar 1887. Pro Justitia. De ambtenaar van het Openbaar Ministe rie bij het Kantongerecht te Biielle. Gelast aan den rijksveldwachter te dagvaarden Maria Jenz.; om te verschijnen op Donderdag den 29sten September 1887, des voormiddags enz. enz.; ten einde aldaar terecht te staan ter zake «dat zij op den lOden September 1887, des voormiddags ten omstreeks 11/t uur, de openbare straat op het Maarland te Brielle heeft geveegd met een bamboezen bezem." Zijn de Brielsche vaderen benauwd dat het gras tusschen de steenen uitgeveegd wordt? Was de bezem van bamboes of de stok Het dagblad sParis" maakt een telegram uit Bucharest openbaar, volgens hetwelk de berichten uit Sofia hoogst ongunstig zijn. Er heerscht in Bulgarije volslagen regeeringloosheidprins Fer dinand is onmachtig zijn gezag te hand haven. Naar alle waarschijnlijkheid is dit bericht van het begin tot het eind verzonnen. Uit Sofia is op last van den minister president StarnbulofT te Sistowa een geestelijke in hechtenis genomen, daar deze zich vijandig gedroeg jegens de tegenwoordige regeering. De regeer ing heeft bevredigende be richten ontvangen betreffende den ver kiezingsveldtocht. Waarschijnlijk zullen van de 292 leden der Sobranja hoogstens 60 tot de aanhangers van ZankofT en Karavelofl" belmoren. De Porte heelt intusschen eene nota verzonden aan het Kabinet vair St.-Peteis- burg, betredende het Bulgaarsche vraag stuk. In dit stuk wordt gezegd dat, met het oog op de houding van zekere Europeesche Kabinetten, welke het aan nemen der Russische voorstellen weinig waarschijnlijk maakt, de Porte, ten einde eene mislukking te voorkomen, zich verplicht acht eene nieuwe gedachten- wisseling uit te lokken, opdat het ge meenschappelijk overleg leide tot eene zoodanige regeling als de goedkeuring van alle mogendheden kan verwerven. De sultan verkeert in knellpnd geld gebrek. Om 300.000 Turksche ponden voor de betaling der Mausergeweren te vinden, heeft de sultan voor anderhalve maand moeten afzien van zijn civiele lijst, doch daardoor verkreeg men niet meer dan 90,000 por.d. De ministerraad van oordeel, dat, wanneer het hoofrl van den staat zulk een goed voorbeeld geeft, het den ondergeschikten ambtenaren past dit na te volgen, besloot daarom van eiken ambtenaar andei halve maand tractement in te houden. Dit wilde de sultan echter niet hebben, doch de vraag is nu, van waar de som moet komen, want de Turksche gezantschappen in het buitenland vragen ook dringend orn geld voor de ambtenaren en de Ottomaansche bank weigert verdere beta lingen voor tie regeering te doen. Volgens de royalistische «Gazette de France" is het manifest van den graaf van Parijs in verscheidene gemeenten van zuidwestelijk Frankrijk op de muren aangeslagen. De «XlXe Siècle" deelt mede, dat gisteren in den Ministerraad de verban ning der prinsen is besproken. Een be slissing werd echter niet genomen, daar de meeningen zeer uiteenliepen. De minister ran binnenlandsche zaken de Faillières gaf verslag van den staat der monarchistische bewegingin Frankrijk. De minister van mat ine Barbes bestreed de verbanning der prinsen. De minister van Oorlog zal de Fran sche bataljons jagers en zonaven zoo spoedig mogelijk van Tongkin naar Frankrijk terugroepen; de minister van marine zoekt naar de noodige middelen, om hen door infanterie der marine in Tongkin te vervangen. Langzamerhand begint er weer leven te komen in de politieke brouwerij. In het vooruitzicht van de opening van den Rijksdag bespreken de Duitsche bladen twee punten, juist geschikt voor een lange discussie: de verlenging van de socialistenwet en de verlenging van het mandaat der afgevaardigden. De socialistenwet loopt 30 September 1888 af en in hel voorjaar moet de Rijksdag dus uiterlijk over de zaak be slissen. De samenstelling van den tegen- woordigen Rijksdag maakt de verlenging buiten twijfel; de Regeering kan zeker zijn, dat zij op dit punt ongeveer krijgt wat zij vraagt. Wel acht men 't ook aan de rechterzijde beter, dat de gewone strafwet met het oog op de sociaal democraten werd herzien, maar er zijn daaraan zooveel bezwaren verbonden, dat men liever de exceptioneele wet wil behouden. Maakte men strengere bepa lingen ten opzichte van het recht van vergaderen en van drukken, dan loopt men gevaar, dat de Regeering die bepa lingen aanwendt niet alleen tegen de sociaal-democraten, maar ook tegen elke partij, welke haar niet aanstaat. De cholera neemt in Italië op onrust barende wijze toe. De prefect van Messina is er aan ge storven. Maandag kwamen 383 gevallen voor, waarvan 117 met doodelijken afloop. Van de 80,000 inwoners hebben 30,000 de vlucht genomen. De socialisten en anarchisten van New-York hielden een meeting, om te protesteeren tegen het ter dood brengen van de anarchisten te Chicago. Most hield een heftige rede, waarin hij de werklieden aanspoorde naar de wapens te grijpen. Een ander ried de kapitalisten aan te vallen. Door den kolonel-commandant van het le regiment veld-artillerie zal in het begin van de volgende week eene in spectie worden gehouden over de alhier in garnizoen zijnde 2e afdeeling van dat regiment. Donderdag zijn de miliciens der veld-artillerie van de lichting van 1884. die ter bijwoning der herhalings-oefenin- gen onder de wapenen waren geroepen, naar hunne haardstelen teruggekeerd. Aan de firma H. Gerritsen, alhier, is, na gehouden openbare aanbesteding de levering gegund van Kampereilandsch hooi ten dienste van 's Rijks veeartsenij school te Utrecht tot 1 November 1888, voor den prijs van f 67,90 per 1000 Kilo gram. Het Bestuur der Chr. Nat. School alhier heeft met het oog op het steeds toenemend aantal leerlingen besloten de onderwijskrachten te versterken door nog een onderwijzer aan te stellen om zoo spoedig mogelijk in dienst te treden. Voor het onderstaande werd ons plaatsing vei zocht: In de vergadering, Dinsdagavond 20 September 1887 in het logegebouw ge houden, deed het bestuur van het School fonds der Vrijmetselaarsloge Jacob van Carnpen aan de contribueerende leden verslag van hare verrichtingen geduiende het jaar 188fj/87 en van den staat ha- rer finantiën. Aan vijf leerlingen der Burger-avond school A. Blok, G. W. Gijsbertse P. v. 't Huff, J. v. d. Geld en D. de Jager, werden na afloop der overgangs examens door den Voorzitter van het fonds, tot aanmoediging hunner vlijt eri bewezen ijver, prijzen uitgereikt, die we derom bestonden evenals vroeger uit voorwerpen voor die leerlingen van blij vende en practische waarde. De leerlingen der Normaalschool, die van het fonds subsidie voor de aankoop tan boeken ontvingen, maakten zich dien steun waardig, C Prins en H. G. Kaljée hebben met succes het hulp-onderwijzers examen afgelegd, terwijl de thans nog aan die school onderwijs genietenden t. w.: H. Heiligers, D. Klerk, G. v. Zwol, J. M. Kleik, W. Kraan, G. Vierkant G. Dosman alle reden tot tevredenheid geven. J. C. de Lange en M. de Lange ver lieten de Normaalschool tengevolge van het vertrek naar elders van hunnen va der. Het bestuur van het fonds onderging ook wederom dit jaar wijziging door het vertrek van den Heer P. G. Asmus, den Secretaris-penningmeester. Zijne plaats wordt sedert vervuld door den Heer J. Baak. De finantieële toestand van het fonds onderging, bij vroeger vergeleken, geen noemenswaardige verandering. Behalve het kapitaal groot f 240. op de Spaarbank alhier kan het fonds beschikken over de jaarlijksche contri- butiën, waaronder eene som groot f50. ook wederom dit jaar door het Groot Oosten verstrekt. Met voldoening kan gewezen worden op hetgeen door het Schoolfonds is ver richt maar hoezeer dankbaar voor de ondersteuning die het geldelijk geniet, kan het niet voldaan zijn zoolang nog zooveel te doen valt, dat thans boven de finantiëele krachten gaat, waarom het bestuur aan allen die nog niet tot het fonds bijdroegen, in het belang der ge subsidieerden, met warmte om contri butie verzoekt. Met een woord van dank aan allen die het fonds tot bereiking van zijn doel be hulpzaam waren en aan de aanwezigen voor hunne opkomst werd de vergadei ing gesloten. De heer J. W. Wentzel heeft op de Amsterdamsche tentoonstelling van pluimgedierte een bronzen medaille be haald voor kemphanen. 325ste STAATSLOTERIJ. Vijfde klasse. Eerste week. Trekking van 21 en 22 Sept. (1400 loten Ten kantore van den Collecteur te Amersfoort zijn aan de navolgende num mers te beurt gevallen Prijs van f 400. No. 4620. Prijs Tan f 200. No. 9745. Prijzen Tan flOO. No. 9721 en 17532. Prijzen Tan fTO. 6, 88, 100, 1919, 1999, 2222, 9730. 9824, 9895, 12472, 12579, 15801, 15874 17573, 17586, 19464 en 19654. Te zamen 21 prijzen. Zonder prijs zijn uitgetrokken 37. 55. 77, 1910, 1932, 1975 1997. 2241, 4611, 4618, 4636, 4647, 4671. 4678, 4687, 9 440, 9451, 9462, 9464. 9489, 9499, 9708, 9764, 9768, 9875, 9877, 12406, 12417, 12426, 12465 12482, 12512. 12315, 12541, 12577, 14558, 14839, 14869, 14872. 15827. 15842, 15886, 17554, 17568, 17596. 17597, 19403. 19406, 19410, 19414, 19425, 19426, 19428, 19450, 19475, 19483, 19499, 19653, 19657, 19693, 19695 en 19699. Volgende trekkingen geschieden 26, 27, 29, 30 Sept., 4—7,11 15 Oct. Loten zijn nog verkrijgbaar. In den Catalogus der Gemeente- Boekerij, die voor 12'/> ct. bij de firma Slothouwer en Zoon verkrijgbaar is, kun nen de navolgende werken onder de bij gevoegde letters en nummers worden bijgeschreven. Onder L is eene nieuwe afdeeling, verscheidenhedengeopend. B. 153. Vita Danielis Wyttenbachii auctore G. L. Mahne. Leiden, S. en J. Luchtmails 1823, ed altera Perk. B. 154. Eduardi Simsonii Chronicon Catholi- con en ree. P. Wesseling. Amsterdam, wed. S. Schouten en Zn. 1752 Fol. perk. E. 9. Initia doctrinae solidiorisauct J. A. Ernesti. Leipzig, Caspar Fritsch 1796 perk. G. 20. HippocratesAphorismi cur. Th. Jans- sonius ab Almeloveen 12°. Leiden, J. C. Cijfveer z- j- I. 18. Suetonius, ree. Oudendorpius. Leiden, Luchtmans en Z. 1751 Perk. I. 19. Annaeus Florus, Epitome rerum Romanarum, cum notis Salmasii, Freinshemii, Graevii et variorum, Leiden, Luchtmans en Z. 1744 Perk. I. 20. Q. Curlius Rufus, Alexander Magnus ed. Samuel Pitiscus; den Haag, P„ van Thol 1708 ed. 3a Perk. I. 21. Eutropii Breviarium Historiae Romanae cum metaphrasi Graeca cum notis variorum; accedit Rufus Festus cuin notis Sylburgii, Cel- larii et Havercampi ree. Henricus Verheijk. Leiden, S en I. Luchtmans 1793 ed. 2a Perk. 1. 22. S. Julii Frontini Strategematioon hbri quatuor cum notis variorum cur. Fr. Ouden dorpius. Leiden, S. en J. Luchtmans 1759 ed. altera Perk. I. 23. C. Julius Caesar, curav. F. Oudendorpius Leiden, S. Luchtmans 1737 4° Perk. I. 24. EuripidesPhoenissae ed. L. C. Valcke- naer. Leiden, S. en J. Luchtmans 1802 kl. 4® Perk. 1. 25. P. Ovidii Nasonis Heroides, com notis variorum ed. W. Terpstra; Leiden, S. en J. Luchtmans 1829. I. 26. Oeuvres de Clément Marot acc. Les Ouvrages de Jean Marot et de Michel Marot 6 dln. 12° Perk. Den Haag, Gosse en Neaulme 1731. I. 27. Erasmi Colloquia 12® pbd. Amsterdam, Jod. Jan-sonius 1651. I. 28. Cornelius Nepos, ed. Arn. Herer, Wcs- terhovius ed. 5a kl. 81J. Amsterdam, A. Wor en Erven Onder de Linden 1746. I. 29. L. Annaeus Florus ed. J. MinelliuS 12° perk. Rotterdam, A. Leers 1670. L. I. E. SteinNouvel essai sur le jeu des éches avec des rellecions militaires, relativis a ce jeu. Den Haag 1789. pbd. L. 2. Handleiding tot de oefening en kennis van het damspel. 12°. Rotterdam, J. A. v. Belle, z. j. Wordt vervolgd Ttreclit. Door de Politie alhier is jl. Donderdag zekere L. aangehouden, als verdacht, in zijne hoedanigheid van bode, ten nadeele der Maatschappij tot exploitatie van staatsspoorwegen gelden te hebben verduisterd. In de Oranjestraat alhier ontstond jl. Donderdag een vrij hevige twist tus schen zekeren v. M., die blijkbaar te veel vergunning had gebruikt, en diens huisvrouw, waarbij het al spoedig van woorden tot daden kwarn en beiden handgemeen werden, v. M. aanvankelijk de sterkste, moest het echter opgeven, toen andere vrouwen zijn gade te hulp kwanten, waarover hij zich zoo driftig maakte, dat hij zijn mes trok en daar mede zijne vrouw een steek in de arm toebracht, zoodat deze zich onder ge neeskundige behandeling moest stellen. Hij zelf werd kort daarna aangehouden en in bewaring gesteld. Ermelo. In den namiddag van Woensdag jl. ontstond er brand in de bosschen dezer gemeente. Eene aanzien lijke uitgestrektheid werd vernield. De oorzaak is tot nog toe onbekend maar wordt aan moedwil toegeschreven, aan gezien men half verbrande lucifers onder een' boom vond. Met veel moeite werd het vuur eindelijk gestuit. Pbettio bezoek. Eenige dagen geleden, dus wordt uit Budapest gemeld, drongen zes bandieten in de woning van den geestelijke Michael Pokomandy te Vecse door. Nadat zij den koetsier van dien heer hadden bedreigd te zullen doodslaan, als hij alarm maakte, traden zij de woonkamer binnen, met een beleefd «onderdanige dienaar, mijnheer de geeste- lijke." Zij deelden den ontstelden man mede, dat zij geen plan hadden een moord te begaan, maar enkel waren gekomen om dat zij wisten dat Pokomandy, sedert zes-en-twintig jaar geestelijke te Vecse was en hij in dien tijd zeker wel een aatdig stuivertje zou hebben overgelegd. De twee-en-zeventigjaiige grijsaard vei k laai de dat hij slechts de paar gul den bezat, die zich in zijn beurs bevon den en daarop sloeg een der t oovers hem zoo duchtig op hel hoofd dat hij op den grond viel. De bezoekers gingen toen aan 't snuffelen en vonden in eeri schrijftafel driehonderd gulden en in een busje twaalf gulden, die aan de ketk behoor den. Later haalden zij wijn uit den kelder, lieten al de dienstboden binnenkomen en tracteerden heel gul op een glaasje. Toen al de wijn op was, keek de commandant van de bende op zijn gouden horloge en gaf, daar 't reeds laat was, bevel tol op rukken. De bandieten namen nog twee winterjassen van den geestelijke mede en verwijderden zich onder beleefde bui gingen en een beleefd: «onderdanige dienaar." Een zeer gestreng onderzoek is inge steld maar tot nog toe mocht men er niet in slagen een spoor van de zonder linge bezoekers te vinden. Onze goede vrienden en stamgenooten in Noord-Amerika zijn flinke, brave lieden en tevens zeer godsdienstig. Dit blijkt uit hunne dagbladen, ook uit de «Grond wet", die in 't Hollandsch wordt geredi geerd. Daarin wordt menig onderwerp behandeld, dat in eene Nederlandsche courant minder op zijne plaats zou wezen. In het jongste hier ontvangen nummer la zen wij eene beschouwing over een picnic van een Zondagsschool en de vraag of dit geoorloofd was. Zooals men weet zijn de Amerikanen bijzonder met picnics inge nomen. De schrijver erkent, dat er geen direct verbod tegen picnics in den B(jbel

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 2