STEEN- en KALKPUI DE ÏROLEIIiCHIS. KI ALT!, Laagestraat, M ARTIKELEN, EI I WINTERJASSEN EN EEMI-SAISONS. - en PUIKE KWALITEIT RUNDVLEESCH. J. H. YAN DE PAVERT, met iHOOF, Ia ie Kerkstraat No. 372, Waterketels, Zuivere BORDEAUX-WIJN. waarbij gehaakte Wollen en Flanellen Doeken, DAMES- EN KINDERBOVENROKKEN, Alle kleuren Bever. Van heden af f, KLEI SCHIEDAMMER GENEVER, Advertentiën. Opruiming ra o ra Gratis verkrijgbaar x aae i. F. H. TABERNAL, :u Benevens eene pote partij Blauwe POTDEKSELS, Binnen-eflBnilenlanöscIi GeRistelleerfl, D. P. BONK Co., Slothouwer Zoon. Tricot-Tailles, Tricot-Ondergoederen, Nieuwe Japonstoffen, Handschoenen, enz. FIJNE KWALITEIT GOEDEREN burgerlijke standen. Spaarbank. Hulpbank te Amersfoort. gevonden op oen openbaren weg. TE HUUR TE KOOP: met Haan, H. DUMOULIN. BUITENGEWOON GR00TE Ameri kaansche ALGEHEELE UITVERKOOP publiek te Verkoopen: INBOEDEL, Uitstekende kwaliteit Rijn-, Moezel-, Dom-, SgMscke en Ilongaamke fijnen, Cabinet formaat in alle grootten en prijzen, Boek- Kunsthandel van ra ra bericht de ontvangst van verschillende ra ra ra ra ra WitteRoode, Blauweligt en donker Gnj ze Flanellen. WITTE, ROODE, BLAUWE BAAIJEN. Nieuwe stoffen voor Alles in de bekende soliede kwalitei ten en billijke prijjzen. is bjj den ondergeteekende verkrijgbaar Prijs als volyl alles per 5 Ons: Tevens hij hem verkrijgbaar: pepersteeg f 290. Confectiemagazijn, op den Hof No. 329 te Amersfoort. 9 NIGHTCAP Aan onze geachtte abonnes Om uit te knippen. te vinden is, maar daar ze zooal geen kwaad, toch ook geen goed doen, noemt hij ze^een nonding" en laadt ze dus ook voor Zondagscholen af. Hij beveelt zen- dingsfeesten aan, gelijk in Nederland ge houden worden. Arnh. Ct.) Amersfoort. Geboren 16 Sept. A albert, z. van Hen drik H endriksen en Catrina Elisabetba Moijcr. Evert, z. van Cornelis van der Lee en Dina van den Heuvel. 17 Sept. Ernst Sigmond, van Aibertus Petrus Franeiseus Reeders en Margaretha Hendrina Elisabeth Bijtelaar. 19 Sept. Maria, d van Lidovicus Theodorus van Zwol en Maria Dieterink. Johannes Cornelis, van Johannes Klomp en Johanna van Beek. 21 Sept. Nicolaas Arnoldus, z. van Nicolaas Willem Woudenberg en Geertruida Alijda Steusel. Ondertrouwd 20 Sept. Johannes Jacobus Pieter van Wisselingh en Gesina Magdalena Johanna van Wisselingh. Overleden: 18 Sept. Autonia de Koning, 73 j. ongeh. 20 Sept. Johannes Wilhel mus Krol, 20 j. ongeh. Bnnschoten. Geboren: 13 Sept. Jan zoon vau Jacob Bos en Jannetje Koelewijn. 20 Sept. Jacob z. van Wouter Koelewijn en Evertje van de Goot. Ondertrouwd Wulfert Hop en Diewerke Klok. Hendrik de Graaf en Evertje de Graaf. Geuuwd: 10 Sept. Ariau de Graaf en Maria Koelewijn. 17 Sept. Hondrikus Blokhuis en Sijtje Koelewijn. Hoogland. Geboren: 17 Scpt Wilhelmina d. van Aart Kuyer en Wilhelmina Wouters. Gehuwd: 21 Sept. Willem Schoonderbeek met Margaretha Smink. Lensden. Geboren: 19 Sept. Johanna, d. van Nicolaas Donselaar en Maria Velthuizen. Gehuwd: 22 Sept. Anthonie Westerbeek met Geertruida van l aar. Overleden: 20 Sept. Ariaantjc Weinek, 74 j. wed. van Jan Pothoven. Soest. Geboren Adrianus z. van Peter Ver woerd en Catharina van der Merwe. Marrigje d. van Evert Knijper eu Johanna Lagerweij. Anthonius z. van Petrus van 't Klooster en Jaapje Schaapherder. Cornelia d. van Johannes Grift en Cornelia Roeten. Aartje d. van Geurt van Ooijen en Aleida Sukel. Petrus Andreas Maria z. van Wilhelm Theodor Antonie Preijcr en Eleonora Josephina Maria Borghols. Johannes Petrus z. van Johannes Bosboom en AnDa Butzelaar. Johanna d. van Johannes Westerveld en Adriana Roeten. Anthonie z. van Gerrit Stalenhoef en Johanna de Bree. Ondertrouwd: Mengo van Velzen eu Neelije Veldhuizen. Gehuwd Gerrit van Brummelen met Stijntje Veldhuijzen. Overleden Adrianus Verwoerd 3d. Maria Albers 68 j. ongeh. Rijkje Haage 2 j. Maria van Roomen 2 in. Woudenberg. Geboren 17 Sept. Willem Jan, z. van Cornelis van Egdom en Jacoba Kondijs. Het bestuur zal zijne eerstvolgende zitting houden op MAANDAG 26 SEPT. e. k. ten Raadhuize te Amersfoort, des namiddags van 12 tot 2 ure. A. J. BOS, Secretaris. Tot het geven van gelden ter leen zal eene Commissie uit het bestuur, op MAANDAG den 26. SEPT. aanstaande 's namiddags van iialftwee tot halfdrie zitting houden in een der localen van het Raadhuis, alwaar de belanghebbenden zich kunnen aanmelden, ook voor het teruggeven van gelden. J. C. LEINWEBER, Secretaris. MARKTBERICHT. Amersfoort, 23 Sept. Tarwe f 00.0a f 0.00 Rogge f 4,40 a f4,80. Boekweit f5,50 a f5,70. Appels 2,25 a f3.25. Peren f 4.00 a f5.00. Aard appelen 11,80af2.00 de HL. Hoendereieren f4.00 a f 4.50 de 100 stuks. Boter f 1,25 a f 1,35 per Kilo. Kaas f 0,a f0,Biggen f7.a f9.Schram men f 11.a f 14.00. Twee paar glacé hanschoenen. Rechthebbende vervoege zich ter terugbekoming aan het bureau van politie. De Heer en Mevrouw METELER- KAMP betuigen hun dank voor de be wijzen van belangstelling bij de geboorte hunner dochter ondervonden. Amersfoort, 24 September. Voor de hulde en menigvuldige blijken van achting, mij. bij de herden king mijner 40-jarige ambtsvervulling als burgemeester der gemeente Bunschoten, bewezen, betuigt de ondergeteekende bij deze zijnen welgemeenden dank. W. BEUKERS. Bunschoten, 22 Sept. 1887. in de Langestraat. Te beviagen onder letter V. aan het Bureau dezer Courant. acht boste BROED 1.886, alsmede KIPPENHOK en LOOP. Kampstraat C' «2. Aanvang 3 OCTOBER, voor kin deren beneden de 11 jaar, 's namiddags van 12'/, tot 1'/, uur, boven de 11 jaar des avonds van 67 unr. BIJ van Kachels, Fornuizen, Kolen-, Cokes- en Turfbakken, van Zoolang tie voorraad strekt van in Bood, Wit en Blauw. en andere tot bet vak bekoo- rende goederen. p Notaris Mr. J. M. KICHELLE te Amersfoort, is voornemens om in plaats van op Woensdag, den 28. September 1887, des voormid dags te O'/, nnr op DOXDLRDACi den 2!> SEPT. 1S87 des voorm. ten lO'/t ure preeies, ten huize van den beer I. VAN YOOREN, aan de Kampstraat C No. 62 aldaar om Con tant geld, EEN NET OÜURRIIOCUEN beslaande voornamelijk in: TAFELS, STOELEN, SPIEGELS, LIN NENKAST, COMMODE, KACHELS, WASCHTAFELS, LEDIKANTEN, MA TRASSEN, BEDDEN,VLOERKLEEDEN, KARPETTEN, SCHILDERIJEN, LAM PEN, fijn verlakte BLADEN en TROM MELTJES, compleet EETSERVIES, TEE KENTAFEL, GORDIJNEN, BOEKEN KAST, PENDULES, GLAS en AARDE WERK; voorts een KIPPENHOK, RE GENTON. TUINBANK, STOELEN en TAFEL en hetgeen verder tot een com pleeten inboedel behoort. Daags te voren op de gewone uren te zien. /c pf2, A 80 Ct. per flesch. per 3 flescli 4 ƒ1.50 per flesch. tegen zeer billijke prijzen. VERDER: I en alle soorten JJV Prijscouranten en proefflesschen verkrijgbaar Z~a.id.si3n.g-el 280, van 30 ('cuts tot ƒ1.50, benevens eene keurige collectie Li VOORHANDEN IN DEN -eS L?3 BIEFSTUK GEHAKT ROLLADEN zonder been DITO met been RUNDERLAPPEN DITO VET ECHTE GELDERSCIIE METWORST DITO BOTERHAMMENWORST TONGENWORST 50 Ct. 35 35 30 35 35 50 70 en 75 j> 80 Ondergeteekende heeft de eer zijne geachte clientèle te berichten, dat hij een bekwaam coupeur aan zijn zaak verbonden heeft, zoodat hij nu in de gelegenheid is spoedig op maat te leveren tegen concurreerende prijzen, 15 pCt. heneden de gewone prijzen en ÏO pCt. korting voor contante betaling. Men wordt vriendelijk verzocht de stalen welke in ruime keuze voorhanden zijn, aantevragen opdat men kennis neemt van de groote sorteering die hierin voorhanden is. Onder aanbeveling, UEd. Dw. Dienaar, ^7^ Merk: VERKRIJGBAAR in KELDIIRFLESSCIIIUV van 1 I.iter A 1,15 per L i t e r tl c s c h bii Th. II. O. BRAKUSIli\ in gedistilleerd en Tabakskervcrij „DLMOOR", Amersfoort. NB. Als bewijs van echtheid, is cachet en kurk steeds voorzien van den naam der firma P. 110PPE Mevrouw IDA BOY—Ed. de schrijfster van den boeienden Roman, die onder den titel van „LIEFDE OF PLICHT?" het licht zal zien, neemt met eere een plaats in aan het hoofd der hedendaagsche letterkundigen. Geen sentimenteele persoontjes, geen hersenschimmige figuren, worden door haar gepiaatst in de meest romantische toestanden, neen, 't zijn menschen van vleesch en bloed, van gelijke beweging als wij allen, die zij laat optreden en handelen in toestanden, die de natuurlijke gevolgen zijn van de karakters der personen welke zij ten tooneele voert. Op de meest boeiende wijze reikt in haar verhaal de realistische waarheid, de verdichting de hand haar gemakkelijke verhaaltrant doet den lezer met de optredende personen mede leven, verplaatst hem als door betoovering in de verschillende toestanden, die zij beschrijft. Het is een van de degelijkste romans onzer dagen, met eene goede strekking, kwetsend voor godsdienst noch zeden. Het boek beslaat uit 236 gewoon octavo bladzijden en is op stevig, mooi getint papier, met duidelijke letter gedrukt. Een gelithographeerd omslag, met het portret van de gevierde schrijfster, verhoogt het uiterlijk aanzien. De gewone prijs van dergelijke boeken is f2,50 a 3. AI onze abonné's hebben echter het recht, tegen inleve ring van onderstaan den „B o n", op dit werk in te teekenen. De aflevering geschiedt voor den prijs vau "VIEEESTICr CZEnSTTIEIlTT. De ondergeteekende verlangt te ontvangen LIEFDE OF PLICHT? door IDA BOY—Ed, voor "NrEEISTIO- CENTEN. woonplaats

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 3