IEUWE Nieuws- en Advertentieblad UTRECHT EN GELDERLAND. Voor Bregenz. N. 80. Woensdag 5 October 1887. Zestiende Jaargang. VOOR abonnementsprijs: VERSCHIJNT WOENSDAG EN ZATERDAG. Uitgever A. M. SLOTHOUWER, Amersfoort. advertentien: BINNENLAND. F euillet on. AMEBSFOORTSCHE COUBA Per 3 maanden 1.Franco per post door het geheele Rijk. Afzonderlijke Nummers 3 Cent. Ingezonden stukken en berichten iutezenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag. Van 16 regels 0,40 iedere regol meer 5 Cent. Advertentien viermaal geplaatst worden slechts driemaal berekend. Groote letters en vignetten naar plaatsruimte. Met leedwezen vernemen wij dat het lid der Tweede Kamer mr. J. L. de Bruijn Kops, die sedert geruimen tijd lijdende was, Zondag kort vóór midder nacht te 's Gravenhage is overleden. In de Kamer, waar hij jarenlang zitting had, nadat hij zijn hoogleeraar- schap aan de Polytechnische school te Delft had vaarwel gezegd, was hij alge meen geëerd om zijn degelijke economische kennis en de vastheid van zijne overtui ging- Verliest de liberale partij in hem een voortreffelijk lid, niet minder is zijn dood een zware slag voor de wetenschap, die hij o. a. door zijne bekende Handleiding en zijn tijdschrift De Economist met gezag en eere diende. Gelijk bekend is werd door de Ten toonstelling van Voedingsmiddelen te Am sterdam besloten eventueele baten -toe te wijzen aan philantropische inrichtingen. Overeenkomstig dit beginsel is dezer da gen aan de Vereeniging «Kindervoeding" toegezonden de opbrengst van den ver koop van een kalf en van een varken, door iemand, die onbekend wenscht te blijven, aan de Hoofd-Commissie gezon den, ten einde deze dieren op het terrein, voor behoeftige kinderen, te doen gereed maken. Daar dit niet wel mogelijk was, werd besloten de waarde der dieren aan bovengenoemde vereeniging te schenken. Zondag 9 Oct. e. k. zullen waar- t schijnlijk op het terrein der Tentoonstel- i ling van Voedingsmiddelen te Amsterdam Volksspelen plaats hebben. Het Cellenbroederenhuis te Nijme gen is Zaterdag als krankzinnigengesticht opgeheven; de daarin aanwezige krank zinnigen zijn onder geleide van broeders naar het krankzinnigengesticht «Voor burg" te Vucht overgebracht. Voortaan 1 zullen krankzinnigen, die tijdelijk in bewaring moeten worden gesteld, alvorens naar een krankzinnigengesticht te kunnen worden overgebracht, in eene daartoe bijzonder ingerichte localiteit van het r. k. ziekenhuis aan den Doddendaal tot hunne opzending worden verpleegd. Zaterdagavond hield het Heilsleger te Haarlem haar eerste bijeenkomst. De zaal van het gebouw Felix Favore was stampvol, meerendeels nieuwsgierigen. De orde werd meermalen verstoord door lieden, die het lied van den Maliebaan zongen, maar overigens liep de bijeen komst onder leiding der politie af zonder belangrijke rustverstoring. Een belooning van 500 gld. is uitgeloofd voor de ontdekking en terug bezorging van een 5jarig meisje, dat op 6 Augustus II. door een onbekend per soon te 's Hage werd geroofd en thans vermoed wordt zich te bevinden onder een troep zigeuners of kermisreizigers. Het Ministerie van Justitie verzoekt opsporing en bericht. Te Amsterdam is door de ver eeniging «algemeen Kies- en Stemrecht" eene bijeenkomst gehouden, naar aan leiding van het ontslag van den leeraar bij het middelbaar onderwijs te Apel doorn, dr. J. M. Smit. Mr. W. A. Paap hield eene rede tot inleiding van het debat. In den loop daarvan uitte hij den wensch, dat de nieuwe wetsbepaling be treffende beleediging zou vervallen, dat geen dl uk persdelicten werden erkend en de vervolging wegens opruiing werd afgeschaft. Eene motie werd aangenomen, waarin verklaard wordt, dat het besluit van den gemeenteraad van Apeldoorn op geen enkele wettelijke bepaling berust en in strijd is met de wetgeving en het alge meen belang. Het bestuur had gewild, dat deze motie zou worden opgezonden aan het uitvoerend bewind, vergezeld van het verzoek om het besluit van den gemeenteraad van Apeldoorn te vernie tigen. Daartegen verzette zich echter de heer Croll, die vei klaarde niet te willen, dat men zich wenden zou tot eene regeering, die «reeds jaren lang de rechten van het volk met voeten had getreden." De motie behoorde bij de Tweede Kamer, die dan de regeering zou kunnen interpelleeren. Besloten werd tot verzending van de motie aan de Tweede Kamer. De «Utrechtsche Mannen-zangver- eeniging" heeft met haar voorgenomen nationalen zangwedstrijd, op 2527 No vember e. k., veel succes. Reeds 27 man- nenzangvereenigingen uit ons land hebben zich voor den wedstrijd doen inschrijven, o. a. zes uit Amsterdam «Amicitia", «Appollo", «Euterpe", «Oefening baart Kunst", «Kunst en Vriendschap" en «De Vereenigde Zangers". Verder de bekende vereenigingen uit Arhem.Dordt, 's-Graven- liage (twee). Haarlem (twee), Nijmegen, Rotterdam, Tilburg, Breda, Deventer, Doesburg, Enschede, Gorinchem, Sappe nneer, Hendrik-Ido Ambacht. Loon-op- Zand, Purmerend, Tiel, Uitgeest en Winschoten. Er is dus wel veel te verwachten, waar bijna gansch Nederland zijn zan gerskrachten samenbrengt. Te Olst is een meisje van onge veer 7 jaar zwervende aangetroffen. Zij beweert door hare moeder te zijn weg gejaagd en herkomstig te zijn uit Deventer. Men deelt aan de »iV. R. Ct" mede: De socialist Methöfer, die, zooals ge meld is, wegens een artikel in «Recht voor Allen", getiteld «Jeanne Lorette en Domela Nipuwenhuis in den kerker", strafrechtelijk zal woiden vervolgd, was vroeger korporaal bij het 5e reg. infanterie. Ongeveer 6 jaren geleden schoot hij in een berucht huis te Nijmegen eene publieke vrouw, met wie hij verkeering had aangeknoopt, op haar bed dood, en richtte daarna jje revolver op zich zeiven, met het doel ook zich zelven van het leven te berooven. Het schot miste echter het doel, en na een langdurig lijden her stelde hij van de verwonding, die hij zich had toegebracht. Wegens den mooru op bedoelde vrouw werd hij door den krijgsraad veroordeeld tol 5 jaren tucht huisstraf en vervallen verklaard van den militairen stand. Z. M. de Koning ver leende hem echter in zooverre gratie, dat de straf in 2 jaren cellulaire gevan genis werd verandetd, terwijl Z. M. tevens de eerloosheid, aan de tuchthuisstraf ver bonden, ophief. Die 2 jaar celstraf onder ging hij, bij w ijze van gunst, echter niet in de gewone cellulaire gevangenis, tnaar hij werd als geëmploieerde werkzaam ge steld op het buieau van den directeur van het huis van burgelijke en militaire verzekering te Arnhem, zoodat hij aldaar meer als beambte dan als gevangene werd beschouwd. Na het einde van zijn straftijd werd hij ingedeeld bij het 7e reg. infanterie doch. op zijn verzoek, werd hij van zijn militaire verbintenis ontslagen, en daarop benoemd tot schrijver in hetzelfde huis van burgerlijke en militaire verzekering te Arnhem, waar hy als gevangene ge- ëmploieerd was geweest. Vijf koekbakkers vestigden zich in dezelfde straat. De eerste zette op zijn uithangbord «Het beste gebak van Rotterdam Wacht, zegt de tweede, dat zal ik je afleeren, en met drie voet hooge letter- teekens plaats hij op het uithangbord «Het beste gebak van Nederland!!" Mooi, zegt de derde, maar ik weet wat beters, en hij laat schilderen «Het beste gebak van Europa!!!" Neen maar, dat zijn kinderen, zei de vierde, en plaatst op de gevel van zijn huis «Het beste gebak der geheele wereld!!!!" Arme vijfde, hooger kan hij niet, hij is ten einde raad, maar daar vindt hij toch wat. ja dat zal uitstekend zijn «Het beste gebak hier uit de straat Met het gemeentebestuur van Amsterdam wordt door de regeering onder handeld over de oprichting van een 1 projectielenmagazijn (granaten, schietka toen enz.), op een terrein, grenzende aan het Noordzeekanaal, nabij het zijka- naai H. Zulk een magazijn is een bepaalde noodzakelijkheid binnen de stelling Am sterdam. Het eindverslag der commissie van rapporteurs voor de grondwetsher ziening, kar. binnen eenige dagen worden te gemoet gezien. Naar het I'ad. verneemt, bestaat er zelfs plan, zoo mogelijk Maar.dag a. s. in de Tweede Kamer de openbare be handeling er van aan te vangen. In den nacht van Zondag op Maandag is uit de ringvaart nabij de schutsluis aan den Loosduinschenweg opgehaald het lijk van eenen man, tot wiens redding vruchteloos pogingen waren aangewend bij gebrek, aan de noodige reddingsmiddelen daar ter plaatse. Kort na het verdrinken van dezen per soon werd in beschonken toestand nabij de plaats aangetroffen en door rijksveld wachters aangehouden een jonge man, wiens gelaat en kleeding de sporen droegen eener worsteling, die kort te voren moest hebben plaats gehad. Deze verdachte omstandigheden en de inlichtingen van eenige lieden uit de buurt hebben de politie er toe geleid, den aangehoudene voorloopig in bewaring te stellen en de zaak te onderzoeken. Terwijl graaf Aldenburgh Bentinck, ambachtsheer van Amerongen, met zijne familie een rijtoer maakte, schrikte een der paarden te Eist voor een kermis wagen en sloeg op hol. Het voertuig kwam tegen een telegraaf paal, die door midden brak. waarna het paard tot staan werd gebracht. Een kind bekwam eenig letsel, overigens kwamen allen gelukkig met den schrik vrij. Het paard werd licht gekwetst. Volgens de Echo zou de heer F. Domela Nieuwenhuis uit Zwitserland zijn teruggekeerd en zich weder in Den Haag bevinden. De zaak-Willink Ketjen! De schrijver, der Haagsche Kroniek in de A\ Gron. Ct. schrijft: «Er is mij bij de lezing van het arti kel van den eervol ontslagen kapitein van het Oost-Ind. leger, Willink Ketjen, een rilling door de leden gegaan, en ik ben er zeker van, dat wanneer die open brief aan het Nederlandsche volk door de pers algemeen bekend geworden is, er zich door 't gansche land een kreet van diepe verontwaaidiging zal doen hooren. Men herinnert zich, dat de heer Ketjen zonder grond voor een krijgsraad is geroepen en op dat motief.... eervol ontslagen. Dat is, in hoofdzaak (want er komt nog veel bij) de oorsprong van 't treurig lot, waarin de man met zijn ge zin, ten prooi aan fatsoenlijke armoede, zich bevindt. Iedereen is het er hier te lande over eens, dat het tegenover hem gepleegd onrecht moet worden hersteld; de Regeering heeft hem herhaaldelijk betrekkingen toegezegd, zelfs geldelijke ondersteuning aangeboden, die hij fier geweigerd heeft, maar ten opzichte van zijn herplaatsing in eenig ambt is 't steeds bij beloften en uitvluchten gebleven. Ten einde raad, ten prooi aan gebrek, heeft de man zich onlangs bijna vergrepen, Een verhaal uit den Dertigjarigen Oorlog. NAAR HERMANN LINGG. 14) Gij hier 1" riep hij uit. «Genadige vrouw, gij hebt het durven wagen?" «Het is voor de laatste maal," zeide de oude dame, «dat men zich verwondert mij hier te zien. A.ch ik dacht niet meer terug te keeren. Dat ik u echter het eerst ontmoet is een goed voorteeken. Mag ik u verzoeken mij tot generaal Wrangel te geleiden. Falkenburg bood haar den arm. «Gij hebt eer. stout stuk ondernomenik vermoed. «Ik zal om een uitstel van den strijd vragen," zeide de gravin. «Ik vrees dat gij niet slagen zult. Generaal Wrangel is onvermurwbaar en niets verandert zijn eenmaal genomen besluit." «Zoude geen macht op aarde meer geweld hebben dan hij?" «Ik betwijfel het maar, kom mede I" Wrangel ontving de meesteresse van het slot zeer beleefd. «Het verheugt mij u welkom te heeten" zoo begroette hij haar. «Vrees van mij niets." «Ik heb op deze plaats, mij zoo goed bekend, geen vrees. Uit die zolderingen en die muren, ademt mij de geest van mijn geslacht tegen en allen, die hier geboren en gestorven zijn omgeven mij in den geest, en beschermen mij onzicht baar." Waaraan dank ik uw bezoek?" Het land dat gij beoorlogen wilt, zendt mij met de deemoedige bede tot u. Wij smeeken u, uwe zegerijke loopbaan te staken en niet verder voort te dringen." Wrangel boog zich galant. «Men had geen eerbiedwaardiger ver tegenwoordigster kunnen kiezen als u, mevrouw de gravinIk heb achting voor uwen moed en uwe opoffering; maar uw verlangen kan ik slechts onder eene voorwaarde inwilligen en deze is: dadelijke overgave der vesting en uitleve ring van alle wapenen." De gravin antwoordde op vasten en kalmen toon «Daarvan kan geen sprake zijnmaar wij zijn bereid ons los te koopen. Een groote som bieden wij u als gij ons van de bezoekingen eener belegering wilt verschonen." «Dus voor geld denkt gij van mij te kunnen koopen, wat ik met de wapens in de vuist nemen kan? Nimmer. Het ligt niet in het oorlogsplan van mij en mijn Heer, van de bezetting van dit land af te zien. «Bedenk dat een algemeenen vrede voor de deur staat!" Juist daarom. Want om gunstiger voorwaarden in Munster te kunnen krij gen, hebben wij dit sterke punt noodig, dezen pas naar Oostenrijk. Zweden heeft te groote offers gebracht." «Ja! ja!" klaagde de gravin en hief de handen ten hemel, «wij hebben het ondervonden." «Men dreigt ons te isoleeren en wij zullen ons niet zoo gemakkelijk laten vinden," antwoordde Wrangel. «Bereidt u dan voor op den uitersten tegenstand I" «Dat ben ikMaar twijfel er niet aan, wij zullen hem overwinnen." «Die tegenstand zal u verpletteren." «Daar laat ik bet op aan komen. Falkenburg," zeide de generaal tot dezen, «hebt gij berichten omtrent de stellingen van den vijand?" «Gunstiger berichten dan gij vermoedt" antwoordde de gevraagde. «Enkel slecht gewapend landvolk staat tegenover ons; wel is waar in eene goede positie; maar voor onze Zweden zijn zulke stellingen geen beletsels." «Op een wenk van Wrangel ging Falkenburg heen." «Dus niet de hand des vredes?" zeide de gravin. «Tot mijn spijt, neen! Overigens ben ik geheel tot uwen dienst. Maar de aanval zal volgen. Ik laat de vesting twee uren bedenktijd, voor de overgave, onvoorwaardelijke overgave, en, zooals gezegd is, ontwapening van het geheele land." «Dat nooit!" riep de gravin. «Onmoge lijk! Dus ik moet terugkeeren zon der eene belofte van vrede te kunnen rnedenemen? Dan is mijne opdracht geëindigd Zij wilde gaan, doch Wrangel hield haar terug. «Vergeef mij," zeide hij, gij zult voor het einde van den strijd het slot niet meer kunnen verlaten. Deze maatregel dient voor onze wederzijdsche veiligheid." «Gij wilt mij hier houden?" vraagde de gravin verbaasd. «Ik gaf u reeds eenmaal vrijen aftocht," antwoordde Wrangel, «maar voor de tweede maal niet meer. Overigens zijt ge onbeperkt meesteres in het slot." «O God, mijn kind!" jammerde de gravin, «mijne arme dochter, zij wacht mij in de vesting! De strijd zal beginnen en zij is aan al de wisselvalligheden van den oorlog blootgesteld!" «Heb geen zorg," zeide Wrangel, «rnijn zoon zal een trouw beschermer voor uwe dochter zijn." De gravin richtte zich op en zeide op waardigen toon «Wee over u, generaal!" Wee over u! Bijna dertig jaren bid ik tot God, orn verlossing van den geessel van dezen oorlog. Eindelijk scheen er verhooring te komen. De toorn Gods scheen uitgewoed. Nu komt gij, en u was het nog niet genoeg zooveel jammer te hebben ver oorzaakt. Geslachten stierven uit, bloeiende steden zijn'verwoest, het land is ontvolkt, duizenden weiden gedood, een menschen- leeftijd is, in bloed en moord verstikt, vervlogen. Gij hebt nog een arm om te strijden een voorhoofd om te dreigen. «Wee over uGij zijt nog niet zóó hard als onze rotsen, nog niet zóó vrij als de stormen op onze meren en er zoude, door de laatste stuiptrekkingen van woede en onmacht een slag kunnen vallen, die ook uw hoofd treft Bedenk dat generaal! Eene grijze profetes

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 1