Gemengd Nieuws. BUITENLAND. Plaatselijke berichten. Provinciale berichten. allen om door een proces zijn recht te zien erkend, maar men heeft hem niet vervolgd en eenvoudig in 't middel van uit en afstellen, aan den praat hou den, beloven en niet doen, heil gezocht om den «lastigen en heftigen" man te doen zwijgen. Thans is de beker vol. De arme lijder is moreel en materieel uit geput en hij vraagt nu aan 't volk hulp." Gedurende het verblijf van Zr. Ms. schroefstoomschip «Koningin Emma der Nederlanden, in de maand Augustus te New-York, zijn 19 schepelingen aldaar van boord gedeserteerd. Ter uitvoering van een besluit der jongste algetneene vergadering der Vereeniging voor Volksonderwijs, is, omstreeks de helft der maand September, door het hoofdbestuur een adres verzon den aan den Minister van Oorlog, waarin dringend verzocht wordt de noodige maatregelen te willen nemen, «opdat het lager onderwijs in óe kazernes voor taan uitsluitend gegeven worde door hiertoe volgens de wel bevoegde onder wijzers". Men schrijft aan de Amst. Cl.: «Er zullen weinig plattelandsgemeen ten in ons land gevonden worden, waar men zulk eene uitstekende postdienst heeft als in de Beemsler; niet minder dan zesmaal per dag worden aan het hulppostkantooi te Midden-Beemster brie ven en pakketten verzonden en ontvan gen, waarvan driemaal naar en van Purmerend, in directe verbinding met den spoorwegdienst naar Amsterdam en Enkhuizen. Wegens de uitgestrektheid van den polder, 7 uren in omtrek, zijn op zes verschillende kruispunten der wegen bussen geplaatst, die tweemaal per ilag gelicht worden (alleen des Zon dags hpeft dit slechts eenmaal, 's morgens, plaats.) Toch bestaat het geheele per soneel slechts uit één beambte en vier bestellers." Het groote feit van den dag is het bezoek door den Italiaanschen minister Crispi aan Bismarck gebracht. Men kan aannemen, dat dit bezoek minstens acht dagen in de kranten zal worden bespro ken. De beteekenis van het bezoek ligt voor de hand, het wijst op een nauwer aan sluiting van Italië aan het Duitsch-Oos- tenrijksch verbond; men verzekert te Berlijn, dat 't bezoek het zegel is op de vijljaiige verlenging van het verbond. De Duitsche bladen en ook andere doen uitkomen, hoe heugelijk deze zaak is voor het behoud van den Europeescherr vrede. Immers, Duitsclrland, Oosteniijk en Italië vormen een macht zóó groot, dat Rusland en Frankrijk te zamen daar niet tegen op kunnen en wel gedwon gen zijn het zwaard in de schede te houden. Voor het Rijksgerechtshof te Leipzig is het proces tegen den anarchist Neve be gonnen. Htj erkende thans, wat steeds door hem geloochend was, dat hij wer kelijk Neve is. Na de oproeping der ge tuigen en deskundigen, werd door den procureur-generaal Tessendorf conclusie genomen, dat de zaak met gesloten deuren behandeld zou worden. Het gerechtshof besliste dienovereenkomstig, daar de openbare behandeling gevaar voor de publieke orde zou kunnen opleveren. De Engelsche Regeering heeft eene rechtsvervolging ingesteld tegen den lord- mayor van Dublin en de parlementsleden T. D. Sullivan en W. O'Brien, wegens het openbaar maken der verslagen van ontbonden verklaarde afdeelingeh der Natitmale Liga in de dagbladen United Irêland" en «77ie Nation." Zondag had in Hyde Tatk te Londen eene demonstratie plaats van een 4000 werklieden (de meesten uit suikerraffina derijen) uitwerschillende steden. Er wer den resolutiën aangenomen tegen de heeft u gewaarschuwd!" «Die oude kerkklok begint me te vervelen," bromde Wrangel, en zich tot de gravin wendende, zeide hij«Schei met die redeneeringen uit en zeg als 't u belieft welke vertrekken gij bewonen wilt." Een mijner dienaars, die mijn geheele vertrouwen bezit, zal mij zijne woning wel inruimen," antwoordde de gravin. «Heltmann, dat is immers de man die mijne soldaten over den berg zou bren gen; om de vesting om te trekken. Gij ziet wij hebben allen grond orn zeker van onze zaak te zijn." «Heltmann, dat is onmogelijk," riep de dame. «Mijn trouwste dienaar! Dat treft mij diep!" «Nu, nu, troost u daarover. Hij ver raadt zijn land maar om uw eigendom te redden. Vraag het hem maar, maar ge moogt hem niet weer van mij aftrochelen. Tot weerziens mevrouw?" Daarmede was het onderhoud afgeloo- pen. Naar de kamer van haar dienaar gaande kwam hij de gravin reeds tegen en wierp zich voor haar op de knieën. «O mijne lieve meesteresse I" riep hij als bad hij om vergiffenis. «Heltmann, Heltmann en jij verraadt het land?" vraagde de gravin zeer aan- suikerpremie, en beschermende rechten gevraagd op de buitenlandsche goederen. De iedenaars gaven te kennen dat 50 000 werlieden zonder arbeid zijn ten gevolge van de premie op de suiker, en 40,000 ten gevolge ^yan de premie, die in het buitenland aan reeders^yo/dt toegestaan. Uit St -Petersburg wordt gemeld, dat er weder geruchten;Joop/n omtrent een Europeesch congies mtft betrekking tot Bulgarije, hetwelk twee groote mogend heden zouden voorgesteld hebben. De Bulgaarsche minister-^r.esidentSta'TV, boeloff heeft tegenover een* diplomaat op nieuw in de toekomst van Bulgarije het volste vertrouwen uitgedrukt. «Indien de Russen zich te Sofia nestelen" zeide hij «dan zou Konstantinopel veiloren en Turkije in de macht van den czaar zijn. Wij zijn en blijven goe de vrienden van de Turken. Het ligt in den aard der zaak, dat wij met hen in goede verstandhouding blijven. Bij Oostenrijk, Italië en Engeland is toena dering tot ons reeds te bemerken, want zij weten, dat Ruslands hegemonie op het Balkanschiereiland een Europeesch vraagstuk is. Ook Frankrijk moet begrij pen, dat de strijd, dien wij voor onze onafhankelijkheid voeren, een groot be lang heeft voor gansch Europa. En hoe zou Oostenrijk kunnen dulden, dat Rus land zich in Bulgarije vastzette? Daar door zou de Russische invloed staan voor de poorten van Pest, en alle Slaven van de Donau-landen met zich slepen. En hebben Engeland en Italië er dan minder belang bij om de Russen verwij derd te houden van Konstantinopel, dal wil zeggen van Klein Azië en van de Middellandsche Zee? De diie laatstge noemde mogendheden geven zich volko men rekenschap van den toestand, en behandelen daarom Bulgarije niet op vijandige, zelfs niet op onverschillige wijze. Hare vertegenwoordigers onder houden met ons betrekkingen, ofschoon geen officieuse. Versta mij wel: ik heb in Rusland gestudeerd, en ben een zoo warm mogelijk aanhanger van Rusland geweest. Ook thans wensch ik nog het herstel der goede verstandhouding met het Russische rijk. Maar wij verzetten ons tegen het algemeene streven der Russische staatkunde, die alles naar haar beeld wil vervormen, en die den volkeren, welke zij beschermt, noch hunne onafhankelijkheid, noch hunne eigenaar digheden wil laten. Wij willen geen Russische provincie worden, zooals Bokhara en de Kaukasus. Maar tot nu toe heeft Rusland niet. getoond, dat het zijne politieke methode wil veranderen. Overi gens geloof ik, dat de eigenlijke crisis reeds voorbij is. Eene bezetting van ons land door Russische troepen houd ik voor uiterst onwaarschijnlijk. De tijd brengt veel in orde. Herinner u slechts, dat koning Karei in Roemenië zeven jaren heeft geregeerd, zonder door Rus land of door de Porte erkend te zijn. Wanneer Rusland besloot tot eene zen ding, zouden wij die, naar ik vertrouw, weten te verhinderen. Doch wat ook gebeuren moge, ik ben er zeker tan, dat de Bulgaarsche soldaat zijn plicht zal doen, en dat zij, die op den afval van het leger rekenen, zich grootelijks vergissen." Zondag 9 Oct. a.s. zal de Gïyfs- dienstoefening der Vrije Gereformeerde gemeente des voormiddags half tien en des namiddags vijf uur geleid worden door den Heer Vaarties van Dordrecht. Van de Heer S. H. Van Gelder is nog voor de Gemeente-Boekerij ontvan gen Louis Philippe d'Orlêans, ex-roi des Frangais. Mon journal. Evénements de 1815. Paris. 1849. Welk werk op den catalogus (verkrijgbaar voor 12'j ct. bij de firma Slothouwer en Zoon) is inge schreven onder B. 157. gedaan. Jij wilt de Zweden den weg wijzen naar Bregenz, opdat ons slot behouden blijve?" De dienaar sprong op, wierp een blik op zijn twee bewakers en zeide op zachten toon«Zoo is afgesproken." Ernstig en treurig zeide zijne meesteres toen «Als je het mij gevraagd had, dan zou ik uw offer niet hebben aangenomen. Gij geeft uw zieleheil weg, uw eer en uw goeden naam; en dat om lijdelijke goe deren te redden! Ik zou gezegd hebben, laat ons slot verbranden, laat ons sterven maar nimmer den roem dat de vijand onder ons een verrader gevonden heeft." «Ik kan niet meer terug," antwoordde Heltmann. «Doe dan zooals ge moet" zeide de gravin zeer aangedaan. «Wijs ze den weg, lever alles aan hun over, 'het ge heele land, opdat wij vergeten over u te klagen." «Waarom zijt gij weer hier gekomen, Mevrouw?" vraagde Heltmann. Gij moest ver, heel ver weg in veiligheid zijn, met de anderen; maar, hoor jjiij genadige vrouw, het kan ook mislukken en dan zullen de Zweden mij als verrader en als spion behandelen." «Zulk een einde!" jammerde de gravin. «Moet het zoover komen dat hij die A. v. D., echtgenoote van J. V., geboren te Hoogland, alhier wonende, is eene vrouw, die, zooals zij verklaarde, geene zware bezigheden kan verrichten, maar toch gaarne voor haar en haai man kinderen heeft zij niet nog eenig geld wil verdienen. De gelegenheid daartoe werd haar aangeboden door den winkelier v. d. P., die in kunstboter, hem uit Osch in vaatjes gezonden, handel drijft. Laatstgenoemde nl. woog de kunst boter aan stukken van één kilo af, waarna die stukken door vrouw V. zeer netjes werden opgemaakt, en naar de markt te Amersfoort ten verkoop ge bracht, waarvoor haar 10 cent zou wor den gegeven van elk door haar ver kocht kilogram boter. En zoo toog zij op den 5. Aug. j,l. belast en beladen, ter markt. In stede nu van zooals door een bord op de markt wordt aangege ven, plaats te nemen bij die kooplieden, die kunstboter verkochten, nam zij hare plaats bij de natuui boter verkoopers, en trachtte alzoo hare waar voor naluui- boter te verkoopen. Dit laatste was haar dan ook reeds gelukt, daar zij aan eene vrouw spoedig een kilo van hare waar voor natuurboter had verkocht, waarvoor zij natuurlijk meer kon bedingen dan voor kunstboter. De agent van politie De Jager, die op de maikt dienst deed, ontdekte het be drog en bracht haar met de quasi- natuurboter naar het bureau van politie, waar van het gebeurde proces-verbaal werd opgemaakt. De bedrogene vrouw, die inmiddels door eene andere vrouw was gewaar schuwd, dat de door haar gekochte boter kunstboter was, bracht die bij de koop vrouw aan het politie-bureau terug, waarvoor deze het besteedde geld teruggal. Beklaagd van overtreding van art. 329 van het wetboek van strafrecht, door met aanwending van listige kunstgrepen kunstboter voor natuurboter te hebben verkocht, stond bekl. Maandag voor dat feit voor de rechtbank te Utrecht terecht, en ofschoon zij bij den rechter-commis- saris had bekend te weten, dat de door haar verkochte boter geen natuurboter was, kwam zij hierop in de zitting terug, bewerende met te hebben geweten, dat zij kunstboter verkocht. De winkelier v. d. P. en zijne moeder echter verklaarden, dat zij bekl. rneer dan eens hadden ge zegd, dat het in haar soort goede boter was, die, volgens de verklaringen van den gehoorden deskundige, prof. Wefers Bettink, dan ook geen schadelijke be- standdeelen bevatte, maar haar tevens hadden gewaarschuwd voor de gevolgen van hare handelwijze, waarvan zij de ge heele verantwoordelijkheid zou moeten dragen. Het O. M., bij monde van den officier van justitie, mr. 8. J. van Geuns, achtte, niettegenstaande de ontkentenis van be klaagde, uit de verklaringen van de ge hoorde getuigen het ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen, en vor derde tegen bekl. één maand gevange nisstraf. De rechtbank zal in deze zaak aanst. Maandag uitspraak doen. Zondag is door de politie alhier een persoon aangehouden en naar de gevangenis te Amsterdam overgebracht, wiens aanhouding door den officier van Justitie aldaar in het politieblad was verzocht, ten einde wegens oplichting jaar gevangenisstraf te ondergaan. Gisterenmorgen ten 11 uur is een persoon die stokdoof is op den Utrecht- schenweg, toen hij over wilde steken, door het achtterrad van een omnibus overreden. Na bij den heer C. voorloopig te zijn ingenomen is hij onder politie toezicht per vigelante naar zijne woning vervoerd en aldaar onder heelkundige behandeling gesteld. Zooals het zich voorloopig laat aanzien is hij er met eene beenkneuzing afgekomen en bracht het ingestelde onderzoek aan het licht dat den bestuurder geen schuld te wijten is. later uw graf voorbij gaat zegt: «Daar rust de verrader van zijn vaderland; schandelijk is hij gestorven!" Heltmann antwoordde smeekend: «Als de zaak misloopt, als ik van verraad beschuldigd werd, zult gij dan een woord ten mijnen gunste spreken? Niet voor mijn leven, dat leg ik gaarne in de weegschaalmaar om een kogel door 't hart en eene eerlijke begrafenis onder christenmenschen te hebben?" Je bent altijd een trouw dienaar, een wakker man geweest. «Ja, ja," zeide Heltmann, «tot nu toe kon ik het hoofd omhoog dragen, en wie mij bespotte of smaadde, moest er voor boeten, thans ben ik veroordeeld te zwijgen. Bid voor mij genadige vrouw «Dat zal ik doen. O Heltmann, ik wilde dat je nog te redden waart! Ik zal alles voor je doen wat ik kan." De tranen kwamen in de oogen der eerwaardige dame, zij hief hare hand op, als wilde zij haren dienaar zegenen en ging toen, zichtbaar aangedaan, het voor haar bestemde kamertje binnen. Heltmann zonk op de knieën en terwijl hij het gelaat met de handen bedekte, mompelde hij: «Het moet, als zij er over kwamen, dan ware het geheele land in hunne handen. Ik wil het wolfsgebroed naar Door den heer F. U. Ockerse, oud leerling-toehoorder der II. B. S. alhier, is aan de Utrechtsche universiteit met goed gevolg het eerste natuurkundig examen afgelegd. 325ste STAATSLOTERIJ. Vijfde klasse. Derde week. Trekking van 4 Oct. (975 loten.) Ten kantore van den Collecteur te Amersfoort zijn aan de navolgende num mers te beurt gevallen Prijs Tan flOOO. No. 12566. Prijzen van f70. 12, 44, 65, 1938, 2249, 4696, 4699, 9407, 9416, 9748, 12440, 12494, 12534, 17507, 17510 en 19459. Te zamen 17 prijzen. Zonder prijs zijn uitgetrokken 71, 1902 1966, 1968,1981, 1992, 2219, 4605, 4677, 9394. 9405, 9410, 9422, 9427, 9430, 9460, 9479, 9485, 9732, 9733, 9736, 9750, 9809, 9821, 12408, 12487, 12501, 12510, 12522, 12525. 12529, 12532, 12537, 14565, 14888, 15852, 15890, 15892, 17508, 17572, 19413, 19495, 19663, 19668 en 19689. Jan. Wat waaien er Mahomedaansche denkbeelden naar ons land over! Piet. Hoe zoo? J. Wel, de volgelingen van Mahomet zijn verplicht hun geloof met geweld te verbreiden, en onlangs hoorde ik een boer uit den omtrek vol vuur verklaren, dat hij wel voor zijn geloof wou vechten. P. Ja, ja, en niet ver van hier slaan sommigen om den wil van het geloof bij andersdenkenden de ruiten in. Hoe komen de menschen daartoe? J. Wel ik denk van de Mahomedaan sche baboes, die telkens met families uit Indië komen en dan hier hare denk beelden verspreiden. Piet. Weet je wel, dat vóór een eeuw of vijf de voeten der mannen tweemaal zoo lang waren als tegenwoordig? Jan. Hoe kom je daar bij? P. Ik ben te Weenen in een museum van oudheden geweest, en heb daar uit dien tijd schoenen gezien, die tweemaal zoo lang zijn als de onze. J. Met zoo'n redeneering zullen ze over vijf eeuwen uit de kleeren van onzen tijd nog afleiden, dat de heden- daagsche dames een soort van beverstaart hadden. CtrecUt. In eene tapperij op den Nieslaanweg alhier kreeg jl. Zondagavond een der bezoekers T. genaamd, twist met den kastelein, welke zoo hoog liep, dat de laatste zijn drift niet langer meester, van achter het buffet een bijl te voorschijn haalde en daarmede aan T. onverwachts zulk een slag op het hoofd toebracht, dat deze ernstig ver wond werd en door een paar kameraden naar het nabij gelegen PolitiebureaSt werd gebracht om te worden verbonden. Tegen den kastelein, die voorloopig weder op vrije voeten werd gelaten, is eene vervolging ingesteld. Een als heer gekleed persoon trad jl. Maandagavond op de Blauw-kapelsche weg alhier eene tapperij binnen, maakte eenige vertering en bestelde ten slotte een biefstuk welke hem werd verstrekt, doch waarvan hij nauwelijks een paar stukjes had genuttigd, toen hij op eens de voetangels jagen. Het moet! Gij ligt de bijl aan den eikenstam maar zijn val zal u verpletteren. Daar beneden op het slotplein klonk juist het gezang van de Zweedsche soldaten, die ten strijde uitrukten. Zij zongen. Welaan gezellenwij gaan van hier, Hier kunnen wij niet blijven. Hier raast men, toch, als dollen schier, Wij willen de Zweden verdrijven. Welaan laat de paardjes maar draven, En blaast de trompetten daarbij Eerst zullen wij de vesting begraven En dan is de oorlog voorbij Door de komst van gravin Montfort, vras het Falkenburg tot nu toe onmoge lijk geweest, de last van den generaal aan de markiezin von Zarden over te brengen. Thans zocht hij haar te ver- geefschzij noch Flanquin waren te vinden. Hare vertrekken waren ledig, haar paarden uit den stal. Bij nader onderzoek, bleek het dat zij reeds weg gereden was, waarschijnlijk vol ongeduld, om een der eersten op het tooneel van den strijd te zijn. Dat was juist iets voor haar. Falkenburg gaf het bevel over zijn troep aan een cornet over met de order blijken gaf van aan eene hevige benauwd heid ten prooi te zijn. De kastelein en diens huisgenooten schoten dadelijk toe om den man zoo mogelijk te helpen, hetgeen echter niet inogt baten, doordien hij weldra geen teeken van leven meer gaf en de te hulp geroepen geneeskun dige, dan ook slechts den dood konde constateeren. Men vermoedt dat de ongelukkige, die elders woonachtig moet zijn, door een beroerte werd getroffen. In de Willemsstraat alhier ont stond jl. Maandagmiddag twist tusschen twee aldaar wonende vrouwen, waaraan door zekeren H. een einde werd gemaakt, door de tegenpaitij zijner vrouw met een ijzeren vijfkopsmaat een slag in het aan gezicht toetebrengen, waardoor deze vrij ernstig verwond werd en vermoedelijk voor altijd geschonden zal zijn, daar zoo als nier. beweert haar neusbeen werd ge- bi oken. Den dader, tevens zwager van de ver wonde, zal ongetwijfeld wel worden ge leerd, in het vervolg wat kalmer te zijn, indien hij ooit weder als scheidsrechter zal willen optreden. Baarii. In de Nutsvergadering van jl. Zaterdag is met algemeene stemmen de heer Bruinwold Riedel gekozen als secretaris van het hoofdbestuur. Barneveld. Op jl. Donderdag gehou den schapenmarkt, werden aangevoerd circa 900 stuks. Handel levendig, prijzan laag. Men besteedde voor hamels f 10 ik f 15, ooien f5 a f 10, lammeren f 6 a f 10, De steden Santiago en Valparaiso in Amerika, zijn onlangs door een hevige orkaan geteisterd, Te Valparaiso hebben de havenwerken veel schade geleden verscheidene schepen verloren hunne ankerkettingen en enkele gingen er ook te gronde. Den volgenden dag viel de regen in stroomen neder, terwijl een zware storm de zee opzweepte, zoodat sommige straten vijf voet hoog onder water werden gezet en het spoorwegver keer met Santiago door den onveiligen toestand van de spoorwegbrug verbroken was. Op den tweeden dag was de spoor- weglijn, langs den havendam met wrak hout bedekt. Om de sporen van den storm te verwijderen, vooral door het opiuimen van het aangespoelde zand en slijk en het rijtuigverkeer weder moge lijk te maken, zijn te Valparaiso 5000 arbeiders aan 't werk. Ook te Browns ville in Texas woedde een hevige storm, terwijl de streek ook door sterke wind- hoozen geteisterd werd. De storm duutde drie dagen en veroorzaakte eene over- stroomirig van de Rio Grande. Er viel meer dan 10 cM. water en de wind be reikte een snelheid van 78 mijlen in het uur. Te Brownsville werden 300 huizen en te Matamoras 500 van hun dak be roofd, of op eenige andere wijze be schadigd de geheele oogst is vernield. De schade wordt op een millioen dollars berekend. Bij de drie- en tweewilers zal men waarschijnlijk nu ook éènwielers meer algemeen over wegen en straten zien vliegen. Tot dusver was het rijden op een éénwieler wel niet onmogelijk, dal heeft te Amsterdam de heer Loman Jr. getoond maar toch een moeilijk kunst stuk, waaraan men zich even noode waagde als aan het koorddansen. Thans heeft de heet Lawson, uitvinder van de «veiligheids-tweewielers", eene soort van éénwieler laten maken, waarop ieder met eenige oefening gemakkelijk zal kunnen rijden. Die éénwielers zijn slechts 12 pond zwaar. Men heeft in de werkplaats der New-Rudge Company, te Coventry zeer welgeslaagde proeven er mee genomen. Ned. Sport. om Heltmann sterk bewaakt vooiuit te laten gaan. Hij zoude dadelijk volgen. Toen jaagde hij den weg op, welken hij vermoedde, dat Marfisa was ingeslagen. Het duurde niet lang of hij had haar ingehaald. Zij bereed haar vurigst paard. Fier en in den vollen glans harer schoon heid zat zij op een mannenzadel dat met een pantervel was versierd. Zij droeg een broek en hooge laarzen, en daarover een zeer korten vrouwenrok met bont afgezet. Een kostbare sabel, hing aan hare zijde in de halsters staken pistolen. Op den hoed wapperde een vederbos. Falkenburg reed haar op zijde. «Zoo!" riep zij hem tegemoet, «goed dat ge komt. Nu zal het gaan beginnen! Het doet mij genoegen u eene blijde boodschap te kunnen geven. De generaal denkt, als dit treffen gelukkig afloopt, u in den adelstand te kunnen doen ver heffen." Falkenburg was verstomd over deze toespraak en antwoordde somber. «Ik gun dit geluk aan een ander, voor mij is het niets waard, mijn adel brief is mjjn degen." Wordt vervolgd

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 2